ПРОГРАММАНЫҢ ЖАЛПЫ ТҮРІ
ЕНГІЗУ-ШЫҒАРУ ФУНКЦИЯЛАРЫ
АҒЫМДАР КЛАСТАРЫ
СТАНДАРТТЫ АҒЫМДАР
МАНИПУЛЯТОРЛАР
МАНИПУЛЯТОРЛАР
ПРОГРАММАНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ:
СЫЗЫҚТЫҚ ПРОГРАММА
1.51M
Categories: programmingprogramming informaticsinformatics

Ақпаратты енгізу, шығару. Сызықтық программаны құру

1.

Ақпаратты енгізу, шығару.
Сызықтық программаны құру

2. ПРОГРАММАНЫҢ ЖАЛПЫ ТҮРІ

ЖАЛПЫ ТҮРІ

3. ЕНГІЗУ-ШЫҒАРУ ФУНКЦИЯЛАРЫ

4. АҒЫМДАР КЛАСТАРЫ

5. СТАНДАРТТЫ АҒЫМДАР

6.

Шығару:
С-де: printf (“ бүтін сан = %d, нақты = %f, ia, fb);
Си++-те: cout <<“бүтін сан”<<ia<<“n, нақты=”<<fb
Енгізу:
Си-де
Си++-те:
scanf (“%d %f”, &ia, &fb);
cin >>ia >> fb

7. МАНИПУЛЯТОРЛАР

dec — мəліметтерді енгізу жəне шығару кезінде ондық
санау жүйесінің жалаушасын орнатады;
oct — мəліметтерді енгізу жəне шығару кезінде сегіздік
санау жүйесінің жалаушасын орнатады;
hex — мəліметтерді енгізу жəне шығару кезінде он
алтылық санау жүйесінің жалаушасын орнатады;
ws — мəліметтерді енгізу кезінде бос орын символдарын
шығарып алуды орнатады;
endl — мəліметтерді шығару кезінде ағымға жаңа жолға
көшу символын қосады жəне буферді шығарады
(босатады);
ends — мəліметтерді шығару кезінде ағымға нөлдік
символды қосады;
flush — мəліметтерді шығару кезінде буферді босатады.

8. МАНИПУЛЯТОРЛАР

dec — мəліметтерді енгізу жəне шығару кезінде ондық
санау жүйесінің жалаушасын орнатады;
oct — мəліметтерді енгізу жəне шығару кезінде сегіздік
санау жүйесінің жалаушасын орнатады;
hex — мəліметтерді енгізу жəне шығару кезінде он
алтылық санау жүйесінің жалаушасын орнатады;
ws — мəліметтерді енгізу кезінде бос орын символдарын
шығарып алуды орнатады;
endl — мəліметтерді шығару кезінде ағымға жаңа жолға
көшу символын қосады жəне буферді шығарады
(босатады);
ends — мəліметтерді шығару кезінде ағымға нөлдік
символды қосады;
flush — мəліметтерді шығару кезінде буферді босатады.

9. ПРОГРАММАНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ:

10. СЫЗЫҚТЫҚ ПРОГРАММА

Есептің қойылуы: Герон формуласы бойынша үшбұрыш ауданын есептеу.
a, b, c - үшбұрыш қабырғалары, S – ауданы.
Математикалық моделі:
Программа листингі:
}
Есеп 1-дегі программаны Си++ тегі ағымдық енгізу-шығаруды
пайдалану
арқылы орындайық
#include <iostream.h>
#include <math.h>
void main()
{float a, b, c, p, s
cout<<"\na="; cin>>a;
cout<<"\nb="; cin>>b;
cout<<"\nc="; cin>>c;
p=(a+b+c)/2;
s=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
cout<<"\nүшбұрыш ауданы=",s);
}
English     Русский Rules