Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України. Вищими судовими органами спеціалізованих судів є в
У системі судів загальної юрисдикції діють вищі спеціалізовані суди як суди касаційної інстанції з розгляду цивільних і кримінальних, гос
Верховний Суд України є найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції
До повноважень Конституційного Суду відносяться прийняття рішень та дача висновків у справах щодо:
Дякую за увагу
11.35M
Category: lawlaw

Судова система України

1.

Судова
Система
України
Підготувала
студентка 2 курсу
Міжнародного права
1
Буковецька Яна

2.

В Основному Законі - Конституції Україні наголошується на
тому, що норми Конституції є нормами прямої дії, а звернення
до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і
громадянина безпосередньо на підставі
Конституції гарантується.
Конституція України започатковує
законодавчу регламентацію
правосуддя в нашій державі. Суди як
органи судової влади повинні на
рівних із законодавчою та
виконавчою владами здійснювати
свої повноваження
2

3.

Судова влада в Україні відповідно до конституційних
засад поділу влади здійснюється незалежними
та безсторонніми судами
Правові засади організації судової влади
та здійснення правосуддя в Україні встановлені
Законом України «Про судоустрій і статус суддів»
Судову систему України складають суди загальної
юрисдикції
та суд конституційної юрисдикції.
Суди загальної юрисдикції утворюють єдину систему
судів. Єдиним органом конституційної юрисдикції в
Україні є Конституційний Суд України.
Судова система забезпечує доступність правосуддя
для кожної особи в порядку, встановленому Конституцією
та законами України.
Створення надзвичайних та особливих судів не
допускається.
Порядок організації і діяльності Конституційного
Суду України встановлюється Конституцією України та
Законом України "Про Конституційний Суд України"
3

4.

4

5.

Система судів загальної юрисдикції
будується за принципами
Територіальності
Спеціалізації
Верховний Суд України
Вищі
спеціалізовані
суди
Систему судів
загальної
юрисдикції
складають:
Місцеві суди
Апеляційні
суди
5

6. Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України. Вищими судовими органами спеціалізованих судів є в

Найвищим судовим органом у системі судів загальної
юрисдикції є Верховний Суд України.
Вищими судовими органами
спеціалізованих судів є відповідні вищі спеціалізовані суди.
Єдність системи судів загальної
юрисдикції забезпечується:
• єдиними засадами організації та діяльності судів;
• єдиним статусом суддів;
•обов'язковістю для всіх судів правил судочинства,
визначених законом;
•забезпеченням Верховним Судом України однакового
застосування судами (судом) касаційної інстанції норм
матеріального права;
• обов'язковістю виконання на території України
судових рішень;
• єдиним порядком організаційного забезпечення
діяльності судів;
• фінансуванням судів виключно з Державного
бюджету України;
•вирішенням питань внутрішньої діяльності судів
6
органами суддівського самоврядування.

7.

Законом України «Про судоустрій і
статус суддів» регламентується, що:
суди загальної юрисдикції
спеціалізуються
на розгляді
цивільних, кримінальних,
господарських, адміністративних
справа також справ про
адміністративні правопорушення.
У судах загальної юрисдикції може
запроваджуватися
спеціалізація суддів з розгляду
конкретних категорій справ
7

8.

Місцеві суди
8

9.

У системі судів загальної юрисдикції діють апеляційні суди
як суди апеляційної інстанції з розгляду цивільних і
кримінальних, господарських, адміністративних справ, справ
про адміністративні правопорушення.
- апеляційними судами з розгляду цивільних, кримінальних
справ, а також справ про адміністративні правопорушення є:
апеляційні суди областей, апеляційні суди міст Києва та
Севастополя, Апеляційний суд Автономної Республіки Крим.
- апеляційними судами з розгляду господарських справ,
апеляційними судами з розгляду адміністративних справ є
відповідно апеляційні господарські суди та апеляційні
9
адміністративні суди, які утворюються в апеляційних округах
відповідно до указу Президента України.

10. У системі судів загальної юрисдикції діють вищі спеціалізовані суди як суди касаційної інстанції з розгляду цивільних і кримінальних, гос

У системі судів загальної
юрисдикції діють вищі
спеціалізовані суди як суди
касаційної інстанції з
розгляду цивільних і
кримінальних,
господарських,
адміністративних справ.
Вищими спеціалізованими
судами є :
Вищий
спеціалізований суд
України з розгляду
цивільних і
кримінальних
справ
Вищий
господарський
суд України
Вищий
адміністративний
суд України
10

11.

У ВИЩОМУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ СУДІ
УТВОРЮЮТЬСЯ ПАЛАТИ З РОЗГЛЯДУ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ СПРАВ У
МЕЖАХ ВІДПОВІДНОЇ СУДОВОЇ ЮРИСДИКЦІЇ. СУДОВУ ПАЛАТУ
ОЧОЛЮЄ СЕКРЕТАР СУДОВОЇ ПАЛАТИ, ЯКИЙ ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ З
ЧИСЛА СУДДІВ ЦЬОГО СУДУ. РІШЕННЯ ПРО УТВОРЕННЯ СУДОВОЇ
ПАЛАТИ, ЇЇ СКЛАД, А ТАКОЖ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ СЕКРЕТАРЯ СУДОВОЇ
ПАЛАТИ ПРИЙМАЮТЬСЯ ЗБОРАМИ СУДДІВ ВИЩОГО
СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СУДУ ЗА ПРОПОЗИЦІЄЮ ГОЛОВИ СУДУ.
У вищому спеціалізованому суді діє пленум
вищого спеціалізованого суду для вирішення
питань, визначених Законом.
Склад і порядок діяльності пленуму вищого
спеціалізованого суду визначаються
Законом.
При вищому спеціалізованому суді
утворюється Науково-консультативна рада,
статус якої визначається Законом.
Вищий спеціалізований суд має офіційний
друкований орган та може бути
співзасновником інших друкованих видань.
11

12. Верховний Суд України є найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції

12

13.

13

14.

Конституційний суд
України
Конституційний суд України –
єдиний орган конституційної
юрисдикції в Україні,
завданням якого є гарантування
верховенства Конституції
України як Основного Закону
держави на всій території
України.
14

15.

До них віднесено:
верховенство права означає, що у своїй повсякденній
діяльності Конституційний Суд України керується виключно
принципами, які містяться у Конституції та Законі України
"Про Конституційний Суд України", а приймаючи рішення
по конкретних справах, бере до уваги обставини,
які обумовлені правовими приписами;
положення, які містяться у будь-яких інших джерелах не
мають для Конституційного Суду обов'язкового значення, а
тому аніяк не можуть впливати на організацію його роботи
та зміст прийнятих ним рішень;
незалежність діяльності Конституційного Суду України означає абсолютну недопустимість впливу у будь якій формі
на його діяльність і зміст прийнятих рішень з боку
державних чи недержавних структур або їх посадових осіб,
включаючи Верховну Раду та Президента України;
15

16. До повноважень Конституційного Суду відносяться прийняття рішень та дача висновків у справах щодо:

конституційності законів та інших правових актів
Верховної Ради України, актів Президента України,
Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної
Ради Автономної Республіки Крим, в тому числі що
стосуються прав людини і громадянина;
відповідності Конституції України чинних міжнародних
договорів України або тих міжнародних договорів, що
вносяться до Верховної Ради України для надання згоди
на 'їх обов'язковість, в тому числі щодо прав, свобод та
обов'язків людини і громадянина;
додержання конституційної процедури розслідування і
розгляду справи про усунення Президента України з
поста в порядку імпічменту в межах, визначених
статтями
111 і 151 Конституції України;
офіційного тлумачення Конституції та законів України,
в тому числі питання забезпечення прав і свобод людини
та громадянина.
16

17. Дякую за увагу

17
Дякую за увагу
English     Русский Rules