Мәтінді талдау
Курстың қысқаша сипаттамасы:
КУРС МАЗМҰНЫ
Оқыту нәтижелері:
Құрылымдық-тақырыптық жоспар
Ұсынылатын әдебиеттер тізімі
870.51K
Category: lingvisticslingvistics

Мәтінді талдау

1. Мәтінді талдау

2.

Курс пререквизиттері:
1. Тіл тарихы
2. Фонетика
3. Лексикология
4. Мамандыққа кіріспе
5. Қазақ және орыс тілінің практикалық
курстары

3.

Постреквизиттер:
• 1. Арнайы мақсаттағы шетел тілі
• 2. Home reading
• 3. Оқытылатын тіл елінің әдебиеті

4. Курстың қысқаша сипаттамасы:

Мәтінді талдау пәні мен міндеттері.
Стилистиканың негізгі тараулары. Стилистиканың
басқа ғылымдармен байланысы. Стилистика, сөйлеу
мәдениеті және риториканың өзара байланысы.
Стилистика және мәтін лингвистикасы. Отандық
және шет ел тіл білімінде стилистиканың негізгі
даму бағыттары.
Курс стилистиканың пәні мен нысаны,
фонетикалық, лексикалық, фразеологиялық,
грамматикалық экспрессифті құралдар мен
стилистикалық тәсілдер туралы, сонымен қатар,
функционалды стильдер туралы тараулардан тұрады.
«Мәтінді талдау» оқу практикалық мақсаттарды
көздей оқу процесінде белсенді әрекет туғызуға
негізделген.

5. КУРС МАЗМҰНЫ


1. Introduction, general notes on stylistics
2. Phonetic Expressive Means and Stylistic Devices
3. Lexical Expressive Means and Stylistic Devices
4. Syntactical Expressive Means and Stylistic Devices
5. Functional Styles of the English Language
6. Stylistic analysis of the text “The story of an hour”
7. Stylistic analysis of the text “The tell-tale heart”
8. Stylistic analysis of the text “The man with the scar”
9. Stylistic analysis of the text “The moon and sixpence” (Extract
from Chapter 1)
10. Stylistic analysis of the text “One stair up ” (Extract)
11. Stylistic analysis of the text “Crooked house”
12. Stylistic analysis of the text “Wild swans”
13. Stylistic analysis of the text “Ms found in a bottle”
14. Stylistic analysis of the text “A canary for one”
15. Stylistic analysis of the text “The fun they had”

6.

7. Оқыту нәтижелері:

БІЛУІ тиіс:
• - тілдің
стилистикалық
көркемдегіш
құралдары мен
тәсілдердің
мәтіндегі қызметін
анықтауға қажетті
білім деңгейін
меңгеру;

8.

• ІСТЕЙ БІЛУІ тиіс:
• - шетел тілі кәсіптік деңгейде меңгеру;
• - тілдік этикет бірліктерін қолдану, қатынас психологиясын білу және
түсіну, әдептілік пен зейінділікке ие болу;
• - оқытылатын тілдің қазіргі жай-күйіне байланысты тіл фактілерін,
оның қалыптасуының әлеуметтік-мәдени, этнолингвистикалық
шарттарына сүйене отырып талдауға және оларды қорыта алуға;
• - шетел тілінің толыққанды коммуникативтік-когнитивтік және
тұлғаға бағытталған функциясын қамтамасыз ету үшін сөз
құбылыстары мен әдеби тілдің нормативті қолданылуын түсіндіре
алуға;
• - оқытылатын тілдің қазіргі кезеңдегі арнайы ерекшеліктерін оның
тарихы, этимологиясы және басқа да ара қатынасы белгіленген
факторлары тұрғысынан түсіндіре алуға;
• - лексикалық және фразеологиялық бірліктердің құрылымдықмағыналық өзгерістерін түсіндіре алуға тиіс;
• - ғылыми-анықтамалық әдебиеттерді, әр алуан типтегі сөздіктерді
қолдана алуға;

9.

• ІСКЕРЛІК
ДАҒДЫЛАНУЫ:
• - тілдің стилистикалық
құралдары туралы
білімді
• - стилистикалық
талдаудың әдістері
туралы теориялық
білімді - қатысым
мақсатына жету үшін
әр түрлі тәсілдерді
орынды қолдану
дағдылары мен
қабілеттерін меңгеру
болып табылады.

10. Құрылымдық-тақырыптық жоспар

11. Ұсынылатын әдебиеттер тізімі


1. Арнольд И.В., Стилистика современного английского языка,- Л 1981.
2. Galperin I.R., Stylistics, Moscow, 1971.
3. Методические указания по дисциплине практический курс основного иностранного
языка, Лапатина Н.Д., Дементьева Г.П., Касбаева Г.С., Актобе, 2005.
4. Смирнова Н.Ф., Арасланова Р.Ш., Практикум по английскому чтению. Минск , 1977.
5. Будагов Р.А. Литературные языки и языковые стили. М., 1967.
6. Будагов Р.А. Борьба идей и направлении в языкознании нашего времени. М.,
1978.
7. Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М., 1963.
8. Гальперин И.Р. Стилистика. М., 1977.
9. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М., 1981.
10. Долинин К.А. Интерпретация текста. М., 1985.
11. Домашнев А.И. и др. Интерпретация художественного текста. М., 1983.
12. Дюбуа Ж., Эделин Ф., Клинкенберг Ж.М. и др. Общая риторика, М., Прогресс,
1986.
13. Кузнецов М.Д., Скребнев Ю.М. Стилистика английского языка. Л.,1960.
14. Кухаренко В.П. Интерпретация текста. М., 1984.
15. Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. М: Наука,
1986.
16. Телия В.Н. Теория метафоры. М.:Наука 1990.
English     Русский Rules