Ресурси — це узагальнююча категорія, що включає всі активи, організаційні здатності, процеси, інформацію, знання, які контролюються підпри
Основні положення ресурсної теорії про ресурсний портфель підприємства:
Активи – це сукупність ресурсів (факторів виробництва), що залучені у господарський процес, якими компанія володіє, управляє або розпорядж
Організаційні здатності – це “економічна похідна” ресурсів, що створюється всередині підприємства. Організаційні здатності формуються
Приклади здатностей компанії: система дистриб’юції, система надання знижок, командна співпраця, вміння організовувати закупівлі, розробл
Поняття компетенцій підприємства використовується для: 1) характеристики сформованих у компанії корпоративних знань і досвіду у певній сф
Організаційні рутини – це корпоративна «пам’ять», у якій зберігається основна, коренева інформація про компанію. Поняття рутини характер
Всю сукупність ресурсів, яку використовує компанія у бізнес-діяльності, поділяють на 2 групи:
Серед всієї сукупності матеріальних і нематеріальних ресурсів підприємства до категорії стратегічних відносять ті, що:
VRIO-аналіз стратегічних ресурсів компанії (за Дж. Барні):
Параметри оцінки стратегічних ресурсів за А. А.Томпсоном та Дж. Стріклендом
Інтелектуальний капітал підприємства складається із трьох елементів:
Людський капітал (human capital) втілений у працівниках компанії або їх колективах як сукупність знань, кваліфікації та новаторства кожного з ни
Структурний капітал характеризує здатність компанії отримувати економічні вигоди від інтелектуальної власності (нематеріальних активів
Ринковий капітал – це здатність підприємства отримувати економічну вигоду від взаємовідносин із зовнішніми контрагентами та іншими заці
До основних ознак того, що компанія володіє інтелектуальним капіталом відносять:
В якості показника інтелектуальності бізнес-моделі компанії може використовуватись коефіцієнт Тобіна: Кт = MV/VAr, де MV – ринкова капіталіза
Напрямки управління інтелектуальним капіталом (ІК):
В залежності від періоду виникнення виділяють такі види ресурсних ефектів:
Види ресурсних ефектів:
359.00K
Categories: managementmanagement businessbusiness

Ресурсна теорія у системі бізнес-моделювання

1.

Тема: Ресурсна теорія у системі
бізнес-моделювання
1. Стратегічні ресурси бізнес-моделі
компанії: сутність, елементи та їх
взаємодія
2. Роль інтелектуального капіталу у
формуванні бізнес-моделі компанії
3. Визначення та види ресурсних ефектів

2.

Класична ресурсна тріада “земля, праця,
капітал”
у сучасному бізнесі трансформувалась у складну
комбінацію матеріальних, фінансових і
нематеріальних ресурсів підприємства.
Одним із ключових положень ресурсної теорії є
твердження про індивідуальність розвитку
кожної компанії, що обумовлюється
особливим набором її ресурсів.

3.

Популярності сьогодні набуває розвиток
теорії “Управління знаннями”.
Відмінність у конкурентоспроможності
підприємств інтерпретується як наслідок
асиметрії між ними у знаннях.
Чим краще підприємство кодифікує знання
своїх співробітників і забезпечує їх
трансфер всередині компанії, тим більше
преваг в ефективності діяльності воно має,
а значить і вищою є його ринкова вартість.

4.

5.

У ресурсній теорії
використовуються такі категорії як
«ресурси», «активи»,
«компетенції», «здатності» та
«організаційні рутини».

6. Ресурси — це узагальнююча категорія, що включає всі активи, організаційні здатності, процеси, інформацію, знання, які контролюються підпри

Ресурси — це узагальнююча
категорія, що включає всі активи,
організаційні здатності, процеси,
інформацію,
знання,
які
контролюються підприємством і
використовуються
для
формування ефективної моделі
бізнесу.

7. Основні положення ресурсної теорії про ресурсний портфель підприємства:

ресурси є неоднорідними і нерівномірно розміщені
між підприємствами, що є причиною кращої
конкурентної позиції одних і вразливості інших;
між суб’єктами господарювання існують постійні
відмінності, зумовлені особливими комбінаціями
ресурсів, які необхідні для реалізації стратегії;
ресурси є відносно нерухомими, оскільки,
підприємство максимально блокує переміщення
того ресурсу, що забезпечує конкурентну перевагу
або, як мінімум, створює бар’єри для його
поширення серед конкурентів.

8. Активи – це сукупність ресурсів (факторів виробництва), що залучені у господарський процес, якими компанія володіє, управляє або розпорядж

Активи – це сукупність ресурсів
(факторів виробництва), що
залучені у господарський процес,
якими компанія володіє, управляє
або розпоряджається та які
здатні приносити економічну
вигоду у перспективі.

9. Організаційні здатності – це “економічна похідна” ресурсів, що створюється всередині підприємства. Організаційні здатності формуються

Організаційні здатності – це
“економічна похідна” ресурсів, що
створюється всередині
підприємства. Організаційні
здатності формуються на
підприємстві як результат
складних зв’язків навичок, ресурсів
та акумульованих знань у системі
бізнес-процесів.

10. Приклади здатностей компанії: система дистриб’юції, система надання знижок, командна співпраця, вміння організовувати закупівлі, розробл

Приклади здатностей компанії:
система дистриб’юції, система
надання знижок, командна співпраця,
вміння організовувати закупівлі,
розробляти нові продукти та вчасно
виконувати замовлення.
Здатності відрізняються від інших
ресурсів тим, що вони розвиваються у
період використання. Чим більше
здатності використовуються, тим
більш складно і важко їх імітувати.

11. Поняття компетенцій підприємства використовується для: 1) характеристики сформованих у компанії корпоративних знань і досвіду у певній сф

Поняття компетенцій
підприємства використовується
для:
1) характеристики сформованих у
компанії корпоративних знань і
досвіду у певній сфері діяльності;
2) визначення можливостей і
сильних сторін здійснення певного
виду бізнесу або реалізації певного
напрямку діяльності.

12. Організаційні рутини – це корпоративна «пам’ять», у якій зберігається основна, коренева інформація про компанію. Поняття рутини характер

Організаційні рутини – це
корпоративна «пам’ять», у якій
зберігається основна, коренева
інформація про компанію. Поняття
рутини характеризує сукупність
усталених, чітко відлагоджених,
повторюваних бізнес-процесів, дій чи
видів діяльності підприємства, а
також таких аспектів, як стиль
управління, традиції компанії тощо.

13.

РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА
Організаційні
здатності
Активи
Організаційні
рутини
Компетенції
підприємства
СТРАТЕГІЧНІ РЕСУРСИ
Стійка конкурентна перевага
Рис. 1. Взаємозв’язок основних категорій ресурсної теорії

14.

15.

Види ресурсів та їх комбінацій, які є
основою формування організаційних
здатностей, компетенцій і рутин
підприємства, задіяні у процесі
реалізації його стратегічних цілей і
забезпечення стійких конкурентних
переваг, а також мають потенціал
генерування прибутку у майбутньому,
відносять до категорії
стратегічних

16.

Бізнес-модель компанії має
індивідуальний характер, оскільки в
процесі її формування використовується
специфічний набір стратегічних
ресурсів.
У процесі формування бізнес-моделі
важливе значення має проактивний
принцип випереджаючого створення
та розвитку унікальних ресурсів і
можливостей компанії.

17. Всю сукупність ресурсів, яку використовує компанія у бізнес-діяльності, поділяють на 2 групи:

Матеріальні (відчутні) ресурси – це фізичні та
фінансові активи підприємства, які відображені в
бухгалтерському балансі. Вони дають вартісну
характеристику матеріально-технічної бази та
фінансових можливостей суб’єкта
господарювання;
Нематіральні (невідчутні) ресурси – це ті, що
використовуються у процесі створення цінності
продукту чи послуги, мають здатність генерувати
доход і прибуток, але не мають матеріальної
основи.

18.

РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА
Матеріальні (відчутні)
ресурси
Фізичні
активи
Фінанасові
ресурси
Нематеріальні (невідчутні)
ресурси
Нематеріальні
активи
Організаційні
ресурси
Знання
Потенційні стратегічні ресурси
компанії
Рис. 2. Основні види ресурсів підприємства
Людські
ресурси
Ринкові
ресурси

19. Серед всієї сукупності матеріальних і нематеріальних ресурсів підприємства до категорії стратегічних відносять ті, що:

підвищують конкурентоспроможність продукції
шляхом зменшення витрат (права на користування
корисними копалинами та інші переваги доступу до
обмежених ресурсів; інноваційні, енергозберігаючі
технології; оптимальна система бізнес-процесів
тощо);
у випадку необхідності, можуть бути використані
для диверсифікації діяльності (досвід роботи на
ринку; канали збуту; торгові марки та бренди тощо);
забезпечують отримання синергійного ефекту від
спільного використання різними бізнес-одиницями
інтегрованої компанії або від формування їх нової
комбінації;

20.

мають вплив на збільшення ринкової
вартості (менеджмент компанії;
формалізовані знання; бази даних;
фінансові можливості; лояльність
державних органів тощо);
складно відтворюються, що пояснюється їх
унікальністю (вигідне розміщення об’єктів
нерухомості, патентний захист),
капіталоємністю та високими витратами
часу на створення (репутація компанії,
лояльність споживачів).

21. VRIO-аналіз стратегічних ресурсів компанії (за Дж. Барні):

цінність (value) – дослідження впливу сукупності
стратегічних ресурсів підприємства на рівень
ефективності функціонування бізнес-моделі;
унікальність, рідкісність (rareness) – рівень
поширеності стратегічних ресурсів серед
конкурентів підприємства;
відтворюваність (іnstability) – рівень обмежень і
бар’єрів для доступу конкурентів до створення чи
залучення стратегічних ресурсів компанії;
організованість (оrganization) – рівень
використання компанією своїх стратегічних
ресурсів для реалізації потенціалу створення
ринкової вартості бізнесу і споживчої цінності
продукту (послуги).

22. Параметри оцінки стратегічних ресурсів за А. А.Томпсоном та Дж. Стріклендом

1)
2)
3)
4)
Параметри оцінки стратегічних ресурсів за
А. А.Томпсоном та Дж. Стріклендом
Складновідтворюваність – значні витрати
фінансових ресурсів і часу на відтворення ресурсу
конкурентами.
Тривалість використання – зростання періоду
експлуатації ресурсу забезпечує зростання його
цінності.
Переважання ресурсу – здатність ресурсу тривалий
час впливати на бізнес-модель компанії у порівнянні
з такими ж ресурсами конкурентів.
Стійкість до нейтралізації – наявність у компанії
засобів захисту ресурсів від копіювання (патентний
захист, високі трансакційні витрати тощо).

23.

Ефективна
концентрація ресурсів
Скорочення
тривалості періоду
відтворення ресурсів
Збереження і
захист ресурсів
Підтримка
оптимального рівня
накопичення
ресурсів
Доповнення ресурсів одного
стратегічного статусу
ресурсами іншого
Рис. 8. Напрямки управління стратегічними ресурсами для
забезпечення стійкої конкурентної переваги

24. Інтелектуальний капітал підприємства складається із трьох елементів:

людського
капіталу;
структурного капіталу;
ринкового капіталу (споживчого
капіталу, капіталу відносин).

25. Людський капітал (human capital) втілений у працівниках компанії або їх колективах як сукупність знань, кваліфікації та новаторства кожного з ни

Людський капітал (human capital)
втілений у працівниках компанії або їх
колективах як сукупність знань,
кваліфікації та новаторства кожного з
них.
Компанія, яка розглядає свій персонал як
людський капітал, отримує нові
можливості формування власних
конкурентних переваг.

26. Структурний капітал характеризує здатність компанії отримувати економічні вигоди від інтелектуальної власності (нематеріальних активів

Структурний капітал
характеризує здатність компанії
отримувати економічні вигоди від
інтелектуальної власності
(нематеріальних активів) та
формалізованих у вигляді технологій,
процедур і систем знань компанії
(інформаційні процедури, управлінські
технології, система прийняття рішень,
філософія і корпоративна культура
компанії);

27. Ринковий капітал – це здатність підприємства отримувати економічну вигоду від взаємовідносин із зовнішніми контрагентами та іншими заці

Ринковий капітал
– це здатність підприємства
отримувати економічну вигоду від
взаємовідносин із зовнішніми
контрагентами та іншими
зацікавленими сторонами (лояльність і
відданість клієнтів, канали збуту,
партнерські угоди з постачальниками,
альянси та кооперація, ліцензійні і
франчайзингові угоди, бренд тощо).

28. До основних ознак того, що компанія володіє інтелектуальним капіталом відносять:

ринкова
капіталізація компанії
перевищує її балансову вартість;
співвідношення нематеріальних і
матеріальних активів знаходиться в
діапазоні 5/1 – 16/1.

29. В якості показника інтелектуальності бізнес-моделі компанії може використовуватись коефіцієнт Тобіна: Кт = MV/VAr, де MV – ринкова капіталіза

В якості показника інтелектуальності
бізнес-моделі компанії може
використовуватись коефіцієнт Тобіна:
Кт = MV/VAr,
де MV – ринкова капіталізація компанії;
VAr – вартість заміщення активів
компанії (сума балансової вартості
активів).

30.

Інтелектуальний
капітал
Людський капітал
Структурний
капітал
Капітал відносин
із клієнтами
Інноваційний
капітал
Організаційний
капітал
Процесний
капітал
Рис. 2. Структура інтелектуального капіталу за системою
оцінки
компанії “Scandia AFS”

31. Напрямки управління інтелектуальним капіталом (ІК):

ідентифікація елементів ІК;
розробка політики розвитку ІК;
аудит ІК;
документальне оформлення ІК;
захист ІК;
поширення ІК;
примноження та відтворення ІК.

32.

Четвертий етап
Здійснення інвестицій
у примноження та
розвиток
інтелектуального
капіталу
Третій етап
Генерування доходу та
прибутку від продажу
продукції (послуг) з
інтелектуальною
складовою.
Перший етап
Ідентифікація
елементів
інтелектуального
капіталу (людського,
структурного та
ринкового капіталу)
Другий етап
Створення інтелектуальної
складової продукції (послуг)
компанії. Імплементація
інтелектуального капіталу в
ланцюжок створення цінності
Рис. 3. Основні етапи функціонування інтелектуального капіталу
компанії

33. В залежності від періоду виникнення виділяють такі види ресурсних ефектів:

статичний
ресурсний ефект –
результат повного використання
існуючих ресурсних комбінацій у
діючій бізнес-моделі компанії;
динамічний ресурсний ефект –
результат реалізації існуючих і
потенційних ресурсних комбінацій у
нових моделях бізнесу в перспективі.

34.

Горизонт формування нової бізнесмоделі t2
Період
акумуляції
ресурсів
Період
статичного
ресурсного
ефекту
Період
динамічного
ресурсного
ефекту
Горизонт функціонування існуючої бізнесмоделі t1
Рис. 4. Статичний і динамічний ресурсний ефекти

35. Види ресурсних ефектів:

комплементарний (доповнюючий)
ресурсний ефект – це результат
оптимального використання потенціалу
одного і того ж осяжного (матеріального чи
фінансового ресурсу) у двох чи більше
непов’язаних видах бізнесу компанії у
різний період часу;
мультиплікативний ресурсний ефект –
результат оптимального використання
потенціалу одного і того ж неосяжного
ресурсу у двох чи більше видах бізнесу
компанії одночасно.

36.

Осяжні ресурси
Неосяжні ресурси
Комплементарний
ресурсний ефект
Мультиплікативний
ресурсний ефект
Обмежений у тривалості
дії, потужності чи обсягах
ресурсу
Необмежений у тривалості
дії, потужності чи обсягах
ресурсу
Для отримання
результату необхідні
додаткові інвестиції
Для отримання
результату не потрібні
додаткові інвестиції
Невисокий рівень ризику
щодо генерування
грошових потоків
Не забезпечує довготривалої
конкурентної переваги
Високий рівень ризику
щодо генерування
грошових потоків
Забезпечує довготривалу
конкурентну перевагу
English     Русский Rules