Актуальність теми:
Головне джерело забруднення.
Забруднення атмосфери:
Забруднення повітря.
Забруднення навколишнього середовища мого селища.(Червоноармійське( Кубей))
Джерела забруднення грунтів
Забруднення води
Заходи,які проводять для поліпшення умов навколишнього середовища у селі червоноармійське
Збережемо природу рідного селища разом!
3.39M
Category: ecologyecology

Екологічні проблеми

1.

Учениці 11-б класу
О.З.”Болградська
гімназія
Ім.Г.С.Раковського”
Колєвої Олени

2. Актуальність теми:

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ:
Тема про екологічні проблеми є дуже важливою у
наш час. Про це ми можемо дуже довго говорити.
Я розгляну основні поняття “забруднення
довкілля”,визначу головне джерело
забруднення,визначу проблеми забруднення у
своєму селищі.

3.

Екологі́чні пробле́ми — це зміни
природного середовища в результаті
антропогенних дій, що веде до
порушення структури і функціонування
природних систем (ландшафтів) і
призводить до негативних соціальних,
економічних та інших наслідків. Поняття
екологічної проблеми є
антропоцентричним, оскільки негативна
зміна в природі оцінюються щодо умов
існування людини.

4.

Виділяють шість груп екологічних проблем:
• атмосферні (забруднення атмосфери: радіологічне,
хімічне, механічне, теплове);
• водні (виснаження і забруднення поверхневих і підземних
вод, забруднення морів і океанів);
• геолого-геоморфологічні (інтенсифікація несприятливих
геолого-геоморфологічних процесів, порушення рельєфу і
геологічної будови);
• ґрунтові (забруднення ґрунтів, ерозія, дефляція, вторинне
засолення, заболочування і ін.);
• біотичні (зменшення рослинності, деградація лісів,
пасовищна дигресія, скорочення видової різноманітності і
ін.);
• комплексні (ландшафтні) — запустинювання, зниження
біорізноманітності, порушення режиму природоохоронних
територій.

5. Головне джерело забруднення.

ГОЛОВНЕ ДЖЕРЕЛО ЗАБРУДНЕННЯ.
Головним джерелом забруднення
довкілля є повернення в природу
величезної маси відходів, які
утворюються в процесі виробництва,
транспорту і споживання в людському
суспільстві.

6. Забруднення атмосфери:

ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ:
Існує два основні джерела
забруднення атмосфери:
природний і антропогенний.
Природний - це вулкани, лісові
пожежі, запорошені бурі,
вивітрювання, процеси розкладання
рослин і тварин. Джерелами
антропогенного забруднення
атмосфери різними речовинами є
теплоенергетика, нафто- та
газопереробка, промисловість,
транспорт.

7. Забруднення повітря.

ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ.
Забруднення атмосфери - результат
викидів забруднюючих речовин. Вони
переносяться по повітрю від джерел
появи до місць їхнього руйнуючого
впливу. По ходу переміщення, вони
можуть змінюватися, включаючи хімічні
перетворення одних речовин в інші,
ще більш небезпечні. Такі речовини
наносять шкоду людям, живій і неживій
природі, екосистемам, будівельним
матеріалам, природним ресурсам,
тобто всьому довкіллю,але у моєму
селищі немає заводів ,які би
створювали таку проблему.

8. Забруднення навколишнього середовища мого селища.(Червоноармійське( Кубей))

ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА МОГО
СЕЛИЩА.(ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКЕ( КУБЕЙ))

9. Джерела забруднення грунтів

ДЖЕРЕЛА ЗАБРУДНЕННЯ ГРУНТІВ
Важливою причиною забруднення
грунтів можуть бути промислові і
сільськогосподарські відходи,
побутове сміття, неправильне
внесення добрив.

10. Забруднення води

ЗАБРУДНЕННЯ ВОДИ
Під забрудненням водних
ресурсів розуміють будь-які
зміни фізичних, хімічних і
біологічних властивостей води у
зв'язку зі скиданням у них рідких,
твердих і газоподібних речовин,
роблячи воду даних водойм
небезпечною для використання.
Цим наноситься збиток
народному господарству,
здоров'ю і безпеці населення.

11. Заходи,які проводять для поліпшення умов навколишнього середовища у селі червоноармійське

ЗАХОДИ,ЯКІ ПРОВОДЯТЬ ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ УМОВ
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У СЕЛІ
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКЕ

12. Збережемо природу рідного селища разом!

ЗБЕРЕЖЕМО ПРИРОДУ
РІДНОГО СЕЛИЩА РАЗОМ!
English     Русский Rules