Вплив доходів населення на зайнятість
224.23K
Categories: economicseconomics financefinance

Вплив доходів населення на зайнятість

1. Вплив доходів населення на зайнятість

ВПЛИВ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ НА
ЗАЙНЯТІСТЬ
Виконала:
Ст.гр. УП 12-1
Попович А.
Безуглова А.

2.

Доходи переважної більшості населення мають
прямий зв’язок із зайнятістю.
Це випливає із самого визначення: доходи
населення є сукупністю грошових і
натуральних коштів, отриманих як від
трудової діяльності, так і нетрудової
(дивіденди, спадщина, виграші тощо) для
підтримання фізичного, інтелектуального та
морального стану людини на певному рівні.

3.

Сукупний дохід у вітчизняній статистиці є
основним показником матеріального
забезпечення населення і може складатися із :
заробітної плати
трансфертів (пенсій, стипендій, допомоги та
інших виплат із соціальних фондів і
безплатних послуг)
доходів від підприємницької діяльності, доходів
від власності, доходів від продажу продукції
особистого підсобного господарства, вартості
натуральних надходжень

4.

Обґрунтована і послідовна політика формування
та регулювання доходів різних соціальнодемографічних і професійних груп населення
важлива з точки зору як соціальної
стабільності в суспільстві, так і формування
платоспроможності населення та позитивної
мотивації до високопродуктивної праці

5.

Розподіл доходів серед населення має прямий вплив
на його зайнятість.
По-перше
у випадку великої розбіжності у
диференціації та загальної суми доходів у
найбідніших прошарків населення менше
прожиткового мінімуму зростає вторинна,
нерегламентована й нелегальна зайнятість
через необхідність мати хоча б мінімальні
засоби для існування

6.

По-друге
По-третє
ринок праці з великою диференціацією
доходів громадян вразливіший стосовно
дискримінації
з
боку
підприємців,
ущемлення прав працюючих, невиконання
колективних угод через боязнь втрати
роботи в разі незгоди і скарг
збільшується
чисельність
зайнятих
пенсіонерів і підлітків

7.

Водночас така диференціація певною мірою може
пожвавити мобільність робочої сили, особливо серед
молоді. Що може зробити держава для того, щоб
диференціація доходів не була занадто високою?
1
2
3
з введенням прогресивної шкали оподаткування більш
високодоходні групи сплачують значну частину свого
доходу до бюджету держави, а бідні прошарки населення
сплачують податки по низьких пільгових ставках
за рахунок надходжень до бюджету з доходів високодохідної
групи населення держава зможе сплачувати збільшені
трансферти незаможним прошаркам, котрі зменшать
диференціацію ще більше
в умовах посилення боротьби з тіньовими доходами перехід
їх у легальні знов-таки збільшить надходження до бюджету
з усіма позитивними наслідками для прошарку громадян з
низькими доходами

8.

Дякуємо за увагу!
English     Русский Rules