12.83M
Category: programmingprogramming

JRE ортасының және Java SE платформасының салыстырмалы сипаттамасын орындау. Зертханалык жумыс

1.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН УНИВЕРСИТЕТІ
«АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР» КАФЕДРАСЫ
ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС
ОРЫНДАҒАН: АЙДЫНБЕКОВА АРУЖАН
ҚАБЫЛДАҒАН : АШИРБЕКОВА ЖАНСАЯ

2.

Зертханалық жұмыс 1
1. JRE ортасының және Java SE платформасының салыстырмалы сипаттамасын орындау, кесте түрінде рәсімдеу
JRE
(Java орындау ортасы)
Бұл өнім кімге арналған?
Java технологиясын қолданып
жазылған апплеттер мен
қосымшаларды ашатын ДК
пайдаланушылары үшін
Бұл өнім не ұсынады?
Java бағдарламалау тілінде
жазылған апплеттер мен
қосымшаларды іске қосу үшін
қажет орта
Java SE
(Java платформасының
стандартты нұсқасы)
Java технологиясын қолдана
отырып, апплеттер мен
қосымшаларды
бағдарламалайтын
бағдарламалық жасақтама
жасаушыларға арналған
Әзірлеушілерге Java
бағдарламалау тілінде апплеттер
мен қосымшалар құруға
көмектесетін құрал
Бұл өнімді қалай алуға
болады?
java.com
oracle.com/javase
2. JRE ортасының және JDK пакетінің салыстырмалы сипаттамасын орындау, кесте түрінде рәсімдеу
JRE
(Java Runtime Environment)
JDK
(Java Developers Toolkit)
Бұл Java бағдарламалары іске асырылатын Java * виртуалды машинасын енгізу.
Бұл Java негізіндегі қосымшаларды әзірлеу үшін қолдануға болатын бағдарламалық
жасақтама жиынтығы.
Java Runtime Environment - бұл Java бағдарламаларын іске қосу үшін қажет плагин.
Java Developer Toolkit Java қосымшаларын жасау үшін қажет.
JRE JDK-ге қарағанда кішірек, сондықтан дискіде аз орын қажет.
JDK дискінің кеңістігін көбірек қажет етеді, өйткені оның құрамында әртүрлі дамыту
құралдары бар JRE бар.
JRE java.com сайтында ақысыз жүктеу және қолдау үшін қол жетімді
JDK-ді ақысыз жүктеу және қолдау oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/ сайтында
қол жетімді
Java-да жазылған қосымшалар мен апплеттерді іске қосуға арналған JVM, негізгі
кітапханалар және басқа қосымша компоненттерден тұрады.
JRE, API сыныптарының жиынтығы, Java компиляторы, Webstart және Java апплеттері мен
қосымшаларын құруға қажетті қосымша файлдардан тұрады.

3.

3. Java Enterprise Edition (Java EE) дегеніміз не? Ақпараттық
хабарлама түрінде рәсімдеу.
Java EE - бұл веб-қосымшаларды интерактивті түрде дамыту, құру және орналастыру
үшін платформадан тәуелді, Java негізіндегі орта. Java EE құрамында бірнеше Java Standard Edition
(Java SE) компоненттері бар. Java EE платформасы көп деңгейлі веб-қосымшаларды дамытуға
мүмкіндік беретін қызметтер, API және хаттамалар жиынтығынан тұрады.
Java EE стандартталған, қайта пайдалануға болатын модульдік компоненттерді құруға мүмкіндік беру
және бағдарламалаудың көптеген қолданбалы аспектілерімен автоматты түрде жұмыс істеу деңгейін
қолдау арқылы бағдарламалық жасақтаманы әзірлеуді жеңілдетеді және бағдарламалауға қажеттілікті
азайтады.
Егер сіз бағдарлама қосымшасын жасаушы болсаңыз, сізге Java EE ортасы қажет. Кәсіпорын
әзірлеушілеріне Java EE қажет, себебі үлестірілген бизнес қосымшаларын құру оңай мәселе
емес. Олар тек бизнес-логиканы құруға бағытталатын және таратылған транзакция объектілері,
хабарлама орталықтандырылған орта бағдарламалық жасақтама, ат қою және каталог қызметтері
сияқты сенімді кәсіпорын деңгейіндегі қызметтердің толық жиынтығын қамтамасыз ете алатын жоғары
өнімді шешімді қажет етеді.

4.

ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС №2
1. NetBeans ортасын орнатуды орындау
Java SE Development Kit (JDK) 8 NetBeans IDE орнату үшін қажет.JDK 8 соңғы
жаңартуын http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads сайтынан жүктеуге болады .
2.Java платформасын орнатуды орындау

5.

ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС №3
Java тілінде арифметикалық өрнектерді жазу.
31, 04 cos 3 arcsin
3
3
3 3 ctg 3 5
2
5,6 10 7 343
45
2
2,334 sin 1,75
arctg 2,5
2
12
8,136
3
2
19 3 0,6
107
3,7 10 4 6 39,88 e 3 sin 2 1,95
0,66
6

6.

7.

8.

Зертханалық жұмыс №4
Java тілінде стандартты емес функцияларды жазу.
x 2 tg 3 x
3 3
3
5 arccos ec 1,86 x
x
5
8
lg x
3
ctg 3x log ( x 1)
2
2
3
b a 2 a cos 3 x 4
2
x
2 0,7 x 2
3
3 2
3
ctg x 2arc sec 3x
4
3,95e
3
8
arcctg 4 x 2 4
3
3
x 1
x 4 x
tgx 4 tg 3 x 2

9.

10.

a=Math.abs(x*x-Math.pow(Math.tan(x), 3))/(3.14+Math.pow(Math.log10(x), 5))Math.pow(Math.abs((Math.atan(1.86*(1/x))-(3/8)*x*x*x)),1/5);
b=Math.pow(Math.pow(Math.cos(3*x)/Math.sin(3*x),2)+Math.pow(Math.log(Math.pow((x+1),
4)/Math.log(3)),2),1/3) (Math.pow((3.95*Math.exp(x+1)+8),3))/(Math.pow(Math.atan((1/x)*(1/x)),4));
c=((b-a*a)/(x*x)-(a-Math.pow(Math.cos(Math.pow(x, 4)),3))/(20.7*x*x))/(Math.pow(Math.cos(x*x)/Math.sin(x*x), 3)-2*Math.pow(Math.atan(3*(Math.sqrt(x*x1))),3)+Math.pow((Math.pow(x, 1/3)+Math.pow(x, 1/4))/(Math.pow(Math.atan(x),
1/3)+Math.pow(Math.tan(x*x), 3/4)), 1/3));

11.

Зертханалық жұмыс №5
1. Дөңгелектің ауданын есептеуге қажетті айнымалыларды сипаттаңыз.
2. Цилиндр бетінің ауданын және көлемін есептеуге қажетті айнымалыларды сипаттаңыз.
3. Бірнеше дәптер, қарындаш және сызғыштан тұратын сатып алынған заттың бағасын есептеуге қажетті
айнымалыларды сипаттаңыз.

12.

13.

14.

Зертханалық жұмыс №6
1. Айнымалылармен жұмыс. А1, А2 айнымалысы қолданылады. А1-ге 1024 мәні меншіктеледі.Ал А2-ге А1/2
меншіктеледі. Программа кодын жазыңыз.
2. int және double арасындағы айырмашалықты байқау. Х айнымалысына 10 мәні меншіктеледі. Ал у айнымалысына
10.0 мәні меншіктеледі. х/4 және у/4 нәтижесін шығар.
3. Келесі формулалар үшін сызықтық құрылым бағдарламасын құру
x, y, z берілген. Есептеу керек a, b, егер:
a
x 1
y
x2 y2
1
2
4
b x(arctg ( z ) y )

15.

16.

17.

ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС №7
Келесі формулалар үшін тармақталатын құрылым бағдарламасын құру
a 2 b2
a b
F 3 a b 1
2 , 37
3 2
a
b
k
n
3
3
a b 3 n a b
F
4
2
2
a b log 2 a b
a b ab 2, 75
F a3 b3
n k
a b
мұндағы
егер b>a
a 3 x y sin 2 x ln y cos
x
y
x=1.55; y=2,57; k=9; n=12.
егер b≤a
мұндағы
егер a>b
a 10 x x y 2
егер a≤b
3
мұндағы
tgy
b arcsin z 0,61xy
3
x=16.55; y=-2, 79; z=0,15; n=6.
егер a≤b
егер a>b
b x y
a
8 x y xy
2
x xyz y
2
2
b e
x=6.53; y=1, 47; z=0,15; n=8, k=6.
x y
tg
3
xy 1
x

18.

19.

20.

21.

ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС №8
Арифметикалық өрнектерді есептеу үшін бағдарлама құру
at2lnt,
Y = 1,
eatcosbt,
егер 1≤t ≤2
егер t <1
егер t >2

22.

23.

24.

25.

ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС №9
1. Алғашқы n қатар мүшелерінің: 1,3,5,7,... қосындысын есептейтін программа жазу керек.
2. Берілген 1+1/2+1/3+1/4+....+1/n қатардың қосындысын есептеу бағдарламасын жазу
3. -5 тен 5-ке дейінгі аралықта, 0,5 қадаммен у=-1,2х2+3х-2 функциясының мәндерінің таблицасын шығаратын
программа жазу керек.

26.

27.

28.

29.

ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС №10
For цикл операторын пайдалана отырып, ЭЕМ-де кестеде көрсетілген мүшелер қосындысының мәнін есептеңіз.
Баспаға қосынды мен санын шығару.

30.

31.

32.

33.

ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС №11

34.

35.

36.

37.

ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС №12
while цикл операторын пайдалана отырып, ЭЕМ-де кестеде көрсетілген мүшелер қосындысының мәнін
есептеңіз. Баспаға қосынды мен санын шығару.

38.

39.

40.

ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС №13
1. Алғашқы n қатар мүшелерінің: 1,3,5,7,... қосындысын
есептейтін программа жазу керек.
2. Берілген 1+1/2+1/3+1/4+....+1/n қатардың қосындысын
есептеу бағдарламасын жазу
4. -5 тен 5-ке дейінгі аралықта, 0,5 қадаммен у=-1,2х2+3х-2
функциясының
мәндерінің
таблицасын
шығаратын
программа жазу керек.

41.

42.

43.

ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС №14
do while циклдық операторларын қолданып, ЭЕМ-да кестеде көрсетілген мәндер қосындысын есептеңіз.
Баспаға мәндер қосындысын және санын шығарыңыз.

44.

45.

46.

ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС №15
А(30).Массивті алдымен кемімелі турде, сонан сон өспелі түрде орналастыру.
C(15).Массивтің ең үлкен және ең кіші элементін табу
Е(25).Е массивнін ен киши элементін жане онын реттік номерін аныктау

47.

48.

49.

50.

ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС №16
C(15).Массивтің ең үлкен және ең кіші элементін табу.
H(30),Y(N).Y массивне алдымен он сандарды, сонан сон Н массивіне теріс элементтерді орналастыр. N-30
А(30).Массивті алдымен кемімелі турде орналастыру.
English     Русский Rules