К.держ.упр., доц. Афанасьєва Ю.В.
План лекції:
Управління змінами
Управління змінами
Зміна в організації
Принципи управління змінами:
ЗмінИ
Причини змін в організації
Теорії, що пояснюють причини організаційних змін:
Моделі управління змінами:
Моделі управління змінами:
Триступенева Модель змін Курта левіна
ВерБальна модель Ларрі Грейнера
Модель “дослідження-дії”
Модель планованих змін Т. Каммігса і К. Уорлі
2.36M
Category: managementmanagement

Концептуальні засади управління змінами

1. К.держ.упр., доц. Афанасьєва Ю.В.

Концептуальні засади
управління змінами
К.ДЕРЖ.УПР., ДОЦ.
АФАНАСЬЄВА Ю.В.

2. План лекції:

ПЛАН ЛЕКЦІЇ:
1. Сутність феномену «управління змінами».
2. Політика та методичні аспекти управління
змінами.
3. Моделі управління змінами.
4. Управлінські технології, що застосовуються в
управлінні змінами.
5. Моделі вибору стратегій розвитку організацій
в сфері публічного управління та
адміністрування.

3. Управління змінами

УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ
- це процес постійного коригування напрямків
діяльності організації, оновлення її структури і
пошуку нових можливостей щодо відповідності
вимогам та запитам суб'єктів вітчизняних і
зарубіжних ринків, які постійно і швидко
змінюються.
- це процес постійного коригування напрямку
діяльності організації, модифікації поведінки її
працівників в умовах змін.

4.

5. Управління змінами

УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ
- це структурний підхід щодо проведення
індивідів, команд та організацій з поточного
стану в бажаний майбутній стан.
Це організаційний процес, метою якого є
розширення прав і можливостей
співробітників приймати і підтримувати зміни
в їх поточному бізнес-оточені.

6.

Організаційні зміни – це будь-які зміни в
одному або кількох елементах організації на
будь-якій стадії її життєвого циклу, які можуть
проявлятися в перетворенні потенціалу
організації, у змінах розмірів, масштабів та
цілей її діяльності.

7.

Цілі управління змінами – досягти запланованих
результатів під час здійснення операційної
діяльності, використання людського капіталу
найкращим чином для того, щоб організація в
цілому отримала конкурентні переваги.
Об'єкт вивчення – структури, процеси та механізми
перетворень організаційних систем.
Предмет дослідження – загальні зв`язки та
залежності еволюційного розвитку організації,
універсальні принципи, а також методи управління
складними перетвореннями (змінами) та
підвищення якості рівня організаційної системи.

8. Зміна в організації

ЗМІНА В ОРГАНІЗАЦІЇ
- процес освоєння нової ідеї, типу поведінки
тощо.
Освоєння інноваційної технології, створення
нового продукту, вдосконалення
організаційної структури, навчання і
підвищення кваліфікації персоналу,
формування відповідної корпоративної
культури з новими цінностями, традиціями,
стилем управління тощо.

9. Принципи управління змінами:

ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ:
Програмноцільового
управління
Системність
управління
Конфігуративності
Цілісність
Правова
визначеність
Економічність
Дуальності
Зворотного звязку
Логічної основи
Модельованість
Адекватність
Мотиваційне
забезпечення
Ієрархчності
Синергетична
орієнтація
Планованість дій

10. ЗмінИ

ЗМІНИ
- це процес руху від нинішнього стану через
перехідний період до бажаного стану
- це заміщення одного стану організації,
робочої групи, людини, ситуації або інших
явищ новим станом, що відрізняється від
попереднього впливом різних чинників
зовнішнього та внутрішнього середовища

11.

12.

13. Причини змін в організації

ПРИЧИНИ ЗМІН В ОРГАНІЗАЦІЇ
ЗОВНІШНІ
ВНУТРІШНІ

14. Теорії, що пояснюють причини організаційних змін:

ТЕОРІЇ, ЩО ПОЯСНЮЮТЬ ПРИЧИНИ
ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН:
Екстерналістська
Інтегральна
Іманентних змін

15. Моделі управління змінами:

МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ:
PAEI - (Ицхак Адизес).
Чотири ролі менеджера :
P- виробник результатів ,
A- адміністратор ,
E - підприємець,
I – інтегратор

16. Моделі управління змінами:

МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ:
Модель контексту і процесу Е. Петтігрю.
Організаційні реформи -це історичний процес,
який передбачає взаємодію організації як з
внутрішньої, так і з зовнішнім середовищем.

17. Триступенева Модель змін Курта левіна

ТРИСТУПЕНЕВА МОДЕЛЬ ЗМІН КУРТА ЛЕВІНА

18. ВерБальна модель Ларрі Грейнера

ВЕРБАЛЬНА МОДЕЛЬ ЛАРРІ ГРЕЙНЕРА
Процес управління організаційною зміною
1. Тиск і
спонукання
2.Посередництво
на вищому рівні
керівництва
3. Діагностика
проблемної
області та
усвідомлення
6.
Підкріплення
на основі
позитивних
результатів і
згоди
5.
Експеримент
з новим
рішенням і
виявлення
4.
Обґрунтування
нового рішення
і зобов`язання
до його
виконання

19. Модель “дослідження-дії”

МОДЕЛЬ “ДОСЛІДЖЕННЯ-ДІЇ”
Дослідження –
сприйняття та
визнання
менеджером
організації
проблем, для
діагностування
яких та
консультацій з їх
рішення
запрошуються
спеціалісти з
розвитку
організації.
Зворотній
зв’язок – основа
запланованого
співробітництва
між менеджером
та
консультантами.
Обговорення –
структурована
консультантами
дискусія з групою
менеджерів.
Дії починаються
після того, як
менеджери та
консультанти
домовились про
подальший план
спільної роботи.

20. Модель планованих змін Т. Каммігса і К. Уорлі

МОДЕЛЬ ПЛАНОВАНИХ ЗМІН
Т. КАММІГСА І К. УОРЛІ
English     Русский Rules