СӨЖ
2.30M
Category: educationeducation

Дипломдық зерттеулер. Зерттеу нысаны мен тақырыбын анықтау

1. СӨЖ

Семей Медицина Университеті
СӨЖ
ТАҚЫРЫБЫ: ДИПЛОМДЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР.
ЗЕРТТЕУ НЫСАНЫ МЕН ТАҚЫРЫБЫН АНЫҚТАУ
Орындаған: Кәкімова А.С. 236-ЖМ
Тексерген: Мукашева Г.Д.
Семей қаласы, 2019жыл

2.

1. Кіріспе
2. Негізгі бөлім
2.1 Дипомдық жұмысқа қойылатын
талаптар, кезеңдері
2.1 Дипломдық жұмыста қолданылатын
ережелер
3. Қорытынды
4. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

3.

Дипломдық зерттеу квалификацияланған
ғылыми жұмыс болып табылады. Оның
мазмұны мен әрлерну сапасы бойынша
ғылыми білімділік деңгейін, студенттің
жалпы білім деңгейін бағалауға болады.
Зерттеліп, жазылатын дипломдық жұмыс
тақырыбы студенттің білім алу аясынан
шеткері кетпеуі керек. Тақырып таңдағанда
ең алдымен өзінің жеке қызығушылығына,
тақырыптың өзектілігіне, жаңалығына,
сонымен қатар практикалық тұрғыдан іске
асуына назар аудару керек.

4.

Дипломдық жұмыс(жоба) - мамандықтың оқу жоспарында
көрсетілген жағдайда оқудың соңғы кезеңінде
орындалатын жазбаша бітіру жұмысы болып табылады.
Дипломдық жұмысты (жобаны) орындаудың негізгі
мақсаттары мамандық бойынша теориялық білімдер мен
практикалық дағдыларды жүйелеу, бекіту және кеңейту,
және оларды нақты ғылыми, техникалық, экономикалық
және өндірістік мәселелерді, сонымен қатар, мәдени
бағыттағы мәсеелерді шешу үшін қолдану болып
табылады. Дипломдық жұмыста (жобада) нақты
мамандыққа сәйкес ғылым саласындағы өзекті
мәселелерді зерттеу және өздігінен анықтаудың
жалпылама нәтижелері көрсетіледі. Дипломдық жұмыс
(жоба) ғылыми жетекшінің көмегімен жүзеге асырылады.

5.

Дипломдық жұмысты орындау кезеңдері:
3 – кезең:
1- кезең:
Тақырып таңдау.
2 - кезең:
Тақырыптың өзекті
мәселелерімен
танысып, таңдау.
6-кезең:
Дипломдық жұмыстың
2-ші бөлімі
(практикалық)
Эксперименттер мен
анкета бақылаудың
қорытындысын ұсыну
Бағдаурлаушы жоспар
құру
4-кезең:
Мәселер бойынша
әдебиеттер іздеу (
жнциклопедия,
сөздіктер және олардың
атын тіркеп отыру)
7 –кезең:
Схема, кестелер
арқылы зерттеу
нәтижесін әрлеу.
Ұсынуға дайындау
5- кезең:
Дипломдық жұмыстың
1-ші бөлімін
жазу(теориялық)
Бөлімде тарихи
аспектілер мен
гипотезалар
ұсынылады
8-кезең:
Рецензия алу
9-кезең:
Қорғау

6.

Диплом жұмысының тақырыбына
қойылатын талаптар
1. Дипломдық жұмыстың (жобаның) тақырыбы өзекті, ғылым, техника және
мәдениеттіңзаманауи күйі мен даму перспективасына сәйкес болу
2. Дипломдық жұмыстар (жобалардың) тақырыптары мамандыққа және
маман дайындауының салаларына сәйкес болуы керек.
3. Дипломдық жұмыстар (жобалардың) тақырыптарын кафедра анықтап,
факультеттің ғылыми кеңесінде қарастырылыпбекітіледі.
4. Дипломдық жұмыстардың (жобалардың) жалпы тізімі жыл сайын кемінде
30%-ға жаңартылып отыруы керек.
5. Техникалық мамандықтар үшін дипломдық жобаны дипломдық жұмыспен
алмастыруға рұқсат етіледі. Мұндай жағдайда, дипломдық жұмыс ғылымизерттеу сипатына ие және есептік-сызубөлігі болуы тиіс.
6. Дипломдық жұмыстың (жобаның) тақырыбы бітіруші курстың басында
анықталып, ректор бұйрығымен бекітіледі. Диплом алды тәжірибе
аяқталғанда дипломдық жұмыстың (жобаның) тақырыбы қажет болған
жағдайда кафедраның ұсынысы бойынша өзгертілуі мүмкін.

7.

Тақырып таңдағанда студентке
кеңес:
Дипломдық жұмыстың тақырыбы ғылыми жетекшінің
жұмыс шеңберімен сәйкес келуі керек. Екіншіден,
өзіңіз жақсы білетін сала айналасында болуы тиіс.
Сонда ғылыми жетекшіңізбен ортақ
тақырыптарыңызда және оның да сізбен жұмыс
істеуіне ыңғайлы болады. Егер зерттелетін
зақырыпты кеңінен білсеңіз, жоспар құрғанда да,
жазылу барысында да оңай болады. Тақырыпты
одан да терең білуге уақытыңыз көп болады.

8.

Дипломдық жұмыс бөлімдері
Практикалық
Зерттеуші өзі
жасаған зерттеулері
бойынша
жазады.Алынған
нәтижені анализден
өткізу арқылы
Теориялық
Берілген,
пайдаланылған
әдебиеттер
бойынша жасалады.
Нақты анықталған
факт, зерттеулер
жазылады

9.

Дипломдық жұмысқа қойылатын талаптар:
Тақырыптың өзектілігі
Нақты гипотеза болу керек.
Жұмыс нәтижесінде ол
ақталуы керек
Тақырыптың жаңашылдығы
Тақырыптың өзектілігі
Нақты мақсаты болу керек,
бағытталу керек.

10.

Дипломдық жұмысқа қойылатын ережелер:
1.Ұсынылатын әдебиеттер тізімі 25-тен кем болмауы
керек
2.Кіріспе мен қорытынды 2-3 беттен аз болмауы тиіс
3.Әрбір бөлім 2-3 параграфтан тұруы тиіс. Әрбір
параграф 9-10 беттен.
4.Теориялық, практикалық бөлімдер тең болуы тиіс
5.Жалпы 60-90 беттен тұрады. Таныстыру, әдебиеттер
тізімі парағы есепке алынбайды.
6.Мәліметтер алынған жерден сілтеме болу керек.

11.

Дипломдық жұмыстың құрылымы:
мұқаба;
- титул парағы;
- реферат;
- мазмұны;
- кіріспе;
- негізгі бөлім;
- қорытынды;
- пайдаланылған
әдебиеттер тізімі;
- - қосымшалар.
-

12.

Мұқабада
- дипломдық жұмыс (жоба) орындалған ұйымның аталуы;
- студенттің аты-жөні;
- дипломдық жұмыстың (жобаның) тақырыбы;
- жұмыс түрі – дипломдық жұмыс (жоба);
- - мамандықтың аты мен шифры;
- - қаласы, жылы келтіріледі
Титул парағы дипломдық жұмыстың (жобаның) бірінші беті және жұмысты іздеп
өңдеуге қажет мәліметтің көзі болып табылады. Титул парағында - дипломдық жұмыс (жоба)
орындалған ұйым;
- дипломдық жұмыс (жоба) орындалған кафедра;
- -шектейтін гриф (қажет жағдайда);
- - кафедра меңгерушісінің бекіту қолы;
- - жұмыс түрі- дипломдық жұмыс (жоба);
- - «Тақырыбы:»-деп көрсетілген дипломдық жұмыстың (жобаның) тақырыбы;
- - мамандықтың аты мен шифры;
- - сол жағында «Орындаған» сөзі мен қарама-қарсы оң жағында студенттің аты-жөні;
- - бір жол төмен – «Ғылыми жетекші» сөзі мен жетекшінің аты-жөні, ғылыми дәрежесі мен
атағы;
- - қаласы, жылы көрсетіледі

13.

Казақ, орыс және ағылшын тілдеріндегі
рефераттарда:
- жұмыстың көлемі, иллюстарциялардың,
кестелердің, пайдаланылған мәлімет көздерінің
саны туралы ақпарат;
- - жұмыстың мазмұнын сипаттайтын кілт
сөздердің тізімі, - жұмыстың мақсаты мен
міндеттері, қолданылған әдістері мен
қондырғылары, алынған нәтижелер мен
олардың практикалық пайдаланылуы
көрсетіледі. Реферат көлемі 1000 таңбадан
аспауы тиіс.

14.

Дипломдық жұмыс электронды түрде басылу керек. А4
форматында орындалады. Сөздер арасындағы
интервал 1,5 мм қамтуы тиіс. Шрифт -14.( Times New
Roman ) Әріптердің биіктігі 1,8мм аз болмауы керек.
Мәтін сол жақтан 30 мм, оң жақтан 15мм, жоғарыдам
20мм, төменнен – 20 мм болуы шарт. Бұндау аумаққа
шамамен 1800 белгі сияды. Пробелдарды қосып
есептегенде 28-30 жол. Мәтін бірдей контрасттылықпен
шығарылуы керек. Әріптер нақты бірдей қара түспен,
тексерушінің көзіне көрінуі керек. Терминдарды,
маңызды сөйлемдер мен сөздерді ерекшелеуге рұқсат
етіледі.

15.

Нумерация
Барлық беттер араб
цифрларымен нөмірлену керек.
Титулдық бет нөмірленбейді.
Бірақ есептеледі. Нөмір беттің
төменгі бөлігінің ортасында
немесе жоғарғы, төменгі оң
жақта орналасады.

16.

Иллюстрациялар (фотография, сурет , сызба,
схема , графиктар, карталар) и таблицалады
мәтін жазылған бетте абзацтан кейін
орналастыру керек немесе жеке келесі
бетке.Егер сурет қойылатын болса, онда «Сур.»
сөзін жазу арқылы алдыңғы нумерацияға қарап
нөмірлейді.
Яғни, нумерацияда бөлемнің нөмері және алдын
қойылған суретке кезектіліпен қойылған нөмір
жазылады. Мысалы, «Сур 1.2»(1-ші бөлімнің 2-ші
суреті)
Суреттер дайын жазылған күйде болмауы керек.
Яғни, суреттегі анықтаманы зерттеуші өзі
жазады.

17.

Пайдаланылған әдебиеттер
тізімі- дипломдық жұмыстың негізі.
Тізімде барлық пайдалылған әдебиеттер
көрсетілуі керек. Әрбір әдебиетке авторлың
есімі, әдебиеттің толық аты, шығарылымы,
шығарылған жері, жылы, алынған беттер,
кітаптың толық қанша беттен тұратыны
жазылады.Алфавиттің реттілігі бойынша
орналастыру керек.

18.

Қортындылай келсек, дипломдық зерттеу бір күнде
жазылып шығатын жұмыс емес. Бұл студенттің жылдар
бойынғы білімінің көрсеткіші, оның қызығушылығы мен
еңбегінен туындайтын көлемді дүние. Кез келген студент
ЖОО бітірерде, дипломдық жұмысқа кезігеді. Негізгі басты
міндет тақырыбымыздың дұрыс таңдалуы. Оның өзіміздің
қызығушылығымбен сәйкес келуі. Студентте қызығушылық
болса, ол өзінің 100 шақты бетті қалай жазып, қалай
зерттеу жұмысын бітіргендігін де аңғармай қалады деген
ойдамын.

19.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
Н.П. Драгун, В.А. Михарева «Учебно-методическое пособие»
А. М. Прохоров «Большая советская энциклопедия»
https://massaget.kz/layfstayl/bilim/gumanitarly-ylymdar/16050/
https://studopedia.ru/9_74819_chto-takoe-diplomnaya-rabota.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%
BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1
%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://lektsii.org/14-45324.html
English     Русский Rules