712.59K
Categories: historyhistory industryindustry

Үй тапсырмасы бекіту сұрақтары

1.

Үй тапсырмасы бекіту сұрақтары
1. Қоныс аударушыларға патша үкіметі тарапынан берілген
берілген ақшалай қарыздың мөлшерін атаңыз: 1 8 5 с о м
2. 1891 жылғы болған ашаршылықтың себебі қандай?
Егіннің жеткілікті мөлшерде шықпай қалуы
3.Қоныс аударушы әрбір ер азаматқа берілген
15 десятина
десятина мөлшері:
4. Омарта шаруашылығының пайда болған уақытын атаңыз:
ХІХ ғасырдың 20-жылдары
5. Патша үкіметі Қазақстан аумағына қай уақытта шаруаларды
ХІХ ғасырдың 60-жылдары
қоныс аударта бастады?

2.

3.

Өндіріс орындарының
және
жұмысшылардың
пайда болуы.

4.

А п п а қ Б а й ж а н ов
1833 жылы
алғашқылардың бірі
болып Қарағанды көмірін
ашты.
Ертіс бойындағы және
Орталық Қазақстандағы
көптеген кен орындарын
тұңғыш рет ашқан адам
Қосым Пішенбаев
болды.

5.

Т ұ з Батыс Қазақстанның Б а с қ ұ н ш а қ , Е л т о н ж ә н е
Е л е к к ә с і п ш і л і к т е р і н д е , Қазақстанның Солтүстік
Шығысындағы Ко р я к ов к ө л д е р і н д е өндірілді.
М ұ н а й Д о с с о р к ә с і п ш і л і г і н д е , Же м ө з е н і н і ң
бойында өндірілді. Мұнай өндіру ісі шетелдік
компаниялардың қолында болды.
Тау-кен өндірудегі пайдалы саланың бірі- а л т ы н ө н д і р у
болды.ХХ ғасырдың басында Ө с ке м е н уе з і н д е алтын
кені қазылатын 50 рудник болды. Бұл саладан түскен
тасбыс түгелдей шетелге кетіп жатты.

6.

Түсті металдар және тас көмір өндіретін
тұңғыш кең орындары:
Шығыс
Қазақстан
Орталық
Қазақстан

7.

ХІХ ғасырдың ортасы – қазақ жеріне капиталистік
қатынастардың тарала бастауының көріністері байқалды:
1
• Отырықшы мал
шаруашылығы мен
егіншіліктің дамуы.
2
• Жеке меншік жерді
иеленудің кең
таралуы.
3
• Жылқы санының
азайып, ірі қара
малдың көбеюі.

8.

300-400 жұмысшылары бар ірі өнеркәсіп
орындары:
Спасск мыс қорыту
заводы (1857ж)
Успен кеніші
Екібастұз
Қарағанды көмір
алабы
Риддер кәсіпшілігі

9.

1898 жылы
Кен
кәсіпшілігінің
орталығы
• Павлодар уезінде
Воскресенск Кен –
өнеркәсіп қоғамы
құрылды.
• Қарқаралы уезі

10.

Химия өнеркәсібінің бастамасы – Шымкент
сантонин заводы (1822)

11.

Қазақтардың көшпелі және жартылай көшпелі
өмір салтының куйзеліске ұшырап, ыдырай түсу
салдарынан бүкіл өлкеде халықтың е к і
ә л е у м е т т і к т о б ы қалыптасты:
Байлар
Жалдамалы
жұмысшыла
р

12.

Темір жол
1893-1895 жылдары С і б і р т е м і р ж о л ы (ұзындығы
3138 км) салынды. Оның 178 шақырымы қазақ жерін басып
өтті.

13.

Патша үкіметінің темір жолдар
с а л уд а ғ ы м а қ с ат ы :
1. Жалпы ресейлік жаңа
шаруашылық қатынастар
жүйесіне Қазақстанда тартуды
тездету.
2. Өлкенің шикізатын кеңінен
пайдалану.
3.Қазақстан мен Орта Азияны
Ресей өнеркәсіп орталығына
айналдыру.
4.Қазақ халқының ұлт-азаттық
күресі күшейген жағдайда
Ресейден қарулы күштерді тез
жеткізу.

14.

Д и с к р и м и н а ц и я -адамды
кемсіту, оның құқығын шектеу,
әлеуметтік қорлау.

15.

Бекмаханов Ермұхан Бекмаханұлы

16.

Өздік жұмыс

17.

І топ . Ұғымдарды сөйлетіңіз.
Сөйлем құраңыз.
Көшпелі
Жартылай көшпелі
Байлар
Жалдамалы жұмысшылар
Бай саудагерлер

18.

ІІ топ. «Картаға белгілі»
1. Қарағанды көмір шахтасы.
2.Успен кеніші.
3.Орынбор-Ташкент темір жолы.

19.

ІІІ топ. Ұғымдарға анықтама беріңіз.
«Дискриминация»«Байлар»-
«Жалдамалы жұмысшылар»-
«Революция»-

20.

Тақырыпты оқу;
Конспектілеу.
ХІХ ғасырдағы
өнеркәсіп пен қазіргі
таңдағы өнеркәсіптің
дамуына талдау жасау.
English     Русский Rules