МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СНУ ім. ЛЕСІ УКРАЇНКИ Біологічний факультет Відкриття,винаходи, промислові зразки, товарні
ПЛАН
ВСТУП
Усі результати фундаментальних наук можна об’єднати поняттям «інтелектуальна власність» Поняття «інтелектуальної
ВІДКРИТТЯ
Відкриття є найвищим науковим рівнем пізнання навколишнього світу. Відносини, пов’язані з науковими відкриттями, регулюються
ВИНАХОДИ
Фундаментальні відкриття і винаходи характеризуються, як правило, великим проміжком часу від формулювання гіпотези до
Інтервал між винаходом і його впровадженням (роки)
До промислового зразка належить форма, рисунок, розфарбування або їх поєднання, що визначає зовнішній вигляд промислового
ТОВАРНИЙ ЗНАК
ВИСНОВКИ:
1.39M
Category: marketingmarketing

Відкриття, винаходи, промислові зразки, товарні зразки

1. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СНУ ім. ЛЕСІ УКРАЇНКИ Біологічний факультет Відкриття,винаходи, промислові зразки, товарні

знаки
Виконала:
Студентка 21 групи
Білецька О.А
Перевірив:
Поручинський А.І.

2. ПЛАН

ВСТУП
1.ВІДКРИТТЯ
2.ВИНАХОДИ
3.ТОВАРНІ ЗНАКИ
4.ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ
ВИСНОВКИ
СИПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

3. ВСТУП

Фундаментальні науки зазвичай випереджають у своєму розвитку прикладні,
створюючи для них теоретичний доробок.
Фундаментальні дослідження спрямовані на вивчення теоретичних засад
процесів чи явищ. Поштовхом до їх проведення є виникнення гіпотези, яка
потребує підтвердження. Результатом фундаментальних досліджень можуть
бути відкриття.
Світовий досвід показує, що фундаментальні дослідження дають позитивний
результат лише у 10% випадків; практичне застосування із цієї кількості
матиме ще менше. Г. Форд вказував: "Самі по собі ідеї цінні, але кожна ідея
врешті-решт тільки ідея. Завдання полягає в тому, щоб реалізувати її
практично".[1] Якщо дослідження мають цілеспрямований, пошуковий
характер, у процесі яких використовуються ідеї щодо матеріалізації існуючих
теоретичних знань, то позитивних результатів буде більше. Ці дослідження
завершуються обґрунтуванням та експериментальною перевіркою нових
методів задоволення суспільних потреб, їх результатом є винаходи.

4. Усі результати фундаментальних наук можна об’єднати поняттям «інтелектуальна власність» Поняття «інтелектуальної

власності”»виникло в
процесі тривалої (починаючи з ХVII ст.) практики юридичного закріплення за
певними особами їх прав на результати інтелектуальної діяльності в сфері
науки, виробництва, мистецтва, літератури тощо. В науковий обіг цей термін
увійшов у середині 50-их років нашого століття.
У загальновживаному розумінні інтелектуальна власність – це право на
результати розумової діяльності людини у науковій, художній, виробничій та
інших сферах діяльності. Всесвітньої організації інтелектуальної власності
(ВОІВ) до неї входять права на:
-літературні, художні та наукові твори;
-винаходи у всіх галузях людської діяльності;
-наукові відкриття
-промислові зразки;
-товарні знаки, знаки обслуговування,
фірмове найменування та комерційні позначення

5. ВІДКРИТТЯ

- науковий результат, що вносить радикальні
зміни в існуючі знання, розкриває досі не відомі
закономірності,
властивості
та
явища
матеріального світу, істотно впливає на НТП і
розвиток
цивілізації,
слугує
джерелом
винаходів.

6. Відкриття є найвищим науковим рівнем пізнання навколишнього світу. Відносини, пов’язані з науковими відкриттями, регулюються

Цивільним
кодексом України.
Відповідно до законодавства України, автор
наукового відкриття має право:
-надати науковому відкриттю своє ім'я або
спеціальну назву
-отримати диплом, який засвідчує належність
відкриття автору

7.

8. ВИНАХОДИ

- результат науково-дослідницьких і дослідно-конструкторських робіт,
що відображає принципово новий механізм, який може стати
основою появи значної частини інновацій та інноваційних процесів і
суттєво вплинути на розвиток НТП.
Визнаний офіційними експертами винахід може отримати правову
охорону від держави і стати об'єктом промислової власності, що
засвідчується особливим правоохоронним документом, який має назву
патент.
Винаходом може бути «продукт», «процес» та «нове застосування
відомого продукту чи процесу» (пристрій, спосіб, сполука, композиція,
застосування пристроїв за новим раніше невідомим призначенням,
штами мікроорганізмів, культура клітини рослин і тварин тощо).

9. Фундаментальні відкриття і винаходи характеризуються, як правило, великим проміжком часу від формулювання гіпотези до

практичного
застосування винаходу (табл. ).
Наведені дані засвідчують тенденцію до значного скорочення часу між
відкриттям і його практичним застосуванням у XX ст. Це зумовлено
усвідомленням вигоди, яку можна мати від швидкої реалізації інновації,
і можливостями, які відкриває технічний та організаційних рівень
сучасних спеціалізованих науково-технічних закладів та дослідницьких
лабораторій великих корпорацій.

10. Інтервал між винаходом і його впровадженням (роки)

Відкриття
Рік появи відкриття
Рік практичної
реалізації
Інтервал (роки)
Фотоапарат
1727
1839
112
Телефон
1820
1876
56
Магнітний запис звуку
1889
1931
42
Радіо
1867
1902
35
Телебачення
1907
1945
38
Синтетичний каучук
1910
1938
30
Радар
1925
1938
13
Синтетичні волокна
1930
1939
9
Атомна бомба
1939
1945
6
Напівпровідники
1941
1951
10
Комп'ютер з пам'яттю
1945
1949
4
Транзистор
1948
1953
5
Інтегральна схема
1958
1961
3
Мікропроцесор
1968
1970
2
Персональний комп'ютер
1972
1974
2

11. До промислового зразка належить форма, рисунок, розфарбування або їх поєднання, що визначає зовнішній вигляд промислового

ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ
До промислового зразка належить
форма, рисунок, розфарбування або їх
поєднання, що визначає зовнішній
вигляд промислового виробу.
Сучасний етап виробництва з
переходом до ринкових відносин, з
втіленням у промислову діяльність
менеджменту і маркетингу, спонукає
до виробництва товарів високої
якості, дизайну, широкого
використання досягнень технічної
естетики в народному господарстві
України.
На вирішення цієї проблеми
скеровуються творчі зусилля
спеціалістів у галузі художнього
конструювання, що сприяє створенню
предметної краси - з врахуванням
теперішніх вимог технічної естетики.
Наслідки такої творчої діяльності нові художньо - конструкторські
рішення зовнішнього виду виробу одержують правовий захист у якості
промислових зразків.

12. ТОВАРНИЙ ЗНАК

- позначення, знак за яким товари та послуги одних осіб відрізняються від
товарів та послуг інших осіб. Такими позначеннями можуть бути слова,
цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів. Є засобом
індивідуалізації товарів та учасників господарського обігу й, із законодавчої
точки зору, є об'єктом права інтелектуальної власності, зокрема його деколи
відносять до права промислової власності.

13.

14. ВИСНОВКИ:

Отже,
English     Русский Rules