ТЕМА 1 СУТНІСТЬ, МЕТА І ФУНКЦІЇ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ
1.3. Чотири напрямки менеджменту
1.4. Завдання фінансового менеджменту
1.5. Завдання фінансового менеджменту
2.1. Принципи фінансового менеджменту
3.1. Функції фінансового менеджменту
304.02K
Categories: financefinance managementmanagement

Сутність, мета і функції фінансового менеджменту підприємств

1. ТЕМА 1 СУТНІСТЬ, МЕТА І ФУНКЦІЇ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ

1. Поняття фінансового менеджменту підприємств, місце фінансового
менеджменту у загальній системі управління підприємством.
2. Основні принципи фінансового менеджменту. Мета та завдання
фінансового менеджменту.
3. Система функцій фінансового менеджменту.

2.

1.1. Сутність фінансового менеджменту
Фінанси (від середньовічно-латинського financia – наявність, дохід) –
економічна категорія, що відображає економічні відносини в процесі
створення і розподілу фондів грошових коштів [Вікіпедія].
Фінансовий менеджмент — система принципів, методів, засобів і форм
організації грошових відносин [Вікіпедія].
Фінансовий менеджмент
Система економічного
управління
Орган управління
Вид підприємницької
діяльності
• Функціональна т.з.
• Інституційна т.з.
• Організаційноправова т.з.

3.

1.2. Місце фінансової стратегії у
стратегічному наборі підприємства

4. 1.3. Чотири напрямки менеджменту

Фінанси
Стратегічний
Персонал
апарату
управління, секретаріат
Виробництво
Маркетинг
Персонал
НДДКР
Функціональний
облік
Фінансове планування
Грошові засоби
Контроль якості
Витрати
Продажі
ОРГАНІЗАЦІЯ
Адміністративний
Управлінський
Персонал
(кваліфікація,
навчання, безпека)
Операційний

5. 1.4. Завдання фінансового менеджменту

I. Стратегічний менеджмент
пов’язаний з досягненням
довгострокових цілей і реалізацією глобальних напрямків розвитку.
Завдання фінансового управління
прийнятність управлінських
стратегічних завдань.
рішень,
– обґрунтувати фінансову
пов'язаних з виконанням
II. Операційний менеджмент
пов’язаний з використанням
ресурсів підприємства для виробництва і продажу товарів з метою
вирішення стратегічних завдань.
Завдання фінансового управління – забезпечити такий потік
ресурсів, який створить прийнятний рівень виробничих витрат для
отримання достатнього прибутку.

6. 1.5. Завдання фінансового менеджменту

III. Функціональний менеджмент
належить до організації
функціональних сфер діяльності на підприємстві (маркетинг, виробництво,
фінанси, персонал, НДДКР).
Завдання фінансового управління
- забезпечення фінансової
функції підприємства і раціоналізувати фінансові потоки для виконання
інших функцій.
IV. Адміністративний менеджмент
належить до успішного
процедурного виконання стратегічної, операційної і функціональної сторін
діяльності підприємства.
Завдання фінансового управління
– обґрунтувати необхідну
суму витрат для адміністративного менеджменту.

7.

1.6. Суб'єкт, об'єкт фінансового
менеджменту
Доходи, витрати і
прибуток
Система фінансових
відносин
Фінансовий
стан
Грошові
потоки
Активи і фінансові
зобов'язання
Фінансові ресурси та
джерела формування
Фінансові та реальні
інвестиції

8. 2.1. Принципи фінансового менеджменту

Інтегрованості
• Взаємодія
з
іншими
видами
менеджменту:
виробничим, персоналу, інноваційним, маркетингом.
Комплексності
• Кожне фінансове рішення має враховувати вплив на
кінцеві результати.
Динамізму управління
• Врахування впливу не лише минулих тенденцій, а й
теперішніх змін внутрішніх та зовнішніх умов
функціонування підприємства.
Багатоваріантності
підходів до
управління
• Вибір оптимального рішення з альтернативних
варіантів на основі застосування системи критеріїв
вибору.
Стратегічної
спрямованості
• Прийняття таких рішень , що не суперечили б головній
меті (місії), яка визначає корпоративну стратегію
підприємства.

9.

2.2. Зміст фінансового менеджменту
Рівні фінансового менеджменту
Ф
І
Н
А
Н
С
О
В
И
Й
М
Е
Н
Е
Д
Ж
М
Е
Н
Т
Державний
Підприємства
Предмет фінансового менеджменту
Система управління фінансами на підприємстві, сукупність
методів, прийомів і важелів управління фінансами підприємства
Мета фінансового менеджменту
Збільшення вартості капіталу (розміру акціонерного капіталу)
Завдання фінансового менеджменту
Як розпорядитися наявними
фінансовими ресурсами
(управління активами)
Як залучити необхідні
фінансові ресурси
(управління пасивами)

10.

2.3. Складові фінансового менеджменту
Фінанси підприємств
Операційна
діяльність
Фінансова
діагностика
Аналіз
беззбитковості
Управління
витратами
Цільове
планування
прибутку
Бюджетування і
контроль
Інвестиційна
діяльність
Пошук кращих
альтернатив
капіталовкладень
Прогнозування
грошових потоків
Процедури і критерії
оцінки проектів
Аналіз ризику
Управління
інвестиційним
портфелем
Управління
джерелами
фінансування
Вибір структури
капіталу
Оцінка вартості
капіталу
Рішення про емісію
цінних паперів
Дивідендна
політика
Пошук
ефективніших
фінансових джерел

11.

2.4. Види і завдання фінансового
менеджменту
ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Стратегічний
Оперативний
Завдання
Завдання
- Планування витрат з позицій їх
окупності.
- Стимулювання комерційної
ініціативи.
- Обґрунтування доцільності
капіталовкладень з позицій
майбутнього прибутку.
- Зростання продуктивності праці.
- Пошук шляхів найефективнішого
накопичення капіталу.
-Визначення величини внутрішніх
джерел фінансування для
забезпечення самоокупності.
-Перерозподіл фінансових ресурсів
в найприбутковіші сфери діяльності.
-Зростання підприємства.
- Оптимізація витрат обігу.
-Ефективне використання наявних в
розпорядженні грошових засобів за
певний період часу.

12. 3.1. Функції фінансового менеджменту

ФУНКЦІЇ
Як управлінської системи (суб'єкта)
Як функціональної системи (об'єкта)
Планування і прогнозування
Управління капіталом
Організація і координування
Управління активами
Регулювання
Управління грошовими потоками
Мотивація
Управління фінансовими ризиками
Контроль
Управління прибутком
Антикризове фінансове управління

13.

3.2. Зміст фінансового механізму
Фінансовий (макро)механізм – це система державних законів і нормативних актів,
які регулюють фінанси підприємств, утворення і використання грошових фондів, для
забезпечення господарської діяльності підприємств.
Финансовий (мікро)механізм – це сукупність форм і методів впливу на суб'єкти і
об'єкти фінансового управління для досягнення намічених стратегічних цілей.
Регулювання
фінансової діяльності
Державне
Ринкове
Забезпечення
Фінансові
методи
Внутрішнє
Правове
Інструментарій
фінансового управління
Інформаційне
Фінансові Фінансові
важелі
інструменти
Організаційнометодичне

14.

3.3. Зміст фінансового (мікро)механізму
Фінансовий (макро)механізм – це система державних законів і нормативних актів, які
регулюють фінанси підприємств, утворення і використання грошових фондів, для забезпечення
господарської діяльності підприємств.
Финансовий (мікро)механізм – це сукупність форм і методів впливу на суб'єкти і об'єкти
фінансового управління для досягнення намічених стратегічних цілей.
СКЛАДОВІ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ
Нормативноправове
регулювання
Податкових
відносин;
інвестиційної
діяльності;
форм і методів
розрахунків;
резервних
вимог;
нормативи та ін.
Внутрішня
система
регулювання
Статут;
ліміти;
резерви;
фонди;
внутрішній
контроль;
облікова політика;
амортизаційна
політика та ін.
Методи
фінансового
управління
Фінансове
планування;
фінансовий
облік;
управлінський
облік;
фінансове
регулювання;
фінансовий
аналіз;
контроль.
Фінансові
інструменти
Первинні:
Дебіторська
заборгованість;
кредиторська
заборгованість;
кредити та позики;
акції і облігації.
Вторинні:
опціони, ф'ючерси,
форвардні
контракти,
процентні свопи.
Важелі та
стимули
Ставки податків;
штрафи;
пені;
неустойки;
норми
амортизації;
процентні
ставки за
кредитами і
депозитами.
Показники
Фінансові
показники;
нормативи;
ліміти.
English     Русский Rules