12.92M
Category: warfarewarfare

Топографічні та спеціальні карти. Розграфлення, номенклатура та класифікація топографічних карт. (Тема 2.1)

1.

Тема № 2: Топографічні та спеціальні карти
Заняття 1: Розграфлення, номенклатура та класифікація
топографічних карт. Спеціальні карти.
Навчальні питання
1. Поняття про форму і розміри Землі. Топографічні план та
карта. Математичні елементи топографічних карт.
2. Класифікація та масштабний ряд топографічних карт,
спеціальні карти та план. Призначення карт різних масштабів.
3. Розграфлення та номенклатура топографічних карт.
Література:
С.Г. Шмаль "Військова топографія". ВІКНУ, Київ, 1998р,
стор 41-58;75-85.
А.А. Псарев "Военная топография". Воениздат, Москва, 1986р,
стор 60-103.
Довідник "Умовні знаки топографічних карт", Москва, 1986р.

2.

Форма та розміри ЗЕМЛІ
Геоїд – фігура Землі обмежена уявною
поверхнею
Світового
океану
(рівневою
поверхнею) .
Геоїд за своєю формою близький до еліпсоїду
обертання. Відходження по висоті точок поверхні
геоїда від еліпсоїда – 50-150 метрів.
Розміри Земного еліпсоїду
-велика піввісь (радіус екватора)
-мала піввісь (від полюсу до пл. екватор)
-довжина меридіану
-довжина екватора
6 378 245 м
6 356 863 м
40 008 548 м
40 075 704 м
Фігуру Землі приймають за кулю,
радіусом – 6 371 км
поверхня – приблизно 510 млн. кв. км.

3.

ПЛАН
зменшене і докладне зображення на площині
невеликої ділянки місцевості.
КАРТА
зменшене узагальнене зображення земної поверхні
на площині виконане в картографічній проекції із
врахуванням кривизни Землі.
Особливості карти:
наочність - можливості зорового сприйняття
просторових форм, розмірів і розташування об’єктів;
вимірність – властивість карти, яка забезпечує
можливість із точністю, що відповідає масштабу карти,
визначити координати, розміри об’єктів місцевості,
тощо;
інформативність – це властивість карти
отримувати відомості про зображені об’єкти та явища.

4.

Математичні елементи топографічних карт.
Масштаб карти - це ступінь зменшення на карті
проекції довжини відповідної лінії місцевості або
відношення довжини лінії на карті відповідній довжині
лінії на місцевості.
Рамки карти. Внутрішня – лінії паралелей та
меридіанів, які обмежують зображення місцевості на
карті. Зовнішня
(оформительська). Мінутна або
градусна – для визначення за картою географічних
координат об'єктів місцевості.
Координатна (кілометрова) сітка – сітка квадратів на
топографічних картах проводиться через відповідні
інтервали.
Опорні геодезичні пункти – вихідні точки, координати
яких вже відомі.
Картографічна проекція – математичний спосіб
зображення земного еліпсоїду або якої-небудь його
частини на площині.

5.

МАСШТАБ
Чисельний масштаб – це відношення двох чисел:
одиниці і числа, яке показує у скільки разів зменшена
кожна лінія місцевості при її зображенні на карті.
Величиною масштабу називають відстань на місцевості
у метрах, що відповідає одному сантиметру карти. Підписується
під лінійним масштабом.
Лінійний масштаб – це графічне вираження чисельного
масштабу у вигляді прямої лінії.

6.

ГЕОГРАФІЧНІ КАРТИ
усі карти, що зображають поверхню Землі, моря і
океани.
За змістом вони поділяються:
Загально географічні
М 1:1 000 000
Тематичні
геодезичні, кліматичні…
Топографічні
М 1: 500 000
Спеціальні
карти орієнтирів
М 1: 200 000
цифрові карти
М 1: 100 000
плани міст
М 1: 50 000
карти ділянок річок
М 1: 25 000
карти шляхів сполучень

7.

Карта масштабу 1: 25 000
одна двадцяти п’ятитисячна
– в 1 см – 250 м .
У військах використовується
для
детального
вивчення
місцевості,
порівняно
невеликих,
але
важливих
ділянок, під час прориву
підготовленої
оборони
противника
та
форсування
водних перешкод, під час
повітряного десантування та
дій
у
великих
населених
пунктах, під час проектування
та
виконання
робіт
з
інженерного
обладнання
місцевості, а в артилерії і
ракетних
військах

для
топографічної
підготовки
стрільби і пуску ракет.

8.

Карта масштабу 1 : 50 000
одна п’ятдесятитисячна – в
1 см – 500 м.
Є основною вимірювальною
картою. В артилерії та ракетних
військах вона використовується
для топографічної підготовки
стрільби і пуску ракет. У
густонаселених
районах
ця
карта
використовується
командирами та штабами для
організації та планування бою,
керування
військами
та
орієнтування на місцевості.
Оперативно–тактичні
карти
призначені, головним чином,
для планування бойових дій та
для керування військами на полі
бою.

9.

Карта 1: 100 000 одна
стотисячна – в 1 см 1000м.
Використовується
командирами
і
штабами
з’єднань,
частин
та
підрозділів в усіх видах бою.
За
нею
вивчається
та
оцінюється
місцевість,
організуються
бойові
дії,
проводиться орієнтування на
полі
бою.
Вона
використовується також для
топографічної
підготовки
стрільби артилерії та пуску
ракет,
проектування
військово

інженерних
споруд та виконання робіт.

10.

Карта масштабу 1: 200
000 одна двохсоттисячна –
в 1 см 2000м.
Використовується,
головним
чином, для оперативної роботи
штабів, а також усіма родами
військ під час планування та
переміщення військ. За цією
картою
можна
вивчати
загальний характер місцевості,
дорожньої
мережі,
водних
перешкод, водяних рубежів,
лісових
масивів,
великих
населених пунктів.

11.

Карта масштабу 1 : 500
000 одна п’ятисоттисячна – 1
см 5000 м.
Використовується штабами для
визначення фізико-географічних
особливостей місцевості при
підготовці
та
проведенню
операцій;
при
організації
взаємодії та при керуванні
військами; для орієнтування при
переміщенні військ, а також для
показу
загальної
бойової
обстановки.

12.

Карта масштабу
1: 1000 000 одна мільйонна –
в 1 см – 10 000 м.
Використовується
для
загальної оцінки місцевості і
вивчення природних умов великих
географічних районів, військовогеографічної
оцінки
театрів
воєнних дій та для керування
військами під час вирішення інших
задач.

13.

СПЕЦІАЛЬНІ КАРТИ

14.

РОЗГРАФЛЕННЯ ТОПОГРАФІЧНИХ КАРТ
Зображення
поверхні
Землі
поділяється
паралелями через 4° на пояси (ряди), а меридіанами
через 6° - на колони. Отримані трапеції являються
аркушами карти М 1: 1 000 000.

15.

16.

НОМЕНКЛАТУРА ТА РОЗМІРИ АРКУШІВ КАРТ
Наприклад, дані аркуші різних
містяться у вихідному аркуші
М-37
Масштаб
карти
Розмір рамки
Кількість
аркушів
масштабів
М 1: 1 000 000.
Позначення
аркушів
Масштаб
вихідного
аркуша
карти
Номенклатура
останнього
аркуша
карти
---
M-37
широт
аB
довгота
L
1:1 000 000


---
---
1:500 000
2o
3o
4
A,Б,В,Г
1:1000000
M-37-Г
1:200 000
40’
60’
36
I,II,…XXXVI
1:1000000
M-37-XXXVI
1:100 000
20’
30’
144
1,2,…144
1:1000000
M-37-144
1:50 000
10’
15’
4
А,Б,В,Г
1:100000
М-37-144-Г
1:25 000
5’
7’30”
4
а, б, в, г
1:50000
М-37-144-Г-г
1:10 000
2’30”
3’45”
4
1,2,3,4
1:25000
M-37-144-Г-г-4

17.

СХЕМА РОЗГРАФЛЕННЯ
на аркуші карти М 1: 1 000 000 аркушів карт М 1:500 000;
1:200 000; 1:100 000.
М-35
1
13
І
YІІ
133
2
ІІ
12
YІ24
ХІІ
ХХХYІ
144

18.

СХЕМА РОЗГРАФЛЕННЯ
на аркуші карти
М 1:100 000 аркушів карт
000 і 1 : 25 000
М-35-29
М 1:50

19.

Визначення номенклатури аркушу карти
по широті та довготі
Літера поясу
Номер колони
K=В:4
t = (L : 6) + 30
К – номер поясу
T – номер колони
В - широта
L - довгота
English     Русский Rules