6.60M
Category: philosophyphilosophy

Східна філософія

1.

Східна філософія

2.

Східна філософія
зародилася практично
одночасно з філософією
Древньої Греції і є
своєрідним пластом
світової філософії.

3.

Філософія
стародавніх Індії та
Китаю

4.

А
Філософія як самостійна
дисципліна виникла
всередині I тисячоліття
одночасно в трьох вогнищах
древньої цивілізації — в
Китаї, Індії і Древній Греції.

5.

В Індії систематизоване філософське
знання формувалося через опозицію до
брахманізму «індуїзм». У VI—V століттях
до н. е. тут з'явилися численні течії,
критичні щодо положень ведійської
релігії. Розвиток шраманських шкіл
призвів до становлення філософських
систем Індії, основними з яких стали
адживіка, джайнізм і буддизм.

6.

У Китаї становленню філософії
також сприяли мандрівні мудреціаскети. Численні течії китайської
філософії сформувалися на аналізі
або критиці древніх пам'яток
культури; тут відособилися два
чільні світоглядні напрями —
конфуціанство і даосизм.

7.

Філософи античності

8.

Остаточне усвідомлення місця
філософії у суспільстві було здійснене
Сократом (469-399 pp. до н.е.)
Сократ вирізняє людину, визначаючи
предметом філософії відношення
"людина — світ".
"Пізнай самого себе"—такою е головна
теза сократівського філософствування.

9.

Платон (427-347 pp. до н.е.)Учень Сократа.
Платон першим увів у філософію поняття матерії,
яке в нього позначає небуття, ніщо.
Взаємодію ідеї і матерії Платон фіксував
математично.
Все, що існує, виникло з чогось, але саме тепер
того, з чого все виникло, немає, тому ми кажемо,
що воно — матерія. Цим поняттям знімається
проблема пізнання того, що було: його вже немає.

10.

Арістотель (384-322 pp. до н.е.).
В філософії Арістотеля вперше
здійснюється вирізнення між
дослідженням причини усього сущого
як такого, що притаманне всім речам,
та конкретними науками, які не
досліджують загальну природу сущого.
"формою форм"

11.

Дякую за увагу!
English     Русский Rules