ПРЕЗЕНТАЦІЯ
Структура Верховної Ради України:
Функції й повноваження Президента України
Склад Кабінету Міністрів України
Повноваження Кабінету Міністрів України:
Функції судової влади:
Судова система України
Верховний Суд України
Повноваження Конституційного Суду України
Система органів внутрішніх справ
53.25K
Categories: policypolicy lawlaw

Органи державної влади в Україні

1. ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Органи державної влади в Україні
Учениці 10 класу
Цинчик Жанни

2. Структура Верховної Ради України:

Голова Верховної Ради України
Рахункова палата
Комітети Верховної Ради України
Перший заступник Голови Верховної Ради України
Апарат Верховної Ради України
Заступник Голови Верховної Ради України
Тимчасові спеціальні комісії
Тимчасові слідчі комісії
Уповноважений Верховної Ради України з прав
людини

3. Функції й повноваження Президента України

Функції:
• Основні напрямки
діяльності глави держави
обумовлені його місцем і
роллю в системі органів
державної влади
• Основні функції
Президента України
визначено в ст.102
Конституції України
Повноваження:
• Конкретні пава та
обов’язки глави
держави з вирішення
питань, віднесених до
його відання
• Основні повноваження
Президента України
конкретизуються в
ст.106 Конституції
України

4. Склад Кабінету Міністрів України

Прем’єр-міністр України
Перший віце-прем’єр-міністр
Віце-прем’єр-міністри
Міністри

5. Повноваження Кабінету Міністрів України:

• Забезпечення державного суверенітету і економічної
самостійності України, здійснення внутрішньої і зовнішньої
політики Держави, виконання Конституції і законів
України, актів Президента України
• Впровадження заходів щодо забезпечення прав і свобод
людини і громадянина
• Забезпечення проведення фінансової, цінової,
інвестиційної та податкової політики у сферах праці й
зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і
культури, охорони природи, екологічної безпеки й
природокористування
• Розроблення і здійснення загальнодержавних програм
економічного, науково-технічного, соціального і
культурного розвитку України

6.

• Забезпечення рівних умов розвитку всіх форм власності
• Розроблення проекту закону про Державний бюджет
України і забезпечення виконання Верховною Радою
України Державного бюджету України, подання Верховній
Раді України звіту про його виконання
• Здійснення заходів щодо забезпечення обороноздатності і
національної безпеки України
• Організація і забезпечення здійснення
зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи
• Спрямування і координація роботі міністерств, утворення,
реорганізація та ліквідація міністерств та інших органів
виконавчої влади
• Здійснення інших повноважень

7. Функції судової влади:

Здійснення правосуддя
Тлумачення правових норм,
Правосуддя – вид діяльності
держави, що полягає в розгляді і
вирішенні соц. конфліктів
яке пов’язане з реалізацією
повноважень Конституційного
Суду України
Судовий контроль
Обмеження
правосуб’єктності громодян
України
(нагляд) за законністю
застосування засобів
процесуального примусу
визначення громадянина
недієздатним

8. Судова система України

Конституційний Суд
України
Суди загальної
юрисдикції
Верховний Суд України – вищий судовий орган у системі судів
загальної юрисдикції
Судова
палата в
цивільних
справах
Судова
палата у
кримінал
ьних
справах
Судова
палата у
Господар
ських
справах
Судова
палата в
адміністра
тивних
справах
Військо
ва
судова
колегія

9. Верховний Суд України

Апеляційний суд
України
Вищий
господарський суд
України
Вищий
адміністративний
суд України
Апеляційні
загальні суди
України
Апеляційні
господарські суди
Апеляційні
адміністративні
суди
Місцеві загальні
суди
Місцеві
господарські суди
Місцеві
адміністративні
суди (окружні)

10. Повноваження Конституційного Суду України

Вирішення питань про відповідність Конституції України:
законів та інших правових актів Верховної Ради
України
актів Президента України
актів Кабінету Міністрів Украйни
правових актів Верховної Ради Автономної Республіки
Крим

11. Система органів внутрішніх справ

Міністерство внутрішніх
справ:
МВС України, головні
управління МВС України в
Криму, м. Києві та Київській
області;
Управління МВС України в
областях м. Севастополі;
Міські, районні,лінійні,відділи.
Підрозділи міліції:
кримінальна міліція:
міліція громадянської безпеки;
місцева міліція;
транспортна міліція, державна
автомобільна інспекція;
міліція охорони, судова
міліція;
спеціальна міліція.

12.

Внутрішні війська:
військові формування,
призначені для оборони та
охорони важливих державних
об’єктів, установ примусового
характеру, а також для участі в
охороні громадянського
порядку та боротьби зі
злочинністю.
Інші органи та установки:
органи слідства та дізнання,
навчальні, науково-дослідні та
ін. установи;
інші підрозділи, підвідомчі
МВС України.
English     Русский Rules