КОМПЛЕКСНА ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ НЕСТАБІЛЬНІЙ СТЕНОКАРДІЇ НА ПОЛІКЛІНІЧНОМУ ЕТАПІ
289.51K
Category: medicinemedicine

Реабілітація при нестабільній стенокардії на поліклінічному етапі

1. КОМПЛЕКСНА ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ НЕСТАБІЛЬНІЙ СТЕНОКАРДІЇ НА ПОЛІКЛІНІЧНОМУ ЕТАПІ

СЕДУНОВА АЛІНА ОЛЕКСІЇВНА

2.

Метою даної роботи було:
розробити та науково
обґрунтувати ефективність
комплексної програми фізичної
реабілітації чоловіків середнього
віку, які страждають на
нестабільну форму стенокардії, в
умовах поліклініки.

3.

Завдання роботи:
1. На основі аналізу сучасної літератури з проблеми фізичної
реабілітації
хворих
на
нестабільну
форму
стенокардії,розглянути
етіопатогенез,
клінічні
симптоми,
методи лікування, охарактеризувати основні підходи до
призначення
засобів
фізичної
реабілітації
при
цьому
захворюванні.
2. Розробити та обґрунтувати програму фізичної реабілітації
для хворих чоловіків середнього віку, що страждають на
нестабільну стенокардію, з використанням ЛФК, масажу
фізіотерапії; фітотерапії та дієтотерапії в умовах поліклініки.
3. Оцінити ефективність запропонованої програми фізичної
реабілітації для хворих чоловіків середнього віку, що
страждають на нестабільну стенокардію на основі вивчення
динаміки
показників
функціонального
стану
кардіореспіраторної системи.
4. Охарактеризувати основні положення охорони праці в роботі
фізичного реабілітолога.

4.

Об’єкт дослідження – фізична реабілітація
хворих
па
нестабільну
стенокардію
на
поліклінічному етапі відновного лікування.
Предмет
дослідження

комплексна
програма
фізичної
реабілітації
чоловіків
середнього
віку,
які
страждають
на
нестабільну стенокардію, в умовах поліклініки.
Методи
дослідження:
аналіз
сучасної
медичної літератури з даної проблеми; аналіз
даних медичних карток; клінічні методи
дослідження, пульсометрія й артеріальна
тонометрія,
спірометрія,
ЕКГ-дослідження;
лікарсько-педагогічні спостереження (ЛПС).

5.

Новизна даної роботи полягає в тому, що нами:
узагальнені
дані
про
етіопатогенез
і
клінічну
характеристику нестабільної стенокардії у зв’язку з
призначенням
засобів
фізичної
реабілітації;
пропонується
комплексна
дія
засобами
фізичної
реабілітації на організм хворих чоловіків середнього
віку, страждаючих на нестабільну стенокардію, з
урахуванням
особливостей
поліклінічного
етапу
відновного
лікування;
охарактеризована
відновна
динаміка з боку показників функції серцево-судинної
та дихальної системи у спокої і після фізичного
навантаження,
а
також
функціонального
стану
вегетативної іннервації серцево-судинної системи та
рівню ліпідів у крові у хворих на нестабільну
стенокардію, що виникає під впливом комплексної
програми фізичної реабілітації, розробленої нами для
застосування в умовах поліклініки.
Теоретична та практична значущість роботи полягає в
тому, що одержані нами дані можна використовувати в
роботі фахівців з фізичної реабілітації в умовах
кардіологічних
відділень
стаціонарів,
центрів
і

6.

Характеристика обстеженого контингенту за наявністю ускладнень і супутніх захворювань
Супутні захворювання і ускладнення
1
Інфаркт міокарду в анамнезі
Атеросклерозний кардіосклероз
Недостатність кровообігу ІА-ІІ стадії
Артеріальна гіпертонія
Порушення ритму серцевої діяльності та
провідності
(а-в блокада І, рідше І-ІІ ступеню)
Патологія органів дихання (хронічний бронхіт,
ХОЗЛ, пневмосклероз тощо)
Хронічний гастрит, холецистит тощо
Ожиріння І-ІІ ст.
Патологія нирок
Урологічна патологія
Патологічний тип ліпідемії (ІІа, ІІб, III, IV)
КГ
(n=14)
2
100%
86%
100%
34%
54%
ОГ
(n=13)
3
100%
87%
100%
36%
51%
39%
42%
24%
28%
18%
32%
75%
26%
27%
20%
34%
77%

7.

Деякі показники функціонального стану серцево-судинної системи
У хворих обох груп у спокої при первинному обстеженні

8.

Деякі показники функціонального стану серцево-судинної системи
у хворих обох груп після фізичного навантаження
при первинному обстеженні

9.

Показники функції дихальної системи у спокої
в КГ (n=14) і ОГ (n=13) при первинному обстеженні

10.

Типи відповідних реакцій на функціональну пробу
в КГ (n=14) і ОГ (n=13) групі при первинному обстеженні

11.

Стан вегетативної іннервації серцево-судинної системи
у чоловіків обох груп при первинному обстеженні

12.

Час відновлення пульсу, АТ після фізичного навантаження
та величина зовнішньої роботи серця у хворих обох груп
при первинному обстеженні

13.

Типи відповідних реакцій на функціональну пробу
в КГ (n=14) і ОГ (n=13) при повторному обстеженні

14.

Стан вегетативної іннервації серцево-судинної системи
у чоловіків обох груп при повторному обстеженні

15.

Величини ліпідів у біохімічному аналізі крові
у чоловіків обох груп при первинному обстеженні, ммоль*л-1

16.

Порівняльна динамика показників рівню ліпідів
у чоловіків ОГ і КГ при повторному обстеженні, ммоль*л-

17.

Запропонована нами комплексна програма фізичної
реабілітації для осіб середнього віку, страждаючих
на нестабільну стенокардію (II і III функціональний
клас), що застосовувалася в умовах поліклініки, та
будувалася з урахуванням функціонального класу
рухової активності, була ефективною, викликала
позитивну динаміку порушених функцій
кардіореспіраторної системи, відновлення
толерантності, адекватної реакції серцево-судинної
системи на дозоване фізичне навантаження,
покращення стану вегетативної іннервації серцевосудинної системи, ліпідного спектру крові, а також
мала виразну профілактичну спрямованість. Все це
підтверджувалося аналізом динаміки
досліджуваних показників вищезазначених систем
організму пацієнтів при порівнянні наслідків
первинного та повторного дослідження.
Дякую за увагу!
English     Русский Rules