Жиын
Үшбұрышта 3 цифры бар сандар, шаршыда 4 цифры бар сандар орналасуы тиіс. Сандарды өз орындарына дұрыс орналастырып, жазып шық.
Заңдылықтарын тауып, бос ұяларды толтыр. Қажеттi сандарды, алдымен, диагоналы бойынша, содан соң көлденең жолдары бойынша жазу
2.54M
Category: mathematicsmathematics

Жиындар

1.

Жиындар

2. Жиын

қиылысады
бірігеді
тең
ЖИЫН
Кез-келген нәрсе
элементтері
Ортақ нысандар
Ішкі жиын

3.

Байрақтар
Оқу
құрал
ы
Жемістер

4.

5.

6.

2 сабақ “ ЖИЫН” – 4 тапсырма
3 сабақ “ЖИЫН”-5 тапсырма

7.

Жарайсыңдар

8.

Әрбiр үшбұрыштың iшiнде т өрт-т өрттен
болатындай етiп, 2 қар ж ұлдызшаларын
толықтырып сал. 

9.

1 ТАПСЫРМА. ЖИЫННЫҢ ӘРБІР ЖҰБЫ ҮШІН СУРЕТТЕР ТАҢДА. 
ЖИЫНДАРДЫҢ АТТАРЫН ДҰРЫСТАП ТОЛТЫР
Ешбір тышқан 
 мысық емес.
Ешбір мысық 
тышқан емес.
КОМПЬЮТЕР
ҚҰРЫЛҒЫ
Кiтаптардың  
барлығы ертегi емес.
Ертегiлердiң барлығы 
кiтап емес.
ТЫШҚАН
Барлық компьютерлер 
құрылғылардан 
тұрады.
Барлық құрылғылар 
компьютер емес.
КІТАПТАР
ЕРТЕГІ КІТАП
МЫСЫҚ
ЕРТЕГІЛЕР

10. Үшбұрышта 3 цифры бар сандар, шаршыда 4 цифры бар сандар орналасуы тиіс. Сандарды өз орындарына дұрыс орналастырып, жазып шық.

Үшбұрышта 3 цифры бар сандар, шаршыда 4 цифры бар сандар
орналасуы тиіс. Сандарды өз орындарына д ұрыс орналастырып,
жазып шы қ. 3 ж әне 4 цифрлары бар сандар орналас қан б өлiктерді
боя.
44
14
33
5
10
10
14
43
73
5
31
34
31
34
43
20
73
44
20
33

11. Заңдылықтарын тауып, бос ұяларды толтыр. Қажеттi сандарды, алдымен, диагоналы бойынша, содан соң көлденең жолдары бойынша жазу

За ңдылы қ тарын тауып, бос ұяларды толтыр. Қажеттi сандарды, алдымен,
диагоналы бойынша, содан со ң к өлдене ң жолдары бойынша жазу керек.
1
1
0
20
28
7
4
2
16
7
3
4
12
25
12
22
17
2
10
13
16
4
6
5
8
6
8
4
0
19
22
16
27
13
32
10
1 ТА ҢБАЛЫ Ж ҰП САН 1 ҚОЛДАРЫН СО ҒАДЫ,
ЕКІ ТАҢБАЛЫ САН 2 ШАПАЛА ҚТАЙДЫ

12.

•Ромбы мен тiктөртбұрыштың
әрқайсысында бес-бестен болатындай
етiп, қосымша 3 дөңгелектiң суретiн сал.

13.

Дөңгелектiң iшiнде жұп сандар, төртбұрыштың
iшiнде екi таңбалы сандар тұруы тиiс.
Сандардың орындарын дұрыс тауып,
орналастыр. Екi таңбалы жұп сандар орналасқан
бөлiктi боя.
12
51
10
6
51
47
12
85
2
36
47
6
2
10
36
85

14.

Жемістер
алмұрттар
қышқыл
алмалар
 
Барлық ………………………..
алмұрттар мен алмалар — жемiстер.
Барлық…………………………………емес.
Барлық алмұрт пен алма  қышқыл емес.
Ешбір…………………………
Ешбiр алмұрт алма емес.

15.

ШЕҢБЕР ІШІНДЕ 6 ЖАЛАУША, ҮШБҰРЫШ ІШІНДЕ 4 ЖАЛАУША
БОЛАТЫНДАЙ ЕТIП, ҚОСЫМША 3 ЖАЛАУШАНЫҢ СУРЕТIН САЛ. 

16.

БЕРIЛГЕН ЖИЫНДАРДЫҢ АТАУЫН ДҰРЫС ОРНАЛАСТЫРЫП ЖАЗ.
Гүлдер
Өсiмдiктер
Орман өсiмдiктерi
Ағаштар
Ұлдар
Қыздар
Оқушылар
 
Балалар
Барлық гүлдер – өсiмдiктер.
Гүлдердiң барлығы – орман
өсiмдiктерi емес.
ЕШБIР ағаш – гүл емес.
Барлық оқушылар – балалар.
Ұлдардың барлығы –оқушы емес.
Ешбiр қыз – ұл емес.

17.

Тiктөртбұрыш ішіне 5 әрiп,
үшбұрыш ішіне 4 цифр жаз. Әрiптер
мен цифрларды қос қанда барлы ғы 7
болатын болсын. 
С
5
12
А 21
Л
И
56
Ұ
Э
81

18.

СӘЙКЕСТЕНДІР

19.

КЕСПЕ ҚАҒАЗ “ОРЫНЫН ТАП”
2
1
ЖИЫН
4
3
СУРЕТТЕГІ ТИІН
2
САҢЫРАУҚҰЛАҒЫ БАР ТИІН
3
ЖАҢҒАҒЫ БАР ТИІН
4
5
ЖАҢҒАҚ ЖӘНЕ САҢЫРАУҚҰЛАҒЫ9
-БАР ТИІН
7
САҢЫРАУҚҰЛАҒЫ НЕМЕСЕ ЖАҢҒА5Қ
БАР ТИІН
6
8
9
САҢЫРАУҚҰЛАҒЫ ЖОҚ ТИІН
6
ЖАҢҒАҒЫ ЖОҚ ТИІН
8
English     Русский Rules