15 урок
903.90K
Category: educationeducation

Новоросійський університет

1. 15 урок

Питання №10
Новоросійський університет

2.

Університет засновано
1865 року під назвою
Імператорський
Новоросійський
університет. Його
створено на базі
Рішельєвського ліцею в
Одесі. Ім'я Іллі
Мечникова університету
надано 1945 року.

3.

Одеський національний університет імені
І. І. Мечникова (ОНУ) від дня свого створення
1(13) травня 1865 року займає одне із провідних
місць у формуванні системи освіти, у розвитку
наукових досліджень і культури в Україні. Він є
одним із найстаріших університетів України і
разом з Київським, Харківським і Львівським
університетами фактично визначає стан і
перспективи розвитку освіти, науки та культури
в мережі освіти нашої країни. ОНУ —
всесвітньо відомий університет з високим
міжнародним авторитетом, у світовому рейтингу
займає почесне 48-ме місце серед 75 найкращих
університетів світу.

4.

В 1870
Новоросійський
університет
закінчив Вітте Сергій
Юлійович —
керівник ПівденноЗахідної залізниці,
міністр фінансів і
шляхів сполучення,
голова Ради міністрів
царської Росії, один з
ініціаторів Маніфесту
17 жовтня 1905 р.

5.

Слід зазначити, що троє із шести президентів Академії
наук України працювали професорами ОНУ:
академіки Д.К.Заболотний, В.І.Липський, О.О.Богомолець.

6.

ОНУ єдиний серед університетів
України, що здійснив своєрідний
трудовий подвиг, безперервно
працюючи під час Німецькорадянської війни, навіть
перебуваючи в евакуації.

7.

За видатні заслуги в
підготовці фахівців в
1965 р. ОНУ був
нагороджений орденом
Трудового Червоного
Прапора, а в 1978 р.
включений у перелік
провідних університетів
СРСР.

8.


Історія вищої освіти на півдні України почалася в 1865 р. з
установи Імператорського Новоросійського університету та
подальший її розвиток нерозривно пов'язан з діяльністю
ОНУ. Загальнонаціональний вплив ОНУ на освіту полягає в
тім, що значна частина вищих навчальних закладів на півдні
України створена на базі факультетів університету
(Національний університет «Одеська юридична
академія», Одеський національний економічний
університет, Одеський національний медичний університет).
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
акредитований у повному обсязі по IV рівню акредитації.
Згідно з наказом Міністерства освіти від 04.03.1998 року
підготовка студентів в університеті здійснюється за
багатоступеневою системою: бакалавр, фахівець, магістр.
Основна мета університету — підготовка кваліфікованих
кадрів для забезпечення потреб різних галузей господарства
та виробництва у фахівцях освіти, науки, мистецтва,
економіки, права, підприємництва тощо. Заходи, які
спрямовані на досягнення мети, зазначені в Уставі
університету, що затверджений у Міністерстві освіти
України 12.04.2005 р.

9.

Навчальний процес в університеті
забезпечують 4 інститути:
інститут математики;
економіки та механіки;
інститут соціальних наук;
інститут післядипломної освіти.

10.

І 10 факультетів:
історичний;
філологічний;
романо-германської філології;
економіко-правовий;
біологічний;
геолого-геграфічний;
хімічний;
фізичний;
факультет довузівської підготовки;
факультет журналістики, реклами та видавничої
справи.

11.

В аспірантурі, що є однією з найбільших в
Україні, навчаються понад 500 осіб за 105
спеціальностями.
Щорічно захищається 30-35 кандидатських
дисертацій.
У докторантурі щороку працюють понад 30
докторантів.
На рік здійснюється захист до 15 докторських
дисертацій.
При ОНУ створено 7 спеціалізованих вчених
рад, у яких здійснюється захист дисертацій за 29
науковими спеціальностями.

12.


Одеським університетом імені
І. І. Мечникова на півдні України створена
та успішно працює нова розгалужена
система навчальних інститутів та центрів
у містах Миколаєві, Херсоні,
Первомайську, Іллічівську, Южному,
Білгороді-Дністровському, Теплодарі. Ця
мережа має загальнонаціональне значення,
відкривши доступ до вищої освіти там, де
молодь про це тільки мріяла. Застосування
авторських освітянських технологій
заощаджує не менш 20% державних
коштів на підготовку фахівців.

13.


Університет здійснює підготовку фахівців на підставі
відповідної ліцензії за 20 напрямами та 41 спеціальності.
Нещодавно відкрито ряд нових спеціальностей: мікробіологія
та вірусологія, психологія, болгарська мова та література,
комп'ютерні системи та мережі, переклад, філософія,
прикладна лінгвістика, видавнича справа та редагування,
менеджмент невиробничої сфери, облік та аудит, міжнародні
економічні відносини та ін. Освітня діяльність проводиться
також на підготовчому відділенні для громадян України та
підготовчому відділенні для іноземних громадян;
перепідготовка, підвищення кваліфікації, надання другої
вищої освіти за всіма спеціальностями університету
здійснюється в Інституті післядипломної освіти за окремою
ліцензією. В 1996 р. уперше в Україні було створено коледж
підприємництва та соціальної роботи ОНУ, на базі якого в
1999 р. вперше в Україні створено комплекс «Школа-коледжуніверситет», якому надано статус експериментального
майданчика. Унікальність цього комплексу у тому, що на
підготовці одного фахівця заощаджується значна сума
бюджетних коштів, зростає соціальна захищеність молоді,
істотно поліпшується соціальна атмосфера у малих містах.
При університеті працюють Рішельєвський, Очаківський,
Білгород-Дністровський ліцеї.

14.


Загальна кількість співробітників університету
становить приблизно 3500 осіб, у тому числі 179
доктора наук, професори, майже 732 кандидатів
наук, доцентів. Чисельність науково-педагогічних
кадрів, які здійснюють навчальний процес і науководослідну роботу, становить 1671 осіб. У
навчальному процесі беруть участь 125 докторів
наук, професорів; 576 кандидатів наук, доцентів, у
тому числі 57 академіків, членів-кореспондентів
НАН України та галузевих академій, заслужених
діячів науки, лауреатів державних та інших премій.
Загальний контингент студентів становить близько
14500 осіб. За комерційними угодами навчаються
близько 8000 студентів. В університеті одержують
освіту також більш ніж 700 іноземних громадян.

15.


Для забезпечення навчального процесу в м.
Одесі університет має 8 головних навчальних
корпусів загальною площею 70637 м² і
навчальною площею 52937 м². Соціальнопобутова база університету включає 8
гуртожитків, загальною площею 40,5 тис. м²;
житлові будинки, 4 їдальні і буфети, медичні
пункти та спортивно-оздоровчий табір
«Черноморка» на 500 місць. На базі спортивних
споруджень (найстаріший в Одесі стадіон, два
спортивні зали, тенісні корти) в ОНУ
підготовлені чемпіони світу, Європи, СРСР та
України, Олімпійських ігор, чисельні майстри
міжнародного класу та майстри спорту.

16.


В ОНУ працюють 28 відомих наукових шкіл.
Щороку виконуються науково-дослідні роботи
загальним обсягом близько 7 млн грн. по
держбюджетним і госпдоговірним темам.
24 вчених університету входять до складу 18
наукових і професійних рад України.
Наукові дослідження зосереджені у 30 наукових
підрозділах, серед яких 4 науково-дослідних
інститути, 11 науково-дослідних центрів, 14
науково-дослідних лабораторій.

17.

Відомі викладачі
•Грот Микола Якович —
російський філософ-ідеаліст,
професор Московського
університету, голова
Московського
психологічного товариства,
перший редактор журналу
«Питання філософії і
психології»
•Грот Микола Якович —
російський філософідеаліст, професор
Московського університету,
голова Московського
психологічного товариства,
перший редактор журналу
«Питання філософії і
психології»
English     Русский Rules