Курсовий проект на тему: “Дослідження впливу зовнішнього середовища на ефективність діяльності підприємства”
Класифікація підприємства
Ознаки зовнішнього середовища
СУБ'ЄКТИ СЕРЕДОВИЩА ПРЯМОЇ ДІЇ
ФАКТОРИ МАКРОСЕРЕДОВИЩА
Землекористування господарства
Динаміка погололів’я тварин
Аналіз продуктивності худоби
Розрахунок страхової суми
Стилі взаємодії організації із зовнішнім середовищем
5.21M
Category: economicseconomics

Дослідження впливу зовнішнього середовища на ефективність діяльності підприємства

1. Курсовий проект на тему: “Дослідження впливу зовнішнього середовища на ефективність діяльності підприємства”

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ НА ТЕМУ:
“ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ
ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА”

2.

Метою курсового проекту є: розкриття поняття
і значення чинників зовнішнього середовища
організації та розгляд сукупностей факторів які
впливають на діяльність сільськогосподарського
підприємства.

3.

Зовнішнє середовище є джерелом, що забезпечує
організацію
ресурсами,
необхідними
для
підтримки її внутрішнього потенціалу на
належному рівні.

4.

Підприємство – це організаційно-відокремлена і
економічно самостійна основа (первинна) ланка
виробничої сфери народного господарства, що
виготовляє продукцію (виконує роботу або надає
платні послуги).

5. Класифікація підприємства

КЛАСИФІКАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА
За формою
власності:
Державна
Колективна
Суспільна
Приватна
Комунальна
З іноземними
інвестиціями
Іноземна
Змішана

6.

Залежно від способу утворення та формування
статутного капіталу
Унітарне підприємство, що створюється
одним засновником, який виділяє необхідне для
того майно, формує відповідно до
закону статутний фонд
Корпоративне підприємство, що утворюється, як
правило, двома або більше засновниками за їх
спільним рішенням (договором), діє на основі
об'єднання майна

7.

Залежно від організаційно-правової форми
1. господарське товариство
I.
акціонерне товариство
II. товариство з обмеженою відповідальністю
III. командитне товариство
IV. повне товариство
2.
об'єднання підприємств
I.
асоціація
I.
концерн
II. консорціум.
III. корпорація
IV. холдинг
V. промислово-фінансова группа

8.

За розміром (для України):
мікропідприємство
мале підприємство
середнє підприємство
велике підприємство

9. Ознаки зовнішнього середовища

ОЗНАКИ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Складність — велика кількість факторів, на які
організація мусить реагувати, а також рівень
варіативності кожного з них.
Мінливість
— швидкість зміни оточення
організації.

10.

Взаємозалежність
факторів
(зміна
одного
фактора
спричиняє
зміни
інших).
Невизначеність — необмежена
кількість
інформації
про
зовнішнє
середовище
і
ймовірність її недостовірності.
Динамічність
зовнішнього
середовища,
його
видозмінюваність, відсутність
необхідного обсягу достовірної
інформації
перешкоджають
урахуванню всіх можливих
наслідків впливу на діяльність
підприємства.

11.

Фактори зовнішнього
середовища
Прямого
впливу
Не прямого
впливу

12. СУБ'ЄКТИ СЕРЕДОВИЩА ПРЯМОЇ ДІЇ

Мікросередовище
підприємства
утворюють
певні суб'єкти – споживачі, конкуренти,
постачальники, державні органи, фінансовокредитні установи та інші зовнішні агенти і
контрагенти.

13.

Споживачі
Будь-яка організація у ринкових умовах
орієнтується у своїй діяльності на забезпечення
потреб споживачів, виробляючи такі товари та
послуги, на які існує незабезпечений попит з
їхнього боку.

14.

Постачальники.
Постачальники забезпечують організацію
необхідними вхідними елементами (ресурсами).
При цьому несвоєчасні постановки, підвищення
цін на ресурси, недотримання вимог
постачальниками знижує ефективність
діяльності організації.

15.

Конкуренти
Конкуренція заохочує організацію постійно
вдосконалювати свою виробничо-господарську
діяльність з метою досягнення необхідного рівня
конкурентоспроможності.

16.

Органи державної влади
До них належать органи законодавчої, виконавчої та
судової гілок влади. В Україні – це Верховна Рада
України, Адміністрація Президента України,
Кабінет Міністрів України, Національний банк
України, Державна податкова адміністрація
України, регіональні органи управління тощо.
Вони розробляють, формулюють та затверджують
засади функціонування організацій у державі,
контролюють виконання та дотримання
законодавства, інших вимог.

17.

Інфраструктура
Охоплює фінансові інституції, транспортні
сполучення, зв'язок, консалтингові служби тощо.
Впливає на швидкість та якість розрахунків,
перевезення, отримання необхідної інформації,
що визначає ділові відносини організації.

18.

Законодавчі акти
Будь-яка організація функціонує на засадах
базових законодавчих актів: Закон України
«Про підприємництво», Закон України «Про
господарські товариства», Закон України «Про
оподаткування прибутку підприємств» та ін.

19.

Профспілки, партії, громадські організації
Профспілки на підприємствах здійснюють контроль
за дотриманням трудового законодавства, дбають
про поліпшення умов праці, підвищення її оплати,
покращення охорони здоров’я та відпочинку,
розвиток спорту, художньої самодіяльності. Партії
беруть безпосередню участь у законотворчому
процесі, результати якого теж безпосередньо
впливають на організацію.

20.

Система економічних відносин у державі
Формує умови, правила і принципи
функціонування організації. В ринкових умовах
підприємство працює за законами попиту,
пропозиції, конкуренції тощо.

21.

Сусіди організації
Впливають на організацію, працюючи з нею на
одних площах, використовуючи спільні
комунікації, склади, приміщення тощо.

22. ФАКТОРИ МАКРОСЕРЕДОВИЩА

Середовище непрямої дії охоплює матеріальнотехнічні умови, суспільні відносини та інститути
і інші чинники, що впливають на організації
опосередковано.

23.

Суб’єкти середовища непрямої дії:
Міжнародні події
До цього фактору можна віднести будь-які
політичні, економічні, соціальні, військові події,
що відбуваються у світі й торкаються більше
двох країн світового співтовариства.

24.

Міжнародне оточення
Характеризує економічний, політичний,
соціальний стан країн з контингентами яких
співпрацює підприємство.

25.

Науково-технічний прогрес
Охоплює процес розвитку науки й техніки, що
зумовлює глибокі перетворення в усіх верствах
суспільства. Особливістю науково-технічного
прогресу є високі темпи розвитку науки,
скорочення часу впровадження
фундаментальних наукових винаходів,
створення прогресивних технічних засобів,
технологій тощо.

26.

Політичні обставини
До них належать обставини, що склались у
процесі формування державного устрою ,
здійснення реформ, розвитку суспільства,
політично боротьби тощо.

27.

Соціально-культурні обставини
Цей фактор відображає загальний рівень
культури в країні, стан соціального
забезпечення громадян, доходи на душу
населення, соціальну стабільність, розвиток
мистецтв, літератури, науки тощо.

28.

Рівень техніки та технології
Даний фактор демонструє відповідність стану
техніки та технології сучасним вимогам:
ресурсоекономності, простоті в застосуванні,
використанні новітніх інформаційних та
комп’ютерних систем, високому рівню
автоматизації, безпечності, продуктивності
тощо.

29.

Особливості міжнародних і економічних
відносин
Включають особливості міжнародної торгівлі,
міграції робочої сили, вивозу капіталу,
міжнародних кредитних та валютних відносин.

30.

Стан економіки
Характеризує загальний рівень розвитку
економіки: високорозвинута, слаборозвинута
економіка, що розвивається перехідна
(трансформаційна) тощо.

31.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Оріон
Молоко» знахдиться за адресою с.Штомпелівка
Хорольського району Полтавської обл..
Загальна земельна площа господарства «Оріон
Молоко» 3440 га
Чисельність
працівників
на
даному
підприємстві становить 140 чол.
Прибуток підприємства у 2015 році становив
10382,9 тис. грн.

32. Землекористування господарства

ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ГОСПОДАРСТВА
2015 р.
Види угідь
2013 р.
2014 р.
га
Відхилення
(+;-) 2015р.
%
від 2013 р.
Загальна
земельна
3870
3750
3440
100
-430
3448.72
3450.04
3363.1
97,76
-85,62
Рілля
3284.5
3285.76
3202.96
93,11
-81,54
Сіножаті
65.69
65.71
64.05
1,86
-1,64
Пасовища
98.53
98.57
96.09
2,79
-2,44
площа
Всього с/г
угідь з них:

33.

Динаміка посівних площ
сільськогосподарських культур
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2013р.
2014р.
2015р.

34. Динаміка погололів’я тварин

ДИНАМІКА ПОГОЛОЛІВ’Я ТВАРИН
Види
тварин
статево-
(+,-)
2013р.
План.,гол
вікові
Факт., гол
групи
ВРХ
Відхилення
2015р.
609
550
546
%
плану
99,27
до 2015р.від
2013 р.
-63

35. Аналіз продуктивності худоби

АНАЛІЗ ПРОДУКТИВНОСТІ ХУДОБИ
2015 р.
Показники
2013 р
2014 р.
План
Надій молока
на корову, кг
Середньодобовий
приріс ВРХ, г.
Факт
%виконання
плану
7619.37
6270.44
5670,00 5630.95
99,31
662.66
593.61
650,00
95,10
618.19

36.

Структура товарної продукції за
2015 рік
Озима пшениця
(3,64%)
Кукурудза на зерно
(0,72%)
Соняшник (18,64%)
Продукція ВРХ (8,3%)
Соя (68,88%)

37.

Підприємство «Оріон Молоко» взаємодіє з
зовнішнім середовищем та на нього значний
вплив мають суб’єкти мікросередовища, перш за
все – це споживачі.
Для даного господарства каналами реалізації
молока можуть бути Хорольський молокозавод та
Лубенське підприємство «Гармонія».

38.

Ще
одним
із
найважливіших
факторів
мікросередовища, яке впливає на господарську
діяльність
є
постачальники.
Найбільш
вигідними постачальників насіннєвого матеріалу
(насіння соняшнику) виявилося 2 підприємства:
Насінницьке
підприємство
«СЕМЕНА»
знаходиться в с. Докучаєвське Харківської обл..
Дніпропетровський філіал ТОВ «АГРО
РОСТ», який знаходиться в м. Дніпропетроськ.

39.

Сільське господарство є однією з найбільш
найважливіших і водночас ризикованості
галузей економіки. Діяльність
сільськогосподарських підприємств постійно
перебуває під впливом стихійних сил природи та
кліматичних умов.

40.

Найбільш ризикованим є вирощування
сільськогосподарських культур та багаторічних
насаджень.

41.

Для підприємства «Оріон Молоко», яке втратило
20%валового збору від вимерзання озимої
пшениці на площі 560га страхова сума становить
1019356,8грн.

42. Розрахунок страхової суми

РОЗРАХУНОК СТРАХОВОЇ СУМИ
1)
2)
3)
4)
41,37ц/га*560га=23167.2ц
23167.2ц*20%=4633,44ц
4633,44ц*440грн=2038713,6грн
2038713,6грн*50%=1019356,8грн

43.

Сільськогосподарський сектор відіграє в Україні
значну роль у створенні ВВП. Оподаткування
сільськогосподарського
підприємства
відрізняється від оподаткування будь-якого
іншого
торгівельного
або
виробничого
підприємства.

44.

Фіксований сільськогосподарський податок
– це прямий податок виключно з юридичних
осіб, які ведуть певну, встановлену законом
діяльність,
котра
визначається
згідно
класифікатора видів економічної діяльності.

45.

Екологічний податок - загальнодержавний
обов'язковий платіж, що стягується з фактичних
обсягів викидів у атмосферне повітря.

46.

Безпека підприємства в екологічній сфері - це
захист від руйнівного впливу природних,
техногенних факторів та наслідків господарської
діяльності підприємства.

47.

Усі згадувані фактори зовнішнього середовища
слід розглядати в комплексному взаємозв’язку і
взаємозалежності.
Підприємство може по-різному взаємодіяти із
зовнішнім середовищем.

48. Стилі взаємодії організації із зовнішнім середовищем

СТИЛІ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІЗ
ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ
Стиль
Характер поведінки організації
Степінь залежності
Ступінь
від зовнішнього
невизначеності
середовища
Організація націлена на забезпечення своєї
Оборонний
стабільності в довгому періоді. Прагне до
Мінімальна
Низька
мінімізації взаємодії
Реагування на зміни зовнінього середовища в
Реактивний
реальному часі, проходження за ними
Низька і помірно
Висока
низька
Середня
Помірно низька
Середня
Помірно висока
Ситуативна
Висока
Наслідування на основі аналізу, перетворення
Аналітичний
і адаптації елементів зовнішнього середовища
до своєї діяльності. Спроби пом’якшення або
посилення дії різноманітних чинників
Концентрація на інноваціях і орієнтація на
Пошуковий
зміни в зовнішньому середовищі
Організація прагне сама впливати на зовнішнє
Проективний
середовище і змінювати його, пристосовувати
для реалізації своїх цілей

49.

Шляхи
підвищення
ефективності
господарської діяльності підприємства:
Поліпшення
використання
землі
та
підвищення її родючості
Впровадження
комплексу
механізації
і
автоматизації виробництва
Поглиблення спеціалізації та концентрації
виробництва
Впровадження
інтенсифікації
і
ресурсозберігаючих технологій.
Поліпшення якості і збереження виробленої
продукції
Широке використання прогресивних форм
організації праці

50.

Дякую за увагу !
English     Русский Rules