ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА
§ 4. ПОНЯТТЯ І ВИДИ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ПРАВА
ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА
ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА
ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА
ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА
ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА
ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА
ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА
ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА
ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА
ПРАКТИЧНА РОБОТА №2. ВИДИ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ
118.49K
Category: lawlaw

Основи теорії права

1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА

2
розділ
ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА
Розділ включає § 4, § 5. 6 годин
Правознавство

2. § 4. ПОНЯТТЯ І ВИДИ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ПРАВА

3. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА

УМОВА ІСНУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В СУСПІЛЬСТВІ
ОСОБИСТІСТЬ
ЖИТИ СЕРЕД ІНШИХ ЛЮДЕЙ
ЩОБ
ДОТРИМУВАТИСЬ ПЕВНОЇ ПОВЕДІНКИ
НЕОБХІДНО
СУСПІЛЬСТВО
СОЦІАЛЬНІ НОРМИ
НОРМИ ПРАВА
Інструменти для
існування середовище
Середовище
НОРМИ ПРАВА
НОРМИ МОРАЛІ
РЕЛІГІЙНІ НОРМИ
КОРПОРАТИВНІ НОРМИ
ЗВИЧАЇ ЧИ ТРАДИЦІЇ
ХАРАКТЕРИЗУЮТЬСЯ
ДЕРЖАВОЮ
СУСПІЛЬСТВОМ
РЕЛІГІЙНОЮ ГРОМАДОЮ
ОБ’ЄДНАННЯМ ГРОМАДЯН
СУСПІЛЬСТВОМ
ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ
ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ
РЕГУЛЮЮТЬ КУЛЬТОВІ ДІЇ
ВСТАНОВЛЮЄ ПРАВИЛА
ПОВЕДІНКИ
СКЛАДЕНО ІСТОРИЧНО
ОХОРОНЯЮТЬСЯ
З УЯВЛЕННЯ ПРО
ОСНОВА – ВІРА В БОГА
ДОБРО
ЗЛО
ЧЕСТЬ
ГІДНІСТЬ
ОБОВ’ЯЗОК
ВНУТРІШНІМ ПЕРЕКОНАННЯМ
БАГАТОРАЗОВИМ
ПОВТОРЕННЯМ
ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА
ВИДИ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ

4. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА

СПІЛЬНІ ОЗНАКИ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ
Є НАСЛІДКОМ
РЕГУЛЮЮТЬ
ВИНИКАЮТЬ
ВІДПОВІДАЮТЬ
ЗАГАЛЬНИМ
ПРАВИЛОМ
СВІДОМО-ВОЛЬОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
СУСПІЛЬНІ ВІДНОСИНИ
В ПРОЦЕСІ ІСТОРИЧНОГО
РОЗВИТКУ
ТИПУ КУЛЬТУРИ ДЕРЖАВИ
ПОВЕДІНКИ В СУСПІЛЬСТВІ
СОЦІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛСТВА
№1
СОЦІАЛЬНІ НОРМИ – ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗАГАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ, ЯКІ РЕГУЛЮЮТЬ РІЗНІ
СФЕРИ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН
ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА
Є

5. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА

ОЗНАКИ ПРАВА
СПЕЦИФІЧНА СИСТЕМА РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН
ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ (САНКЦІОНУЮТЬСЯ)
ДЕРЖАВОЮ
ВІДПОВІДНІСТЬ ІДЕАЛАМ СПРАВЕДЛИВОСТІ І СВОБОДИ
НОРМОТИВНИЙ ХАРАКТЕР
НА ОСНОВІ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
ГАРАНТІЯ ЗДІЙСНЕННЯ СУБ’ЄКТИВНОГО ПРАВА
З ВИЗНАННЯМ У СВІТОВОМУ СПІВТОВОРИСТВІ
ЗАВДЯКИ ЦЬОМУ ЛЮДИНА:
НАСЕЛЕННЯМ
РІЗНОВИД НОРМ
НА ОСНОВІ СВОБОДИ І РІВНОСТІ ЛЮДЕЙ
ДІЄ ПЕВНА ПРОЦЕДУРА
ВСТАНОВЛЕНА ДЕРЖАВОЮ
ВІЛЬНА В СВОЇХ ДІЯХ
) СВОБОДОЮ
ЗАБЕЗПЕЧЕНА
ЗАХИЩЕНА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВІСТТЮ НОРМ
ФОРМАЛЬНА ВИЗНАЧЕНІСТЬ
ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВИЙ ХАРАКТЕР
ЗАКРІПЛЮЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО
ПОШИРЮЄТЬСЯ НА ВСІХ
КОРПОРАТИВНІ НОРМИ
ОБОВ’ЯЗКОВИЙ ДЛЯ ВСІХ
СИСТЕМНІСТЬ
ІНАКШЕ
ДЕФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ
ЗАКОНОДАВСТВА
Статут
РЕЛІГІЙНІ НОРМИ
Священні книги
НОРМИ ПРАВА
Закон
ФОРМУЛА
Зміст права створюється суспільством, форма права - державою
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИМ ПРИМУСОМ
ЧІТКО РОЗМЕЖОВУЄ ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ
ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА
Референдум

6. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА

ВИЗНАЧЕННЯ
ПРАВО – СИСТЕМА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВИХ ФОРМАЛЬНО ВИЗНАЧЕНИХ ПРАВИЛ
ПОВЕДІНКИ, ЩО ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ, ГАРАНТУЮТЬСЯ І ОХОРОНЯЮТЬСЯ ДЕРЖАВОЮ, ТА
РЕГУЛЮЮТЬ СУСПІЛЬНІ ВІДНОСИНИ МІЖ ЛЮДЬМИ
ФАКУЛЬТАТИВНІ УМОВИ
ДОДАТКОВІ СОЦІАЛЬНІ ПІЛЬГИ
НЕПОВНИЙ РОБОЧИЙ ЧАС
ВИПРОБОВУВАННЯ
ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА
№2

7. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА

ТЕРМІНИ
ДЖЕРЕЛО ПРАВА – ВОЛЯ ДЕРЖАВИ (ПРАВОВІ АКТИ)
ПРАВОВІ НОРМИ Є ПРАВОТВОРЧІСТТЮ УПОВНОВАЖЕНИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВИ
ВИЗНАЧЕННЯ
№3
ФОРМА ПРАВА
ПРАВОВИЙ ЗВИЧАЙ
ПРАВОВИЙ ПРЕЦЕНДЕНТ
НОРМАТИВНИЙ ДОГОВІР
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ
САНКЦІОНОВАНЕ ДЕРЖАВОЮ
ФОРМАЛІЗОВАНЕ ДЕРЖАВОЮ
ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ ДЕРЖАВОЮ
ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ ДЕРЖАВОЮ
ЗВИЧАЄВЕ ПРАВИЛО
РІШЕННЯ СУДУ
ЗА ВЗАЄМНОЮ ДОМОВЛЕНІСТЮ
ПИСЬМОВИЙ ДОКУМЕНТ
ТРАДИЦІЯ
РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО
ОРГАНУ
ПРАВИЛО ПОВЕДІНКИ ЗАГАЛЬНОГО
ХАРАКТЕРУ
КОМПЕТЕНТНОГО СУБ’ЄКТА ПРАВА
УМОВА
НАСЛІДОК
ПЕРЕВАГИ:
Оперативно видається і відміняється
Відповідає інтересам суспільства
або певної соціальної групи
Зразок для подібних справ
Систематизовані (легко орієнтуватись)
Дозволяє проводити єдину політику
Англо-американська
правова система
Романо-германська
правова система
ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА
ФОРМИ ПРАВА – СПОСОБИ ЮРИДИЧНОГО ВИРАЗУ ПРАВА, ТА ОФІЦІЙНОГО ЗАКРІПЛЕННЯ
ЮРИДИЧНИХ ФОРМ

8. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА

ІСТОРИЧНИЙ ЕТАП
визначає
СИСТЕМУ ПРАВА
визначає
ТИП ДЕРЖАВИ
ВИЗНАЧЕННЯ
№4
СИСТЕМА ПРАВА
Центральна
ланка системи
В Україні такий поділ
не характерний
ГАЛУЗЬ ПРАВА
СКЛАДАЄТЬСЯ
Поділ характерний для
України
ПРАВОВА НОРМА
ПУБЛІЧНОГО ПРАВА
ПРИВАТНОГО ПРАВА
РЕГУЛЮЮТЬ ВІДНОСИНИ МІЖ
РЕГУЛЮЮТЬ ВІДНОСИНИ МІЖ
ДЕРЖАВНИЙ ОРГАН
ДЕРЖАВНИЙ ОРГАН
ФІЗИЧНА ОСОБА
ФІЗИЧНА ОСОБА
ДЕРЖАВА
ОСОБА (СУСПІЛЬСТВО)
ФІЗИЧНА ОСОБА
ЮРИДИЧНА ОСОБА
ЮРИДИЧНА ОСОБА
ЮРИДИЧНА ОСОБА
ПРАВОВІ НОРМИ В УКРАЇНІ
Конституційне право
ПОДІЛЯЮТЬСЯ ЗА КРІТЕРІЯМИ:
Адміністративне право
ПРЕДМЕТ
Є сфера суспільних
відносин, яку
регулює певна
галузь
МЕТОД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ГАЛУЗІ
ПУБЛІЧНОГО
ПРАВА
Фінансове право
Кримінальне право

Цивільне право
ГАЛУЗІ
ПРИВАТНОГО
ПРАВА
Трудове право
Сімейне право

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА
СИСТЕМА ПРАВА – ОБ’ЄКТИВНО ЗУМОВЛЕНА ВНУТРІШНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАВА, ЩО ВІДОБРАЖАЄТЬСЯ
В ЄДНОСТІ ТА УЗГОДЖЕННОСТІ ВСІЇХ ЇЇ НОРМ, ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ ЗА ГАЛУЗЯМИ, ПІДГАЛУЗЯМИ,
ІНСТИТУТАМИ ТА НОРМАМИ ПРАВА

9. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА

ВИЗНАЧЕННЯ
МЕТОД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ – ЗАСОБИ І СПОСОБИ ВПЛИВУ ПРАВА НА СУСПІЛЬНІ ВІДНОСИНИ
№5
ХАРАКТЕРНА ДИСПОЗИТИВНІСТЬ – РІВНІСТЬ УЧАСНИКІВ ПРАВОВІДНОСИН
Конституційне право
Цивільне право
Регулює відносини державної
влади і самоврядуванням
Регулює майнові й особисті
немайнові відносини
Трудове право
Сімейне право
Кримінальне право
Визначає діяння, яке діяння
є злочин, й міру покарання
Адміністративне право
Регулює відносини в сфері
управлінської діяльності, санкції
Господарське право
Фінансове право
Регулює відносини фінансової
діяльності державних органів
Екологічне право
Житлове право
ПІДГАЛУЗІ
Регулює відносини з
приводу праці
Регулює шлюбно-сімейні, та
прирівняні до них відносини
Земельне
право
Водне
право
Лісове
право
Гірниче
право
ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА
ГАЛУЗІ ПРАВА

10. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА

СТРУКТУРА СИСТЕМИ ПРАВА
ГАЛУЗЬ ПРАВА
ГАЛУЗЬ ПРАВА

А
Самостійний елемент
системи права
ІНСТИТУТ ПРАВА
ІНСТИТУТ ПРАВА

ВІДОКРЛЕМНЕНА ГРУПА ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНИХ НОРМ ПРАВА
(ЗА ПЕВНОЮ ВЛАСТИВІСТТЮ АБО ЦІЛЛЮ)
Правило
поведінки
ПРАВОВА НОРМА
ПРАВОВА НОРМА


В
Галузь Цивільне право
приклад
Інститут
права
власності
Інститут
зобов’язально
го права
Інститут
спадкування

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА
Б

11. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА

ВИЗНАЧЕННЯ
ПРАВОВА НОРМА – ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ, ФОРМАЛЬНО ВИЗНАЧЕНЕ, ВСТАНОВЛЕНЕ АБО
САНКЦІОНОВАНЕ ДЕРЖАВОЮ ПРАВИЛО ПОВЕДІНКИ, ЯКЕ РЕГУЛЮЄ СУСПІЛЬНІ ВІДНОСИНИ
ЄДНІСТЬ
ЦІЛІСТНІСТЬ
НЕПОДІЛЬНІСТЬ
ОСОБЛИВА СТРУКТУРА
Єдність зв’язків між
елементами системи
СТРУКТУРА ПРАВОВОЇ НОРМИ
ЧАСТИНИ НОРМИ ПРАВА
ГІПОТЕЗА
УМОВИ ЗА ЯКИХ СУБ’ЄКТ
МАЄ ПРАВО ДІЯТИ
ДИСПОЗИЦІЯ
ПРАВИЛО ПОВЕДІНКИ ЯКЕ ДОЗВОЛЯЄ,
ЗАБОРОНЯЄ АБО РЕКОМЕНДУЄ
САНКЦІЯ
ЗАХОДИ ПОКАРАННЯ ПРИ
НЕВИКОНАННІ ПРАВИЛА
ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА
ОЗНАКИ ПРАВОВОЇ НОРМИ
№6

12. ПРАКТИЧНА РОБОТА №2. ВИДИ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ

English     Русский Rules