Перевірка і оцінка знань - завершальний етап в навчальному процесі
Вимоги до контролю знань :
Якість навчання є інтегральною характеристикою освітнього процесу і його результату, а саме ступеня досягнення цілей навчання
Під педагогічним контролем (урахуванням знань) розуміється перевірка знань як складовий елемент навчального процесу, як його
2. ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ
Організаційні принципи педагогічного контролю
Вхідний контроль
Вхідний контроль
Поточний контроль
Рубіжний контроль
Підсумковий контроль
Семестровый контроль проводится в виде семестрового экзамена, дифференцированного зачета, зачета по конкретной дисциплине
Мета есе полягає в розвитку таких навичок:
література
Дякую за увагу!
Питання та завдання:
1.99M
Category: educationeducation

Система контролю якості навчання

1.

Система контролю
якості навчання

2.

Система контролю якості навчання
1. Мета, завдання і функції контролю якості
навчання.
2. Вимоги до системи контролю.
3. Організаційні принципи педагогічного
контролю.
4. Види, рівні і форми контролю якості
навчання.

3. Перевірка і оцінка знань - завершальний етап в навчальному процесі

Контроль і облік невіддільні
від навчального процессу
Перевіряючі знання, педагог,
одночасно встановлює рівень
и культуру мышления
студентов, ступінь розуміння
вміння балакати, відстоювати свою
точку зору, висловлювати свої думки

4. Вимоги до контролю знань :

визначити глибину
розуміння знань,
їх повноту
з'ясувати
самостійність
думки оформлення їх
враховувати ступінь
розвитку умінь і навичок
враховувати культуру вираження
знань або культуру
виявлення та оцінка
знання студентами
життя, практики

5. Якість навчання є інтегральною характеристикою освітнього процесу і його результату, а саме ступеня досягнення цілей навчання

1. Мета, завдання і функції
контролю якості навчання.
Якість навчання є інтегральною
характеристикою освітнього
процесу і його результату, а саме
ступеня досягнення цілей
навчання

6. Під педагогічним контролем (урахуванням знань) розуміється перевірка знань як складовий елемент навчального процесу, як його

внутрішня сутність, засіб
встановлення між викладачем і
студентом прямого і зворотного
зв'язку.

7.

Від яких узагальнених
чинників
залежить якість навчання?

8.

Структурна схема факторів
якості навчання
Професорськовикладацький
склад
Навчальнометодичне
забезпечення
Навчальновиховний
процес
Навчальноматеріальна
база
Контингент
студентів
Якість
навчання
Інфраструктура
ВНЗ

9.

Що необхідно мати для
управління якістю навчання в
автоматичному режимі
(Без "ручного" втручання)?

10.

Контур управління
Система
управління
Навчальновиховний
процес
Система
контролю
Якість
навчання

11.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КОНТРОЛЮ
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Головна мета контролю навчального процесу отримання інформації про його
властивості і результати з метою ефективного
управління процесом і його оптимізації.
Завдання контролю:
-семестрова і державна атестація студентів;
-аккредитація спеціальності;
-визначення успішності студентів;
Виявлення прогалин в навчанні.

12.

ФУНКЦІЇ КОНТРоЛЮ
НАВЧАЛЬНА
ВИХОВНА
МОТИВАЦІЙНОСТИМУЛЮЮЧА
Контролююча
Організаційна
Диагностичнокоригуюча

13.

• дидактичні принципи контролю знань.
• це вихідні теоретичні положення, у відповідності до яких
має будуватись практична діяльність викладача і студентів
і на підставі яких визначаються зміст контролю знань, їх
методи і форми організації.
• Основними є шість дидактичних принципів перевірки і
оцінки знань:
• дієвість,
• систематичність,
• індивідуальність,
• диференціювання,
об’єктивність і єдність вимог.

14.

Основне завдання контролю навчального процесу:
- Отримання інформації про його властивості та
результати з метою ефективного управління процесом і
його оптимізації, досягнення високої якості навчання
студентів.
Таким чином, основна функція контролю навчального
процесу діагностично коригувальна.
Крім того, завданнями контролю можуть бути:
семестрова атестація студентів, тобто визначення
ступеня засвоєння ними змісту навчання, з метою
переведення на наступний цикл навчання;

15.

- державна
атестація студентів, тобто
визначення ступеня досягнення ними цілей
освіти, для видачі диплома про освіту та
отримання відповідної кваліфікації;

16.

- Акредитація спеціальності, тобто оцінка ефективності
навчально-виховного процесу підготовки фахівців
конкретної спеціальності з метою отримання права
видавати випускникам державні дипломи про освіту;
- Акредитація вузу в цілому, тобто оцінка ефективності
функціонування вузу, з метою підтвердження або зміни
його статусу.
У всіх вище перерахованих випадках реалізується
контролююча функція.

17.

Предметом контролю можуть бути:
-знання , навички та вміння студентів як
результат навчання;
- навчальний процес , його суттєві
властивості ;
-методичне забезпечення навчального
процесу ;
- матеріально -технічне забезпечення
навчального процесу;
-кадровое забезпечення навчального
процесу;
- якісний склад студентів .

18. 2. ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ

Головна вимога - забезпечення
змісту і достовірності інформації,
для прийняття правильних і ефективних рішень
з управління якістю навчання
Валідність
Об’єктивність
Ефективність
Надійність

19.

Додаткові вимоги
Систематичність
та планомірність
Відкритість
Гласність
Забезпечення
психолого-етичних
аспектів

20. Організаційні принципи педагогічного контролю

Виховує характер контролю
організаційні принципи
педагогічного контролю
Систематичність і
планомірність контролю
Всебічність

21.

3. Види, рівні та форми контролю
Види контролю
Залишкових
знань
Вхідний
Поточний
Рубіжний
Підсумковий
Семестровий
Державна
атестація

22.

Вид контролю
Мета
Завдання
Заходи з управління
якістю
Функції

23.

3. Виды, уровни и формы контроля
Види контролю
Залишкових
знань
Вхідний
Поточний
Рубіжний
Підсумковий
Семестровий
Державна
атестація

24. Вхідний контроль

• Проводиться перед вивченням нового курсу з метою
визначення рівня підготовки студентів за попередньої
дисципліни, тобто забезпечує цей новий курс. Вхідний
контроль проводиться на першому занятті. Контрольні
завдання вхідного контролю повинні відповідати
програмі забезпечує дисципліни і бути націленими на
перевірку істотних знань, навичок і умінь, на які
спирається майбутнє вивчення дисципліни.

25. Вхідний контроль

• Вхідний контроль на початку навчання студентів на 1 курсі
називають нульовим, він проводиться за програмами
середньої школи.

26.

• За результатами вхідного контролю
проводиться адаптація навчального курсу
(розподіл годин, методики та ін.) До рівня
підготовки студентів, корекція попередньої
підготовки шляхом проведення додаткових
занять, консультацій та ін. Таким чином,
основна функція вхідного контролю коригувальна.

27.

28. Поточний контроль

Завдання:
- перевірка рівня підготовки студентів до виконання
конкретної, запланованої роботи;
- для діагностування ходу дидактичного процесу,
зіставлення реально досягнутих на окремих етапах
результатів з запроектованими;
- стимулює навчальну роботу учнів, сприяє своєчасному
визначенню прогалин в засвоєнні матеріалу,
підвищенню загальної продуктивності навчання.
- функції:
- забезпечення оперативного зворотного зв'язку в процесі
навчання і мотивації досягнення у студентів:
- коригувальні, що організують, виховні, методичні.

29.

спостереження
письмовий
практичний
Види поточного
контролю
усний

30. Рубіжний контроль

Мета:
- проміжна атестація студентів;
- забезпечити формування у студентів відповідного подання
про рівень своєї підготовки з дисципліни;
- покращує оперативне управління навчальним процесом,
сприяє ритмічній, планомірній роботі студентів.
Функції:
- діагностична;
- навчальна;
- організуюча.

31. Підсумковий контроль

Завдання:
- оцінка результатів навчання студентів на певному освітньокваліфікаційному рівні або на окремому етапі навчання.
- контроль включає семестровий контроль та державну
атестацію студентів. Всі види підсумкового контролю є
масовими.

32. Семестровый контроль проводится в виде семестрового экзамена, дифференцированного зачета, зачета по конкретной дисциплине

33.

Рівні контролю
Самоконтроль
Кафедральний
Факультетський,
ректорський,
міністерський

34.

Форми контролю
Усний
Тестовий
Письмовий
Комбінований

35. Мета есе полягає в розвитку таких навичок:

навчитися
самостійно творчо
мислити
чітко і грамотно
формулювати думки
структурувати
інформацію
використовувати основні
поняття
вміти
виявляти причиннонаслідкові зв'язки
ілюструвати досвід
відповідними прикладами
аргументувати свої
висновки
письмово викладати
власні думки

36.

37. література


М.Ф. Гончаренко, С.А. Свіжевська. Моніторинг якості освіти – шлях до прискорення
освітньої реформи.
Колінко О.А., Тарасова О.В. Якість освіти: стратегія і тактика. – Миколаїв, 2007. – 136 с.
Звіт ООН “Україна. Людський розвиток,1999”.
Управління якістю освіти у вищих навчальних закладах Частина 1
Теоретичні засади формування систем управління якістю надання освітніх послуг
Навчальний посібник .За загальною редакцією чл.-кор. НАН України В. С. Загорського.
Львів. 2011
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ І.А. Нечаєва, кандидат економічних наук.
Г.Д. Нечаєва. Запорізький національний технічний університет.
Чернілевський Д. В., Томчук М. І. Педагогіка та психологія вищої школи//
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - Вінниця:
Вінницький соціально-економічний інститут Університету "Україна", 2006.
Ягупов В. В. Педагогіка: Навч. Посібник. -К.: Либідь, 2002.

38. Дякую за увагу!

39. Питання та завдання:

1. Обгрунтуйте мети контролю навчання.
2. Що входить в систему контролю знань в
університеті?
3. Які організаційні принципи педагогічного
контролю.
4. Назвіть функції контролю якості навчання.
5. Перерахуйте рівні і форми контролю якості
навчання.
English     Русский Rules