Біріншілік алкилсульфаттар және алкилэтоксисульфаттарды алу, технологиялық сызба-нұсқасы
214.07K
Categories: chemistrychemistry industryindustry

Біріншілік алкилсульфаттар және алкилэтоксисульфаттарды алу

1. Біріншілік алкилсульфаттар және алкилэтоксисульфаттарды алу, технологиялық сызба-нұсқасы

2.

Жалпы формуласы ROSO3H,ROCH2CH2OSO3H
болатын анионактивті БАЗ-дың ішіндегі
маңызды түрі. Жоғары алифатикалық
спирттерді немесе олардфң оксиэтилденген
туындыларын
(оксиэтилат) сульфаттау
арқылы алады. Сульфаттау
реакциялары сульфаттаушы
реагенттердің қатысында
жүреді.

3.

Сульфаттау реагенттері:
Концентрлі Н2SO4(80-100 %)
Хлорсульфон қышқылы HOSO2Cl
Газ тәрізді күкірт ангидриді (күкірт
триоксиді)
Олеум
Хлорлы сульфурил
Сульфамин қышқылы
SO2(NH2)2

4.

Күкірт триоксидінің комплекстері
Пиридинсульфотриок
сид
Диоксансульфотриок
сид
Карбамидсульфотриок
сид

5.

6.

Жоғары алкандарды сульфаттау реакциясында
қосымша процестер де жүруі мүмкін:
Спирттердің молекулаішкілік
дегидратациясы.Нәтижесінде алкендер түзіледі:
Жай эфирлердің түзілуімен жүретін молекулааралық
дегидратация:

7.

Алканолдардың алдегидтер мен қышқылдарға
дейінгі кезекті тотығуы:
Түзілген қышқылдардың спирттермен
этерификациясы:
Диалкилсульфаттардың түзілуі:

8.

Алкилсульфаттау реакцияларының механизмі мен
кинетикасы

9.

Біріншілік алкилсульфаттар және
алкилэтоксисульфаттарды алу, технологиялық
сызба-нұсқасы
Жоғары май қышқылдарын хлосульфон қышқылымен сульфаттаудың аппаратуралық
технологиялық схемасы
1- спирттерге арналған сыйымдылық;2- хлорсульфон қышқылына арналған
сыйымдылық; 3- сульфуратор; 4- каплеотбойник; 5,6-скрубберлер; 7вентилятор;8,11-насостар; 9- натрий гидроксидіне арналған сыйымдылық;10-тұз
қышқылына арналған сыйымдылық

10.

Үздіксіз сульфаттауға арналған аппарат
1-корпус 2-аналмалы диск 3-ауаны жіберетен құбыр 4термометр 5- салқындатқыш змеевиктер

11.

Алкилсульфаттарды үздіксіз әдіспен нейтрализациялаудың технологиялық
сызба-нұсқасы
1-Дозреватель пасты 2-тоңазытқыш 3-нейтрализатор 4-алкилсульфаттардың
дозревателі 5-араласу насосы 6-дозатор 7-натрий гидроксидіне арналған
сыйымдылық
English     Русский Rules