Cтуденттің өзіндік жұмысы
Жоспар:
 Қашықтықтықтан оқыту ұйымдастырудың теориялық негіздері
Білім беру мекемелері қызметкерлерінің білімін қашықтықтықтан арттырудың аймақтық моделі
Білім беру мекемелері қызметкерлерінің білімін қашықтықтықтан арттырудың аймақтық моделі  
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер
292.47K
Categories: informaticsinformatics educationeducation

Кашықтықтан оқыту сабагының мазмұны және

1. Cтуденттің өзіндік жұмысы

МАРАТ ОСПАНОВ АТЫНДАҒЫ БАТЫС ҚАЗАҚСТАН МЕДИЦИНАЛЫҚ
УНИВЕРСИТЕТІ
Мамандығы: Жалпы медицина
Тақырыбы: Кашықтықтан оқыту сабагының мазмұны және
құрылымын жобалау. Тандау компоненттері.
Тобы: 114Б
Дисциплина: Информационо-коммуникационные технологии
Орындаған: Жаксылыков.А.К
Тексерген: Шуренова.М.Б
Ақтөбе 2017

2. Жоспар:

Кіріспе
Негізгі бөлім
1. ҚО-ды ұйымдастырудың теориялық
негіздері.
2. Білім беру мекемелері қызметкерлерінің
білімін қашықтықтықтан арттырудың
аймақтық моделі
Қорытынды.
Пайдаланылған әдебиеттер.

3.

Кіріспе
• Соңғы он-он бес жылдан астам уақыт ішінде Қазақстандағы білім
беру жүйелерінің кұрылымдарында елеулі өзгерістер болып
жатыр. Оқу мен білім технологиясы қаржы қорының байыбына
жетіп түсінудің, нарықты өркендету жолында күресудің тиімді
құралына айналып отыр. Осы ретте қазіргі замандағы
технологиялық жетістіктерге негізделген қашықтықтан білім беру
жетекші рөл атқарады. Дүние жүзі бойынша қашықтан білім беру
жүйесін еркендетудің басты мақсаттарынын бірі - оқушылардың
кез келген мектептер, колледждер мен университеттердегі оқу
бағдарламалары бойынша оқып, білім алуларына жағдай туғызу
болмақ. Осылай еткенде ғана студенттердің бір елден екінші елге
орын ауыстыруларына ідектеу қойып, кедергілер туғызудан гөрі
көзқарастар жүйелерінің бір арнаға тоғыстырылған идеяларымен
қаруланып, білім беру ресурстарын өзара алмастыру жағдайында
болашағы зор жаңа істерді өркендете түсуге мүмкіндік туады.
Коммуникациялық каналдарды ауқымды түрде тарату курысы
маңызды міндеттерді ойдағыдай іс жүзінде асыруға септігін
тигізбек.

4.

Негізгі бөлім
Қашықтықтықтан оқыту (ҚО) - білім, білік дағдыларды алу үрдісі, бұл
кезде оқыту процедураларының тұтас немесе белгілі бір бөлігі оқытушы
мен студенттің территориялық алшақтығына қарамастан жаңа
ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялардың көмегімен
жүзеге асырылады.
Қашықтықтықтан оқыту технологиясының кейс және желілік технология
деген түрлерін ерекшелеп көрсетуге болады.
Қашықтықтан оқыту технологиясынын дамуына Интернеттің әсерін
бағалау қиын. Ол ара қашықтықтықты қысқартумен қатар, оқытушы мен
студентке анағұрлым көп еркіндік береді. Енді тыңдаушы немесе студент
тапсырмалар және тестпен өзіне ыңғайлы уақытта айналыса алады.
Оқытушы материал мазмұньн жедел түрде өзгерте алады. Қашықтықтан
оқыту технологиясының дамуы - біздің білім беру жүйесінің болашағы
болып табылады. Шетелде күндізгі немесе қашықтықтан білім берудің
қайсысының дұрыстығы жөнінде сөз де
болмайды. Өйткені, басты орынды қашан да сапалы білім алады.

5.  Қашықтықтықтан оқыту ұйымдастырудың теориялық негіздері

Қашықтықтан оқыту жүйесін бірнеше
компоненттерден тұратын үш компоненттің жиыны ретінде
карастыруға болады. Олар:
Дидактикалық жүйе;
Технологиялық жүйе;
Қамтамасыз ету жүйелері.
Қашықтықтан оқыту үшін оқытудың жалпы дидактикалык
бес әдісін қолдануға болады:
1. Ақпараттық-рецептивті;
2. Репродуктивті;
3. Мәселелік мазмұндау;
4. Әвристикалық;
5. Зерттеу

6.

Білім беру жүйесін ақпараттандырудың негізгі бағыты XXI ғасырдың
талаптарына сәйкес қоғамды дамытудың жоғары тиімділікті
технологияларына сүйенген жаңа білім стратегиясына көшу болып
табылады.
Білім беру жүйесін ақпараттандыру бағыты жаңа ақпараттық
технологияларды пайдалану аркылы дамыта оқыту, кашыктыктан
оқыту, дара тұлғаға бағыттап окыту максаттарын жүзеге асыра
отырып, оку-тәрбие үрдісінің барлық деңгейлерінің тиімділігі мен
сапасын жоғары-латуды көздейді.
Қашыктықтан оқытуды ұйымдастырудың әр түрлі технологиялары
бар:
Кейс-технология - оқытушы-тьюторлардың дәстүрлі және
қашықтықтан консультацияларды үйымдастыру кезінде мәтіндік,
аудиовизуальды және мультимедиалық оқу-әдістемелік
материалдарды жинау және оларды пайдаланушылардың өз бетінше
меңгеруі үшін жіберуге негізделген.

7. Білім беру мекемелері қызметкерлерінің білімін қашықтықтықтан арттырудың аймақтық моделі

Білім беру мекемелері қызметкерлерінің білімін
қашықтықтықтан арттырудың аймақтық жүйесі бір-біріне
тығыз байланысты үш мәселені қамтиды:
1. Қашықтықтықтан оқыту курстары түріндегі әлектрондық
библиотекаға материалдар базасын жасау және жинақтау;
2. Білім беруге бағытталған сыртқы ақпараттық ресурстарды
пайдалану (қашықтықтықтық курстар, әлектрондық
кітапханалар);
3. оқу процесін ұйымдастыру;
Білім беру мекемелері қызметкерлерінің білімін
қашықтықтықтан арттыруды ұйымдастыруда оқу процесінің екі
түрлі моделі болуы мүмкін.

8. Білім беру мекемелері қызметкерлерінің білімін қашықтықтықтан арттырудың аймақтық моделі  

.
Қашықтықтықтан
оқытуды іске асыратын
білім мекемесі
Қашықтықтықтан
оқытуды іске асыратын
коммуникация құралдары
Қашықтықтықтан оқытудың
тыңдаушылары
Қажет алғы шарттары:
оқытушылар,
тьюторлар,
координаторлар;
компьютерлер,
оргтехникалар, Интернетке
шығу құралдары;
әлектрондық
тасымалдаушыларда
жазылған қашықтықтықтан
оқыту курстары.
Қажет алғы шарттары:
-кейс-технологиясын
қолдануда CD жеткізу
каналы; телефон байланысы;
Интернетке
шығудың мүмкіндігі;
Қажет алғы шарттары:
- компьютерлер;
- кейс-технологиясын
қолдануға байланыс каналы;
- әлектрондық почта;
- телекоммуникациялық
технологияларда цифрлық
байланыс каналы (ISDN);

9.

Екі деңгейлі модельде білімді көтеру
мекемелерінің жергілікті жерлерде филиалдары
болу қажет.
Қашықтықтықтан
оқытуды іске асыратын
білім мекемесі
Қажет алғы шарттары:
- оқытушылар, тьюторлар,
координаторлар;
- компьютерлер,
оргтехникалар,
Интернетке шы-ғу
құралдары;
- электрондық
тасымалдаушы-ларда
жазылған қашықтықтықтан оқыту курстары.
Қашықтықтықтан
оқытуды іске асыратын
коммуникация құралдары
Қажет алғы
шарттары:
-кейс-техноло-гиясын
қолда-нуда CD жет-кізу
каналы-ның, телефон
байланысының,
Интернетке
шығудың болуы;
Жергілікті жер-лердегі
қашықтық-тықтан оқытуды
қолдайтын орталықтар
Қажет алғы шарттары:
- оқытушылар, тьюторлар,
координаторлар;
- компьютерлер;
- кейс-технологи-ясынаэлектрон-дық пошта, желі-лік
технологияға- Интернет
байла-нысы,
-телекоммуника-циялық
техноло-гияға- цифрлық
байланыс каналы (ISDN);
Қашықтықтықтан оқытудың
тыңдаушылары
Қажет алғы шарттары:
- компьютерлер;
- байланыс каналдары: кейстехнологияға - электрондық
почта;
желілік техноло-гияғаИнтернет байланысы,
-телекоммуника-циялық
техноло-гияға- цифрлық
байланыс каналы (ISDN);

10. Қорытынды

Президентіміздің ықпал етуі тарапынан Қазақстан Республикасы орта
білім беру жүйесін ақпараттандыру туралы мемлекеттік бағдарламасында
«Қазақстан Республикасы дүние жүзінің дамыған елдері сияқты орта
білім беру жүйесінен ақпараттандырудың нақты жолына түсуі тиіс, яғни,
бірыңғай ақпараттық білім беретін желіге негізделіп оқыту жүйесін жасау
қажет» - делінген.
«Қашықтықтан білім беруді ұйымдастырудың дидактикалық
мүмкіндіктері» тақырыбына орындалған курстық жұмыста мына
мәселелер анықталды:
білім беру жүйесіндегі қашықтықтан оқыту технологиясының мәні
мен рөлі;
Қазақстан Республикасының білім мекемелерінде ҚО
технологиясының қолданылу барысы.
Оқытудың ауқымды және жергілікті жүйелерін ойдағыдай пайдалана
білудің нәтижесінде білімнің базалық және деректердің банкілік
мәліметтеріне еркән қол жеткізуге болады.
Қорыта келе айтарымыз, қашықтықтан оқыту жүйесінің рөлі білім саласы
үшін өте жоғары, себебі бұл жүйе арқылы мұғалімдеріміз бен
окушыларымыз әлемдік ақпараттармен байланысуга, ғылыми және
шығармашылық жұмыстарын жетілдіруге, әлемдік ақпарат кеңістігінде
өздерінің білімдерін шындауга зор мүмкіндік алады.

11. Пайдаланылған әдебиеттер

1.
Журнал «Информатика и образование», № 7 2006ж. (41-45 б)
2. Журнал «Информатика и
образование»,
№ 2 -2006ж. (49-57 б)
3. Журнал «Информатика негіздері» № 1 – 2005
ж (11-14 б)
4. Журнал «Мектеп» № 11
(6 бет)
5. Қазақстан және ТМД елдеіндегі білім беруді
ақпараттандырудың IV Халықаралық форумының
ғылыми мақалалар жинағы (18-19 бет. 38-39 бет.
118-119 бет. 460-461 бет).
6. Сайт: www.edu.gov.kz
English     Русский Rules