543.72K
Category: industryindustry

Шошқа етін өндірутехнологиясы

1.

Орындаған: Қожабекова Ф
Қабылдаған: Құсайынова Г

2.

Жоспар:
1. Шошқа шаруашылығын жүргізудің негізгі
элементтерін шығару.
2. Шошқа өсіретін қораларда циклограмманың
құрлымына сәйкес пайдалану.

3.

Шағын фермалар үшін үздіксіз –
турлы табынды ұдайы өсіру жүйесі
тиімді болып табылады. Мұндай
жүйеде торайларды өндіру
циклограммасын қолдану өте
маңызды. Оның
мағынасы шағылыстыру,
мегежіндерді торайлауға дайындап
және орналастыру, сол сияқты
торайлауды өткізу, аналықтарды
айырып, торайларды өсіру,
қораларды жөндеп және демалдыру
уақыттарын дәл есептеу болып
табылады

4.

5.

Топтарды тез арада құрудың
маңызы үлкен. Торайлату ұзақ
уақытқа созылып кеткен
жағдайда, циклдың басында
туған торайлар, жаңа туған
торайларға олардың әлі
бекімеген кезінде өзінің қатерлі
микрофлорасын таратып,
оларды көп шығынға ұшыратады.
Бордақылау соңына мұндай
топтар тірі салмақтары
бойынша әр түрлі болатындығы
дәлелденген. Жүйесіз немесе
жыл бойына торайлату
жағдайында біркелкі төл алу
мүмкін емес, аналық қоралар
секцияларға бөлінбеген болса,
жағдай қиындап кетеді.
Сондықтан тығыз турлы немесе
циклды – турлы торайлауға
көшкен жөн.

6.

Өзінің тиімділігі бойынша
бұл торайлату әдістері
ағынды технология
тиімділігіне тең. Бір
қорада торайлату үшін
мегежіндер тобын құру
ұзақтығы 14 күннен
аспауы керек. Бұл
уақытта үлгеру үшін,
торайларды бірнеше
рет айыру керек. Бірақ
айыру уақыты
белгіленген шағылысты
ру уақытынан кем
дегенде 2 жұма ерте
болуы керек.

7.

Шағын шаруашылықтарда
ірі шаруашылықтарға
қарағанда әрбір турдан
соң үзіліс қажет. Бұл
ағынды-турлы жүйенің
үздіксіз жүйеден
айырмашылығын
көрсетеді.

8.

Табынды ұдайы өсірудің ағынды-турлы
жүйесі, ағынды жүйе сияқты шағын
жұмсай отырып сол қоралардың өзінде
өнім өндірудің көлемін ұлғайтуға және
еңбек өнімділігін арттыруға жағдай
жасайды. Сол сияқты еңбек жағдайын
жақсартып, мамандықтың абыройын
арттырады.

9.

10.

ШАҒЫН ШАРУАШЫЛЫҚТАРДА ШОШҚА ЕТІН
ӨНДІРУДІҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚҰРУ ҮШІН КЕЛЕСЕ
КЕСТЕ-ҮЛГІЛЕРІҢ ҚОЛДАНУҒА БОЛАДЫ.

11.

Торайларды үздіксіз өндірудің ағындытурлық жүйесінің циклограммасы
Көрсеткіштер
Аналықтар
қорасы
Торайлау
қорасы
Жазғы
лагерлер
Шағылыстыр
ылғаны, бас
Торайлау
саны
Алынған
торай саны
2006
IX X X XII I
I
12 12
5 5
210
10
0
90
0
Жылдар айлар
2007
II III IV V VI VI VII IX X
I I
12
5
150
10
0
90 13 50
0
12
5
100
900
XI
XII

12.

Шошқалардың буаздық күн тізбег
ш
а
ғ
ы
л
ы
с
т
ы
Қ
а
ң
т
а
р
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
ш т
а
о
ғ
р
ы а
л
й
ы л
с
а
т
д
ы ы
Ж Н
е
а
л
у
т
р
о
ы
қ
з
с
а
н
23 24
1
23
1
24
1
21
1
22
1
21
1
21
1
21
1
21
1
21
1
21
1
21
1
23
2
24
2
25
2
22
2
23
2
22
2
22
2
22
2
22
2
22
2
22
2
22
2
24
3
25
3
26
3
23
3
24
3
23
3
23
3
23
3
23
3
23
3
23
3
23
3
25
4
26
4
27
4
24
4
25
4
24
4
24
4
24
4
24
4
24
4
24
4
24
4
26
5
27
5
28
5
25
5
26
5
25
5
25
5
25
5
25
5
25
5
25
5
25
5
27
6
28
6
29
6
26
6
27
6
26
6
26
6
26
6
26
6
26
6
26
6
26
6
28
7
29
7
30
7
27
7
28
7
27
7
27
7
27
7
27
7
27
7
27
7
27
7
29
8
30
8
31
8
28
8
29
8
28
8
28
8
28
8
28
8
28
8
28
8
28
8
30
9
-
-
-
9
29
9
30
9
29
9
29
9
29
9
29
9
29
9
29
9
29
9
31
10
30
-
-
10
30
10
30
10
30
10
30
10
30
10
30
-
-
-
-
11
31
11
31
31
11
31
10
11
то
ра
йл
ад
ы
ша
ғы
лы
ст
ы
то
ра
йл
ад
ы
ша
ғы
лы
ст
ы
то
ра
йл
ад
ы
ша
ғы
лы
ст
ы
то
ра
йл
ад
ы
ша
ғы
лы
ст
ы
Сә
уір
Ақ
па
н
Ма
мы
р
На
ур
ыз
Та
мы
з
Сә
уір
Ма
ус
ым
Ма
мы
р
т
о
р
а
й
л
а
д
ы
Ш
іл
д
е
ш
а
ғ
ы
л
ы
с
т
ы
Т
а
м
ы
з
то
ра
йл
ад
ы
ш
ағ
ы
л
ыс
ты
то
ра
йл
ад
ы
ш
ағ
ы
л
ы
ст
ы
то
ра
йл
ад
ы
ша
ғы
лы
ст
ы
то
ра
йл
ад
ы
ша
ғы
лы
ст
ы
то
ра
йл
ад
ы
ша
ғы
лы
ст
ы
Қ
ы
рк
үй
ек
М
ау
сы
м
Қа
за
н
Ші
лд
е
Қа
ра
ша
Қы
рқ
үй
ек
Ж
ел
тоқ
са
н
Қа
за
н
Қа
ңт
ар
Қа
ра
ша
т
о
р
а
й
л
а
д
ы
А
қ
п
а
н

13.

ЦИКЛОГРАММА ЕҢБЕКТІ ҰЙЫМДАСТЫРУҒА ЖӘНЕ
ШОШҚА ҚОРАЛАРЫН ДҰРЫС ПАЙДАЛАНУҒА ҚАЖЕТ.
ЦИКЛОГРАММА ШОШҚА ЕТІН ӨНДІРУДЕГІ НЕГІЗГІ
ҚҰЖАТ ЖӘНЕ ЖАСАЛАТЫН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ТҮРІН,
КӨЛЕМІН АНЫҚТАЙДЫ.
ЦИКЛОГРАММА ҚҰРУ ҮШІН БІР МЕЗГІЛДЕГІ МАЛ
БАСЫН ЕСЕПТЕГЕНДЕГІ (3-КЕСТЕ) ЖӘНЕ ҚОСЫМША
КЕСТЕДЕГІ ДЕРЕКТЕРДІ (1-КЕСТЕ) ПАЙДАЛАНАМЫЗ.

14.

ЦИКЛОГРАММА ҚҮРУ ҮШІН ҚАЖЕТ МӘЛІМЕТТЕР
ӨНДІРІС ЫРҒАҒЫ – 10 КҮН
ФАЗАНЫҢ
ҰЗАҚТЫҒЫ, КҮН
ТОП САНЫ
ТОПТАҒЫ
МАЛДАР
САНЫ, БАС
15
2
50
ШАРТТЫ-БУАЗ
40
4
50
БУАЗ
66
7
40
ЕМІЗІЛЕТІНДЕРІ
74
7
36
ЕНЕСІНЕН АЙЫРҒАН ТОРАЙЛАР
58
6
315
БОРДАҚЫЛАУДАҒЫ ТӨЛДЕР
140
17
303
МАЛДАР ТОПТАРЫ
МЕГЕЖІНДЕР:
ҚЫСЫР

15.

Әрбір технологиялық топ, қысыр мегежіндерден
бастап фазаның ұзақтығына тең түзу сызықтар
арқылы белгіленеді. Технологиялық топтардың саны
мал басын есептегендегі көрсеткіштерге тең
болады. Технологиялық секциялардың босауы мен
қайта толықтыруының арасында санитарлық үзіліс
болатынын ескеру қажет. Бірінші технологиялық
топ қысыр мегежіндердің тобынан бастап олардың
төлдердің бордақылап етке тапсырғанға шейінгі
уақыт өндірістік циклды анықтайды.
English     Русский Rules