ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ У СФЕРІ ОБІГУ
Задачі логістики розподілу
Типові проблеми розподілу
Основні зони відповідальності дистрибуції
Взаємодія відділів при управлінні дистрибуцією
Основні учасники типового логістичного ланцюга
Типи торгових посередників
ЛОГІСТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ І СИСТЕМИ В СФЕРІ РОЗПОДІЛУ ПРОДУКЦІЇ
Індивідуальні завдання
Дз 6 (розрахунки в Ехеl)
176.50K
Category: managementmanagement

Логістичний підхід до управління матеріальними потоками у сфері обігу

1. ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ У СФЕРІ ОБІГУ

Розподільна (або збутова) логістика – невід’ємна
частина загальної логістичної системи, яка забезпечує
найефективнішу організацію розподілу виготовленої
продукції, охоплюючи весь ланцюг системи розподілу:
транспортування, складування, упакування та ін.
Збутова діяльність – це не лише продаж готової
продукції, але й орієнтація виробництва на
задоволення платоспроможного попиту покупців та
активна робота на ринку з підтримки та формування
попиту на продукцію підприємства, організації
ефективних каналів розподілу та товаропросування.

2. Задачі логістики розподілу

Визначення ринкових сегментів обслуговування;
Створення мережі розподілу;
Координація маркетингу та логістики в мережі розподілу;
Розподіл і концентрація товарних запасів в мережі;
Оптимізація мережевої структури ланцюга поставок;
Планування поставок на рівні локальних мереж;
Планування потреб в мережі розподілу;
Аналіз розробленої (чинної) мережі розподілу;
Аналіз виконання поставок;
Розробка стандарту послуг та їх тарифікація;
Визначення рівня обслуговування в мережі розподілу і кожної
локальної мережі постачання;
Розробка технології доставки;
Аналіз логістичної складової повного циклу замовлення.

3. Типові проблеми розподілу

1)Неточність прогнозів продажів
2)Невідповідність між прогнозом продажів і
вимагаються поповненням запасів
3)Комерційні цілі конкурують з цілями
раціонального управління запасами (середнім
рівнем запасів)
4)Велика кількість асортиментних позицій
ускладнює управління запасами
5)Складність прийняття рішення про розмір
замовлення
6)Значний обсяг інформації (збір і обробка зайвих
даних затримує прийняття рішень про замовлення)
7)Дуже швидкі або «Індивідуальні» рішення про
закупівлі для поповнення запасів опту (роздробу)
8)Недостатня увага до можливостей

4. Основні зони відповідальності дистрибуції

Чи відповідає існуюча мережа розподілу поставленим цілям і
завданням компанії?
2. Чи не ефективніше перейти на аутсорсинг логістичних послуг?
3. Наскільки ефективна діюча система розподілу? якими
4.
показниками вимірюється ефективність системи?
5. Чи забезпечує система розподілу необхідний рівень обслуговування
клієнтів?
6. Чи оптимальна складська мережа в системі розподілу: за кількістю,
7.
розміщення організації товаропостачання, розподілу товарних
запасів?
8. Які стратегії діяльності компанії викличуть зміни ефективності
системи розподілу?
9. Потребують Чи це реорганізації в системі розподілу? Як повинна діяти
логістика.
10. Чи знайшли відображення сучасні технічні, технологічні та
11. інформаційні новації в діяльності логістичної інфраструктури
12. компанії?
13. Як враховується логістична складова в показниках якості
14. обслуговування клієнтів?
1.

5. Взаємодія відділів при управлінні дистрибуцією

1. Планування
2. Проектування оптимальної
(раціональної) мережі розподілу
маркетинг
продажі
фінанси
3. Організація систем:
управління замовленнями,
поповнення запасів,
товароруху,
обслуговування,
збалансування показників
обслуговування
і контролю виконання
в рамках зпроектованої мережі
розподілення;
4.Аналіз і контроль діючої системи
закупка
Логістика

6. Основні учасники типового логістичного ланцюга

ТОВАРОВИРОБНИК
Дилер
Дистриб’ютор
Торгове представництво
Гуртова ланка
Роздрібна мережа
СПОЖИВАЧІ

7. Типи торгових посередників

Тип посередника
Ознака класифікації
Дилер
Від свого імені і за свій
рахунок
Дистриб'ютор
Від чужого імені і за
свій рахунок
Комісіонер
Від свого імені і за
чужий рахунок
Агент, брокер
Від чужого імені і за
чужий рахунок

8. ЛОГІСТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ І СИСТЕМИ В СФЕРІ РОЗПОДІЛУ ПРОДУКЦІЇ

• DRP - планування розподілу продукції/ ресурсів”
• ROP, re-order point - концепція “точки
замовлення (перезамовлення)”
• QR, quick response - концепція “швидкого
реагування”
• CR, continuous replenishment - стратегія
“неперервного поповнення запасів”
• AR, automatic replenishment - концепція
“автоматичного поповнення запасів”
• ECR, еfficient Consumer Response – концепція
ефективної реакції на запити споживачів

9. Індивідуальні завдання

• Організація закупівлі матеріальних ресурсів в
системах типу push і pull (порівняльний
аналіз). (2 бали)
• Дати відповіді на питання кейсів “Одеський
коровай” і “Стоїк” (по 2 бали)
• Зробити порівняльний аналіз систем
управління рухом товарів в сфері дистрибуції
(3 бали)

10. Дз 6 (розрахунки в Ехеl)


Вибрати будь-яке підприємство.
Описати його сферу діяльності та особливості матеріальних потоків.
Вибрати асортимент матеріальних ресурсів (від 50 до 100
найменувань).
Для кожного найменування визначити такі дані: кількість одиниць в
запасі (норматив), ціна одиниці, обсяг споживання за 3-4 періоди
(кількість одиниць і вартість),
Зробити АВС та XYZ аналізи запасів підприємства, зробити
рекомендації щодо управління різними групами запасів на основі
результуючої матриці.
Для кожної позиції асортименту розрахувати оптимальний розмір
партії поставки та порівняти його з нормативом
(припущення: витрати на зберігання становлять 20-25% від
вартості ресурсу, витрати на формування запасів – 10-100
ум.од.).
Визначити сукупну вартість запасів за нормативом та за умови
поставки оптимальними партіями. Оцінити ефективність управління
запасами на підприємстві.
English     Русский Rules