Етапи соціологічного дослідження
Складові програми соцологічного дослідження
Розділи програми
Функції програми соціологічного дослідження
Мета:дослідити проблеми формування поваги особистості до права
основ­ниі варіанти стратегії наукового пошуку
Соціологічні методи збору інформації
92.53K
Category: sociologysociology

Етапи соціологічного дослідження

1.

конкретно-соціологічні дослідження система логічно-послідовних
методологічних, методичних і організаційнотехнічних процедур, пов’язаних між собою
єдиною метою — отримати достовірні дані
про досліджуване явище або процес для їх
подальшого використання у практиці,
забезпечення ефективної діяльності
суспільства.

2. Етапи соціологічного дослідження

1. Підготовка дослідження
2. Збір первинної соціологічної інформації про
об’єкт, що вивчається
3. Підготовка зібраної інформації до обробки й
аналізу та обробка й аналіз даних, отриманих у
ході дослідження згідно з програмою.
4. Підготовка звіту за наслідками дослідження,
викладення його результатів у наукових
публікаціях, практичних рекомендаціях і
проектах соціальних змін.

3. Складові програми соцологічного дослідження


визначення проблеми
• Визначення об’єкта та предмета дослідження,
• характеристика цілей та завдань дослідження,
• інтерпретація основних понять,
• висунення гіпотез,
• визначення стратегічного плану дослідження
• складання плану вибірки, описи методів збору та
схеми аналізу даних.

4. Розділи програми

• методологічний( теоретичний)
• методичний (процедурний)

5. Функції програми соціологічного дослідження

• Науково-пізнавальна
(забезпечення
теоретико-методичної
цілісності
дослідження)
• Науково-організаційна(забезпечення
ефективності
співробітництва
членів
колективу, розподіл праці між ними заради
досягнення
наукового
та
науковопрактичного результату)

6.

Програма дослідження — це виклад його
теоретико-методологічних
передумов
(загальної концепції) відповідно до основних
цілей роботи та гіпотез дослідження,
зазначення правил процедури, а також
логічної послідовності операцій з метою їх
перевірки.

7. Мета:дослідити проблеми формування поваги особистості до права

Завдання(ОСНОВНІ)
- виявити рівень знання права та характер ставлення до нього населення
- проаналізувати чинники, які позитивно та негативно впливають на формування ставлення до права та його приписів
(ДОДАТКОВІ)
дослідити чинники, які впливають на сприйняття правової інформації, її
засвоєння, оцінку та інтерпретацію;
− вивчити організацію та зміст правової пропаганди, яка проводиться
засобами масової інформації, виявити вплив цих засобів на формування рівня
правосвідомості, на підвищення престижу права;
− розробити науково обґрунтовані рекомендації для практичних органів, які
виконують правовиховну діяльність.
-

8.

Об’єкт соціологічного дослідження — це
спільнота людей, їх діяльність, що
організована за допомогою соціальних
інститутів, та умови, в яких ця діяльність
здійснюється.

9.

Предметом дослідження вважають
ту сторону об’єкта, яка
безпосередньо підлягає вивченню

10.

Гіпотеза в соціологічному дослідженні — це
науково обґрунтоване припущення структури
соціальних об’єктів, характеру, елементів і
зв’язків, які утворюють ці об’єкти, механізму
їх функціонування і розвитку.

11. основ­ниі варіанти стратегії наукового пошуку

основниі варіанти стратегії
наукового пошуку
• Розвідувальний план застосовується у тому разі, коли про
об’єкт дослідження практично нічого не відомо, і соціолог не
має можливості висунути ніяких гіпотез.
• 2. Описовий варіант дослідження можна використати тоді, коли
зібраних про об’єкт даних достатньо для висунення описових
гіпотез. Мета плану — описування якісно-кількісних
особливостей соціальних структур, процесів та явищ.
• 3. Аналітико-експериментальний план — найефективніший
варіант дослідницького пошуку. Його використовують тільки в
умовах досить повного знання про об’єкт, що дозволяє висунути пояснювальні передбачення. Мета плану — дослідження
функціональних взаємозв’язків

12. Соціологічні методи збору інформації

• Спостереження
• Експеримент
• Аналіз документів
• Інтерв’ю
• Соціометрія
• анкетування

13.

Спостереження- цілеспрямоване сприйняття явищ
об’єктивної дійсності, у ході якого ми одержуємо
знання про зовнішні сторони, властивості та
стосунки досліджуваних об’єктів. Спостереження в
соціологічному дослідженні є методом збору
первинної інформації про об’єкт, який вивчається,
шляхом прямої реєстрації подій, що стосуються
цього об’єкта і відповідають цілям дослідження.

14.

Класифікація спостережень
За ступенем
формалізації
спостереження
нестр
уктур
алізов
ані
струк
турал
ізован
і
Залежно від
ступеня участі
спостерігача у
ситуації
вклю
чене

участ
ю)
невкл
ючен
е (без
участ
і)
За місцем
проведення та
умовами організації
польо
ві
лабор
аторн
і
За регулярністю
проведення
сист
емат
ичн
е
випад
кове

15.

Експеримент у соціологічних дослідженнях
— це засіб отримання інформації про
кількісну й якісну зміну показників
діяльності та поведінки соціального
об’єкта внаслідок впливу на нього деяких
чинників,
що
управляються
та
контролюються (змінних).

16.

Документ (від лат. documentum —
свідоцтво, приклад, взірець, доказ) у
соціології
вважають
спеціально
створений
людиною предмет,
призначений для передавання чи
зберігання інформації.
English     Русский Rules