СӨЖ
1.14M
Category: chemistrychemistry

Комплексті қосылыстар және олардың биологиялық маңызы

1. СӨЖ

Қарағанды Мемлекеттік Медицина Университеті
Химия және фармацевтика кафедрасы
СӨЖ
Тақырыбы:Комплексті қосылыстар және олардың
биологиялық маңызы.
Сәрсенбекова А.Ж.
Қарағанды 2010
Орындаған: Тексерген:

2.

Комплексті қосылыстар деп
кристалдық күйде де,еріген кезде де
құрамында бірнеше лиганд тобымен
байланысқан орталық атомнан
тұратын,комплексті ион деп аталатын
құрылым түзетін күрделі химиялық
қосылыстарды айтады.Комплексті
қосылыстарды алғаш рет А.Вернер
1893 жылы зерттеді.

3.

Координациялық
теория қағидалары
Атомдардың
валенттілігі
реакцияларда
өзгереді
Негізгі
валенттіліктер
қанығуы 1-ретті
қосылыстар түзеді
Қосымша
валенттіліктердің
қаныңуы жоңары
ретті қосылыстар
түзеді

4.

Ішкі
координациялық
сфера
Компллексті
қосылыстар
бөлінеді
Сыртқы
координациялық
сфера

5.

Ішкі координациялық сфера дегеніміз
комплексті ионның өзі,ол комплекс түзушіорталық атомнан және оның маңайында
орналасқан лиганд топтарынан тұрады.Олар
молекула не ион болу
мүмкін,H2O,NH3,Cl,Br,F,J,CN тағы
басқалардан тұрады.
Орталық атомды қоршаған лигандалар саны
координациялық сан деп аталады.
Комплекс түзуші ретінде негізінен ең қабілетті
d-элементтер,лантаноидтар,актиноидтар
алынады.
Комплекс ионның заряды комплекс түзуші
мен лигандалар зарядтарының алгебралық
қосындысына тең.

6.

Комплексті
қосылыстың
диссоциациясы
өтетін сатысы
1-ші сатысы
Маңыздылығы
2-ші сатысы
Комплексті ион әлсіз
электролит сияқты
диссоциаланады.
Электролит катион
мен анионға
ыдырайды.

7.

Комплексті
қосылыстардың
қасиеті
полиденттатты
дентаттық

8.

Комплексті
қосылыстардың
жіктелуі
Монодентатты
молекулалардың
лигандаларынан
тұратын
комплекстер
Ионды лигандалары
бар комплекстер
Полидентатты
лигандалары бар
циклді комплексті
қосылыстар

9.

Изомерия деп құрамы және
молекулалық массасы бірдей,ал
молекула құрылысы,химиялық
және физикаллық қасиеттері әр
түрлі қосылыстар болатын
құбылысты айтады.

10.

Изомерия
түрлері
Геометриялық
Кординациялық
Оптикалық
Ионизациялық
Гидраттық

11.

Комплексті қосылыстардың
алынуы
Тұзға реагентті
қосу арқылы
Комплексті қосылыс және
реагент арасындағы
алмасу кезінде түседі

12.

Қорыта келгенде, ішкікомплексті қосылыстар
аналитикалық химияда маңызы зор.
Ішкікомплекстердің адам ағзасының тіршілігі
үшін аса маңыздысы гемоглобиннің күрделі
молекулалары.Оның қызметі алдында
айтылғандай,екіатомды оттекті өкпеден ұлпаларға
жеткізу.Гемоглобин өзінің құрамында
простетикалық топтардан тұрады.Онда
комплекстүзуші ролін темір металы атқарса,ал
лигандалар ретінде пиррол сақиналары болады.
English     Русский Rules