Причини формування глобалізаційних процесів
Негативні наслідки
Позитивні наслідки
Висновок
2.18M
Category: policypolicy

Глобалізація, причини і наслідки

1.

Підготувала
Сторож Аліна
11 – А клас

2.

• Глобалізаація (англ. globalization) — процес 
всесвітньої економічної, політичної та куль
турної інтеграції та уніфікації. У ширшому 
розумінні — перетворення 
певного явища на планетарне, таке, що 
стосується всієї Землі.

3. Причини формування глобалізаційних процесів

4.

• процес інтернаціоналізації, який приводить
до поглиблення співробітництва між
країнами та посилення їх взаємозалежності;

5.

• науково-технічний прогрес: поява інформаційних технологій, які 
докорінно змінюють всю систему соціально-економічних 
відносин, переносять на якісно новий технічний рівень 
організаційно-економічні відносини, транспортні та комунікаційні 
зв’язки;

6.

• загострення проблем, що є загальними для
всіх людей і країн світу та важливими з
погляду збереження та розвитку людської
цивілізації.

7. Негативні наслідки

• Прискорення темпів глобалізації призвело до
виникнення у світі опозиційного до неї
політичного руху антиглобалізму. Антиглобалісти
звинувачують глобалізацію в
збільшенні соціальної нерівності, в зниканні
традиційного суспільного устрою
(зокрема доморобництва) й деградації довкілля.

8.

• Дехто також вбачає зростаючу загрозу у впливі
глобалізації на культуру. Рівнобіжно з глобалізацією
економіки та торгівлі, культура імпортується та
експортується також. Проблема в тому, що більші й
потужніші держави, такі як США, можуть підбити
культури слабших, призводячи до того, що їхні традиції
та цінності зникнуть. Цей процес також інколи
відносять до американізації або Макдональдизації.

9. Позитивні наслідки


Процес глобалізації виробництва настільки втягує народи,
країни, регіони у єдиний світовий мегасоціум, що це само
собою, нівелює в майбутньому суть і обрис національнодержавних утворень. Державні структури з часом почнуть
розчинятися, їх військово-політичні потенціали —
самоанулюватися, міждержавні кордони — руйнуватися.
Загальна економічна інтеграція, усуваючи міжнаціональні
бар'єри, руйнуючи міждержавні кордони, розчиняючи власне
самі національно-державні утворення, об'єктивно покликана
трансформувати ці утворення в єдину, цілісну, неподільну
міжнаціональну спільність — глобальний соціомоноліт — з
єдиним наднаціональним центром координації, управління,
контролю.

10.


Перспектива формування цілісного, неподільного
світу в процесі глобальної економічної
інтеграції — об'єктивна неминучість. В міру
формування соціально-економічного в
глобальному вимірі моноліту зникнуть будь-які
підстави для міжнаціонального суперництва,
ворожнечі і конфліктів. Цілісний, неподільний
світ на ґрунті єдиного економічного простору тим
хороший, що він виключить з життя людського
можливість зіткнення у вигляді руйнівних війн.
Відтак доцентрова тенденція глобалізаційних
процесів об'єктивно покликана забезпечити
самовиживання людської цивілізації і її прогрес.

11. Висновок

• Глобалізація – це новий щабель у еволюції людства,
який несе із собою як позитивні, так і негативні
наслідки. Вона замовлення стрімким розвитком
технологічних можливостей людства та його
бажаннями до кращого життя.
English     Русский Rules