«Збережемо природу Землі»
Актуальність теми:
Забруднення довкілля
Головне джерело забруднення
Джерела забруднення грунтів
Забруднення води
Забруднення повітря
Забруднення мого села Табаки
Джерела забруднення грунтів
Забруднення води
Для того щоб запобігти проблеми забруднення навколишнього середовища треба:
СУБОТНІК!
«Посади дерево»
3.66M
Category: ecologyecology

Збережемо природу Землі

1. «Збережемо природу Землі»

Учениці 11-Б класу
ОЗ «Болградська гімназія
ім. Г.С.Раковського»
Маргарит Анастасії

2. Актуальність теми:

Ми постійно чуємо, що природу слід охороняти. Про це
твердять вчені, педагоги, журналісти, політики… Ми
звикли до цього заклику і навіть не замислємось над
його значенням…
Необхідно якомога швидше виховати покоління дітей з
новим екологічним мисленням, які б свято берегли
землю, воду, повітря, рослини, тварини, шанобливо і
дбайливо ставились до природи.

3. Забруднення довкілля

Під забрудненням
навколишнього середовища
розуміють небажану зміну його
властивостей в результаті
антропогенного надходження
різних речовин і сполук. Це
забруднення приводить до
шкідливої дії на літосферу,
гідросферу, атмосферу, на
біосферу, на будівлі,
конструкції і матеріали, а
зрештою і на саму людину.

4. Головне джерело забруднення

Головним джерелом
забруднення довкілля є
повернення в природу
величезної маси відходів, які
утворюються в процесі
виробництва, транспорту і
споживання в людському
суспільстві.

5. Джерела забруднення грунтів

Важливою причиною
забруднення грунтів можуть
бути промислові і
сільськогосподарські
відходи, побутове сміття,
неправильне внесення
добрив. Головними
забруднювачами є важкі
метали і їх сполуки, добрива,
отрутохімікати, радіоактивні
речовини.

6. Забруднення води

Під забрудненням водних
ресурсів розуміють будь-які
зміни фізичних, хімічних і
біологічних властивостей води
у зв'язку зі скиданням у них
рідких, твердих і
газоподібних речовин,
роблячи воду даних водойм
небезпечною для
використання. Цим наноситься
збиток народному
господарству, здоров'ю і
безпеці населення.

7. Забруднення повітря

Забруднення атмосфери результат викидів
забруднюючих речовин. Вони
переносяться по повітрю від
джерел появи до місць їхнього
руйнуючого впливу. По ходу
переміщення, вони можуть
змінюватися, включаючи
хімічні перетворення одних
речовин в інші, ще більш
небезпечні. Такі речовини
наносять шкоду людям, живій і
неживій природі, екосистемам,
будівельним матеріалам,
природним ресурсам, тобто
всьому довкіллю.

8. Забруднення мого села Табаки

9. Джерела забруднення грунтів

Причиною забруднення грунтів:
- відходи сільсогосподарської
промисловості
- побутове сміття

10. Забруднення води

Причинами забруднення
води:
-викидання твердих та
рідких речовин

11. Для того щоб запобігти проблеми забруднення навколишнього середовища треба:

1) Проводити суботники!
2) Проводити різні акції ( «Посади дерево»)
3) Для забезпечення необхідного стану води природних водних
об'єктів необхідно розробляти та реалізовувати заходи з охорони
води.
English     Русский Rules