ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Поняття інформаційної технології
Мета інформаційної технології (ІТ)-
Властивості інформаційних технологій
Технологія спілкування з комп'ютером. Види користувальницького інтерфейсу
Види інформаційних технологій
Класифікація інформаційних технологій
Поняття розподіленої інформаційної технології
Об’ектно - орієнтовані інформаційні технології
Інформаційні технології кінцевого користувача Комп'ютерні офісні технології
Мережні інформаційні технології Можливості мережі Інтернет
В Інтернеті є наступні інформаційні системи:
Інтеграція інформаційних технологій Загальне поняття про систему штучного інтелекту
Принципова відмінність інтелектуальних систем від традиційних ком- п'ютерних програм полягає в наступному:
Географічні інформаційні системи
Дякую за увагу
1.96M
Category: informaticsinformatics

Основи інформаційних технологій

1. ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Виконав студент групи Б-14МІ
Кузнєцов Петро Геннадійович

2. Поняття інформаційної технології

Інформаційна
технологія - процес,
який використовує
сукупність засобів і
методів збору, обробки й
передачі даних
(первинної інформації)
для одержання
інформації нової якості
про стан об'єкта,
процесу або явища.

3. Мета інформаційної технології (ІТ)-

Мета інформаційної
технології (ІТ)постачання
інформації для її
аналізу
людиною й
прийняття на його
підставі рішення до
виконання якоїнебудь дії.

4.

Нова інформаційна технологія - інформаційна
технологія з "дружнім" інтерфейсом роботи
користувача, яка використовує персональні
комп'ютери й телекомунікаційні засоби.

5. Властивості інформаційних технологій

• Складність (тому що велика
кількість розробок).
• Цінність (тому що користувач може
звертатися більшим масивам
інформації у вигляді бази даних й
інформаційної продукції широкої
номенклатури).
• Різноманіття елементів (тобто
включає весь набір елементів,
необхідний для досягнення
поставленої мети).
• Подільність (забезпечувати високий
ступінь розподілу всього процесу
інформації на етапи,. операції, дії).
• Має регулятивний характер
(тобто всі етапи, дії, операції
технологічного процесу можуть
бути стандартизовані й
уніфіковані, що дозволяє більш
ефективно здійснювати
цілеспрямоване керування
інформаційними процесами.
• Інтегрованість (взаємозв'язок з
іншими програмними
продуктами).
• Інтерактивність (діалоговий
режим роботи з комп'ютером).
• Гнучкість процесу як зміни
даних, так і постановки
завдань.

6. Технологія спілкування з комп'ютером. Види користувальницького інтерфейсу

Користувальницький
інтерфейс містить у
собі три поняття:
спілкування
додатка з
користувачем;
спілкування
користувача з
додатком;
мова спілкування.

7. Види інформаційних технологій

8. Класифікація інформаційних технологій

• способу реалізації в ІС;
• ступеня охоплення ІТ
прикладних завдань;
• класам реалізованих
технологічних операцій;
• типу користувальницького
інтерфейсу;
• варіантам використання
мережі ЕОМ;
• предметної області, яка
обслуговується.

9. Поняття розподіленої інформаційної технології

У розподілених системах
використовуються три
інтегровані технології:
технологія клієнт-сервер;
технологія спільного
використання ресурсів у рамках
глобальних мереж;
технологія універсального
користувальницького
спілкування у вигляді
електронної пошти.

10. Об’ектно - орієнтовані інформаційні технології

Об’ектно - орієнтований підхід заснований на
систематичному використанні моделей для мовнонезалежної розробки програмної системи, на основі її
прагматики. Прагматика визначається метою розробки
програмної системи: для керування роботою аеропорту ,
для обслуговування чемпіонату світу з футболу й т.п.. У
формулюванні мети беруть участь предмети й поняття
реального миру, які мають відношення до
розроблювальної програмної системи. При використанні
об’єктно - орієнтованого підходу ці предмети й поняття
заміняються їхніми моделями, тобто певними
формальними конструкціями, які представляють їх у
програмній системі.

11. Інформаційні технології кінцевого користувача Комп'ютерні офісні технології

База данних
Текстовий процесор
Табличний процесор
Електронна пошта
Аудіопошта
Електронний календар
Відеотекст
Комп'ютерні
конференції й
телеконференції

12. Мережні інформаційні технології Можливості мережі Інтернет

13. В Інтернеті є наступні інформаційні системи:

World Wide Web (WWW)
FTP (File Transfer Program)
Система телеконференції – Use
Net

14. Інтеграція інформаційних технологій Загальне поняття про систему штучного інтелекту

Інтеграція інформаційних
технологій
Крім інформаційноЗагальне поняття про
обчислювальних завдань,
рішення яких здійснюється за
систему штучного
заданим алгоритмом, в останнє
десятиліття комп'ютерні
інтелекту
технології усе активніше
намагаються застосувати для
реалізації інтелектуальних
процесів, тобто, процесів
пошуку рішення, при яких
кінцевий результат
непередбачений і є плодом
логічних самостійних висновків
і висновків комп'ютера.
Програмні системи, які
реалізують алгоритми, для яких
не існує формальної моделі
рішення, називають
евристичними й відносять до
класу інтелектуальних систем
(або систем штучного
інтелекту).

15. Принципова відмінність інтелектуальних систем від традиційних ком- п'ютерних програм полягає в наступному:

Принципова відмінність інтелектуальних
систем від традиційних комп'ютерних програм полягає в
наступному:
До творчих, інтелектуальних
завдань відносять завдання,
для яких поки що не існує
формальної моделі рішення,
наприклад, гра в шахи.
Завдання штучного інтелекту це такі завдання, у яких
формалізується не процес
рішення, а процес пошуку
рішення. У зв'язку із цим
розвиваються такі напрямки, як
експертні системи, база знань,
нейронні мережі,
нейрокомп’ютери, DM системи.

16. Географічні інформаційні системи

Працююча ГІС
містить у собі п'ять
ключових
складових:
1. апаратні засоби;
2. програмне
забезпечення;
3. дані;
4. виконавці;
5. методи.

17. Дякую за увагу

English     Русский Rules