Тема №3: Види юридичної діяльності
Література: Законодавство
Навчальна та виховна мета заняття:
НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ:
Юридична діяльність
Ознаки юридичної діяльності:
зміст юридичної діяльності складають:
Юридичну діяльність можна класифікувати за різними критеріями:
Юрист -
Основні риси професії юриста:
Основні юридичні спеціальності:
Суддя
Прокурор
Слідчий
Юрисконсульт
Нотаріус
Державний виконавець
173.51K
Category: lawlaw

Види юридичної діяльності

1. Тема №3: Види юридичної діяльності

2. Література: Законодавство

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Конституція України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nred=254%EA%2F96%E2%FO.
Закон України «Про державний захист працівників суду і
правоохоронних органів» від 23.12.1993 р. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.
cgi?nred=3781-12.
Закон України «Про прокуратуру» від 5.11.1991 р. [Електронний ресурс].
– Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=1789-12.
Закон України «Про міліцію» від 20.12.1990 р. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=56512.
Закон України «Про Державну прикордонну службу України» від
3.04.2003р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=661-15.
Закон України «Про адвокатуру» від 1 лютого 1993 р. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg.
Закон України «Про нотаріат» від 23 вересня 1993 р. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg.
Закон України «Про державну виконавчу службу» від 24 березня 1998 р.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg.

3. Навчальна та виховна мета заняття:

1. Поглиблене вивчення студентами
теоретичних положень щодо особливості
юридичної професії та основних юридичних
спеціальностей;
2. Набуття навичок і вмінь аналізувати види
юридичної діяльності;
3. Формування навичок аналізу чинного
законодавства України щодо поняття, ознак
та видів юридичної діяльності.
4. Формування упорядкованих знань з
юридичної деонтології як однієї з базових
дисциплін у системі юридичної освіти.

4. НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ:

1.
Поняття, значення та
особливості професії
юриста.

5. Юридична діяльність

це вид соціальної
діяльності, який здійснюють
юристи з використанням
юридичних засобів,
дотримуючись в
установлених законом
випадках юридичної
форми з метою
розв’язання різних
юридичних проблем.

6. Ознаки юридичної діяльності:

це діяльність, яка здійснюється в сфері права;
юридичну діяльність здійснюють юристи на
професійній основі;
юридична діяльність спрямована на організацію
діяльності інших суб’єктів права;
метою юридичної діяльності є впорядкування та
узгодження суспільних відносин;
правова регламентація;
юридична діяльність здійснюється у практичній,
науковій та освітній формі.

7. зміст юридичної діяльності складають:

ведення юридичних справ
складання юридичних документів
виступи в юридичних установах
тлумачення текстів нормативноправових актів
правове виховання
правове навчання в юридичних
навчальних закладах

8. Юридичну діяльність можна класифікувати за різними критеріями:

за змістом: консультування; тлумачення;
виступи в юридичних установах; ведення
юридичної справи тощо;
за суб’єктами здійснення: адвокатська;
слідча; прокурорська; суддівська;
консультативна; виконавча; нотаріальна.
за змістом інтелектуальної роботи:
пізнавально-пошукова; організаційна;
реконструктивна; реєстраційна;
комунікативна.

9. Юрист -

це спеціаліст, який
має фундаментальні
та спеціалізовані
юридичні знання, які
використовує на
практиці для
розв’язання
юридичних проблем.

10. Основні риси професії юриста:

масовість
колективність елітність
праці
інтелектуальна
особлива
привабливість
відповідальність
конфліктність

11. Основні юридичні спеціальності:

суддя,
слідчий,
прокурор,
адвокат,
нотаріус,
юрисконсульт,
державний виконавець

12.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ
ВАЖЛИВА ГАРАНТІЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ
СТВОРЮЄ МОЖЛИВІСТЬ ВІРНО ТА КВАЛІФІКОВАНО
ВИРІШУВАТИ ЮРИДИЧНІ ПИТАННЯ
ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ ПЕРЕВІРИТИ ЗАКОННІСТЬ
ТА
ОБГРУНТОВАНІСТЬ ЮРИДИЧНИХ РІШЕНЬ.
РОЗРІЗНЯЄ ВИДИ ЮРИДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ЗМІСТОМ,
КОНКРЕТНИМИ ФУНКЦІЯМИ ТА ПРОФЕСІЙНИМИ
ЯКОСТЯМИ.

13. Суддя

– це державна
посадова особа,
яка здійснює
правосуддя, тобто
виносить від імені
держави кінцеве
рішення по
юридичній справі.

14.

ГОЛОВНИМ ЗАВДАННЯМ ОРГАНІВ СУДОВОЇ ВЛАДИ Є
ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН, ІНТЕРЕСІВ
ГРОМАДЯН І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
НОСІЯМИ СУДОВОЇ ВЛАДИ Є СУДИ.
ВСІ СУДИ, ЯКІ ДІЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ,
СКЛАДАЮТЬ СУДОВУ СИСТЕМУ НАШОЇ БАТЬКІВЩИНИ

15. Прокурор

– державна посадова
особа, яка здійснює
нагляд за точним
виконанням закону
державними органами
та громадянами, а
також підтримує
державне
звинувачення в суді по
кримінальних справах.

16.

ПРОКУРАТУРА
ЇЇ ОСНОВНА ФУНКЦІЯ ПОЛЯГАЄ В НАГЛЯДІ ЗА ДОТРИМАННЯМ
ЗАКОНІВ НА ТЕРИТОРІЇ ДЕРЖАВИ ВСІМА ЇЇ ОРГАНАМИ, А ТАКОЖ
ГРОМАДЯНАМИ ТА ЇХ ОБ’ЄДНАННЯМИ
У ВИПАДКУ ВИЯВЛЕННЯ ФАКТІВ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЗАВДАННЯМ ПРОКУРАТУРИ Є ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ
ПРОКУРОРИ МАЮТЬ ПРАВО ДАВАТИ САНКЦІЮ (ДОЗВІЛ)
НА АРЕШТ, ОБШУК ТОЩО
ПРОКУРОРИ ВИСТУПАЮТЬ В СУДОВИХ ЗАСІДАННЯХ В
ЯК ДЕРЖАВНІ ОБВИНУВАЧУВАЧІ

17. Слідчий

це спеціаліст-юрист,
працівник спеціального
відомства, який у
встановленому законом
порядку здійснює
досудове розслідування
кримінальних справ для їх
подальшого розгляду в
органах правосуддя –
судах.

18. Юрисконсульт

це юрист, який
надає правову
допомогу
громадянам і
організаціям -

19. Нотаріус

- юрист, який
здійснює юридичну
діяльність по
перевірці
достовірності
документів, дій,
підтверджуючий їх
реальності і на основі
цього надає їм
юридичної сили.

20. Державний виконавець

це державна
посадова особа,
головним
завданням, якої є
вжиття заходів для
своєчасного та
повного виконання
рішень суду та
інших
компетентних
органів.
English     Русский Rules