506.54K
Categories: educationeducation lawlaw

Балабақшаның оқу-тәрбие жұмыстарында басшылыққа алатын негізгі нормативтік құжаттар

1.

Балабақшаның
оқу-тәрбие жұмыстарында
басшылыққа
алатын негізгі
нормативтік құжаттар

2.

Нормативтік
құжаттар
бұл заңдар, нормативтiк құқықтық актілер және (оқу
процесiн ұйымдастыру) мекеменiң ағымдағы
қызметiндегi құжаттарды жасау,олардың өңдеу,
сақтау және қолдану технологиясы бойынша
регламентін белгiлейтiн әдiстемелiк құжаттардың
жиынтығы.

3.

Қазақстан
Республикасының
Конституциясы
30.08.1995ж
Қазақстан Республикасының
Конституция
заңдары,азаматтың
нәсіліне,ұлтына,жынысына және
әлеуметтік жағдайына мекен
жайына қарамастан құқық пен
еркіндік теңдігіне кепілдік беру.

4.

Қазақстан
Республикасының
«Білім туралы» Заңы
Білім саласындағы қоғамдық
қатынастарды реттейді, осы
саладағы мемлекеттік саясаттың
принциптерін анықтайды, ҚР-сы
азаматтарының білім алуға
Конституциялық құқықтарын
қамтамасыз етуге бағытталған

5.

Қазақстан
Республикасының
«Білім туралы» Заңы
1-тарау.ЖАЛПЫ
ЕРЕЖЕЛЕР
2-тарау.БІЛІМ БЕРУ
ЖҮЙЕСІН БАСҚАРУ
3-тарау. БІЛІМ БЕРУ
ЖҮЙЕСІ

6.

4-тарау. БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫ
5-тарау. БІЛІМ БЕРУ ҚЫЗМЕТІН
ҰЙЫМДАСТЫРУ
6-тарау. БІЛІМ БЕРУ ҚЫЗМЕТІНІҢ
СУБЪЕКТІЛЕРІ
7-тарау. ПЕДАГОГ ҚЫЗМЕТКЕРДІҢ
МӘРТЕБЕСІ
8-тарау. БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДАҒЫ
МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ

7.

9-тарау. БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІН ҚАРЖЫЛЫҚ
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
10-тарау. БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДАҒЫ
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ
11-тарау. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДАҒЫ
ЗАҢНАМАСЫН БҰЗҒАНЫ ҮШІН
ЖАУАПТЫЛЫҚ
12-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

8.

4-ТАРАУ
15-бап
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жалпы білім
беретін оқу бағдарламалары

9.

1. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жалпы білім беретін оқу бағдарламалары ісәрекет түрлерінің мектеп жасына дейінгі балалар үшін ерекшеліктерін ескере отырып,
мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының
негізінде әзірленеді.
2. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жалпы білім беретін оқу бағдарламалары:
1) балаларды тәрбиелеу, оқыту, дамыту және сауықтыру тұтастығы принциптерін
ескере отырып, мектепке дейінгі және бастауыш білім берудің сабақтастығы мен
үздіксіздігін қамтамасыз етеді;
2) әр баланың талабын, бейімділігін, қабілеттілігін, дарындылығын іске асыруға
және оның даму ерекшеліктері мен денсаулық жағдайын ескере отырып, дара әдіс
негізінде оны бастауыш білім берудің білім беру бағдарламасын меңгеруге даярлауға
бағдарланады.
3. Мектепке дейінгі оқытудың жалпы білім беретін оқу бағдарламалары оқудың,
жазудың, есептеудің және тілдік қатынас тәжірибесінің қарапайым дағдыларын
қалыптастырады және бастауыш білім беруді меңгеру үшін бірдей бастапқы
жағдайларды жасауды көздейді.

10.

5-ТАРАУ
30-бап
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту

11.

1. Алты (жеті) жасқа дейiнгi
балаларды мектепке дейiнгi
тәрбиелеу отбасында немесе
бiр жастан бастап мектеп
жасына жеткенге дейін
мектепке дейiнгi ұйымдарда
жүзеге асырылады.
2. Мектепке дейiнгi оқыту
балаларды мектепте оқытуға
мектеп алды даярлық түрiнде
бес жастан бастап жүзеге
асырылады.

12.

8-ТАРАУ
57.1-бап
Мектепке дейiнгi тәрбие мен оқыту саласындағы
қызметті жүзеге асырудың басталғаны немесе
тоқтатылғаны туралы хабарлама

13.

1. Мектепке дейiнгi тәрбие мен
оқытудың жалпы білім беретін оқу
бағдарламаларын іске асыратын
білім беру ұйымының қызметі
Қазақстан Республикасының
рұқсаттар және хабарламалар туралы
заңнамасына сәйкес хабарлама жасау
тәртібімен жүзеге асырылады.
2. Мектепке дейiнгi тәрбие мен
оқыту саласындағы қызметті
жүзеге асырудың басталғаны
немесе тоқтатылғаны туралы
хабарламаларды қабылдауды
білім беру саласындағы уәкілетті
орган жүзеге асырады

14.

ҚР- ның
«Тіл туралы»
Заңы
ҚР-ғы тілдердің жұмыс істеуінің
құқықтық негіздерін, оларды үйренуге
және дамытуға жағдай жасау бойынша
мемлекеттің міндеттерін бекітеді

15.

-баланың өмір деңгейіне
қажет:қозғалыс, ой қабілеті,
рухани, өнегелі,әлеуметтік
дамуы;
Қазақстан Республикасының
«Бала құқығын қорғау
туралы» Заңы
- білім алуға құқығы; өз пікірін
еркін айтуға; бос уақытқа және
демалысқа;өмірдегі жан-жақты
мәдениет шығармашылығына
қатыстыру.

16.

Қазақстан Республикасы үздіксіз білім
беру жүйесіндегі тәрбие
тұжырымдамасы
Білім және ғылым
министірлігінің 16 қараша
2009 жылға №521
бұйрығымен бекітілген
Үздіксіз білім беру жүйесінде мектеп жасына дейінгі балалардың
және білім алушылардың ҚР азаматтары және патриоттары
ретінде қалыптастыру мен өзін-өздері тануларына, әлеуметтенуіне,
болашақ мамандық иесі болып,кәсіби интелектуалды және
әлеуметтік шығармашылыққа жетуіне онтайлы жағдай жасау

17.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016
жылғы 13 мамырдағы №292 қаулысымен
бекітілген «Мектепке дейінгі тәрбие мен
оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті
стандарты»
Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес
әзірленді және мектеп жасына дейінгі балалардың
дайындық деңгейіне, мектепке дейінгі тәрбие мен
оқытудың мазмұнына, оқу жүктемесінің ең
жоғарғы көлеміне қойылатын талаптарды
айқындайды.

18.

Қазақстан
Республикасының
«Еңбек кодексі»
Қазақстан Республикасыда
еңбек ететін барлық
азаматтарға ортақ еңбек
тәртібі,ережелері
қарастырылған

19.

Балабақша
жарғысы
Балабақшадағы тәрбие оқу
үрдісінің жұмыстарына
қатысушылардың
міндеттері мен құқықтары
көрсетілген

20.

Санитарлық ереже мен
талаптар«Мектепке дейінгі
мекеме мазмұны мен
қызметіне қойылатын
санитарлық
эпидемиологиялық талаптар
Мектепке дейінгі мекеме
мазмұны мен қызметіне
қойылатын санитарлық
эпидемиологиялық
талаптардың сақталуы
туралы

21.

Қазақстан
Республикасы
Мектепке дейінгі
тәрбие мен оқытудың
жалпы білім беретін
типтік бағдарламасы
-Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың
жалпы білім беретін типтік бағдарламасы
мектепке дейінгі ұйымдарды және ата-аналар
қауымдастығын оқу-тәрбиелеу үдерісімен
қамтамасыз етуге арналған.
-Типтік бағдарлама мазмұны баланың жанжақты дамуын қамтамасыз ететін мектепке
дейінгі педагогика мен жас ерекшеліктері
психологиясының негізгі ережелеріне сәйкес
әзірленді

22.

Ұжымдық шарт
Балабақшаның ішкі тәртібі,еңбек
шарты,жұмыс уақыты,еңбекті
денсаулықты қорғау,материалдық
жауапкершіліктер жөнінде
мәліметтер

23.

1998жылғы 13 қаңтар
айындағы ҚР білім беру,
мәдениет және денсаулық
сақтау министрлігінің
№14 бұйрығы
Мектепке дейінгі білім
беру мекемелерінде
балалардың өмірі мен
қауіпсіздігін қорғау
жөнінде нұсқаулық

24.

«Жаңа әлемдегі жаңа
Қазақстан»Қазақстан
Республикасы Президентінің
Қазақстан халқына жолдауы
Қазақстан Республикасы
дамуының жаңа кезеңінде
ішкі және сыртқы
саясатымыздың аса
маңызды 30 серпінді
бағыты нақты көрсетілген
Қазақстандықтардың өмір
сүру сапасыының
өсуі,Қазақстандық дамудың
жаңа кезеңі –жан жақты
жаңғыртуды жеделдету
туралы

25.

«Табиғаттық және
техногендік төтенше
жағдайлар туралы»
Қазақстан Республикасының
Заңы
Төтенше жағдайлар
және олардың алдын
алу,сақтану туралы
Балалардың өмірі
мен денсаулығын
қорғау ережесі
Мектепке дейінгі
мекемеде балалар
өмірі мен денсаулығын
қорғау туралы
English     Русский Rules