14.66M
Category: educationeducation

Київський національний університет будівництва і архітектури

1.

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
високоякісну освіту;
бюджетну форму навчання;
стипендію за умови успішного навчання;
компактне студмістечко;
військову кафедру;
працевлаштування;
довузівську підготовку

2.

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
Серед наукових та науково-педагогічних працівників
КНУБА:
• 3 дійсних члена Національної академії наук України;
• 20 лауреатів державних премій;
• 120 викладачів мають науковий ступінь доктора наук;
• 522 викладача мають науковий ступінь кандидата наук;
• 126 викладачів мають наукове звання професора;
• 421 викладач має наукове звання доцента.
Регулярно в КНУБА проводяться всеукраїнські та
міжнародні наукові конференції, в яких беруть участь учені,
викладачі, аспіранти та студенти.

3.

КІЛЬКІСТЬ БЮДЖЕТНИХ МІСЦЬ у 2015 р.
ОКР «БАКАЛАВР»
денна форма заочна форма
Факультет
Будівельний
Архітектурний
Будівельно-технологічний
Інженерних систем та
екології
Геоінформаційних систем
та управління територіями
Автоматизації і
інформаційних технологій
128
105
41
10
-
105
-
55
20
145
5
Разом
579
35

4.

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
Заснований університет у 1930 році. За час
існування підготував понад 70 тисяч інженерів і
архітекторів для більш ніж 80 країн світу, таких:
Китай, В’єтнам, Туркменістан, Азербайджан, Іран,
Марокко, Йорданія, Ірак, Туреччина, Казахстан.
Університет бере участь в багатьох міжнародних
програмах, має творчі зв'язки з ВНЗ країн світу.

5.

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
Посідає перше місце серед будівельних вищих
навчальних закладів у національних та міжнародних
рейтингах вузів України, як то:
• "Топ-200 Україна",
• "Scopus",
• "Вебометрикс".

6.

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
НАВЧАННЯ В УНІВЕРСИТЕТІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ:
Будівельний
факультет
Факультет інженерних
систем та екології
Архітектурний
факультет
Факультет автоматизації і
інформаційних технологій
Будівельнотехнологічний
факультет
Факультет
геоінформаційних систем
та управління територіями

7.

У КНУБА Ви можете навчатися за
однією із 21 спеціальності:
“Архітектура та містобудування”
“Образотворче мистецтво, декор. мистецтво,
реставрація”
“Дизайн”
“Будівництво та цивільна інженерія”
“Теплоенергетика”
“Комп’ютерні науки та інформаційні
технології”
“Комп’ютерна інженерія”
“Кібербезпека”
“Професійна освіта ”
“Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології”
• «Галузеве машинобудування»
• “Прикладна механіка”
• “Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка ”
• “Економіка”
• “Облік і оподаткування”
• “Менеджмент”
• “Підприємство, торгівля та біржова
діяльність”
• “Геодезія та землеустрій”
• “Науки про Землю”
• “Туризм”
• “Екологія”

8.

У КНУБА Ви можете обрати
одну із 38 спеціалізацій:
• “Архітектура будівель і споруд” (АБС)
• ”Містобудування” (МБ)
• “Дизайн архітектурного середовища” (ДАС)
• “ Дизайн” (ДН)
• “Образотворче мистецтво” (ОМ)
• “Промислове і цивільне будівництво” (ПЦБ)
• “Міське будівництво і господарство” (МБГ)
• “Менеджмент організацій і адміністрування” (МО)
• “Економіка підприємства” (ЕП)
• “Облік і аудит” (ОіА)
• “ Управління фінансово- економічною
безпекою ” (УФЕБ)
• “Технологія будівельних конструкцій, виробів і
матеріалів” (ТБКВМ)
• “Товарознавство та комерційна діяльність” (ТКД)
• “Якість, стандартизація та сертифікація ”
• “Теплогазопостачання і вентиляція” (ТВ)
• “Водопостачання та водовідведення” (ВВ)
• “Автомобільні дороги та аеродроми” (АДА)
• “Управління проектами ” (УП)
• “Енергетичний менеджмент” (ЕМ)
• “Інженерія логістичних систем” (ІЛС)
• “Автоматизоване управління технологічними
процесами” (АУТП)
• “Гідротехнічне будівництво” (ГБ)
• “Екологія , охорона навколишнього середовища та
збалансоване приподокористування” (ЕКБ)
• “Геодезія” (ГД)
• “Землеустрій та кадастр” (ЗіК)
• “Оцінка землі та нерухомого майна” (ОЗНМ)
• “Геоінформаційні системи і технології” (ГіСТ)
• “Космічний моніторинг Землі” (КМЗ)
• “ Фотограмметрія та дистанційне зондування ” (ФДЗ)
• “Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні,
меліоративні машини і обладнання” (БМО)
(Машинобудування, Інженерна механіка)
• “Професійна освіта. Машинобудування” (ПНМ)
• “Професійна освіта. Комп’ютерні технології” (ПНК)
• “Автоматизоване управління технологічними
процесами” (АТП)
• “Інформаційні управляючі системи та технології” (ІУСТ)
• “Інформаційні технології проектування” (ІТЕП)
• “Електромеханічні системи автоматизації та
електропривод” (ЕСА)
• “Комп’ютерні системи та мережі” (КСМ)
• “Безпека інформаційних і комунікаційних систем” (БІКС)
• “ Туризм”

9.

Будівельний факультет
“Промислове і цивільне будівництво” (ПЦБ):
• проектування промислових і цивільних споруд;
• організація та управління будівельним виробництвом;
• дослідження в галузі теорії і методів розрахунку інженерних конструкцій із
застосуванням систем автоматизованого проектування;
• інженерна підготовка та комплексна реконструкція будівель і споруд.
“Міське будівництво і господарство” (МБГ):
• проектування та експлуатація вулиць, доріг, дорожньо-транспортних споруд і
управління міським дорожнім рухом;
• інженерна підготовка та благоустрій, комплексна реконструкція та експлуатація
міських територій;
• проектування ландшафту сучасного міста, управління розвитком міст.
“Автомобільні дороги та аеродроми” (АДА):
• наукові дослідження, вишукування, проектування;
• будівництво, реконструкція;
• експлуатація та ремонт автомобільних доріг, аеродромів та інженерних
об’єктів.

10.

Будівельний факультет
“Менеджмент організацій і адміністрування” (МО):
• розробка і вдосконалення економічних методів управління;
• аналіз, оцінка і прогноз ефективності виробничої і комерційної
діяльності;
• планування виробничо-господарської і фінансової діяльності;
• управління маркетинговою діяльністю будівельних організацій;
• прикладні економічні дослідження в будівництві.
“Управління фінансово-економічною безпекою”(УФЕБ):
• розробка і вдосконалення стратегії фінансово-економічної безпеки
будівельних підприємств;
• управління комплексною системою забезпечення фінансовоекономічної безпеки служб замовника, ген. та субпідрядних
підприємств.

11.

Будівельний факультет
“Облік і аудит” (ОіА):
складання бухгалтерської звітності;
облік грошових коштів і розрахункових операцій, основних
засобів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних
активів і фінансових інвестицій, витрат на виробництво готової
продукції та її реалізації, в т. ч. і в будівельній галузі;
впровадження прогресивних форм і методів бухгалтерського
обліку, обчислення податків, планування аудиторських
перевірок, складання програм аудиту.
Економіка підприємства”(ЕП):
• підготовка до планово-економічної, організаційно-управлінської,
аналітичної та дослідницької діяльності в галузі економіки на
підприємствах.

12.

Архітектурний факультет
“Архітектура будівель і споруд” (АБС):
• архітектурне проектування житлових будинків та комплексів,
громадських і промислових будівель та споруд;
• реставрація та реконструкція архітектурних об’єктів, архітектурний
менеджмент, теорія та історія архітектури.
“Дизайн архітектурного середовища” (ДАС):
• архітектурно-художнє проектування об'єктів архітектурного
середовища;
• проектування інтер'єрів, обладнання і меблів;
• художнє конструювання малих архітектурних форм, елементів
благоустрою
та
інформаційно-візуального
оформлення
архітектурного середовища, теорія дизайну архітектурного
середовища.

13.

Архітектурний факультет
“Містобудування” (МБ):
•архітектурне проектування систем розселення, міст, центрів,
районів, ансамблів, площ;
•планування та забудова житлових і промислових районів;
•вирішення архітектурно-художніх проблем містобудівного
проектування, дизайн міського середовища;
•проектування об'єктів ландшафтної архітектури, елементів
благоустрою населених пунктів;
•реконструкція забудови, теорія містобудування.

14.

Архітектурний факультет
“Образотворче і декоративно-прикладне мистецтво,
реставрація” (ОМ):
• художня творчість в галузі образотворчого та прикладного мистецтва,
керівництво творчими студіями;
• робота в галузі ужиткового мистецтва, графічного дизайну,
реклами, художньо-декоративного оздоблення інтер'єрів, теорія
мистецтва.
“Дизайн” (ДН):
історія і теорія дизайну;
методика дизайн-конструювання і проектування;
теорія інтер’єру;
дизайн інтер’єрів, конструювання меблів і
ландшафтний дизайн.
обладнання,

15.

Будівельно-технологічний
факультет
“Технологія будівельних конструкцій, виробів і
матеріалів” (ТБКВМ):
• технологія і організація виробництва будівельних конструкцій,
виробів і матеріалів на основі в'яжучих речовин з використанням
як місцевої сировини так і відходів виробництва;
• проектування виробничих процесів, дослідження будівельних
матеріалів, виробів, конструкцій і контроль якості.
“Товарознавство та комерційна діяльність” (ТКД):
• формування оптимального асортименту та контролю якості
будівельних товарів, будівель та споруд на основі вивчення ринку
та його кон'юнктури;
• сертифікація продукції і експертиза її якості, проектування нової
продукції, організація торгівельної діяльності.

16.

Будівельно-технологічний
факультет
“Якість, стандартизація та сертифікація”
формування
нормативного
забезпечення
містобудівної та будівельної діяльності;
оцінка та контроль якості виконання робіт у
будівництві
та
промисловості
будівельних
матеріалів;
метрологічне забезпечення будівельної діяльності;
стандартизація продукції та послуг у будівництві та
промисловості будівельних матеріалів;
оцінка та підтвердження відповідності продукції та
послуг у будівництві.

17.

Факультет інженерних
систем та екологіі
“Водопостачання та водовідведення” (ВВ):
• проектування, налагоджування і експлуатація систем
водопостачання і водовідведення;
• технології очищення природних і стічних вод;
• раціональне використання водних ресурсів.
“Гідротехнічне будівництво” (ГБ):
• проектування, будівництво та експлуатація гідротехнічних споруд різного призначення (дренажі, дамби,
обвалування водосховища, підпірні споруди, тощо).

18.

Факультет інженерних
систем та екологіі
“Теплогазопостачання
і вентиляція” (ТВ):
• проектування, будівництво, налагоджування і експлуатація систем
теплогазопостачання, вентиляції, опалення і кондиціювання
повітря будівель і споруд різного призначення.
“Екологія ,охорона навколишнього середовища
збалансоване природокористування” (ЕКБ):
та
• забезпечення екологічних вимог при проектуванні, спорудженні
та експлуатації будівель та споруд різного призначення.
“Енергетичний менеджмент” (ЕМ):
• наукові дослідження, проектування, монтаж;
• налагодження і експлуатація теплоенергетичного обладнання
муніципальних і промислових теплових технологій;
• енергетичний аудит і менеджмент.

19.

Факультет геоінформаційних
систем і управління територіями
“Геодезія” (ГД):
• геодезичне забезпечення вишукувань, проектування, будівництва та
експлуатації інженерних споруд;
• виконання високоточних геодезичних робіт при монтажі будівельних
конструкцій та технологічного устаткування;
• збір просторових даних засобами GPS та наземних вимірювань
електронними приладами.
“Оцінка землі та нерухомого майна” (ОЗНМ):
• обстеження землі та іншого нерухомого майна з метою проведення
незалежної оцінки майна і майнових прав різними методами для
цілей оподаткування, купівлі/продажу, застави, відчуження та інших,
передбачених законом;
• підготовка та рецензування оціночної документації;
• надання консалтингових послуг.

20.

Факультет геоінформаційних
систем і управління територіями
“Землеустрій та кадастр” (ЗіК):
• створення баз даних і реалізація геоінформаційних технологій з питань
кадастру; виконання кадастрових зйомок;
• організація територіально-функціонального використання земель і
планування землекористування;
• планування розвитку населених пунктів і їх зонування;
• здійснення державного контролю за використанням і охороною земель.
Фотограмметрія та дистанційне зондування (ФДЗ)
проектування та реалізація знімальних робіт території з використанням
аерознімання , повітряного та наземного лазерного сканування,
використання комплексу робіт з опрацювання цифрових та
фотограмметричних зображень

21.

Факультет геоінформаційних
систем і управління територіями
“Геоінформаційні системи і технології” (ГіСТ):
• використання комп’ютер технологій, автоматизованих
систем містобудівного, земельного та інших кадастрів;
• створення та супровід муніципальних, регіональних та
територіальних геоінформаційних систем (ГІС);
• екологічний моніторинг засобами ГІС;
• ГІС забезпечення прийняття рішень в управлінні
територіями;
• тематичне картографування місцевості.

22.

Факультет геоінформаційних
систем і управління територіями
“Космічний моніторинг Землі” (КМЗ):
• проведення космічного моніторингу на основі наземних станцій спостережень
та космічних супутників Землі;
• виконання аналізу та прогнозування
досліджуваних природних і
антропогенних явищ та процесів за матеріалами космічного знімання;
• дослідження рухів земної кори та континентів із використанням GPS
вимірювань;
• розроблення ГІС систем для забезпечення задач, що вирішують служби,
пов'язані із надзвичайними ситуаціями та життям людини.
“ Туризм”:
• інформаційно-аналітичне,
організаційно-управлінське
забезпечення
туристичної діяльності;
• об’єктами професійної діяльності випускників спеціальності є операційні
системи і процеси у сфері туризму.

23.

Факультет автоматизації і
інформаційних технологій
“Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні,
меліоративні машини і обладнання” (БМО):
• комплексна механізація будівельного виробництва;
• проектування, удосконалення та дослідження підйомнотранпортних, будівельних, дорожніх, меліоративних машин і
обладнання підприємств будівельних матеріалів, виробів і
конструкцій.
“Автоматизоване управління технологічними
процесами”(АУТП):
• проектування, управління, монтаж, налагоджування та
експлуатація локальних і комп'ютерних технічних засобів
автоматизації технологічних процесів і промислового
устаткування в будівництві.

24.

Факультет автоматизації і
інформаційних технологій
“Професійна освіта. Машинобудування.” (ПНМ):
• інженерно-педагогічна діяльність в системі професійнотехнічної та спеціальної освіти в галузі виробництва,
експлуатації та ремонту підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх, меліоративних машин і обладнання
підприємств будівельних матеріалів, виробів і конструкцій.
“Професійна освіта. Комп'ютерні технології” (ПНК):
•інженерно-педагогічна діяльність в системі освіти в
галузях комп'ютерних технологій і інформаційних систем в
управлінні та навчанні.

25.

Факультет автоматизації і
інформаційних технологій
“Інформаційні управляючі системи та технології”(ІУСТ):
• інформаційне та структурне дослідження систем організаційного управління підприємств і організацій;
• розробка та експлуатація комп`ютерних інформаційних
технологій
обробки
інформації
та
управління
підприємствами та організаціями будівельної галузі.
“Інформаційні технології проектування” (ІТЕП):
• інформаційне та структурне дослідження систем проектування об'єктів будівництва;
• розробка та експлуатація комплексних систем автоматизованого проектування технологічних процесів, досліджень,
розрахунків;
• моделювання будівельних комплексів різного призначення.

26.

Факультет автоматизації і
інформаційних технологій
“Інженерія логістичних систем”(ІЛС):
• конструювання, проектуваня, випробування та сертифікація;
• діагностування та сервісне обслуговування обладнання
автоматизованих логістичних систем.
“ Управління проектами” (УП):
моделювання середовища та управління проектами створення
інформаційно-комунікаційних систем;
управління проектами створення програмного забезпечення, їх
фаз та життєвого циклу, аналіз зацікавлених сторін, ризиків та ін.
чинників, що впливають на використання проектів;
визначення підходів та стандартів щодо управління якістю,
комунікаціями, командою, що мають бути застосовані до
проекту.

27.

Факультет автоматизації і
інформаційних технологій
“Комп’ютерні системи”(КСМ):
• створення,
використання,
обслуговування
складних
комп’ютерних систем та мереж на базі найсучасніших
мікропроцесорів, персональних комп’ютерів, локальних та
глобальних мереж, мережі Internet, баз даних, проектування
програмного забезпечення мовами високого рівня;
“Безпека інформаційних і комунікаційних систем” (БІКС):
• технологічне і організаційне забезпечення захисту
інформації в комп’ютеризованих технічних системах та
охоронна діяльність, що здійснюється за допомогою
комп’ютеризованих захисних пристроїв.
“Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” (ЕСА):
• розробка, монтаж, дослідження, супровід та експлуатація
електромеханічних систем автоматизації у будівництві і у різних
галузях промисловості.

28.

Студентське містечко
До складу студмістечка входить 8 гуртожитків,
на 3430 мешканців, із них чотири – блокові з
поліпшеними побутовими умовами.
У гуртожитках для студентів є робочі кімнати
для занять, спортивні кімнати.

29.

Бібліотека КНУБА
В КНУБА є власна бібліотека із приміщеннями для
розташування книгосховищ, каталогів, залів для видачі
літератури, читальних залів. Також працюють технічна і
наукова бібліотеки.
Бібліотекою користуються понад 15 000 читачів, а
всіма її підрозділами щорічно обслуговуються близько
30 000 читачів.

30.

Дозвілля студентів КНУБА
ФІЗКУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯ
Для підтримки і покращення здоров'я студентів університет має
свій фізкультурно-оздоровчий комплекс. До його складу входять: 3
спортивні зали, плавальний басейн, тренажерні зали, футбольний
стадіон.
У спортивному клубі функціонують секції з футболу, баскетболу,
волейболу, боксу, боротьби, греблі, важкої атлетики, гімнастики.
Спортсмени університету з успіхом беруть участь у міських,
українських, міжнародних змаганнях і отримують нагороди.
Заняття проводять викладачі кафедри фізвиховання, які у
минулому самі були відомими спортсменами.

31.

Дозвілля студентів КНУБА
На базі університету працює студія класичного вокалу. Було
створено хор студентів та викладачів "Ренесанс", який брав участь
та посідав призові місця в міжнародних конкурсах (Італія – 2002р..
Польща – 2006-2007р.р., Угорщина – 2007р., Іспанія – 2010р.), а
також у всеукраїнських конкурсах та фестивалях.
Існує студія естрадного вокалу, учасники якої ставали
переможцями міжнародних конкурсів та брали участь у відбіркових
турах “Євробачення”.
В КНУБА є і танцювальні студії: студія “Вуличного танцю” , “Hiphop”, “RnB”, студія спортивно-бального танцю, студія східного танцю,
студія танцю в стилі Modern.
Регулярно проводяться танцювальні вечори, флешмоби,
концерти та різноманітні конкурси, змагання.

32.

ВСТУП ДО КНУБА 2016
Перелік конкурсних предметів ЗНО у сертифікаті
Українського центру оцінювання якості освіти
(вступних екзаменів, творчих конкурсів)
Спеціальність
• Архітектура та містобудування
• Образотворче мистецтво, декор.
мистецтво, реставрація
• Дизайн
Предмети ЗНО
1. Українська мова і література
2. Творчий конкурс
3. Математика,
(на вибір)
Фізика
1.
2.
3.
4.
Українська мова і література
Творчий конкурс
Історія України,
(на вибір)
Іноземна мова

33.

ВСТУП ДО КНУБА 2016
Перелік конкурсних предметів ЗНО у сертифікаті
Українського центру оцінювання якості освіти
(вступних екзаменів, творчих конкурсів)
Спеціальність
• Будівництво та цивільна інженерія
Теплоенергетика
• Комп’ютерні науки та інформаційні
технології
• Комп’ютерна інженерія
• Кібербезпека
• Професійна освіта ( комп’ютерні
технології)
Предмети ЗНО
1. Українська мова та
література
2. Математика
3. Іноземна мова
Фізика
(на вибір)
Історія України

34.

ВСТУП ДО КНУБА 2016
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті
Українського центру оцінювання якості освіти
(вступних екзаменів, творчих конкурсів)
Спеціальність
Предмети ЗНО
• Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології
• Галузеве машинобудування
• Прикладна механіка
Електроенергетика, електротехніка, та
електромеханіка
• Професійна освіта (машинобудування)
1. Українська мова і література
2. Математика
3. Іноземна мова,
Історія України
(на вибір)
Фізика

35.

ВСТУП ДО КНУБА 2016
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті
Українського центру оцінювання якості освіти
(вступних екзаменів, творчих конкурсів)
Спеціальність
Предмети ЗНО
• Економіка
• Облік і оподаткування
• Менеджмент
1. Українська мова і література
2. Математика
3. Іноземна мова,
Історія України,
(на вибір)
Географія
• Туризм
• Екологія
1. Українська мова і література
2. Математика
3. Географія,
Історія України,
(на вибір)
Біологія

36.

ВСТУП ДО КНУБА 2016
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті
Українського центру оцінювання якості освіти
(вступних екзаменів, творчих конкурсів)
Предмети
ЗНО
Спеціальність
• Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність
• Геодезія та землеустрій
• Науки про Землю
1. Українська мова і література
2. Математика
3. Іноземна мова,
Географія,
(на вибір)
Історія України

37.

ВІДДІЛЕННЯ ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ
Здійснює підготовку молоді до ЗНО та вступу до вищих
навчальних закладів з конкурсних предметів та предметів
творчого конкурсу для вступу до КНУБА, а також
подальшого навчання у вищих навчальних закладах.
Навчальні заняття проводять висококваліфіковані
викладачі – асистенти, доценти, професори кафедр
університету, що мають наукові ступені кандидатів та
докторів наук.
Форми навчання:
• денні курси,
• вечірні курси,
• очно-заочні курси.

38.

ВІДДІЛЕННЯ ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ
ДЕННІ ПІДГОТОВЧІ КУРСИ
Розраховані на слухачів, які мають документ державного
зразка про повну загальну середню освіту.
Підготовка здійснюється з наступних дисциплін
На спеціальності
На спеціальності
"Архітектура, Образотворче
інженерних факультетів
мистецтво, Дизайн"
• математика
• українська мова і література • рисунок, живопис
• композиція, креслення
• фізика, хімія
• математика, фізика
• креслення
• українська мова і література
• історія України
• історія України
Термін навчання – 7 місяців

39.

ВІДДІЛЕННЯ ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ
ВЕЧІРНІ ПІДГОТОВЧІ КУРСИ
Приймають осіб, які мають загальну середню освіту, учнів випускних
класів ліцеїв, гімназій, професійних навчально-виховних закладів та
студентів випускних курсів навчальних закладів I – II рівнів акредитації.
Підготовка здійснюється з наступних дисциплін
На спеціальності
На спеціальності
інженерних факультетів
"Архітектура, Образотворче
мистецтво, Дизайн"
• математика, фізика, хімія
• українська мова і література • рисунок, креслення
• композиція («Архітектура»)
• історія України, географія
• живопис («Образотворче
мистецтво»)
Термін навчання
На спеціальності інженерних факультетів – 7, 5, 3 місяці,
на спеціальності «Архітектура, Образотворче Мистецтво, Дизайн» –
8 і 4 місяці.
Заняття проводяться з 17 до 20 години, окрім суботи та неділі.

40.

ВІДДІЛЕННЯ ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ
ОЧНО-ЗАОЧНІ ПІДГОТОВЧІ КУРСИ
Підготовка здійснюється з наступних дисциплін
На спеціальності
На спеціальності
інженерних факультетів
"Архітектура, Образотворче
мистецтво, Дизайн"
• математика
• українська мова і література • рисунок,
• креслення
• фізика, хімія
• композиція («Архітектура»)
• історія України
• живопис («Образотворче
мистецтво»)
Термін навчання
На спеціальності інженерних факультетів – 7 місяців,
на спеціальності «Архітектура, Образотворче мистецтво, Дизайн» –
8 місяців.
Заняття проводяться по суботам.

41.

Відділення довузівської підготовки
Прийом документів починається за місяць до початку занять.
Перелік документів необхідних для вступу на підготовчі курси:
денні
• заява на ім’я ректора;
• атестат про повну середню освіту
(оригінал або ксерокопія);
• копія першої сторінки паспорта;
• копія ідентифікаційного коду;
• 6 фотокарток розміром 3х4.
вечірні та очно-заочні
• заява на ім’я ректора;
• 2 фотокартки розміром 3х4;
• довідка з місця навчання.
Оригінал паспорта (або
свідоцтва про народження)
вступника подається особисто.
Навчання на відділенні довузівської підготовки здійснюється за
рахунок коштів підприємств, організацій або за власні кошти.

42.

Відділення довузівської підготовки
Особам, які в рік вступу закінчили відділення
довузівської підготовки при вступі до університету на
спеціальності : «Професійна освіта», «Комп’ютерні науки
та інформаційні технології», «Комп’ютерна інженерія»,
«Кібербезпека», «Прикладна механіка», «Галузеве
машинобудування», «Електроенергетика, електротехніка,
та електромеханіка», «Теплоенергетика», «автоматизація
та комп’ютерно-інтегровані технології», «Будівництво та
цивільна інженерія», «Геодезія та землеустрій» може бути
змінена вага бала за успішне закінчення підготовчих
курсів згідно до «Правил прийому Київського
національного університету будівництва і архітектури», за
результатами підсумкової атестації.

43.

Відділення довузівської підготовки
пропонує:
1. Високоякісну підготовку:
до ЗНО та вступу до ВНЗ;
до дисциплін творчого конкурсу;
до навчання у ВНЗ.
2. Навчання у висококваліфікованих викладачів – асистентів,
доцентів, професорів з великим стажем і досвідом роботи в
університеті та підготовки абітурієнтів до вступу у ВНЗ.
3. Доступну оплату за навчання. У вартість навчання на
інженерних курсах входить комплект підручників для
підготовки до ЗНО та вступу до КНУБА з української мови та
літератури, математики, фізики.
4. За результатами підсумкової атестації при вступі до КНУБА
додаються додаткові бали.

44.

НАШІ КОНТАКТИ
АДРЕСА:
03680, м. Київ, Повітрофлотський просп., 31,
ТЕЛЕФОНИ:
245-46-90 (приймальна комісія)
241-54-36 (денні курси)
248-30-46 (вечірні курси)
knuba.edu.ua
English     Русский Rules