399.50K
Category: philosophyphilosophy

Філософський зміст проблеми буття

1.

Філософський зміст
проблеми буття

2.

У філософії з давніх часів свідомі
та виділені дві протилежні
сутності світу - матеріальна
(об'єктивна реальність) і духовна
(дух, свідомість, суб'єктивна
реальність).
Людина - істота, що поєднує в
собі ці дві основні сфери буття.

3.

• Буття – фактичне існування
будь-чого матеріального
• Буття – реалізована та здійснена
сутність, чуттєва та умоосяжна
• Буття є фактором
самоусвідомлення в світогляді
людини
• Буття – реально існуюча,
нескінченна субстанція
• Буття – сутнє як смисл, сутність
світу

4.

Таким чином, усяка теорія
виступає як вчення про буття,
онтологія (греч. ontos — суще
+ logos — вчення); будь-яка
онтологія є теорія.
Звідси
випливає
досить
значимий висновок: що саме
існує
і
яким
чином,
з'ясовується
на
підґрунті
теорій.

5.

Буття — інтенція свідомості, її
націленість на те, щоби фіксувати
будь-що у статусі того, що постало
як предмет свідомості та
усвідомлення.

6.

Існування — це буття, в якому
виявляється сутність.
Життя — усвідомлення
реальності.

7.

Буття - це єдність матеріальної і
духовної сутності, об'єктивної і
суб'єктивної реальності.

8.

Категорії буття :
Реальність — категорія буття, що
позначає світ, який створюється
індивідуальною свідомістю.
— весь матеріальний світ і всі
його ідеальні продукти.
— поле буття, в якому свідомість
створює та визначає світ
існуючого.

9.

Дійсність — категорія буття, що
позначає існування всього, що
пов’язано з дією, що діє тут і
зараз.
— поле буття, де можливі об’єктні
відносини, відбувається дія та
взаємодія.

10.

Існування — категорія буття, яка
передбачає виявлення явищ і
процесів дійсності через
сукупність їх зв’язків з іншими
явищами та процесами;
Сутнє — подає буття в його
конкретному, наявному вияві.

11.

Сутнє — вираження сутності
явища в бутті, функціональні
якості явища, речі, процесу в
бутті.
— те, що є конкретним
виявленням речі, її метою чи
призначенням.

12.

Рух — у широкому смислі —
будь-яка зміна; у вузькому
смислі — це зміна положення
тіла в просторі й у часі ; у
філософському — спосіб
існування буття .
Зміна, його також називають
рухом,- органічна риса всіх явищ.

13.

Час – послідовність зміни станів.
Простір – форма буття матерії,
що відображає її протяжність,
структурність та взаємодію
елементів у всіх матеріальних
системах.

14.

Людина отримує тільки те
знання, яке усвідомлює !
Корчан Владислав Миколайович
English     Русский Rules