ОСНОВИ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
Динаміка чисельності населення України (1990-2015рр.), у тис.
Причини передчасної смертності та захворюваності в країнах Східної Європи
Затрати на охорону здоров’я у країнах Східної Європи
Загальний коефіцієнт смертності (кількість померлих на 1000 осіб)
Визначення здоров’я ВООЗ
«збереження»
Поняття, що характеризують життя
Спосіб життя включає чотири категорії:
Визначення з словника
Пошук відповіді
Домашнє завдання:
1.68M
Category: life safetylife safety

Теоретичні основи здорового способу життя

1. ОСНОВИ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

Лекція 1.
Теоретичні основи здорового способу життя

2.

3.

наприкінці 80-х рр. ХХ ст. тривалість життя у
країнах Східної Європи почала скорочуватися,
а в 90-х рр. цей процес в Україні та Російській
Федерації ще більше прискорився, що
призвело до серйозних соціально-економічних
змін

4. Динаміка чисельності населення України (1990-2015рр.), у тис.

на 01.01.2015
на 01.01.2014
на 01.01.2013
на 01.01.2012
на 01.01.2011
на 01.01.2010
на 01.01.2009
на 01.01.2008
на 01.01.2007
на 01.01.2006
на 01.01.2005
на 01.01.2004
на 01.01.2003
на 01.01.2002
на 01.01.2001
на 01.01.2000
на 01.01.1999
на 01.01.1998
на 01.01.1997
на 01.01.1996
на 01.01.1995
на 01.01.1994
на 01.01.1993
на 01.01.1992
на 01.01.1991
на 01.01.1990
ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ
УКРАЇНИ (1990-2015РР.), У ТИС.
60000
50000
40000
30000
20000
Чисельність (тис.)
10000
0

5.

6.

7. Причини передчасної смертності та захворюваності в країнах Східної Європи

ПРИЧИНИ ПЕРЕДЧАСНОЇ СМЕРТНОСТІ ТА
ЗАХВОРЮВАНОСТІ В КРАЇНАХ СХІДНОЇ
ЄВРОПИ
тютюнопаління,
споживання алкоголю,
нездорове харчування,
несприятлива екологія

8.

9.

Майже 72% випадків смертей в Україні, 65% в
Росії, 54% в Угорщині, 53% в Чеській
Республіці, 48% в Польщі булі спричинені
ішемічною хворобою серця, хворобою сосудів
мозку (інсульт), хронічними захворюваннями
легень і раком легень, травмуванням,
отруєнням, СНІД, цирозом печінки, раком
шлунку тощо

10.

Приблизно половині смертей у віці до 75 років
в Україні можна було б запобігти за допомогою
належної профілактики та лікування

11.

Тривалість життя чоловіків у країнах Східної Європи
80
роки життя
75
70
65
60
55
1980
1985
1990
1995
2005
календарні роки
Польща
Чехія
Угорщина
РФ
Україна

12.

Тривалість життя жінок у країнах Східної Європи
85
роки життя
80
75
70
65
1980
1985
1990
1995
2005
календарні роки
Польща
Чехія
Угорщина
РФ
Україна

13.

Порівняно з іншими європейськими країнами
в Україні не тільки помирають у більш
молодому віці, а й проживають менше років у
стані фізичного благополуччя, третина
українців помирає передчасно, у віці до 65
років

14. Затрати на охорону здоров’я у країнах Східної Європи

ЗАТРАТИ НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я У
КРАЇНАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ
Країна
Затрати на одну людину ($)
Польща
1389
Чехія
1900
Угорщина
1600
РФ
490
Україна
200

15.

З 80-х до 90-х років у країнах Східної Європи
загальний коефіцієнт смертності (кількість
померлих від усіх причин на 1000 осіб) суттєво
зростає

16. Загальний коефіцієнт смертності (кількість померлих на 1000 осіб)

ЗАГАЛЬНИЙ КОЕФІЦІЄНТ СМЕРТНОСТІ
(КІЛЬКІСТЬ ПОМЕРЛИХ НА 1000 ОСІБ)
Країна
Загальний коефіцієнт смертності
1980 рік
1990 рік
1995 рік
Польща
10,6
11,57
10,1
Чехія
12,8
12,4
11,6
Угорщина
13,6
14,0
14,1
РФ
10,5
11,2
15,7
Україна
11,4
12,1
15,4

17.

18.

Здоров’я
філософія
медицина
педагогіка
психологія

19. Визначення здоров’я ВООЗ

ВИЗНАЧЕННЯ ЗДОРОВ’Я ВООЗ
здоров’я – це стан повного фізичного,
душевного та соціального благополуччя, а не
лише відсутність хвороб або фізичних вад

20.

Здоров’я
фізичне
психічне
соціальне
духовне

21.

«збереження»,
«зміцнення»
«формування»
«відновлення»

22. «збереження»

«ЗБЕРЕЖЕННЯ»
є похідним від слова «зберігати» й означає дію
та стан:
1) оберігаючи, тримати цілим, не давати
пропасти, зникнути; дбаючи, тримати щонебудь у доброму стані, намагатися залишити
незмінним;
2) тримати що-небудь у певних умовах,
оберігаючи від псування, руйнування;
оберігати, захищати від чого-небудь згубного;
3) дбайливо ставитися до чого-небудь, не
розтрачувати чогось; продовжувати
залишатися в якому-небудь стані, не втрачати
якихось ознак, властивостей, якостей

23. Поняття, що характеризують життя

ПОНЯТТЯ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ЖИТТЯ
Здоровий спосіб життя
стиль життя
устрій життя
якість життя
рівень життя тощо

24. Спосіб життя включає чотири категорії:

СПОСІБ ЖИТТЯ ВКЛЮЧАЄ ЧОТИРИ КАТЕГОРІЇ:
устрій життя (економічна складова),
рівень життя (соціально-економічна складова),
якість життя (соціальна складова),
стиль життя (психологічна складова)

25.

Під устроєм життя, як правило, розуміють
історично сформовані умови життя, рівень
розвитку засобів виробництва, певні традиції
життєдіяльності, що визначені економічними
чинниками (тобто, це більш економічне
поняття).

26.

Рівень життя стосується соціально-економічних
відносин, пов’язаних із життєдіяльністю
людини у сфері споживання, тобто
характеризує матеріальний добробут окремої
людини, також визначає узагальнений
результат діяльності економіки країни за
певний період.

27.

Якість життя визначається якістю тих умов, в
яких людина проживає, працює, навчається
тощо (наприклад, якість житлових умов,
самообслуговування, харчування, освіти,
медичної допомоги); уважають, що якість
життя відображає соціальний добробут,
соціальне і психологічне благополуччя
особистості.

28.

З психологічної точки зору, стиль життя – це
індивідуальні особливості поведінки в процесі
життєдіяльності, за допомогою яких
виявляються особистісні риси і властивості
через механізм самоствердження

29.

Під способом життя розуміють стійку типову
форму життєдіяльності особистості, яка
проявляється у звичках, традиціях,
стереотипних моделях поведінки тощо.

30.

спосіб життя особистості багато в чому
визначається соціально-економічними та
політичними умовами, і слід враховувати, що
здатність особистості контролювати їх та
керувати ними обмежена.
Тобто, спосіб життя визначається ……………….
факторами

31. Визначення з словника

ВИЗНАЧЕННЯ З СЛОВНИКА
спосіб життя – це типова, стійка форма
поведінки особистості (групи людей, верств
населення, певних класів або суспільства), яка
сформована під впливом релігійних,
соціальних, правових, політичних,
ідеологічних, культурних факторів,
конкретних історичних обставин у країні,
менталітету народу, впливу зовнішніх
обставин та інших факторів

32.

Стиль життя

33.

Вважають, що для стилю життя характерні
певні прояви суб’єктивних факторів

34.

у соціологічних та психологічних визначеннях
стилю життя, наголошується на можливостях
впливу на власну поведінку, самостійного
вибору тієї чи іншої її моделі, зміни і
формування поведінки особистості.

35.

Отже, і спосіб життя, і стиль життя являють
собою типові форми поведінки, з різницею долі
впливу об’єктивних та суб’єктивних факторів
на їх формування.

36.

Що ж тоді формуємо: здоровий спосіб життя чи
здоровий стиль життя?

37. Пошук відповіді

ПОШУК ВІДПОВІДІ
1) спосіб життя формується переважно
об’єктивними факторами, стиль життя –
суб’єктивними.
Отже, здоровий стиль життя більшою мірою
залежить від …………………………………..

38.

2) при формуванні здорового способу життя, як
правило, передбачається формування
однакового здорового способу життя для усіх
дітей і підлітків: однаковий рівень рухової
активності, однаковий раціон харчування,
однаковий режим навчання і відпочинку тощо.
Даними психофізіологічних, генетичних,
медичних досліджень доведено необхідність
врахування …………………………… психічних,
фізіологічних, генетичних особливостей

39.

3) в англійській мові для визначення здорового
способу життя у шалому трактуванні частіше
використовується поняття «healthy lifestyle»,
що дослівно перекладається як здоровий стиль
життя;

40.

4) здоровий спосіб життя визначаємо як стійку
типову форму життєдіяльності особистості
(звички, традиції, стереотипні моделі
поведінки), яка спрямована на формування,
збереження, зміцнення, відновлення здоров’я;
здоровий стиль життя – як індивідуальні
особливості поведінки в процесі
життєдіяльності, спрямовані на формування,
збереження, зміцнення, відновлення здоров’я.

41.

Здоровий стиль життя визначається
індивідуальними особливостями поведінки в
повсякденному житті, які характеризуються
активністю та спрямованістю особистості на
формування, збереження, зміцнення та
відновлення власного здоров’я та здоров’я
інших людей

42. Домашнє завдання:

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:
Аналогічно проаналізувати :
зміцнення,
формування,
відновлення
здоров’язбережувальна компетентність,
здоров’язбережувальні технології
Знайти одне з визначень здоров’я і
обґрунтувати його: визначити провідне слово
(слова), тлумачити їх по аналогії зі
«збереженням»
English     Русский Rules