ТЕМА 2. ПОТРЕБИ ТА ІНТЕРЕСИ – РУШІЙНІ СИЛИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІЧНИЙ ЗАКОН ЗРОСТАННЯ ПОТРЕБ
СКЛАДНИЙ МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ ПОТРЕБ І ВИРОБНИЦТВА ЗАБЕЗПЕЧУЄ БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ СУСПІЛЬНОГО ВІДТВОРЕННЯ
ПОСТІЙНИЙ ПРОЦЕС УДОСКОНАЛЕННЯ ЛЮДСЬКОЇ ОСОБИСТОСТІ, ЛЮДСЬКА ФАНТАЗІЯ, КОНКУРЕНЦІЯ ВИРОБНИКІВ І СУЧАСНІ КОМУНІКАЦІЇ СТИМУЛЮЮТЬ БЕЗПЕРЕР
ВИЯВЛЕННЯ ШЛЯХІВ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОБМЕЖЕНИХ РЕСУРСІВ З МЕТОЮ МАКСИМАЛЬНО МОЖЛИВОГО ЗАДОВОЛЕННЯ БЕЗМЕЖНИХ ПОТРЕБ ПОВ'ЯЗАНЕ З ПОС
ВІДПОВІДНО ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ НА 2014 РІК, ЯК І У ПОПЕРЕДНІ РОКИ, РОЗМІР МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЗАЛИШАЄТЬСЯ НА РІВНІ ПРОЖИТКОВОГО М
ДИНАМІКА МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УКРАЇНІ, НА КІНЕЦЬ РОКУ, ГРН.
МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА В ЕВРОПЕ ДАННЫЕ Eurostat (ЕВРО В МЕСЯЦ). РАЗМЕР МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ КАЖДОЙ СТРАНЫ. ПО
ДИНАМІКА ЗМІНИ МІНІМАЛЬНОЇ ПЕНСІЇ В УКРАЇНІ В 2005-2015 РР.
СЕРЕДНІЙ РОЗМІР МІСЯЧНОЇ ПЕНСІЇ ТА КІЛЬКІСТЬ ПЕНСІОНЕРІВ
РОЗМІР ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ НА 2014 РІК  
Украинцы признаны одними из самых бедных в Европе
ОТЛИЧИЕ ДОХОДОВ БЕДНОГО УКРАИНЦА И БЕДНОГО АМЕРИКАНЦА
КАРТКА КИЯНИНА
МЕТА СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ "КАРТКА КИЯНИНА"
ПЕРЕВАГИ КАРТКИ КИЯНИНА
ХТО МОЖЕ ОТРИМАТИ:
ВИТРАТИ РОБОЧОГО ЧАСУ ПРОТЯГОМ РОКУ
СПОЖИВЧИЙ КОШИК – НАБІР ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ЗАДОВОЛЕННЯ ПЕРШОЧЕРГОВИХ ПОТРЕБ ЛЮДИНИ. ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ПРОЖИ
ЗА РІШЕННЯМ УРЯДУ УКРАЇНИ, СКЛАД СПОЖИВЧОГО КОШИКА СТАНОВИТЬ  НА 1 РІК НА ОДНУ ОСОБУ:
СПОЖИВЧИЙ КОШИК УКРАЇНЦЯ, ЯКИЙ ЗАТВЕРДЖЕНО УРЯДОМ УКРАЇНИ  У РОЗРІЗІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОДЯГОМ
НОВОВВЕДЕННЯ СПОЖИВЧОГО КОШИКУ НА 2012 РІК  УРЯДОМ УКРАЇНИ
РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ СПОЖИВЧОГО КОШИКА ЗАСТАРІВ ТОМУ, ЩО:
СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ РІВНЯ ЖИТТЯ В КРАЇНІ
ЗА ДАНИМИ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ КОЖНИЙ ДЕСЯТИЙ МЕШКАНЕЦЬ КРАЇНИ НЕ ДОЖИВАЄ ДО 35 РОКІВ. В УКРАЇНІ ЩОРІЧНО ВМИРАЄ БІЛЬШ НІ
ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ НА 01.01.2014 РОКУ
Почему украинцы живут меньше других европейцев http://news.mail.ru/inworld/ukraina/global/112/society
УКРАЇНА ЗАЙМАЄ 136 МІСЦЕ У СВІТІ ЗА РІВНЕМ ВАЛОВОГО ДОХОДУ НА ДУШУ НАСЕЛЕННЯ
КАРТА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ГРЯЗНЫХ РЕГИОНОВ УКРАИНЫ (http://vz.ua/novosti/ekonomika/sostavlena_karta_ekologicheski_gryaznykh_regionov_ukrainy)
СТАРІННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
НАЙБІЛЬШЕ ДЕМОГРАФІЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ — СПІВВІДНОШЕННЯ НЕПРАЦЕЗДАТНОГО ТА ПРАЦЕЗДАТНОГО НАСЕЛЕННЯ — В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ, ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ТА ЖИТ
ПОМАРАНЧОВИЙ КОЛІР – ПЕРЕВАЖАЄ НАСЕЛЕННЯ ВІД 0 ДО 14 РОКІВ, СИНІЙ – ВІД 65 РОКІВ
СТАРІННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
КРАЇНИ СВІТУ З НАЙБІЛЬШОЮ ЧАСТКОЮ ПЕНСІОНЕРІВ У СКЛАДІ НАСЕЛЕННЯ (НА 01.01.2012 Р.)
ДЕ ЛЮДЯМ ПОХИЛОГО ВІКУ КРАЩЕ ЖИТИ?
В этом рейтинге Украина занимает 66 место из 91 стран. Нас подвели уровень здравоохранения и создания условий для пожилых людей. Выше Украины
Согласно данным рейтинга, лучше всего пенсионерам живется в Швеции. Эта страна - в первой десятке по всем параметрам рейтинга: уровень дохо
В ЯКИХ КРАЇНАХ ВИГІДНО БУТИ ПЕНСІОНЕРОМ (СТАНОМ НА 01.08.2012 Р.)
ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ УКРАЇНЦІВ ПРОТЯГОМ ОСТАННЬОГО СТОРІЧЧЯ
ПО УРОВНЮ СМЕРТНОСТИ УКРАИНА ЗАНИМАЕТ ВТОРОЕ МЕСТО В МИРЕ18.06.13— НОВОСТИОБЩЕСТВА— НОВОСТИ@MAIL.RUNEWS.MAIL.RU/INWORLD/UKRAINA/GLOBAL/112/SOCIETY
СПІВВІДНОШЕННЯ ДОХОДІВ БАГАТИХ І БІДНИХ СТАНОМ НА 01.01.2012 РОКУ (В УКРАЇНІ ОЕСР ДОСЛІДЖЕНЬ НЕ ПРОВОДИЛА, АЛЕ ЗА РІЗНИМИ ОЦІНКАМИ МІЖНАРОДНИХ
ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ БІДНОСТІ В СОЦІАЛЬНІЙ СТАТИСТИЦІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ТАКІ ПОКАЗНИКИ, ЯК:
ТОП-10 КРАЇН-УЧАСНИЦЬ ОЕСР З НАЙНИЖЧИМ РІВНЕМ ЖИТТЯ (25 ТРАВНЯ 2012 Р .[ЕЛЕКТРОННИЙ РЕСУРС] – РЕЖИМ ДОСТУПУ: http://finance.bigmir.net/news/economics/16158-TOP-10-razvityh-stra
ТОП-10 БЕДНЕЙШИХ ГОСУДАРСТВ В МИРЕ (ТАБЛИЦА СОСТАВЛЕНА НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ВСЕМИРНОГО БАНКА)
ЗЛОЧИННІСТЬ У М. КИЄВІ В 2012 Р.
ЕКОНОМІЧНИЙ ІНТЕРЕС – ЦЕ КОРИСТЬ, ВИГОДА, ЯКА ДОСЯГАЄТЬСЯ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН; ЦЕ ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇЇ ЕКОНОМІЧНИХ ПОТ
6.77M
Category: economicseconomics

Потреби та інтереси. Рушійні сили економічного розвитку. (Тема 2)

1. ТЕМА 2. ПОТРЕБИ ТА ІНТЕРЕСИ – РУШІЙНІ СИЛИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

1. ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ, ЇХ СТРУКТУРА
2. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗАКОН ЗРОСТАННЯ ПОТРЕБ
3. ФОРМУВАННЯ ПОТРЕБ
4. ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ: СУТНІСТЬ, ВИДИ, ВЗАЄМОДІЯ

2.

ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ ВІДОБРАЖАЮТЬ ВІДНОШЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ СУБ’ЄКТІВ
(ЛЮДИНА, КОЛЕКТИВ, СУСПІЛЬСТВО) ДО МОЖЛИВОГО СПОЖИВАННЯ ВАРТОСТЕЙ,
ОПОСЕРЕДКОВАНИХ ЕКОНОМІЧНИМИ ФОРМАМИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ
ОСОБИСТІ ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ
ФІЗИЧНІ
ПРОДУКТИ
ХАРЧУВАННЯ
ОДЯГ, ВЗУТТЯ
ЖИТЛО
ТОВАРИ
ГОСПОДАРСЬКОПОБУТОВОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ
СОЦІАЛЬНІ
ОДЕРЖАННЯ
ОСВІТИ
ОХОРОНА
ЗДОРОВ’Я
ПІДВИЩЕННЯ
КВАЛІФІКАЦІЇ
СІМЕЙНОПОБУТОВІ
УМОВИ
КУЛЬТУРНИЙ
ВІДПОЧИНОК,
ПРЕДМЕТИ І
ПОСЛУГИ
КУЛЬТУРНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ
УМОВИ ПРАЦІ,
ТРАНСПОРТ,
ЗВ’ЯЗОК ТОЩО

3. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗАКОН ЗРОСТАННЯ ПОТРЕБ

НАЙВАЖЛИВІШОЮ ОЗНАКОЮ ПОТРЕБ Є ЇХНІЙ ДИНАМІЧНИЙ, МІНЛИВИЙ ХАРАКТЕР. НА ДУМКУ
ВИДАТНОГО УКРАЇНСЬКОГО ДОСЛІДНИКА М.Х. БУНГЕ, "В УЧЕННІ ПРО ПОТРЕБИ МОЖНА НАЗВАТИ
НАЙБІЛЬШ ПРАВДОПОДІБНИМИ ТАКІ ТРИ ПОЛОЖЕННЯ:
1)РОЗВИТОК ЯК ОКРЕМИХ ОСІБ, ТАК І ЦІЛИХ СУСПІЛЬСТВ, БЕЗ РОЗВИТКУ ПОТРЕБ НЕ МОЖЛИВИЙ;
2) РОЗВИТОК ІНДИВІДА ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРИТАМАННИХ ЙОМУ ПОТРЕБ;
3) РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА ПЕРЕДБАЧАЄ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ ПОТРЕБАМИ ПРИВАТНИХ ОСІБ, З
ЯКИХ СКЛАДАЄТЬСЯ СУСПІЛЬНИЙ СОЮЗ».
БЕЗПЕРЕРВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ І ДУХОВНИЙ ПРОГРЕС СУСПІЛЬСТВА НЕМИНУЧЕ ЗУМОВЛЮЄ ЯК
КІЛЬКІСНЕ, ТАК І ЯКІСНЕ ЗРОСТАННЯ ПОТРЕБ.
ВИНИКНЕННЯ НОВИХ ПОТРЕБ СУПРОВОДЖУЄТЬСЯ ПОСТІЙНИМ УРІЗНОМАНІТНЕННЯМ,
ПРИМНОЖЕННЯМ, ЗБАГАЧЕННЯМ ТА УСКЛАДНЕННЯМ ЇХНЬОЇ СТРУКТУРИ. ПРАГНЕННЯ
ЗАДОВОЛЬНИТИ ЗРОСТАЮЧІ ПОТРЕБИ Є СПОНУКАЛЬНИМ МОТИВОМ УДОСКОНАЛЕННЯ
ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, НАРОЩУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ЕКОНОМІЧНИХ БЛАГ ТА ПОЛІПШЕННЯ
ЇХНІХ ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК. ОДНАК ЗРОСТАННЯ ТА РОЗВИТОК ПОТРЕБ ЗАВЖДИ
ВИПЕРЕДЖАЄ МОЖЛИВОСТІ ВИРОБНИЦТВА І НЕ ЗБІГАЄТЬСЯ З РІВНЕМ ФАКТИЧНОГО
СПОЖИВАННЯ. У ЦЬОМУ ВИЯВЛЯЄТЬСЯ АВАНГАРДНА РОЛЬ ПОТРЕБ, ЩО ЗНАЙШЛА
ВІДОБРАЖЕННЯ В ЕКОНОМІЧНОМУ ЗАКОНІ ЗРОСТАННЯ ПОТРЕБ.
ВCЕЗАГАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ЗАКОН ЗРОСТАННЯ ПОТРЕБ ВІДОБРАЖАЄ ВНУТРІШНЬО
НЕОБХІДНІ, СУТТЄВІ Й СТАЛІ ЗВ'ЯЗКИ МІЖ ВИРОБНИЦТВОМ І СПОЖИВАННЯМ, ПОТРЕБАМИ ТА
ІСНУЮЧИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ЇХНЬОГО ЗАДОВОЛЕННЯ. ВІДПОВІДНО ДО ЦЬОГО ЗАКОНУ
БЕЗПЕРЕРВНИЙ РОЗВИТОК ПОТРЕБ Є РУШІЙНОЮ СИЛОЮ ЕКОНОМІЧНОГО ТА ДУХОВНОГО
ПРОГРЕСУ ЛЮДСТВА, ЩО, У СВОЮ ЧЕРГУ, СТИМУЛЮЄ ПОЯВУ ВСЕ НОВИХ І НОВИХ ПОТРЕБ.
ТАКИМ ЧИНОМ, ПОТРЕБИ І ВИРОБНИЦТВО ПЕРЕБУВАЮТЬ У СУПЕРЕЧЛИВІЙ ЗАЛЕЖНОСТІ
ВЗАЄМОВПЛИВУ ТА ВЗАЄМОЗУМОВЛЕНОСТІ. ПОТРЕБИ У СПОЖИВАННІ ПОРОДЖУЮТЬ СТИМУЛИ
ДО ВИРОБНИЦТВА. ВИРОБНИЦТВО ЗАДОВОЛЬНЯЄ ІСНУЮЧІ ТА ПОРОДЖУЄ НОВІ ПОТРЕБИ.
ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ ЛЮДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ВИРОБНИЦТВА НА ФОРМУВАННЯ ПОТРЕБ
ПІДКРЕСЛЮВАВ ВІДОМИЙ АНГЛІЙСЬКИЙ ЕКОНОМІСТ А. МАРШАЛЛ. "КОЖНИЙ "НОВИЙ КРОК
ВПЕРЕД, - ЗАЗНАЧАВ ДОСЛІДНИК, - СЛІД ВВАЖАТИ РЕЗУЛЬТАТОМ ТОГО, ЩО РОЗВИТОК НОВИХ
ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПОРОДЖУЄ НОВІ ПОТРЕБИ, А НЕ ТОГО, ЩО НОВІ ПОТРЕБИ ВИКЛИКАЮТЬ НОВІ
ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ".

4. СКЛАДНИЙ МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ ПОТРЕБ І ВИРОБНИЦТВА ЗАБЕЗПЕЧУЄ БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ СУСПІЛЬНОГО ВІДТВОРЕННЯ

5.

ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВУ ЕКОНОМІЧНОГО ЗАКОНУ ЗРОСТАННЯ
ПОТРЕБ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ ПОВ'ЯЗАНІ З ГУМАНІЗАЦІЄЮ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНОЮ
ОЗНАКОЮ ФОРМУВАННЯ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА.
УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ ПОТРЕБ ВІДОБРАЖАЄ ПРОЦЕС
РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОЇ ОСОБИСТОСТІ ТА СПРИЯЄ ПЕРЕХОДУ:
-ВІД
ДОМІНУВАННЯ
МАТЕРІАЛЬНИХ
ДО
ПРІОРИТЕТНОГО
РОЗВИТКУ ДУХОВНИХ ПОТРЕБ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ТВОРЧІСТЮ,
ПІЗНАННЯМ, САМОВДОСКОНАЛЕННЯМ;
-ВІД
МАСОВОГО
ВИРОБНИЦТВА
ТА
СПОЖИВАННЯ
ДО
ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ПОТРЕБ ТА ЗАСОБІВ ЇХНЬОГО ЗАДОВОЛЕННЯ;
-ВІД ПРАГНЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОГО НАРОЩУВАННЯ
СПОЖИВАННЯ ДО РОЗУМНОГО САМООБМЕЖЕННЯ;
ОБСЯГІВ
- ВІД РЕЧОВОЇ СТРУКТУРИ СПОЖИВАННЯ ДО ПЕРЕВАЖАННЯ У
НІЙ ПОСЛУГ.

6. ПОСТІЙНИЙ ПРОЦЕС УДОСКОНАЛЕННЯ ЛЮДСЬКОЇ ОСОБИСТОСТІ, ЛЮДСЬКА ФАНТАЗІЯ, КОНКУРЕНЦІЯ ВИРОБНИКІВ І СУЧАСНІ КОМУНІКАЦІЇ СТИМУЛЮЮТЬ БЕЗПЕРЕР

ПОСТІЙНИЙ ПРОЦЕС УДОСКОНАЛЕННЯ ЛЮДСЬКОЇ ОСОБИСТОСТІ,
ЛЮДСЬКА ФАНТАЗІЯ, КОНКУРЕНЦІЯ ВИРОБНИКІВ І СУЧАСНІ
КОМУНІКАЦІЇ
СТИМУЛЮЮТЬ
БЕЗПЕРЕРВНИЙ
РОЗВИТОК
ТА
УРІЗНОМАНІТНЕННЯ ПОТРЕБ. ОДНАК ПРАГНЕННЯ ЗАДОВОЛЬНИТИ
ЗРОСТАЮЧІ ПОТРЕБИ КОЖНОГО МОМЕНТУ НАШТОВХУЄТЬСЯ НА
ВІДНОСНУ ОБМЕЖЕНІСТЬ РЕСУРСІВ. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧНОСТІ МІЖ
НЕВГАМОВНІСТЮ ТА БЕЗМЕЖНІСТЮ ПОТРЕБ І ОБМЕЖЕНІСТЮ
РЕСУРСІВ ПОРОДЖУЄ ПРОБЛЕМУ ВИБОРУ, ВИЗНАЧАЄ МЕТУ
ЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ.

7. ВИЯВЛЕННЯ ШЛЯХІВ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОБМЕЖЕНИХ РЕСУРСІВ З МЕТОЮ МАКСИМАЛЬНО МОЖЛИВОГО ЗАДОВОЛЕННЯ БЕЗМЕЖНИХ ПОТРЕБ ПОВ'ЯЗАНЕ З ПОС

ВИЯВЛЕННЯ ШЛЯХІВ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОБМЕЖЕНИХ
РЕСУРСІВ З МЕТОЮ МАКСИМАЛЬНО МОЖЛИВОГО ЗАДОВОЛЕННЯ
БЕЗМЕЖНИХ
ПОТРЕБ
ПОВ'ЯЗАНЕ
З
ПОСТІЙНОЮ
ОЦІНКОЮ
ТА
ВИБОРОМ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВАРІАНТІВ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ.
ВИЯВЛЕННЯ
ПОТРЕБ
СПОЖИВАЧІВ
І
ВМІННЯ
ЗАДОВОЛЬНИТИ ЦІ ПОТРЕБИ ОДНОЧАСНО З ВИРІШЕННЯМ ЗАВДАНЬ
РАЦІОНАЛЬНОГО
ВИКОРИСТАННЯ
ВИРІШАЛЬНОЮ
ПЕРЕДУМОВОЮ
ОБМЕЖЕНИХ
УСПІХУ
РЕСУРСІВ
СТАЄ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ. СУЧАСНИЙ БІЗНЕС НЕ МОЖЛИВИЙ БЕЗ ОВОЛОДІННЯ
ВИЧЕРПНОЮ
ІНФОРМАЦІЄЮ
СТОСОВНО
ЯКІСНИХ
ПАРАМЕТРІВ,
ОБСЯГУ ТА ДИНАМІКИ ПОТРЕБ, ЇХНЬОГО ПРОГНОЗУВАННЯ, А ТАКОЖ
АКТИВНОГО
ВПЛИВУ
НА
ФОРМУВАННЯ
СПОЖИВАННЯ.
ОБСЯГІВ
І
СТРУКТУРИ

8.

ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ДЕРЖАВНІ СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ ТА ДЕРЖАВНІ СОЦІАЛЬНІ
ГАРАНТІЇ
ДЕРЖАВНІ СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ

ВСТАНОВЛЕНІ ЗАКОНАМИ МІНІМАЛЬНІ РОЗМІРИ
ОПЛАТИ ПРАЦІ, ДОХОДІВ ГРОМАДЯН, ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ,
РОЗМІРИ ІНШИХ ВИДІВ СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ, ВСТАНОВЛЕНІ ЗАКОНАМИ ТА ІНШИМИ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИМИ АКТАМИ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ РІВЕНЬ ЖИТТЯ НЕ НИЖЧИЙ ВІД
ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ
ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ

ВАРТІСНА ВЕЛИЧИНА ДОСТАТНЬОГО ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НОРМАЛЬНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ЙОГО ЗДОРОВ’Я
НАБОРУ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ, А ТАКОЖ МІНІМАЛЬНОГО НАБОРУ НЕПРОДОВОЛЬЧИХ
ТОВАРІВ ТА МІНІМАЛЬНОГО НАБОРУ ПОСЛУГ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ЗАДОВОЛЕННЯ ОСНОВНИХ
СОЦІАЛЬНИХ І КУЛЬТУРНИХ ПОТРЕБ ОСОБИСТОСТІ
СОЦІАЛЬНІ НОРМИ І НОРМАТИВИ – ПОКАЗНИКИ НЕОБХІДНОГО СПОЖИВАННЯ ПРОДУТІВ
ХАРЧУВАННЯ, НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНІМИ,
МЕДИЧНИМИ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМИ, СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИМИ ПОСЛУГАМИ
НОРМАТИВИ ВИТРАТ (ФІНАНСУВАННЯ) – ПОКАЗНИКИ ПОТОЧНИХ І КАПІТАЛЬНИХ ВИТРАТ З
БЮДЖЕТІВ УСІХ РІВНІВ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ НА РІВНІ, НЕ НИЖЧОМУ
ВІД ДЕРЖАВНИХ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ І НОРМАТИВІВ

9.

Мінімальна заробітна плата
– це законодавчо встановлений розмір
заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може
здійснюватися оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці
(обсяг робіт) (Кодекс законів про працю України, Закон України «Про оплату
праці» від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР). Згідно з пп. 8 п.1 ст. 40 Бюджетного кодексу
України розмір мінімальної заробітної плати визначається в Законі про
Державний бюджет на відповідний рік.
Початок дії
01.01.2013 р.
01.12.2013 р.
01.09.2015
Нормативний акт,
Розмір мінімальної
яким було
заробітної плати встановлено новий
розмір МЗП
1147 грн.
1218 грн.
1378 грн.
Закон України "Про
Державний бюджет
України на 2013
рік"(стаття 8)
-

10. ВІДПОВІДНО ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ НА 2014 РІК, ЯК І У ПОПЕРЕДНІ РОКИ, РОЗМІР МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЗАЛИШАЄТЬСЯ НА РІВНІ ПРОЖИТКОВОГО М

ВІДПОВІДНО ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ НА 2014 РІК, ЯК І У
ПОПЕРЕДНІ РОКИ, РОЗМІР МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
ЗАЛИШАЄТЬСЯ
НА
РІВНІ
ПРОЖИТКОВОГО
МІНІМУМУ
БЕЗ
ВРАХУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ. ЗАЗНАЧЕНА
ТЕНДЕНЦІЯ ПРИЗВОДИТЬ ДО ЗНИЖЕННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ РОЗМІРІВ
МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА ФАКТИЧНОГО ПРОЖИТКОВОГО
МІНІМУМУ, ЯКЕ СТАНОМ НА СІЧЕНЬ 2014 РОКУ СТАНОВИТЬ 97,3%
(МІНІМАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА 1218 ГРН., ФАКТИЧНИЙ РОЗМІР
ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ У ЦІНАХ ГРУДНЯ 2013 РОКУ ДЛЯ
ПРАЦЕЗДАТНИХ ОСІБ 1252 ГРН.). І ЦЕ БЕЗ ВРАХУВАННЯ ПОДАТКУ НА
ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ.
РОЗМІР
МІНІМАЛЬНОЇ
ЗАРОБІТНОЇ
ПЛАТИ
З 1 СІЧНЯ
З 1 ЛИПНЯ
З 1 ЖОВТНЯ
В
СЕРЕДНЬОМУ
ЗА РІК
У МІСЯЧНОМУ
РОЗРІЗІ, ГРН.
1218
1250
1301
1246,7
7,3
7,49
7,8
7,47
У
ПОГОДИННО
МУ РОЗРІЗІ,
ГРН.

11. ДИНАМІКА МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УКРАЇНІ, НА КІНЕЦЬ РОКУ, ГРН.

РІК
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
РОЗМІР МІНІМАЛЬНОЇ
ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
15
45
55
74
90
140
165
237
237
332
400
460
605
744
922
1004
1134
1218
1218
1378
БАЗИСНИЙ ТЕМП
ЗРОСТАННЯ, %
300,0
366,7
493,3
600,0
933,3
1100,0
1580,0
1580,0
2213,3
2666,7
3066,7
4033,3
4960,0
6146,7
6693,3
7560,0
8120,0
8120,0
9186,7

12.

13. МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА В ЕВРОПЕ ДАННЫЕ Eurostat (ЕВРО В МЕСЯЦ). РАЗМЕР МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ КАЖДОЙ СТРАНЫ. ПО

МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА В ЕВРОПЕ
ДАННЫЕ Eurostat (ЕВРО В МЕСЯЦ). РАЗМЕР МИНИМАЛЬНОЙ
ЗАРПЛАТЫ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ КАЖДОЙ
СТРАНЫ. ПОНЯТИЯ МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ НЕТ, НАПРИМЕР, В
ГЕРМАНИИ, ИТАЛИИ, НОРВЕГИИ, АВСТРИИ.
ЛЮКСЕМБУРГ
БЕЛЬГИЯ
НИДЕРЛАНДЫ
ИРЛАНДИЯ
ФРАНЦИЯ
БРИТАНИЯ
СЛОВЕНИЯ
ИСПАНИЯ
МАЛЬТА
ГРЕЦИЯ
ПОРТУГАЛИЯ
ПОЛЬША
ВЕНГРИЯ
СЛОВАКИЯ
ЭСТОНИЯ
ЧЕХИЯ
ЛАТВИЯ
ЛИТВА
БОЛГАРИЯ
РУМЫНИЯ
РОССИЯ
БЕЛАРУСЬ
УКРАИНА
159
157
129
122
108
0
377
341
338
320
312
290
287
500
566
1264
784
753
697
684
1000
1502
1469
1462
1430
1500
1874
2000

14.

Мінімальна пенсія – це державна соціальна гарантія. Порядок виплати і
розмір мінімальної пенсії в Україні регулюється Законом № 1058-IV від
09.08.2003 "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Цей
закон поширюється на тих громадян, хто платять внески до Пенсійного фонду,
або за кого внески платять працедавці.
Мінімальна пенсія в Україні належить тим, хто вийшов на пенсію за віком, а
також у зв'язку з втратою годувальника на одного утриманця. Мінімальний
розмір пенсії за віком нараховується за наявності необхідного страхового
стажу. Необхідний страховий стаж для чоловіків складає 25 років, а для жінок 20 років.
Мінімальна пенсія за віком встановлюється у розмірі одного прожиткового
мінімуму для осіб, що втратили працездатність, за наявності необхідного
страхового стаж
За кожен рік страхового стажу понад встановлений необхідний мінімум
розмір мінімальної пенсії в Україні збільшується на один відсоток. Тобто, за
кожен рік стажу понад норму передбачена доплата в один відсоток від
фактичного розміру пенсії, яка вже була нарахована з урахуванням стажу і
заробітку. Але ця сума не повинна перевищувати одного відсотка від
мінімальної пенсії. Якщо ж страховий стаж не досягає необхідного мінімуму, то
розмір пенсії встановлюється пропорційно наявному страховому стажу.

15. ДИНАМІКА ЗМІНИ МІНІМАЛЬНОЇ ПЕНСІЇ В УКРАЇНІ В 2005-2015 РР.

ДИНАМІКА ЗМІНИ МІНІМАЛЬНОЇ ПЕНСІЇ В УКРАЇНІ В
2005-2015 РР.
ДАТА
РОЗМІР МІНІМАЛЬНОЇ ПЕНСІЇ, ГРН.
2005
332
2006
366
2007
415,11
2008
544
2009
573
2010
734
2011
800
2012
884
З 01.01.2013
894
З 01.12.2013
949
З 01.01.2014
949
З 01.09.2015
1074

16.

ПЕНСИИ ДЕПУТАТОВ И СУДЕЙ В 15 РАЗ ВЫШЕ ОБЫЧНЫХ В
УКРАИНЕ. ДЕПУТАТЫ-ПЕНСИОНЕРЫ ПОЛУЧАЮТ 15 ТЫС. ГРН., А
УЧИТЕЛЯ – 1 ТЫС. ГРН.
Пенсионный фонд сообщает, что на текущий момент в Украине
насчитывается 1019 депутатов-пенсионеров. Депутаты на
заслуженном отдыхе получают пенсию в размере 15 427,28 грн. – это
сумма, которая выделяется им на основании закона «О статусе
народного депутата».
Бывшие военные и работники внутренних дел (664 тысячи 449
человек), получают пенсию в размере 2345,69 грн.
Журналисты получают немного больше – 3146,10 грн. Их размер
пенсии предписан в законе «О государственной поддержке СМИ и
социальная защита журналистов».
Таможенники на основании Таможенного кодекса получают 4460,74
грн.
Вместе с тем средняя пенсия для 79 тысяч 276 работников
образования, по состоянию на 1 января этого года, составляла
1119,89 грн.
Государственные служащие (123 тысячи 268 человек) получили
среднюю пенсию в 3102,95 грн.
Бывшие судьи получают пенсию в размере 7795,42 грн.
Бывшие прокуроры получают немного меньше – 6684,54 грн.
Держи ФИНАНСЫ при
сообщить об этом редакции

17.

16000 15443
14000
12000
10105
10000
ГРН. 8000
5678 5637
6000
4432 4285
3374
4000
ПОМІЧНИК
НАРДЕПА
СПІВРОБІТНИКИ
НБУ
МИТНИКИ
СУДДІ
ПРОКУРОРИ
КАБМІН
0
НАРОДНІ
ДЕПУТАТИ
2000

18. СЕРЕДНІЙ РОЗМІР МІСЯЧНОЇ ПЕНСІЇ ТА КІЛЬКІСТЬ ПЕНСІОНЕРІВ

Середній розмір призначеної місячної пенсії пенсіонерам, які перебувають на обліку в органах
Пенсійного фонду, грн.
Кількість пенсіонерів,
тис.
у тому числі:
всього
за віком
у разі втрати
годувальника
за інвалідністю
1996
38,7
38,8
45,6
33,2
14487,5
1997
51,9
50,8
67,3
43,6
14487,2
1998
52,2
50,9
68,6
43,5
14534,8
1999
60,7
60,1
75,9
47,8
14520,3
2000
68,9
69,3
82,3
52,0
14529,8
2001
83,7
85,2
94,5
61,0
14446,6
2002
122,5
127,1
129,7
85,5
14423,1
Середній розмір призначеної місячної пенсії пенсіонерам, які перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду
Одиниці виміру
2003
Роки
1991
Крб.
1992
1993
Тис. крб.
136,6
Кількість пенсіонерів (млн.)
у тому числі:
всього
за віком
103,6
539,6
9735
141,8
за інвалідністю
у разі втрати годувальника
109,7

554,8

10204
10469
142,4
58,0
423,6
6304
95,9
13,1
13,6
14,2
1994
292,1
306,9
317,4
185,5
14,5
1995
1156
1174
1368
809
14,5
14375,9
2004
182,2
194,3
170,9
120,2
14347,6
2005
316,2
323,8
305,2
262,9
14065,1
2006
406,8
417,7
393,2
302,8
14050,0
2007
478,4
497,0
435,8
339,3
13936,8
2008*
776,0
798,9
624,4
517,5
13819,0
2009
934,3
942,7
780,7
696,6
13749,8
2010
1032,6
1039,6
884,6
807,9
13721,1
2011
1151,9
1156,0
1033,8
940,0
13738,0
2012
1253,3
1252,4
1164,3
1053,8
13820,5

19.

Самые высокие пенсии получают в Киеве, Севастополе и Донецкой
области. Среднее пособие в старости здесь 1996 грн., 1617 грн. и 1734
грн. соответственно.
Но и этим показателям далеко до средних пенсий народных депутатов
и судей — 15427 грн. и 7795 грн. А самая низкая пенсия - в
Тернопольской области (разница с киевской - 774 гривны).
Больше всего вип-пенсионеров живут в столице. Например, здесь 632
нардепа получают средние (для города и категории пенсионеров) 15
636 грн, а вот 204 судьи заслуженно отдыхают на 13 198 грн.
Для сравнения приведем средние доходы бывших работников сферы
образования: по стране это 1119 грн, а по Киеву — 1165 грн. Не очень
отличаются и пенсии медиков: 1109 грн по всей Украине и 1204 грн в
столице.
И даже шахтерам на заслуженный отдых не причитается и половины
судейской пенсии. Горняки в среднем получают 2800 грн.

20.

21.

22.

23. РОЗМІР ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ НА 2014 РІК  

РОЗМІР ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ НА 2014 РІК
З 1 СІЧНЯ З 1 ЛИПНЯ З 1
ЖОВТНЯ
1207 (БУЛО 1256(БУЛО
ЗАПЛАНО- ЗАПЛАНОВАНО)
ВАНО)
З
В
01.09.2015
СЕРЕДНЕМ
РОКУ
У
ЗА РІК
НА ОДНУ ОСОБУ В
РОЗРАХУНКУ НА
МІСЯЦЬ
1176
ДЛЯ ДІТЕЙ ВІКОМ
ДО 6 РОКІВ
1032
1059
1102
1056,25
ДЛЯ ДІТЕЙ ВІКОМ
ВІД 6 ДО 18 РОКІВ
1286
1320
1373
1316,25
ДЛЯ
ПРАЦЕЗДАТНИХ
ОСІБ
ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ
ВТРАТИЛИ
ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ
1218
1250
1301
1246,7
949
974
1014
971,5
1203,75
(ПЛАН)
1330

24. Украинцы признаны одними из самых бедных в Европе

Украинцы признаны одними из самых бедных
в Европе
ГРАЖДАНЕ
УКРАИНЫ
НЕ
МОГУТ
ПОЗВОЛИТЬ
СЕБЕ
ТРАТИТЬ
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА НА ПОКУПКИ.
УКРАИНА ПО УРОВНЮ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ ГРАЖДАН ВОШЛА
В ДЕВЯТКУ НАИМЕНЕЕ ЗАЖИТОЧНЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВ.
КАК ПЕРЕДАЕТ УНИАН, ОБ ЭТОМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ИССЛЕДОВАНИЕ
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ GFK, КОТОРАЯ ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ
ВОЗМОЖНЫЕ РАСХОДЫ В 2013 ГОДУ В 42 ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ.
АНАЛИТИКИ КОМПАНИИ ПОДСЧИТАЛИ, ЧТО В СРЕДНЕМ КАЖДЫЙ
ГРАЖДАНИН ИЗ ЭТИХ ГОСУДАРСТВ ПОТРАТИТ В 2013 ГОДУ НА ОПЛАТУ
ТОВАРОВ И УСЛУГ 12,8 ТЫСЯЧИ ЕВРО, В ТО ВРЕМЯ, КАК УКРАИНЦЫ
И ЖИТЕЛИ ЕЩЕ ВОСЬМИ ГОСУДАРСТВ, СРЕДИ КОТОРЫХ БЕЛАРУСЬ
И ЧЛЕН ЕВРОСОЮЗА БОЛГАРИЯ, МЕНЬШЕ 25% ЭТОЙ СУММЫ.
САМЫМИ БОГАТЫМИ В ЕВРОПЕ ОСТАЮТСЯ ГРАЖДАНЕ НОРВЕГИИ
И ШВЕЙЦАРИИ, КОТОРЫЕ СМОГУТ ПОТРАТИТЬ ВДВОЕ БОЛЬШУЮ СУММУ,
ЧЕМ В СРЕДНЕМ ЕВРОПЕЙЦЫ, А АБСОЛЮТНЫМ ЛИДЕРОМ СТАЛО
КНЯЖЕСТВО ЛИХТЕНШТЕЙН, С НАСЕЛЕНИЕМ ОКОЛО 35 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК,
ЖИТЕЛИ КОТОРОГО ПОТРАТЯТ В 4 РАЗА БОЛЬШЕ.
«В
ЦЕЛОМ
В
РУКАХ
50%
ЖИТЕЛЕЙ
АНАЛИЗИРУЕМЫХ
СТРАН
СКОНЦЕНТРИРОВАНО
72%
ЕВРОПЕЙСКОЙ
ПОКУПАТЕЛЬНОЙ
СПОСОБНОСТИ», — ОТМЕЧАЕТ GFK.
ГРАЖДАНЕ САМОГО БОЛЬШЕГО НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ЗАПАДНОГО
СОСЕДА УКРАИНЫ – ПОЛЬШИ — ПОТРАТЯТ 45% ОТ СРЕДНИХ
ЕВРОПЕЙСКИХ РАСХОДОВ НА ФОНЕ 81% В СЛОВЕНИИ, 58% В ЧЕХИИ И 60%
В СЛОВАКИИ.

25. ОТЛИЧИЕ ДОХОДОВ БЕДНОГО УКРАИНЦА И БЕДНОГО АМЕРИКАНЦА

В США БЕДНЫМИ СЧИТАЮТСЯ ТОЛЬКО ТЕ ГРАЖДАНЕ, КОТОРЫЕ
РАСПОЛАГАЮТ ДОХОДАМИ МЕНЕЕ 40% ОТ СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЫ ПО
СТРАНЕ, А ЭТО ПРИМЕРНО 1200 ДОЛЛАРОВ В МЕСЯЦ. В ГЕРМАНИИ
БЕДНЫМИ СЧИТАЮТСЯ ТЕ ГРАЖДАНЕ, ДОХОДЫ КОТОРЫХ МЕНЬШЕ
НА 50-60% ОТ СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЫ 1270 ДОЛЛАРОВ.
ТАКИМ ОБРАЗОМ, ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ В УКРАИНЕ РАВЕН 150
ДОЛЛАРАМ, А В США – 1200 ДОЛЛАРОВ, РАЗНИЦА В 8 РАЗ.
ПРИ ДОДСЧЕТЕ БЕДНЫХ ГРАЖДАН ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА
СТАТИСТИКИ ИСПОЛЬЗУЕТ МЕТОД, КОТОРЫЙ ПРИМЕНЯЕТСЯ В ООН:
В ГОСУДАРСТВАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
БЕДНЫМИ СЧИТАЮТ ТОЛЬКО ТЕХ ГРАЖДАН, КОТОРЫЕ РАСХОДУЮТ В
СУТКИ МЕНЕЕ 5-ТИ ДОЛЛАРОВ (40 ГРН.). В УКРАИНЕ СУТОЧНЫЙ
ЛИМИТ РАСХОДОВ БЕДНЫХ СОСТАВЛЯЕТ 4,6 ДОЛЛАРА, А В СТРАНАХ
ЕВРОПЫ СУТОЧНАЯ ПЛАНКА БЕДНОГО РАВНА 14 ДОЛЛАРАМ.

26. КАРТКА КИЯНИНА

27. МЕТА СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ "КАРТКА КИЯНИНА"

МЕТА СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
"КАРТКА КИЯНИНА"
НАДАННЯ МЕШКАНЦЯМ М. КИЄВА ЗРУЧНОГО ТА УНІВЕРСАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТУ
ДЛЯ ОТРИМАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ, ТАКОЇ ЯК:
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ПРОЇЗДУ В ГРОМАДСЬКОМУ МІСЬКОМУ ПАСАЖИРСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ;
ОТРИМАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ДИСКОНТУ ДЛЯ ОПЛАТИ ТОВАРІВ У МАГАЗИНАХ І
СУПЕРМАРКЕТАХ, А ТАКОЖ ПІЛЬГ В АПТЕЧНИХ ПУНКТАХ ПРИ БЕЗКОШТОВНОМУ ОТРИМАННІ
ЧИ КУПІВЛІ МЕДИКАМЕНТІВ;
ОБСЛУГОВУВАННЯ В ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ УСТАНОВАХ, ОТРИМАННЯ МЕДИЧНИХ
ПОСЛУГ;
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЛАТИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ;
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
БЕЗГОТІВКОВОЇ
ОПЛАТИ
ПОСЛУГ,
ЩО
НАДАЮТЬСЯ
МІСЬКИМИ
КОМУНАЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ПРИ ОПЛАТІ ПАРКУВАННЯ АВТОТРАНСПОРТУ;
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІЛЬГ ТА СУБСИДІЙ ПЕРЕДБАЧЕНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИМИ АКТАМИ
ТОЩО.
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ КИЯНАМ;
СТВОРЕННЯ
ТА
РЕАЛІЗАЦІЯ
ПРОЗОРОГО
І
ЕФЕКТИВНОГО
ПЕРСОНАЛЬНОГО НАДАННЯ МЕШКАНЦЯМ М. КИЄВА ЗАХОДІВ
ПІДТРИМКИ, НАРАХУВАННЯ КОМПЕНСАЦІЙНИХ І АДРЕСНИХ ВИПЛАТ;
СТВОРЕННЯ
ГРОМАДЯН;
ПРОГРЕСИВНИХ
СТАНДАРТІВ
СОЦІАЛЬНОГО
МЕХАНІЗМУ
СОЦІАЛЬНОЇ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПОБУДОВУ ОРІЄНТОВАНОГО НА ІНТЕРЕСИ ЛЮДЕЙ, ВІДКРИТОГО ДЛЯ ВСІХ І
СПРЯМОВАНОГО НА РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ М. КИЄВА ТОЩО.

28. ПЕРЕВАГИ КАРТКИ КИЯНИНА

ТРАНСПОРТ:
БЕЗКОШТОВНИЙ ПРОЇЗД ДЛЯ ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ;
ЗНИЖКА 12,5 % НА ПРОЇЗД В МЕТРОПОЛІТЕНІ ПРИ ПОКУПЦІ 50 ПОЇЗДОК
МЕДИЦИНА:
ЗНИЖКА 25 % НА 210 НАЙМЕНУВАНЬ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ У МЕРЕЖІ АПТЕК КП “ФАРМАЦІЯ”
КУЛЬТУРА:
ЗНИЖКА НА ВІДВІДУВАННЯ МУЗЕЇВ ТА ТЕАТРІВ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ
БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ:
БЕЗКОШТОВНЕ
ВІДКРИТТЯ
СОЦІАЛЬНОГО
ПОТОЧНОГО
РАХУНКУ,
НА
ЯКИЙ
ЗАРАХОВУВАТИМЕТЬСЯ ПЕНСІЯ, СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА, ДОТАЦІЯ;
ДОЛДАТКОВИЙ ДОХІД НА ЗАЛИШОК КОШТІВ 15 %;
БЕЗОПЛАТНІ ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА ЗАСОБАМИ СМСІНФОРМУВАННЯ;
ДИСТАНЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ В СИСТЕМІ ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГУ;
БЕЗОПЛАТНЕ ЗНЯТТЯ КОШТІВ У БАНКОМАТАХ БАНКУ “ХРЕЩАТИК” ТА ВСІХ БАНКІВ-ПАРТНЕРІВ
ТОРГОВІ МЕРЕЖІ:
“БІЛЛА УКРАЇНА” НАДАЄ 7 % ЗНИЖКИ ВІД ВАРТОСТІ ТОВАРІВ ПО РОЗДРІБНИХ ЦІНАХ (ОКРІМ
АКЦІЙНИХ, ТОВАРІВ ТМ CLEVER, АЛКОГОЛЬНИХ ТА ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ) З МОМЕНТУ
ВІДКРИТТЯ МАГАЗИНУ ДО 12-00 ГОД. З ПН. ПО ПТ.
“НОВУС УКРАЇНА” БЕЗКОШТОВНО ВИДАЄ УТРИМУВАЧАМ “КАРТКИ КИЯНИНА” НАКОПИЧУВАЛЬНУ
БОНУСНУ КАРТКУ “NOVUS”, НА ЯКУ ЗАРАХОВУЄТЬСЯ БОНУС У РОЗМІРІ 3 % ВІД ВАРТОСТІ
ПРИДБАНОГО ТОВАРУ
“ТОРГОВИЙ ДІМ “ВЕСТ ЛАЙН” НАДАЄ 7 % ЗНИЖКИ ВІД ВАРТОСТІ ТОВАРІВ ПО РОЗДРІБНИХ ЦІНАХ
(ОКРІМ АКЦІЙНИХ ТОВАРІВ ТА ТОВАРІВ, НА ЯКІ ПОШИРЮЄТЬСЯ ДЕРЖАВНЕ ЦІНОВЕ
РЕГУЛЮВАННЯ) ЩОДНЯ З 08-00 ДО 12-00 ГОД.
“ФУРШЕТ” НАДАЄ ЗНИЖКИ В РОЗМІРІ 3 % НА ТОВАРИ, ЯКІ ПІДПАДАЮТЬ ПІД ДЕРЖАВНЕ ЦІНОВЕ
РЕГУЛЮВАННЯ ТА ДЕКЛАРУВАННЯ, ТА 5 % НА ВСІ ІНШІ ГРУПИ ТОВАРІВ (КРІМ ТЮТЮНОВИХ
ВИРОБІВ, АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ, НА ЯКІ ВСТАНОВЛЕНО МІНІМАЛЬНІ ЦІНИ, АКЦІЙНИХ ТОВАРІВ,
ПОДАРУНКОВИХ СЕРТИФІКАТІВ, СТАРТОВИХ ПАКЕТІВ МОБІЛЬНОГО ЗВЯЗКУ ТА ВАУЧЕРІВ
ПОПОВНЕННЯ РАХУНКІВ) З МОМЕНТУ ВІДКРИТТЯ МАГАЗИНУ ДО 13-00 ГОД.

29. ХТО МОЖЕ ОТРИМАТИ:

БАТЬКИ БАГАТОДІТНИХ СІМЕЙ
ПЕНСІОНЕРИ ТА ІНВАЛІДИ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВА БЕЗКОШТОВНОГО ПРОЇЗДУ В МЕТРОПОЛІТЕНІ
НЕПРАЦЮЮЧІ ОСОБИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ДОГЛЯД ЗА ДІТЬМИ-ІНВАЛІДАМИ ТА ОТРИМУЮТЬ
ДЕРЖАВНУ СОЦІАЛЬНУ ДОПОМОГУ
ОСОБИ, ЯКІ НЕ МАЮТЬ ПРАВО НА ПЕНСІЮ ТА ІНВАЛІДИ
СОЦІАЛЬНІ ПРАЦІВНИКИ
УСІ ГРОМАДЯНИ, ЗАРЕЄСТРОВАНІ У КИЄВІ
ОСОБИ, ЯКІ НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНІ, АЛЕ НАВЧАЮТЬСЯ І ПРАЦЮЮТЬ У КИЄВІ
ЯК ЗАРЕЄСТРУВАТИ:
НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ:
ПАСПОРТ (2 КОПІЇ 1-Ї , 2-Ї ТА СТОРІНКИ З ОСТАННІМ МІСЦЕМ РЕЄСТРАЦІЇ)
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР (2 КОПІЇ)
ПІЛЬГОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ
ОРИГІНАЛИ ЦИХ ДОКУМЕНТІВ
ДЕ ОТРИМАТИ:
У РАЙОННОМУ УПРАВЛІННІ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ЗА МІСЦЕМ
РЕЄСТРАЦІЇ АБО У ВІДДІЛЕННЯХ БАНКУ “ХРЕЩАТИК”

30. ВИТРАТИ РОБОЧОГО ЧАСУ ПРОТЯГОМ РОКУ

КРАЇНА
ПІВДЕННА
КОРЕЯ
ГРЕЦІЯ
ЧЕХІЯ
УГОРЩИНА
ПОЛЬЩА
ТУРЕЧЧИНА
МЕКСИКА
ІТАЛІЯ
США
ІСЛАНДІЯ
ЯПОНІЯ
ФІНЛЯНДІЯ
РОСІЯ
УКРАЇНА
НІМЕЧЧИНА
НІДЕРЛАНДИ
РОБОЧИЙ
МІНІМАЛЬНА
ЧАС, ГОД/РІК ВІДПУСТКА
2357
10
ДЕРЖАВНІ
СВЯТА
11
2052
20
1997
20
1989
20
1985
20
1918
14-26
1883
8-16
1800
20
1797
10
1794
24
ІНШІ КРАЇНИ
1784
10
1712
30
1700
24
1688
24
1436
24
1391
20
12
12
10
12
7
14
12
8
12
15
17
13
10
14
11

31. СПОЖИВЧИЙ КОШИК – НАБІР ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ЗАДОВОЛЕННЯ ПЕРШОЧЕРГОВИХ ПОТРЕБ ЛЮДИНИ. ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ПРОЖИ

СПОЖИВЧИЙ КОШИК – НАБІР ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ НЕОБХІДНИХ
ДЛЯ
ЗАДОВОЛЕННЯ
ПЕРШОЧЕРГОВИХ
ПОТРЕБ
ЛЮДИНИ.
ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
ДЛЯ
РОЗРАХУНКУ
ПРОЖИТКОВОГО
МІНІМУМУ, А ТАКОЖ З МЕТОЮ ПОРІВНЯННЯ ІНТЕГРАЛЬНИХ
ПРОДОВОЛЬЧИХ ЦІН У РІЗНИХ РЕГІОНАХ.
ВІН ВОСТАННЄ В УКРАЇНІ БУВ ЗАТВЕРДЖЕНИЙ У 2012 Р. (НЕ
ПЕРЕГЛЯДАВСЯ В УКРАЇНІ З 2000 Р., ХОЧА ЗАКОНОДАВСТВОМ
ПЕРЕДБАЧЕНО ЙОГО ОНОВЛЕННЯ КОЖНІ 5 РОКІВ) І ВКЛЮЧАЄ 335
КОМПОНЕНТІВ.
ВАРТІСТЬ СПОЖИВЧОГО КОШИКА НА 1 МІСЯЦЬ
ЗАПРОПОНОВАНИЙ УКРАЇНСЬКОЮ ВЛАДОЮ
1569 ГРН. / 196
ДОЛ.
ЗАПРОПОНОВАНИЙ ЗА ДАНИМИ ОПИТУВАННЯ
УКРАЇНЦІВ
3580 ГРН. / 447
ДОЛ.
ЗАПРОПОНОВАНИЙ ЗА РОЗРАХУНКАМИ ЕКСПЕРТІВ ООН
510 ДОЛ.

32. ЗА РІШЕННЯМ УРЯДУ УКРАЇНИ, СКЛАД СПОЖИВЧОГО КОШИКА СТАНОВИТЬ  НА 1 РІК НА ОДНУ ОСОБУ:

ЗА РІШЕННЯМ УРЯДУ УКРАЇНИ, СКЛАД СПОЖИВЧОГО
КОШИКА СТАНОВИТЬ НА 1 РІК НА ОДНУ ОСОБУ:
ДВА КІЛОГРАМИ САЛА (АБО 5,5 ГРАМІВ НА ДЕНЬ) НА ОДНОГО
ДОРОСЛОГО Й ПІВТОРА КІЛОГРАМА (ТРОХИ БІЛЬШЕ 4 ГРАМІВ
НА ДЕНЬ) НА ПІДЛІТКА;
- ОДНЕ ЯЙЦЕ НА ДЕНЬ НА ПІДЛІТКА, ПІВ ЯЙЦЯ НА ДИТИНУ І 0,6 –
НА ДОРОСЛОГО;
- 16 КГ ЯЛОВИЧИНИ (БІЛЬШ,ЯК 43 Г НА ДЕНЬ);
- СВИНИНИ 8 КГ НА РІК (21 Г НА ДЕНЬ);
- ДВА КІЛО ПТИЦІ (14 КГ НА РІК, АБО 38 Г НА ДЕНЬ);
- КОВБАСИ 9 КГ (24,5 Г, АБО ОДИН ШМАТОЧОК НА ДЕНЬ);
- 62 КГ БІЛОГО ХЛІБА (169,8 Г НА ДЕНЬ, ЖИТИ МОЖНА);
- 95 КГ КАРТОПЛІ (260 Г НА ДЕНЬ);
- 25 КГ ПОМІДОРІВ І ОГІРКІВ РАЗОМ (68 Г НА ДЕНЬ);
- 60 КГ ФРУКТІВ І ЯГІД (164 Г НА ДЕНЬ, ПІВТОРА ЯБЛУКА);
- 13 КГ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ НА РІК
-

33. СПОЖИВЧИЙ КОШИК УКРАЇНЦЯ, ЯКИЙ ЗАТВЕРДЖЕНО УРЯДОМ УКРАЇНИ  У РОЗРІЗІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОДЯГОМ

СПОЖИВЧИЙ КОШИК УКРАЇНЦЯ, ЯКИЙ
ЗАТВЕРДЖЕНО УРЯДОМ УКРАЇНИ У РОЗРІЗІ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОДЯГОМ
СКЛАД СПОЖИВЧОГО КОШИКУ
КІЛЬКІСТЬ, ШТ.
РОКИ
ВИКОРИСТАН
НЯ
БАЛОНЬЄВА КУРТКА НА СИНТЕПОНІ
1
4
ЧОЛОВІЧИЙ КОСТЮМ
1
5
ДЖИНСИ
2
7
ЖІНОЧА ОСІННЯ КУРТКА
1
7
ЖІНОЧЕ ПАЛЬТО
1
8
СУКНЯ
2
7
ВОВНЯНА СПІДНИЦЯ
1
5
БЛУЗКА
3
4
КУПАЛЬНИК
1
4
ТРУСИ
6
2
ЖІНОЧІ ЗИМОВІ ЧОБОТИ
1
3

34.

ЗГІДНО З ЧИННОЮ СТРУКТУРОЮ СПОЖИВЧОГО
КОШИКУ В УКРАЇНІ ВИОКРЕМЛЮЮТЬ ДЛЯ СІМ`Ї НА 1
РІК ТАКОЖ:
- ТРИ КОВДРИ (ВИКОРИСТОВУВАТИ 10 РОКІВ),
- ТРИ ПОДУШКИ – (15 РОКІВ),
- 6 ПІДОДІЯЛЬНИКІВ – (5 РОКІВ),
- 6 ПРОСТИРАДЛ ТА НАВОЛОЧОК - ( 4 РОКИ),
- 3,5 ШМАТКА ТУАЛЕТНОГО МИЛА,
- 2 ПАЧКИ ПРАЛЬНОГО ПОРОШКУ,
- ПІВПЛЯШКИ ШАМПУНЮ ТА 1,4 ТЮБИКА ЗУБНОЇ
ПАСТИ,
- ТРИ РУЛОНИ ТУАЛЕТНОГО ПАПЕРУ.

35.

МЕДИКАМЕНТИ ДЛЯ СІМ`Ї НА РІК:
- 3 ПАЧКИ ВАТИ (БУЛО П'ЯТЬ),
- 5 ДЕСЯТИМЕТРОВИХ ПАКЕТІВ БИНТА,
- 5 УПАКОВОК ВАЛІДОЛУ АБО ВАЛЕРІАНИ,
- 3 БАНОЧКИ ЙОДУ ТА ЗЕЛЕНКИ,
- 6 УПАКОВОК БОЛЕЗАСПОКІЙЛИВОГО АБО ЖАРОЗНИЖУВАЛЬНОГО,
- 9 ПАЧОК ВІТАМІНІВ І 1 ПАЧКА ГІРЧИЧНИКІВ.
УРЯДОМ УКРАЇНИ ВСТАНОВЛЕНІ ТАКОЖ І НОРМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ ВІД 3,2 ДО 5,6 КУБОМЕТРА НА ЛЮДИНУ, 9,8 КУБОМЕТРА
ГАЗУ НА МІСЯЦЬ, ТОДІ, ЯК РАНІШЕ БУЛО 31,36. НОРМА НА МІСЯЦЬ
СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ — 110 КВТ/ГОД. ДЛЯ КВАРТИР
ІЗ ГАЗОВИМИ ПЛИТАМИ, 225 ДЛЯ КВАРТИР З ЕЛЕКТРОПЛИТАМИ.
МІСЯЧНА НОРМА РОЗМОВ НА ТЕЛЕФОН - 20 ХВИЛИН. МІСЯЧНА
НОРМА ОТРИМАННЯ ДРУКОВАНИХ ВИДАНЬ ЗА ПЕРЕДПЛАТОЮ ЧИ
ВРОЗДРІБ — 52 ПРИМІРНИКИ (ОДИН ТИЖНЕВИК). З 1 ДО 1,3
ЗБІЛЬШЕНА МІСЯЧНА НОРМА ВІДСИЛАННЯ ЛИСТІВ. РАЗ НА МІСЯЦЬ
ПРОПОНУЄТЬСЯ ВІДВІДУВАТИ БІБЛІОТЕКУ ЧИ КУПУВАТИ КНИЖКУ.
А ТАКОЖ НА РІК ЗАПЛАНОВАНІ ПРАННЯ ДВОХ КІЛОГРАМІВ
БІЛИЗНИ В ПРАЛЬНІ, ЧОТИРИ СТРИЖКИ ТА 0,2 ФОТОГРАФУВАННЯ І
524 ПОЇЗДКИ ГРОМАДСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ НА РІК, ТОБТО 1,4
ПОЇЗДКИ НА ДЕНЬ

36. НОВОВВЕДЕННЯ СПОЖИВЧОГО КОШИКУ НА 2012 РІК  УРЯДОМ УКРАЇНИ

НОВОВВЕДЕННЯ СПОЖИВЧОГО КОШИКУ НА 2012 РІК УРЯДОМ
УКРАЇНИ
ДОДАЛИ
КІВІ
ОЛИВКОВА ОЛІЯ
ПЕКІНСЬКА КАПУСТА
СПРЕД
ШАФИ-КУПЕ
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ
ВІКНА
БЛЕНДЕР
МІКСЕР
ДРЕЛЬ
НОУТБУК
КОНДИЦІОНЕР
ЗАБРАЛИ
ФЛЕШКА
ПІДГУЗНИКИ
НАРУЧНИЙ ГОДИННИК
КОНСЕРВИ М'ЯСНІ
МОЛОКО ЗГУЩЕНЕ
ВАРЕННЯ
ПАРАСОЛЬКА
ПІДГОТОВЧІ КУРСИ У
ВНЗ
ДЖЕМ
ЖУВАЛЬНА ГУМКА
ПОСЛУГИ НЯНІ
КАКАО
МАНІКЮР
ГОСПОДАРСЬКЕ МИЛО
ОРЕНДА ЖИТЛА
ЖУРНАЛИ
АВТО СТРАХУВАННЯ ВІДВІДУВАННЯ САУНИ
АВТОМИЙКА
РЕЄСТРАЦІЯ
УРОЧИСТИХ ПОДІЙ

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44. РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ СПОЖИВЧОГО КОШИКА ЗАСТАРІВ ТОМУ, ЩО:

1. ЗАСТАРІЛА МЕТОДИКА ЙОГО РОЗРАХУНКУ: НЕ ВРАХОВАНІ БЛАГА,
ЯКИМИ МИ СЬОГОДНІ КОРИСТУЄМОСЯ У ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ:
ВІД МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНТЕРНЕТУ ДО КАБЕЛЬНОГО
ТЕЛЕБАЧЕННЯ. КРІМ ТОГО, НЕ ПЕРЕДБАЧЕНІ ВИПЛАТИ ЩОДО
ВИКОРИСТАННЯ БАНКІВСЬКИХ КРЕДИТІВ, ОРЕНДИ ЖИТЛА, ВИТРАТИ
НА ПАЛИВО ДЛЯ ВЛАСНИКІВ АВТО;
2. ЗАСТАРІЛА СХЕМА ЙОГО ЗАТВЕРДЖЕННЯ: СПОЧАТКУ ПЕРЕЛІК
ЙОГО СКЛАДОВИХ РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ ДЕРЖАВНИМ КОМІТЕТОМ
СТАТИСТИКИ, ПОТІМ ЗАТВЕРДЖУЄТЬСЯ ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ. У
РЕЗУЛЬТАТІ НЕРІДКО ЦИФРИ ТА ТОВАРИ ЗМІНЮЮТЬСЯ ПРЯМО НА
ОЧАХ – В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТОГО, ХТО З ПОЛІТИКІВ ТА З ЯКОЮ
МЕТОЮ ЛОБІЮЄ ЦІ ЗМІНИ. КОШИК, А РАЗОМ З НИМ І ПРОЖИТКОВИЙ
МІНІМУМ, ПІДГОНЮЮТЬСЯ ПІД МОЖЛИВОСТІ БЮДЖЕТУ, А НЕ
НАВПАКИ.
ТАКИМ ЧИНОМ, В УКРАЇНІ ІСНУЄ ДВА СПОЖИВЧИХ КОШИКА:
ОДИН – ОФІЦІЙНИЙ, ДУЖЕ ДАЛЕКИЙ ВІД РЕАЛЬНОСТІ. ПРИ ЦЬОМУ НА
ЙОГО
ОСНОВІ
ВЕДУТЬСЯ
ВСІ
ОФІЦІЙНІ
РОЗРАХУНКИ

РОЗРАХОВУЄТЬСЯ
ІНФЛЯЦІЯ,
РОБИТЬСЯ
ПЕРЕРАХУНОК
СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ ТА ІН.
ДРУГИЙ – ТОЙ, ЩО ВІДБИВАЄ РЕАЛЬНИЙ ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ.
ЯКЩО КОШИК НАПОВНИТИ РЕАЛЬНИМ ЗМІСТОМ, ВИТРАТНУ ЧАСТИНУ
РІЧНОГО БЮДЖЕТУ КРАЇНИ ДОВЕЛОСЯ Б ЗБІЛЬШИТИ У 3-5 РАЗІВ.

45.

46.

СОГЛАСНО ИНФОГРАФИКЕ ВЫШЕ, УКРАИНЦЫ СЕЙЧАС ПОТРЕБЛЯЮТ:
• МЯСА И КОЛБАСЫ ДО 58 КГ В ГОД ИЛИ 4,8 КГ В МЕСЯЦ;
• РЫБЫ 11 КГ В ГОД ИЛИ 0,9 КГ В МЕСЯЦ;
• ХЛЕБА 140 КГ В ГОД ИЛИ 11,7 КГ В МЕСЯЦ;
• ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА - 21 Л (1,75 Л В МЕСЯЦ);
• САХАРА - 36 КГ ИЛИ 3 КГ В МЕСЯЦ;
• ОВОЩЕЙ - 110 КГ ИЛИ 9,1 КГ В МЕСЯЦ;
• КАРТОФЕЛЯ - ОКОЛО 100 КГ (8,3 КГ В МЕСЯЦ).
ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛЫМ ГОДОМ РЕЗУЛЬТАТЫ НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЕ. ТАК, МЯСА
УКРАИНЦЫ СТАЛИ ЕСТЬ МЕНЬШЕ НА 10%, ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ - НА 15-20%. А
ВОТ СПРОС НА КАРТОФЕЛЬ, ХЛЕБ И КРУПЫ ВЫРОС НА 6-8%.
СТАЛИ ТАКЖЕ УКРАИНЦЫ И МЕНЬШЕ ПИТЬ. ЭТО СВЯЗАНО С РЕЗКИМ РОСТОМ
СТОИМОСТИ АКЦИЗОВ НА ЭТИ ТОВАРЫ. ТАК, БУТЫЛКА ВОДКИ ПОДОРОЖАЛА ЗА
ГОД С 30 ДО 40 ГРН, А ПИВО - С 6-7 ДО 9-10 ГРН ЗА БУТЫЛКУ 0,5 Л.
УКРАИНЦЫ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ИЗ-ЗА КРИЗИСА И СКАЧКОВ ВАЛЮТЫ СТАЛИ МЕНЬШЕ ОТОВАРИВАТЬСЯ В МАГАЗИНАХ И ЗАЧАСТИЛИ НА БАЗАРЫ И СТИХИЙНЫЕ
РЫНКЕ В ПОИСКАХ ПРОДУКТОВ ПОДЕШЕВЛЕ. ТАКЖЕ ЛЮДИ ЭКОНОМЯТ НА
ИМПОРТНОЙ ЕДЕ - НА РЫБЕ, ЧАЕ И КОФЕ.
СОГЛАСНО СТАТДАННЫМ, В МЕСЯЦ КАЖДЫЙ УКРАИНЕЦ ПОТРЕБЛЯЕТ ВСЕГО 0,7 КГ
МЯСА И КОЛБАСЫ. НО НА САМОМ ДЕЛЕ ЭТИ ДАННЫЕ НЕ СОВСЕМ ПОЛНЫ, Т.К.
ЦИФРЫ ОХВАТЫВАЮТ ТОЛЬКО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ТО ЕСТЬ КРУПНЫЕ ТОРГОВЫЕ
СЕТИ И НЕБОЛЬШИЕ МАГАЗИНЫ, А ПОКУПКИ, КОТОРЫЕ УКРАИНЦЫ СОВЕРШАЮТ У
ФИЗЛИЦ И ЧАСТНИКОВ, ТОРГУЮЩИХ НА БАЗАРАХ, НЕ УЧИТЫВАЕЮТСЯ, ТАК ЧТО
РЕАЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ВЫШЕ.
АНАЛИТИКИ ПРОГНОЗИРУЮТ - В БУДУЩЕМ ГОДУ СИТУАЦИЯ ВРЯД ЛИ ИЗМЕНИТСЯ.

47.

КАБМИН ВПЕРВЫЕ ЗА 15 ЛЕТ ВЗЯЛСЯ ЗА ПЕРЕСМОТР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЫ.
ИСХОДЯ ИЗ ЕЕ СОСТАВА ВЫСЧИТЫВАЕТСЯ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ. СЕЙЧАС ОН
СОСТАВЛЯЕТ 1218 ГРН ДЛЯ ТРУДОСПОСОБНЫХ И 949 ГРН ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ.
ПРИЧИНОЙ ПЕРЕСМОТРА СТАЛ ИСК В СУД К ПРАВИТЕЛЬСТВУ, ПОДАННЫЙ В АПРЕЛЕ
ПРАВОЗАЩИТНИКОМ
СТАНИСЛАВОМ
БАТРИНЫМ
С
ТРЕБОВАНИЕМ
ПОВЫСИТЬ
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ ДО 7 ТЫС. ГРН И ПЕРЕСМОТРЕТЬ ПОТРЕБНОСТИ УКРАИНЦЕВ
(НАПРИМЕР, В НАШЕЙ КОРЗИНЕ НЕТ ЧАЯ, КОФЕ, МАСЛА, ИЗ ЛЕКАРСТВ ТОЛЬКО БИНТ,
ЗЕЛЕНКА, АНАЛЬГИН, ОБЕЗБАЛИВАЮЩЕЕ И СЕРДЕЧНОЕ).
ВО СКОЛЬКО ЖЕ ОБОЙДЕТСЯ РЕАЛЬНАЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА ПО НЫНЕШНИМ
ЦЕНАМ?
ОТМЕТИМ, ЧТО В 2000 ГОДУ, КОГДА ВВОДИЛАСЬ НЫНЕШНЯЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА,
МИНЗАРПЛАТА БЫЛА 90 ГРН, МИНПЕНСИЯ — 30 ГРН, А САМА ПОТРЕБКОРЗИНА СТОИЛА, ПО
ОЦЕНКАМ ЭКСПЕРТОВ, 330 ГРН. И ЭТО С УЧЕТОМ ДОЛГОСРОЧНЫХ РАСХОДОВ: НА ПОКУПКУ
ОДЕЖДЫ, ТЕХНИКИ, МЕБЕЛИ И Т. Д. НЫНЕ МИНЗАРПЛАТА — 1218 ГРН, МИНПЕНСИЯ — 949
ГРН, НО СТОИМОСТЬ ПОТРЕБКОРЗИНЫ ЭКСПЕРТЫ ОЦЕНИВАЮТ В 6000—7000 ГРИВЕН.
РАСЧЕТЫ ПОКАЗАЛИ: ТОЛЬКО НА ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ — ПИТАНИЕ, РЕШЕНИЕ БЫТОВЫХ
ПРОБЛЕМ (МЕЛКИЙ РЕМОНТ, ХИМЧИСТКА), ЛЕКАРСТВА, ПРОЕЗД, ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ — В МЕСЯЦ НЫНЕ УХОДИТ 2230 ГРН У РАБОТАЮЩЕГО УКРАИНЦА И 1862 ГРН — У
ПЕНСИОНЕРА, КОТОРОМУ "ПОЛОЖЕНО" МЕНЬШЕ ЕСТЬ И ОН НЕ ПЛАТИТ ЗА ПРОЕЗД. ТО
ЕСТЬ ИМЕЮЩИЙ МИНДОХОДЫ ДАЖЕ ДО УРОВНЯ МИНИМАЛЬНОГО НАБОРА ЕЖЕДНЕВНЫХ
ТОВАРОВ И УСЛУГ НЕДОТЯГИВАЕТ ПОЧТИ ВДВОЕ.
КОГДА ИЗМЕНЯТ
ПОДГОТОВКА К НАУЧНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ КОРЗИНЫ УЖЕ ИДЕТ: ПРОВЕСТИ ЕЕ
ПОРУЧИЛИ МИНСОЦПОЛИТИКИ, МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ, МОЗ И МИНФИНУ.
НОВАЯ ПОТРЕБКОРЗИНА МОЖЕТ БЫТЬ ПОДАНА НА УТВЕРЖДЕНИЕ КАБМИНУ ДО КОНЦА 2015
ГОДА. НО ЧТО КОНКРЕТНО В НЕЙ ИЗМЕНИТСЯ, ПОКА СКАЗАТЬ ТРУДНО.
ПО ОЦЕНКАМ ЭКСПЕРТОВ, НОВАЯ ПОТРЕБКОРЗИНА, ВЕРОЯТНО, БУДЕТ РАССЧИТАНА ПО
ЕВРОПЕЙСКОМУ ОБРАЗЦУ.
ОДНАКО ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ВЛАСТИ СРАЗУ ЖЕ ПОВЫСЯТ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ. "В
ПОТРЕБКОРЗИНУ ВКЛЮЧАТ РАСХОДЫ НА ОТДЫХ, ОБРАЗОВАНИЕ, ЛЕЧЕНИЕ, ПЕРЕСМОТРЯТ
НОРМЫ ПО ОДЕЖДЕ, ПОТРЕБТОВАРАМ, ЛЕКАРСТВАМ. НО НА ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД, ПОКА
ЭКОНОМИКА НЕ ВОССТАНОВИТСЯ, МОГУТ ВВЕСТИ "МИНИМАЛЬНУЮ КОРЗИНУ", КОТОРАЯ
НЕНАМНОГО БУДЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ НЫНЕШНЕЙ.

48.

49.

В 2013 Р. 1
ДОЛ. = 8
ГРН.
В 2015 Р. – В
СЕРЕДНЬОМ
У 23 ГРН.

50. СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ РІВНЯ ЖИТТЯ В КРАЇНІ

ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ – ВІД 25 (МІНІМУМ) ДО 85 (МАКСИМУМ) РОКІВ
ГРАМОТНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ – 100 % (НА 01.01.2008 Р. – 86 %)
СЕРЕДНЯ ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ – 15 РОКІВ
РЕАЛЬНИЙ ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕННЯ (В КУПІВЕЛЬНІЙ СПРОМОЖНОСТІ ДО ДОЛАРА) – ВІД
200 (МІНІМУМ) ДО 40 ТИС. (МАКСИМУМ)
5. СУМАРНИЙ КОЕФІЦІЄНТ НАРОДЖУВАНОСТІ (СЕРЕДНЯ КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ,НАРОДЖЕНИХ
ЖІНКОЮ У ФЕРТИЛЬНОМУ ВІЦІ ВІД 20 ДО 45 РОКІВ) – 2,14-2,15
6. КОЕФІЦІЄНТ СТАРІННЯ НАСЕЛЕННЯ (ЧАСТКА НАСЕЛЕННЯ, СТАРШОГО ЗА 65 РОКІВ У
ЗАГАЛЬНІЙ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ) – 7 %
7. СПІВВІДНОШЕННЯ 10 % НАЙБАГАТШИХ ДО 10 % НАЙБІДНІШИХ – 10:1
8. ЧАСТКА НАСЕЛЕННЯ, ЯКЕ ПРОЖИВАЄ ЗА МЕЖЕЮ БІДНОСТІ – 10 %
9. СПІВВІДНОШЕННЯ МІНІМАЛЬНОЇ ТА СЕРЕДНЬОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ – 1:3
10.МІНІМАЛЬНИЙ РІВЕНЬ ПОГОДИННОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ – 8 ДОЛ.
11.РІВЕНЬ БЕЗРОБІТТЯ (З УРАХУВАННЯМ ПРИХОВАНОГО) – 8-10 %
12.КІЛЬКІСТЬ ПРАВОПОРУШЕНЬ НА 100 ТИС. НАСЕЛЕННЯ – ДО 5 ТИС.
13.РІВЕНЬ ДЕПОПУЛЯЦІЇ (КІЛЬКІСТЬ НАРОДЖЕНИХ ДО КІЛЬКОСТІ ПОМЕРЛИХ) – 50:50
14.КІЛЬКІСТЬ ПСИХІЧНИХПАТОЛОГІЙ НА 100 ТИС. НАСЕЛЕННЯ – ДО 284 ОД.
1.
2.
3.
4.
ПЕРШІ 4 СТАНДАРТИ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ ІНДЕКСУ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ
КРАЇНИ. ЦЕЙ ПОКАЗНИК ІНТЕГРУЄ ТРИ СКЛАДОВІ: РІВЕНЬ ЖИТТЯ, ОСВІТУ І ДОВГОЛІТТЯ.
ІНШІ СТАНДАРТИ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ АНАЛІЗУ І ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ
СИТУАЦІЇ.
ЗА ПОКАЗНИКАМИ ТРИВАЛОСТІ ЖИТТЯ, МОЖЛИВОСТІ ОТРИМАТИ ОСВІТУ, РІВНЮ ДОХОДІВ
УКРАЇНА ВІДСТАЄ ВІД АЛБАНІЇ, БІЛОРУСІЇ ТА КОЛУМБІЇ І ЗАЙМАЄ НА 01.01.2008 Р. 76 МІСЦЕ З
177 КРАЇН.

51. ЗА ДАНИМИ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ КОЖНИЙ ДЕСЯТИЙ МЕШКАНЕЦЬ КРАЇНИ НЕ ДОЖИВАЄ ДО 35 РОКІВ. В УКРАЇНІ ЩОРІЧНО ВМИРАЄ БІЛЬШ НІ

ЗА ДАНИМИ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
КОЖНИЙ ДЕСЯТИЙ МЕШКАНЕЦЬ КРАЇНИ НЕ ДОЖИВАЄ ДО 35
РОКІВ. В УКРАЇНІ ЩОРІЧНО ВМИРАЄ БІЛЬШ НІЖ 700 ТИСЯЧ
ГРОМАДЯН, ТРЕТИНА З НИХ — ЛЮДИ ПРАЦЕСПРОМОЖНОГО
ВІКУ. ЗА РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНЦІВ СТАЛО МЕНШЕ НА 6,6
МІЛЬЙОНІВ.

52. ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ НА 01.01.2014 РОКУ

46143,7
45962,9
45778,5
45633,6
45553
45426,2
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1998
2000
2002
2004
2006
46372,7
46929,5
47662,4
48457,1
49918,1
50370,8
42000
40000
1996
44000
51728,4
46000
1994
48000
52114,4
50000
1992
52000
52056,6
54000

53. Почему украинцы живут меньше других европейцев http://news.mail.ru/inworld/ukraina/global/112/society

Население Украины будет сокращаться, по крайней мере в течение
ближайших десятилетий.
Причины: высокая смертность, низкая рождаемость и достаточно
“старое” население. Причем, если большая доля людей старшего
возраста и низкая рождаемость вполне соответствуют европейским
стандартам, то такая высокая смертность — отнюдь.
Если в начале 60-х прошлого века мы занимали передовые позиции
в мире по показателю смертности, то сейчас Украина занимает
предпоследнее место среди всех стран Европы и Центральной Азии. По
данным ООН, продолжительность жизни украинца ниже среднего
показателя по земному шару.
От чего умирают соотечественники?
1. Нездоровый образ жизни.
2. Чрезмерная занятость во вредных и опасных условиях и связанные
с
этим
профессиональные
заболевания,
профессиональный
травматизм, иногда даже смертельный.
3. Бытовой и дорожно-транспортный травматизм.
4. Загрязнение окружающей среды и плохое качество питьевой воды.
5. Недоступность качественной медицинской помощи.
Главная проблема — в том, что практически от всех заболеваний
украинцы умирают на несколько лет раньше, чем европейцы.
Говоря о возрастной структуре, следует отметить, что женщин, скорее
всего, будет больше, чем мужчин, а доля пенсионеров ощутимо
увеличится.

54. УКРАЇНА ЗАЙМАЄ 136 МІСЦЕ У СВІТІ ЗА РІВНЕМ ВАЛОВОГО ДОХОДУ НА ДУШУ НАСЕЛЕННЯ

УКРЇНА ПОТРАПИЛА У ГРУПУ КРАЇН З ДОХОДОМ НИЖЧЕ СЕРЕДНЬОГО —
ТОБТО ВІД БІЛЬШ НІЖ 1000 ДО БІЛЬШ НІЖ 4000 ТИС. ДОЛ. НА ОСОБУ В
РІК.
ЗА РІВНЕМ БЛАГОПОЛУЧЧЯ НАША ДЕРЖАВА ЗНАХОДИТЬСЯ У СПИСКУ
ПОРЯД З МОЛДОВОЮ, УЗБЕКИСТАНОМ ТА ГРУЗІЄЮ.

55.

ЗА
ДАНИМИ
ДЕРЖКОМСТАТУ
УКРАЇНИ,
БІЛЬШ
НІЖ
ПОЛОВИНА
УКРАЇНСЬКИХ СІМЕЙ НЕ МАЮТЬ ДІТЕЙ.
ПРИЧИНИ ТАКОЇ СИТУАЦІЇ:
1. ПЕРШИЙ СЕКСУАЛЬНИЙ ДОСВІД ЖІНКА ОТРИМАЛА ДУЖЕ РАНО Й
БЕЗ НЕОБХІДНИХ ЗНАНЬ ВІН ЗАКІНЧИВСЯ АБОРТОМ.
2. ШКІДЛИВІ
ЗВИЧКИ
(ПРИСТРАСТЬ
ДО
ЦИГАРОК,
СПИРТНОГО,
НАРКОТИКАМ).
3. ПРАКТИЧНО СИДЯЧИЙ ОБРАЗ ЖИТТЯ, СТРЕСИ, НЕПРАВИЛЬНЕ
ХАРЧУВАННЯ ТА НЕСПРИЯТЛИВА ЕКОЛОГІЯ.
4. МАТЕРІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ (АЛЕ, ЯК ПРАВИЛО УКРАЇНЦІ ЇХ НЕ
БОЯТЬСЯ. ОСКІЛЬКИ В УКРАЇНІ ПРИЙНЯТО ВВАЖАТИ, ЯКЩО БОГ
ДАСТЬ ДИТИНУ – ДАСТЬ І НА ДИТИНУ).

56. КАРТА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ГРЯЗНЫХ РЕГИОНОВ УКРАИНЫ (http://vz.ua/novosti/ekonomika/sostavlena_karta_ekologicheski_gryaznykh_regionov_ukrainy)

КАРТА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ГРЯЗНЫХ РЕГИОНОВ УКРАИНЫ
(http://vz.ua/novosti/ekonomika/sostavlena_karta_ekologicheski_gryaznyk
h_regionov_ukrainy)

57.

Кабмин принял постановление о новом перечне видов деятельности, представляющих
повышенную экологическую опасность. В список экологически опасных предприятий войдут
тепловые
электростанции,
гидроэлектростанции
на
реках,
гидроаккумулирующие
электростанции, ядерные установки, урановые объекты.
Особенно опасным с точки зрения экологии является производство стройматериалов,
производство в сфере черной и цветной металлургии, а также добыча и переработка
полезных ископаемых. В списке оказались также объекты машиностроения и
металлообработки.
В перечень опасных видов деятельности попали также фармацевтическое производство,
производство средств защиты растений, минеральных удобрений, основных химических
веществ, а также хранение любых химических продуктов, независимо от методов и объема
производства.
Наиболее опасные промышленные объекты – это АЭС, предприятия металлургической и
химической промышленности.
«Украинская металлургия опасна потому, что до сих пор использует технологии чуть ли не 1930х годов. Химпром опасен не только производством химикатов, сюда же можно отнести
деятельность цементных и асфальтных заводов, которые тоже могут нанести вред», – сказал
эколог.
Донбассу и Приднепровью тяжелее всех
Основная промышленность сконцентрирована на востоке страны – в двух наибольших по
экономическому значению регионах.
Первый – это Донбасс, то есть Донецкая и Луганская области.
Донбасс занимает 8,8% площади Украины, в нем проживает 15,5% населения – иными словами,
это самый густонаселенный регион страны.
На Донбасс приходится 23% выпуска всей промышленной продукции, в том числе 85%
топливной, 23% химической и нефтехимической, 37% металлургической, и 18% производства
электроэнергии.
Все эти отрасли не самым лучшим образом влияют на окружающую среду. Более 20% выбросов
вредных веществ в атмосферу приходится именно на Донецкую область.
Второе место по уровню территориальной концентрации производства и населения, а также
по экологическому загрязнению занимает Приднепровье – Днепропетровская и Запорожская
области. На 9% территории страны проживает 11,5% населения.
Здесь сконцентрировано 20% выпуска промышленной продукции. Ведущее место занимают
металлургическая, электроэнергетическая, химическая и нефтехимическая промышленность.

58. СТАРІННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

59. НАЙБІЛЬШЕ ДЕМОГРАФІЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ — СПІВВІДНОШЕННЯ НЕПРАЦЕЗДАТНОГО ТА ПРАЦЕЗДАТНОГО НАСЕЛЕННЯ — В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ, ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ТА ЖИТ

НАЙБІЛЬШЕ ДЕМОГРАФІЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ —
СПІВВІДНОШЕННЯ НЕПРАЦЕЗДАТНОГО ТА ПРАЦЕЗДАТНОГО
НАСЕЛЕННЯ — В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ, ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ТА
ЖИТОМИРСЬКИЙ ОБЛАСТЯХ

60. ПОМАРАНЧОВИЙ КОЛІР – ПЕРЕВАЖАЄ НАСЕЛЕННЯ ВІД 0 ДО 14 РОКІВ, СИНІЙ – ВІД 65 РОКІВ

61. СТАРІННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

62. КРАЇНИ СВІТУ З НАЙБІЛЬШОЮ ЧАСТКОЮ ПЕНСІОНЕРІВ У СКЛАДІ НАСЕЛЕННЯ (НА 01.01.2012 Р.)

МІС
ЦЕ У
РЕЙ
ТИН
-ГУ
1
2
3
4
6
7
8
10
11
13
14
16
17
18
19
КРАЇНА
ЧАСТКА
ВІК
НАСЕЛЕН ВИХОДУ
НЯ У ВІЦІ
НА
СТАРШЕ ПЕНСІЮ
60 РОКІВ, ЧОЛОВІ%
КІВ
29,7
67
ЯПОНІЯ
26,4
65
ІТАЛІЯ
25,7
65
НІМЕЧЧИНА
24,7
65
ШВЕЦІЯ
24
65
ФІНЛЯНДІЯ
24
65
ГРЕЦІЯ
23,3
65
ПОРТУГАЛІЯ
23
65
БЕЛЬГІЯ
23
65
ДАНІЯ
22,9
65
АВСТРІЯ
22,7
60,5
ФРАНЦІЯ
22,4
63
ЕСТОНІЯ
ВЕЛИКА
22,4
65
БРИТАНІЯ
22,2
65
ІСПАНІЯ
22,1
62
УГОРЩИНА
ВІК
СЕРЕДНЯ СЕРЕДНЯ
ВИХОДУ ТРИВА- ПЕНСІЯ, $
НА
ЛІСТЬ
ПЕНСІЮ ЖИТТЯ
ЖІНОК
62
60
65
65
65
65
65
65
65
60
60,5
63
83,9
81,9
80,2
81,2
79,4
80,1
78,7
79,7
78,8
79,9
81,5
73,4
1.693
1.571
1.623
2.154
2.362
1.899
736
1.753
4.430
3.010
1.585
505
60
80,2
1.538
65
62
81,3
75
1.788
636

63.

МІС
ЦЕ У
РЕЙ
ТИН
-ГУ
20
22
23
26
27
30
33
37
42
44
КРАЇНА
ЧАСТКА
ВІК
НАСЕЛЕН ВИХОДУ
НЯ У ВІЦІ
НА
СТАРШЕ ПЕНСІЮ
60 РОКІВ, ЧОЛОВІ%
КІВ
ВІК
СЕРЕДНЯ СЕРЕДНЯ
ВИХОДУ ТРИВА- ПЕНСІЯ, $
НА
ЛІСТЬ
ПЕНСІЮ ЖИТТЯ
ЖІНОК
СЛОВЕНІЯ
21,9
63
61
77,5
972
ЧЕХІЯ
21,8
65
62-65
77,4
623
НІДЕРЛАНДИ
21,4
65
65
80,9
3.964
НОРВЕГІЯ
20,8
67
67
80,3
3.058
УКРАЇНА
20,8
60
60
68,7
156
КАНАДА
19,5
65
65
81,5
2.084
АВСТРАЛІЯ
19,1
65
63,5
81,9
1.791
ПОЛЬЩА
18,8
65
60
76,3
477
США
17,9
66
66
78,5
1.152
РОСІЯ
17,8
60
55
66,5
355

64.

В ЦЕЛОМ В МИРЕ ПЕНСИОНЕРОВ БУДЕТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДЕТЕЙ ДО 15
ЛЕТ. ЛЮДИ СТАРШЕ 60 ЛЕТ БУДУТ СОСТАВЛЯТЬ ОДНУ ПЯТУЮ
ПОПУЛЯЦИИ ЗЕМЛИ.
"МИР СТРЕМИТЕЛЬНО СТАРЕЕТ: ЛЮДЕЙ В ВОЗРАСТЕ СТАРШЕ 60 ЛЕТ
УЖЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 5 ЛЕТ, А К 2050 Г. ЧИСЛО
ПОЖИЛЫХ ПРЕВЫСИТ ЧИСЛО ДЕТЕЙ МОЛОЖЕ 15 ЛЕТ", - ГОВОРИТ
СИЛЬВИЯ СТЕФАНОНИ, ГЛАВНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ХЭЛПЭЙДЖ ИНТЕРНЭШНЛ. ИМЕННО ПОЭТОМУ МЕЖДУНАРОДНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРИ
ПОДДЕРЖКЕ
ФОНДА
ООН
В
ОБЛАСТИ
НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ ЗАПУСКАЕТ ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС ЭЙДЖВОТЧ
2013, КОТОРЫЙ БУДЕТ ОПЕРАТИВНО ОТСЛЕЖИВАТЬ КАЧЕСТВО
ЖИЗНИ И БЛАГОСОСТОЯНИЕ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В МИРЕ.
ЗАПУСК ПРОЕКТА ЗАПЛАНИРОВАН НА 1 ОКТЯБРЯ, КОГДА В МИРЕ
ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ.

65. ДЕ ЛЮДЯМ ПОХИЛОГО ВІКУ КРАЩЕ ЖИТИ?

66. В этом рейтинге Украина занимает 66 место из 91 стран. Нас подвели уровень здравоохранения и создания условий для пожилых людей. Выше Украины

в рейтинге оказалась Беларусь – 60 место, Польша – 62
место, Сербия – 64 место. А вот Россия – аж на 78-м, рядом с Непалом,
Камбоджей, Гондурасом. Замыкает рейтинг – Афганистан, как самая неблагоприятная
страна
для
пожилых
людей.

67.

Однако не всегда уровень жизни людей за 60 зависит от богатства
страны.
Так,
например,
в
Шри-Ланке
ощутимые
результаты
принесли инвестиции в здравоохранение и образование, а в
Боливии, которая считается одной из беднейших стран, работает
прогрессивная программа пенсионного обеспечения и бесплатной
медицины.
Украина занимает 66 место из 91 стран по уровню жизни пожилых
людей. Нас подвели уровень здравоохранения и создания условий
для пожилых людей.
В странах бывшего Советского Союза исследователей удивил
высокий уровень занятости пожилого населения. Однако, если
оглянуться назад и вспомнить советскую систему образования, в
этом
не
будет
ничего
удивительного,
говорится
в
докладе.
Например, в Армении, которая занимает по этому параметру третье
место, около трех четвертей людей, старше 50 лет, живут менее чем
на $103 в месяц.

68. Согласно данным рейтинга, лучше всего пенсионерам живется в Швеции. Эта страна - в первой десятке по всем параметрам рейтинга: уровень дохо

Согласно данным рейтинга, лучше всего пенсионерам живется в Швеции.
Эта страна - в первой десятке по всем параметрам рейтинга: уровень
доходов, здравоохранение, занятость и образование, создание
благоприятных условий. Первые строчки заняли страны Северной и
Западной Европе, Северной Америке и некоторых странах Восточной
Азии
и
Латинской
Америки.

69. В ЯКИХ КРАЇНАХ ВИГІДНО БУТИ ПЕНСІОНЕРОМ (СТАНОМ НА 01.08.2012 Р.)


З/П
КРАЇНА
ПЕНСІЯ,
% ВІД
ДОХОДУ
ПЕНСІЙНИЙ
ВІК,Ч/Ж
ТРИВА- СУВЕРЕН РІВЕНЬ
ЛІСТЬ
НИЙ
ЗАЙНЯЖИТТЯ, БОРГ, % ТОСТІ, %
Ч/Ж
ВВП
1 ГРЕЦІЯ
95,7%
57/57
80,9/84,2
147,8%
58,5%
2 ЛЮКСЕМБУРГ
87,4%
60/60
80,9/84,7
12.6%
65,3%
3 ІСПАНІЯ
81,2%
65/65
83/86,1
51,7%
58,4%
4 АВСТРІЯ
76,6%
65/60
82,5/85,4
65,8%
72,2%
5 ІТАЛІЯ
64,5%
59/59
82/86,1
109%
56,9%
6 ТУРЦІЯ
64,5%
44,9/41
75/78,8
42,9%
46,8%
7 СЛОВЕНІЯ
62,4%
63/61
80,3/84,9
36%
65,8%
8 ФІНЛЯНДІЯ
57,8%
65/65
82,4/86,1
41,7%
68,4%
9 ПОРТУГАЛІЯ
53,9%
65/65
83/85,3
88%
65,2%
10 ЧЕХІЯ
50,2%
61/58,7
79/81,8
36,6%
65,3%

70. ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ УКРАЇНЦІВ ПРОТЯГОМ ОСТАННЬОГО СТОРІЧЧЯ

РІК
ЧОЛОВІКИ
ЖІНКИ
1896
36,0
37,0
1925
43,6
46,6
1958/9
63,5
72,5
1989
66,1
75,0
1990
65,9
75,1
1991
64,2
74,1
1993
6208
73,2
2007
68,3
74,3
2008
62,5
74,3
2009
63,8
74,9
2010
65,3
75,5
2011
66,0
75,9
2012
66,1
76,0
2013
66,3
76,2

71.

ЩЕ У 1800 Р. ЛЮДИ ЖИЛИ В СЕРЕДНЬОМУ 30 РОКІВ. СЬОГОДНІ
СЕРЕДНЬОСТАТИСТИЧНИЙ ЗЕМЛЯНИН ПРОЖИВАЄ 68. ПРИ ЦЬОМУ
ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ У СВІТІ ЗРОСЛА З 1 МЛРД. У 1810 Р. ДО 7 – У 2010 Р.
АВТОРИ ДОПОВІДІ “ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я, ЗАХВОРЮВАНІСТЬ, СМЕРТНІСТЬ ТА
РОЗВИТОК” ВІДМІТИЛИ, ЩО У РОЗВИНУТИХ КРАЇНАХ СМЕРНТНІСТЬ ПОЧАЛА
ПАДАТИ ЩЕ НА ПОЧАТКУ ХІХ СТ. ОТЖЕ, ПАДІННЯ СМЕРТНОСТІ НАПРЯМУ
ПОВ ’ЯЗАНЕ ЗІ ЗРОСТАННЯМ ДОХОДІВ. АЛЕ СЬОГОДНІ ДЕМОГРАФІЧНИЙ БУМ
ПЕРЕЖИВАЄ ТІЛЬКИ ТРЕТИНА НАСЕЛЕННЯ ЗЕМЛІ, ЯКА ПРОЖИВАЄ У ЗОВСІМ
НЕБАГАТИХ КРАЇНАХ.
У МАСШТАБАХ ВСЬОГО СВІТУ ОЧІКУВАНА ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ ПОЧАЛА
ШВИДКО ЗРОСТАТИ ЛИШЕ ПІСЛЯ 1950 РОКУ. І ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ 50 РОКІВ
ВОНА З 47 ЗБІЛЬШИЛАСЯ ДО 68.
ЗАРАЗ НАЙДОВШЕ ЖИВУТЬ У ПІВНІЧНІЙ АМЕРИЦІ (США ТА КАНАДА) ТА
ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ – БЛИЗЬКО 80 РОКІВ. ВІД НИХ НАМАГАЮТЬСЯ НЕ
ВІДСТАВАТИ ІНДІЯ ТА КИТАЙ, ДЕ ЩЕ В 1950-Х РОКАХ ЛЮДИ В СЕРЕДНЬОМУ
ЖИЛИ 40 (ЖІНКИ) ТА 38 (ЧОЛОВІКИ) РОКІВ. ЗАРАЗ ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ АЗІАТІВ
– 72 ТА 68 РОКІВ ВІДПОВІДНО.
ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ 2 РОКІВ (2008-2009 РР.) ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ В
УКРАЇНІ – СТАБІЛЬНА – У НАС ЗМЕНШИЛАСЯ СМЕРТНІСТЬ, І ЗА БАГАТО
РОКІВ ВПЕРШЕ ПОЧАЛА ЗРОСТАТИ НАРОДЖУВАНІСТЬ. ВІДІГРАЛО СВОЮ
РОЛЬ ТЕ, ЩО ПОКОЛІННЯ ЖІНОК, ЯКІ НАРОДИЛИСЯ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 80Х РОКІВ ХХ СТ. УВІЙШЛИ У ДІТОРОДНИЙ ВІК. А УРЯД СВОЄЧАСНО
ЗАБЕЗПЕЧИВ ЇМ ЯК МАТЕРЯМ ФІНАНСОВУ ДОПОМОГУ. АЛЕ ПРОГНОЗУЄТЬСЯ
СПАД НАРОДЖУВАНОСТІ. НА ЗМІНУ ТЕПЕРІШНИМ МОЛОДИМ МАТЕРЯМ ІДЕ
ПОКОЛІННЯ ЖІНОК, ЯКІ З’ЯВИЛИСЯ НА СВІТ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 80-Х, КОЛИ
НАРОДЖУВАНІСТЬ РІЗКО ВПАЛА.

72. ПО УРОВНЮ СМЕРТНОСТИ УКРАИНА ЗАНИМАЕТ ВТОРОЕ МЕСТО В МИРЕ18.06.13— НОВОСТИОБЩЕСТВА— НОВОСТИ@MAIL.RUNEWS.MAIL.RU/INWORLD/UKRAINA/GLOBAL/112/SOCIETY

ПО УРОВНЮ СМЕРТНОСТИ УКРАИНА ЗАНИМАЕТ ВТОРОЕ МЕСТО
В МИРЕ18.06.13— НОВОСТИОБЩЕСТВА—
НОВОСТИ@MAIL.RUNEWS.MAIL.RU/INWORLD/UKRAINA/GLOBAL/11
2/SOCIETY
ПО УРОВНЮ СМЕРТНОСТИ УКРАИНА ЗАНИМАЕТ ВТОРОЕ МЕСТО В МИРЕ. ЕЖЕМЕСЯЧНО
НАСЕЛЕНИЕ УКРАИНЫ НЕУКЛОННО СОКРАЩАЕТСЯ. БЕЗ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ И
СПЛАНИРОВАННЫХ ГЕНОЦИДОВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 20 ЛЕТ УКРАИНА ПОТЕРЯЛА ПОЧТИ 7
МИЛЛИОНОВ ГРАЖДАН. ПО ОЦЕНКАМ ЦРУ, ПО КОЛИЧЕСТВУ СМЕРТЕЙ НА ТЫСЯЧУ НАСЕЛЕНИЯ
УКРАИНА ЗАНИМАЕТ ВТОРОЕ МЕСТО В МИРЕ, ОПЕРЕЖАЯ СТРАНЫ, ГДЕ ВЕДУТСЯ ВОЕННЫЕ
ДЕЙСТВИЯ, И УСТУПАЕТ ЛИШЬ ЮЖНОЙ АФРИКЕ. СОЦИОЛОГИ И ДЕМОГРАФЫ ГОВОРЯТ О
ДЕПОПУЛЯЦИИ. ПОКАЗАТЕЛИ РОЖДАЕМОСТИ В УКРАИНЕ, ХОТЬ И ВЫРОСЛИ НАЧИНАЯ С 2002
ГОДА, НЕ МОГУТ ПЕРЕКРЫТЬ ЧИСЛО ТЕХ, КТО УМИРАЕТ. ИСКЛЮЧЕНИЕ — ЗАПАДНАЯ
УКРАИНА, ЖИТЕЛИ КОТОРОЙ ТРАДИЦИОННО ИМЕЮТ БОЛЬШИЕ СЕМЬИ, ЧЕМ УКРАИНЦЫ ПО
УСЛОВИЯМ, БЛАГОПРИЯТНЫМ ДЛЯ МАТЕРИНСТВА, В РЕЙТИНГЕ ОРГАНИЗАЦИИ SAVE THE
CHILDREN УКРАИНА ЗАНИМАЕТ 74-Е МЕСТО В МИРЕ. СРЕДИ СТРАН ЕВРОПЫ ХУДШИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ТОЛЬКО У АЛБАНИИ И МОЛДОВЫ.
МЕЖДУ ТЕМ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ УКРАИНЦЕВ ЗНАЧИТЕЛЬНО ОТСТАЕТ ОТ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДРУГИХ СТРАН ЕВРОПЫ. УКРАИНСКИЕ ЖЕНЩИНЫ ЖИВУТ В СРЕДНЕМ ДО 76
ЛЕТ, МУЖЧИНЫ — ДО 66 ЛЕТ. В ФОНДЕ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ ООН ОТМЕЧАЮТ, ЧТО ОСОБЕННО
ВЫСОКАЯ СМЕРТНОСТЬ СРЕДИ УКРАИНСКИХ МУЖЧИН ИЗ-ЗА НЕЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ.
ТИПИЧНОЕ ЛИЦО УКРАИНЫ ИЗМЕНИТСЯ УЖЕ В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ. И ЭТО
ЛИЦО БУДЕТ ПОЖИЛЫМ И ЖЕНСКИМ. «ДО 2023 ГОДА У НАС БУДЕТ ЛЮДЕЙ СТАРШЕ 60-ТИ ЛЕТ
ПОЧТИ ЧЕТВЕРТЬ. БОЛЕЕ 24%. КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ УКРАИНЕЦ —ЭТО БУДЕТ ЧЕЛОВЕК ПОСЛЕ
60 ЛЕТ. БОЛЬШЕ БУДЕТ ЖЕНЩИН. ОСОБЕННО ЭТО БУДЕТ ЗАМЕТНО В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ. В
ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ СТАРШЕ 60 ЛЕТ ЖЕНЩИН В УКРАИНЕ ОЖИДАЕТСЯ В 1,7 РАЗА БОЛЬШЕ»,
— ГОВОРИТ ЧЛЕН ИНСТИТУТА ДЕМОГРАФИИ И СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НАТАЛЬЯ
РЫНГАЧ.

73. СПІВВІДНОШЕННЯ ДОХОДІВ БАГАТИХ І БІДНИХ СТАНОМ НА 01.01.2012 РОКУ (В УКРАЇНІ ОЕСР ДОСЛІДЖЕНЬ НЕ ПРОВОДИЛА, АЛЕ ЗА РІЗНИМИ ОЦІНКАМИ МІЖНАРОДНИХ

СПІВВІДНОШЕННЯ ДОХОДІВ БАГАТИХ І БІДНИХ СТАНОМ НА
01.01.2012 РОКУ (В УКРАЇНІ ОЕСР ДОСЛІДЖЕНЬ НЕ ПРОВОДИЛА, АЛЕ
ЗА РІЗНИМИ ОЦІНКАМИ МІЖНАРОДНИХ ЕКСПЕРТІВ СПІВВІДНОШЕННЯ
ДОХОДІВ БАГАТИХ І БІДНИХ В КРАЇНІ СТАНОВИТЬ ВІД 16/1 ДО 40/1)
КРАЇНА
ДАНІЯ
СПІВВІДНОШЕННЯ
КІЛЬКІСТЬ ВБИВСТВ
ДОХОДІВ 10%
НА 100 ТИС. ОСІБ
БОГАТОГО НАСЕЛЕННЯ
ПРОТЯГОМ РОКУ
ДО ДОХОДІВ 10%
БІДНОГО
4,6
0,85
ЛЮКСЕМБУРГ
5,6
1,45
ЧЕХІЯ
5,7
1,67
АВСТРІЯ
6,0
0,56
ФРАНЦІЯ
6,2
1,31
НІДЕРЛАНДИ
6,3
0,87
НОРВЕГІЯ
6,6
0,60
ІСЛАНДІЯ
6,9
0,31
ШВЕЙЦАРІЯ
7,1
0,71

74.

КРАЇНА
НІМЕЧЧИНА
СПІВВІДНОШЕННЯ
КІЛЬКІСТЬ ВБИВСТВ
ДОХОДІВ 10%
НА 100 ТИС. ОСІБ
БОГАТОГО НАСЕЛЕННЯ
ПРОТЯГОМ РОКУ
ДО ДОХОДІВ 10%
БІДНОГО
7,7
0,84
ІРЛАНДІЯ
8,3
1,25
ГРЕЦІЯ
8,5
1,35
ВЕЛИКА БРИТАНІЯ
8,6
1,17
КАНАДА
8,8
1,62
ІСПАНІЯ
9,1
0,87
ЯПОНІЯ
10,1
0,83
ІТАЛІЯ
10,6
0,98
ПОРТУГАЛІЯ
12,4
1,22

75.

КРАЇНА
ПОЛЬЩА
СПІВВІДНОШЕННЯ
КІЛЬКІСТЬ ВБИВСТВ
ДОХОДІВ 10%
НА 100 ТИС. ОСІБ
БОГАТОГО НАСЕЛЕННЯ
ПРОТЯГОМ РОКУ
ДО ДОХОДІВ 10%
БІДНОГО
13,5
1,29
США
15,9
4,80
РОСІЯ
16,0
13,00
ТУРЦІЯ
17,3
3,80
МЕКСИКА
25,8
15,00
БРАЗІЛІЯ
50,0
23,00
ПІВДЕННА АФРИКА
147,0
32,00

76. ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ БІДНОСТІ В СОЦІАЛЬНІЙ СТАТИСТИЦІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ТАКІ ПОКАЗНИКИ, ЯК:

• МЕЖА КРАЙНЬОЇ ФОРМИ БІДНОСТІ – ВАРТІСНИЙ ПОРІГ ДОХОДУ
(ВИТРАТ), НИЖЧЕ ЯКОГО ЗАДОВОЛЕННЯ ОСНОВНИХ ПОТРЕБ
ЛЮДИНИ НЕМОЖЛИВЕ;
• РІВЕНЬ БІДНОСТІ – ПИТОМА ВАГА СІМЕЙ (ДОМОГОСПОДАРСТВ),
У ЯКИХ РІВЕНЬ СПОЖИВАННЯ (ДОХОДІВ) НА ОДНУ ОСОБУ Є
НИЖЧИМ ВІД ВИЗНАЧЕНОЇ МЕЖІ БІДНОСТІ;
• ГЛИБИНА БІДНОСТІ – ВІДХИЛЕННЯ ВЕЛИЧИНИ ДОХОДІВ (ВИТРАТ)
БІДНОГО НАСЕЛЕННЯ ВІД ВИЗНАЧЕНОЇ МЕЖІ БІДНОСТІ;
• СЕРЕДНІЙ ДЕФІЦИТ ДОХОДУ БІДНОГО НАСЕЛЕННЯ – СУМА
КОШТІВ, ЯКИХ У СЕРЕДНЬОМУ НЕ ВИСТАЧАЄ ОДНОМУ БІДНОМУ
ДО ВИЗНАЧЕНОЇ МЕЖІ БІДНОСТІ; ПОКАЗНИК ДЕМОНСТРУЄ,
НАСКІЛЬКИ ОДНА ЛЮДИНА Є БІДНОЮ ВІДНОСНО ПРИЙНЯТОЇ
МЕЖІ БІДНОСТІ;
• СУКУПНИЙ ДЕФІЦИТ ДОХОДУ БІДНОГО НАСЕЛЕННЯ – ЦЕ СУМА
КОШТІВ, ЯКИХ НЕ ВИСТАЧАЄ БІДНОМУ НАСЕЛЕННЮ КРАЇНИ В
ЦІЛОМУ ДО ВИЗНАЧЕНОЇ МЕЖІ БІДНОСТІ.
ЩЕ ОДНІЄЮ ВАЖЛИВОЮ ХАРАКТЕРИСТИКОЮ БІДНОСТІ Є ЇЇ ПРОФІЛЬ –
ВИДІЛЕННЯ ГРУП НАСЕЛЕННЯ, ЯКІ ВІДЗНАЧАЮТЬСЯ ПІДВИЩЕНИМ
РИЗИКОМ І ГЛИБИНОЮ БІДНОСТІ ТА СКЛАДАЮТЬ БІЛЬШІСТЬ БІДНОГО
НАСЕЛЕННЯ.

77.

ДЛЯ КОЖНОЇ КРАЇНИ СУКУПНІСТЬ ЧИННИКІВ, ЗА ЯКИМИ
ВИЗНАЧАЄТЬСЯ БІДНІСТЬ, Є РІЗНОЮ. ІСНУЄ НИЗКА ПОКАЗНИКІВ,
РОЗРАХУНОК ЯКИХ ҐРУНТУЄТЬСЯ НА ДАНИХ ЩОДО РІВНЯ Й
СТРУКТУРИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ НАСЕЛЕННЯ. У ЄВРОПІ,
ПОЧИНАЮЧИ З 1960-Х РОКІВ, КОРИСТУЮТЬСЯ ТАК ЗВАНИМ
«МЕДІАННИМ ДОХОДОМ», ТОБТО СЕРЕДНІМ ДОХОДОМ, ЯКИЙ
ОТРИМУЄ БІЛЬШІСТЬ НАСЕЛЕННЯ. НИНІ, ІЗ ПРИЄДНАННЯМ ДО
ЄС БІДНІШИХ КРАЇН ІЗ ПОСТРАДЯНСЬКОГО БЛОКУ, БІДНИМИ
ВВАЖАЮТЬСЯ ТІ, ХТО:
МАЄ НЕ БІЛЬШЕ 60 % ВІД СЕРЕДНЬОГО РІВНЯ ДОХОДІВ У
КРАЇНІ.
ВИТРАЧАЄ НА ХАРЧУВАННЯ ПОНАД 60 % СВОГО ДОХОДУ АБО
ЧИЯ КАЛОРІЙНІСТЬ ХАРЧУВАННЯ Є МЕНШОЮ ЗА 2100 ККАЛ НА
ДОБУ.
ПОЗБАВЛЕНІ МОЖЛИВОСТІ СПОЖИВАТИ ПЕВНІ БЛАГА, ЯКІ,
НАПРИКЛАД, НЕ МАЮТЬ НАБОРУ З ТРЬОХ НАЙБІЛЬШ
ПОШИРЕНИХ
ТОВАРІВ
ТРИВАЛОГО
ВИКОРИСТАННЯ
(КОЛЬОРОВОГО
ТЕЛЕВІЗОРА,
ПРАЛЬНОЇ
МАШИНИ
ТА
ХОЛОДИЛЬНИКА) АБО ПОЗБАВЛЕНІ НОРМАЛЬНИХ ЖИТЛОВИХ
УМОВ (ІЗ ЦЕНТРАЛЬНИМ ГАЗОПОСТАЧАННЯМ, ВОДОГОНОМ І
КАНАЛІЗАЦІЄЮ).

78.

ЗА МІЖНАРОДНИМИ ОЦІНКАМИ, БІДНІСТЬ ПОДІЛЯЄТЬСЯ НА «ЗЛИДЕННУ», «АБСОЛЮТНУ» ТА
«ВІДНОСНУ».
ПІД ЗЛИДЕННОЮ БІДНІСТЮ РОЗУМІЄТЬСЯ ТАКИЙ СТАН ЛЮДИНИ, ЗА ЯКОГО ВОНА НЕ МОЖЕ
ПРИДБАТИ НАЙМЕНШИЙ СПОЖИВЧИЙ КОШИК ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВОГО ФІЗІОЛОГІЧНОГО
ІСНУВАННЯ. ІЗ 1950 Р. ОБЧИСЛЕННЯ ЦЬОГО ПОКАЗНИКА БІДНОСТІ В РОЗВИНУТИХ КРАЇНАХ
ПРИПИНИЛОСЯ, ОСКІЛЬКИ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ГРОМ АДЯН ЗНАЧНО ПІДВИЩИВСЯ Й ПРОБЛЕМИ,
ПОВ’ЯЗАНІ З ГОЛОДУВАННЯМ, ЗНИКЛИ. ДО ЦИХ КРАЇН МОЖНА ВІДНЕСТИ Й УКРАЇНУ, АДЖЕ
ПРОБЛЕМА ЗЛИДЕННОСТІ ВЖЕ НЕ Є ЗАГРОЗЛИВОЮ.
АБСОЛЮТНА БІДНІСТЬ ВИЗНАЧАЄ ДЕЯКИЙ ФІЗІОЛОГІЧНИЙ МІНІМУМ, НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ ЖИТТЯ
ЛЮДИНИ, ЗА ЯКИМ РОЗРАХОВУЮТЬСЯ СПОЖИВЧИЙ КОШИК І ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ. АБСОЛЮТНА
БІДНІСТЬ НАСТУПАЄ ПРИ ДОБОВИХ ВИТРАТАХ, МЕНШИХ ВІД ВИЗНАЧЕНОЇ МЕЖІ АБСОЛЮТНОЇ
БІДНОСТІ, ІНСТРУМЕНТОМ ДЛЯ ВИМІРУ ЯКОЇ МОЖЕ БУТИ:
• МІЖНАРОДНИЙ КРИТЕРІЙ, ЗАПРОПОНОВАНИЙ ООН (5 ДОЛ. США ВІДПОВІДНО ДО ПАРИТЕТУ
КУПІВЕЛЬНОЇ СПРОМОЖНОСТІ (ПКС) НА ДЕНЬ ДЛЯ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ Й СХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА СНД);
• ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ (ЙОГО РОЗМІР ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ВАРТІСТЮ СПОЖИВЧОГО КОШИКА, СКЛАД
ЯКОГО КОЖНА КРАЇНА ВИЗНАЧАЄ САМОСТІЙНО).
ЗА КРИТЕРІЄМ ВАРТОСТІ ДОБОВОГО СПОЖИВАННЯ НА РІВНІ 5 ДОЛАРІВ США, ВІДПОВІДНО ДО ПКС, У
2012 Р. ЛИШЕ 2 % УКРАЇНЦІВ ЖИЛИ ЗА МЕЖЕЮ БІДНОСТІ. ЗА ПІДСУМКАМИ ПЕРШОГО КВАРТАЛУ 2013
Р., БІДНИХ В УКРАЇНІ НАХОВУВАЛОСЯ 2,9 % ВІД ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ НАСЕЛЕННЯ. ПРОТЕ ВАРТО
ЗАЗНАЧИТИ, ЩО ТАКИЙ АБСОЛЮТНИЙ ПОКАЗНИК РІЗНИТЬСЯ ВІД РЕГІОНУ ДО РЕГІОНУ. ЯКЩО
ВИКОРИСТОВУВАТИ КРИТЕРІЙ ВИЗНАНОЇ У СВІТІ МЕЖІ БІДНОСТІ – 17 ДОЛАРІВ НА ДЕНЬ, – ТО, ЗГІДНО
ЗІ СТАТИСТИКОЮ ООН, ЗА МЕЖЕЮ БІДНОСТІ В УКРАЇНІ ПЕРЕБУВАЄ 78 % ЛЮДЕЙ. ТОБТО, У ТАКОЇ
ЧАСТИНИ УКРАЇНЦІВ СПОЖИВЧИЙ КОШИК МЕНШИЙ ВІД ПРИЙНЯТОЇ У СВІТІ МЕЖІ БІДНОСТІ. ДЛЯ
УКРАЇНИ ЦЕ ОЗНАЧАЄ, ЩО ЯКЩО ЗАРПЛАТА ПРАЦІВНИКА МЕНШЕ 4161 ГРН, ТО ВІН ПЕРЕБУВАЄ НА
МЕЖІ БІДНОСТІ.
ЩОДО СПОЖИВЧОГО КОШИКА, ТО ВІН ВОСТАННЄ В УКРАЇНІ БУВ ЗАТВЕРДЖЕНИЙ У 2012 Р. НОРМИ
СПОЖИВЧОГО КОШИКА НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ НАВІТЬ РАЦІОНАЛЬНИМ НОРМАМ СПОЖИВАННЯ,
РЕКОМЕНДОВАНИМ УКРАЇНСЬКИМ НДІ ГІГІЄНИ ХАРЧУВАННЯ МОЗ. ЗА ДОСЛІДЖЕННЯМИ ФАХІВЦІВ
ООН, В УКРАЇНІ ЗНАЧНО ВИРІС ВІДСОТОК ЛЮДЕЙ, ЯКІ НЕДОЇДАЮТЬ, ТОБТО СПОЖИВАЮТЬ МЕНШЕ
2100 КІЛОКАЛОРІЙ НА ДОБУ. ЗА ОСТАННІЙ РІК ВІДСОТОК ТАКИХ ЛЮДЕЙ В УКРАЇНІ ЗРІС ДО 16,2 %, А
1,7 % УКРАЇНЦІВ ЖИВУТЬ ЗА 20 ГРН НА ДЕНЬ. ТАКИЙ РІВЕНЬ ЖИТТЯ ВВАЖАЄТЬСЯ КРАЙНЬОЮ
БІДНІСТЮ. ЩО Ж ДО НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ, ТО, ЗГІДНО ЗІ СПОЖИВЧИМ КОШИКОМ, УКРАЇНЦЮ
МАЄ ВИСТАЧАТИ НА РІК ПАРИ ШКАРПЕТОК ТА ОДНИХ КОЛГОТ Й ОДНІЄЇ ПАРИ БІЛИЗНИ – НА П’ЯТЬ
РОКІВ. ОДНА СЕРЕДНЬОСТАТИСТИЧНА РОДИНА МАЄ КОРИСТУВАТИСЯ ОДНИМ ХОЛОДИЛЬНИКОМ 15
РОКІВ, ОДНИМ ТЕЛЕВІЗОРОМ – 10 РОКІВ, А МІНЯТИ ЛЮСТРУ – РАЗ НА 25 РОКІВ.

79.

ЗА ДАНИМИ ВІДДІЛУ ДОСЛІДЖЕНЬ РІВНЯ ЖИТТЯ ІНСТИТУТУ ДЕМОГРАФІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ІМ. М. В. ПТУХИ ПРИ НАН УКРАЇНИ, ПОЛОВИНА
НАСЕЛЕННЯ КРАЇНИ ВИТРАЧАЄ БІЛЬШ НІЖ 60 % СВОГО БЮДЖЕТУ НА ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ, ЩО У
ВІДПОВІДНОСТІ З МІЖНАРОДНИМИ КРИТЕРІЯМИ
СВІДЧИТЬ ПРО ТЕ, ЩО ПРАКТИЧНО КОЖНА ДРУГА
СІМ’Я ЖИВЕ ЗА МЕЖЕЮ БІДНОСТІ.
НИНІ МАЙЖЕ ПОЛОВИНА УСІХ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ У
ВІДПОВІДНОСТІ З КРИТЕРІЯМИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ МІЖНАРОДНИХ СПІВСТАВЛЕНЬ БІДНОСТІ, ВІДНОСИТЬСЯ ДО КАТЕГОРІЇ БІДНИХ.
В ПРОДОВЖ 2011 Р. ЦЕЙ ПОКАЗНИК ЗБІЛЬШИВСЯ З 42,8
% ДО 44,1 %. ТОБТО, ПО СУТІ, ПОВЕРНУВСЯ ДО
ПОКАЗНИКА 2007 РОКУ (44,7 %).
ПОЗИТИВНУ ДИНАМІКУ ЦЬОГО ПОКАЗНИКА, ЯКА
СПОСТЕРІГАЛАСЯ ДО 2009 РОКУ, БУЛО ВТРАЧЕНО В
РЕЗУЛЬТАТІ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ.

80. ТОП-10 КРАЇН-УЧАСНИЦЬ ОЕСР З НАЙНИЖЧИМ РІВНЕМ ЖИТТЯ (25 ТРАВНЯ 2012 Р .[ЕЛЕКТРОННИЙ РЕСУРС] – РЕЖИМ ДОСТУПУ: http://finance.bigmir.net/news/economics/16158-TOP-10-razvityh-stra

ТОП-10 КРАЇН-УЧАСНИЦЬ ОЕСР З НАЙНИЖЧИМ РІВНЕМ ЖИТТЯ
(25 ТРАВНЯ 2012 Р .[ЕЛЕКТРОННИЙ РЕСУРС] – РЕЖИМ ДОСТУПУ:
http://finance.bigmir.net/news/economics/16158-TOP-10-razvityh-stran--gdezhizn--huzhe-nekuda )
ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА РОЗВИТКУ НАЗВАЛА
КРАЇНИ З НАЙНИЖЧИМ РІВНЕМ ЖИТТЯ, ПРОАНАЛІЗУВАВШИ ЧИННИКИ,
ЯКІ НАЙБІЛЬШЕ ВПЛИВАЮТЬ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ (РОЗМІР ДОХОДУ,
РІВЕНЬ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, ОСВІТА, СТАН НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА ТА ЗДОРОВЯ ТА ІН.
1. ТУРЕЧЧИНА
2. МЕКСИКА
3. ЧИЛІ
4. БРАЗИЛІЯ
5. РОСІЯ
6. ЕСТОНІЯ
7. УГОРЩИНА
8. ПОРТУГАЛІЯ
9. ГРЕЦІЯ
10.ПОЛЬЩА
НАЙНИЖЧИЙ РІВЕНЬ ЖИТТЯ – В ТУРЕЧЧИНІ, ДЕ СЕРЕДНЬОРІЧНА
ЗАРОБІТНА ПЛАТА СКЛАДАЄ 22387 ДОЛ. НА РІК. В КРАЇНІ ІСНУЄ ВЕЛИКИЙ
РОЗРИВ МІЖ БАГАТИМИ ТА БІДНИМИ. ТАК, 20 % НАЙБАГАТШИХ
ЗАРОБЛЯЮТЬ У 8 РАЗІВ БІЛЬШЕ, НІЖ 20 % НАЙБІДНІШИХ ПРОШАРКІВ
НАСЕЛЕННЯ. ПРИ ЦЬОМУ СЕРЕДНЯ ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ В КРАЇНІ 74
РОКИ

81. ТОП-10 БЕДНЕЙШИХ ГОСУДАРСТВ В МИРЕ (ТАБЛИЦА СОСТАВЛЕНА НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ВСЕМИРНОГО БАНКА)


СТРАНА
1
ГАИТИ
2
УРОВЕНЬ НАСЕЛЕНИЕ
БЕДНОСТИ
77 %
1012787
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ
ЗИМБАБВЕ
76,8 %
720213
72 %
12754378
71,3 %
67757577
5
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО
СВАЗИЛЕНД
69,2 %
1067773
6
ЭРИТРЕЯ
69 %
5415280
7
МАДАГАСКАР
68,7 %
21315135
8
БУРУНДИ
66,9 %
8575172
9
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ
66,4 %
5997486
10
САН-ТОМЕ И
ПРИНСИПИ
66,2 %
168526
3
4
ВВП
$7.35
МЛРД.
$19.79
МЛРД.
$9.9
МЛРД.
$15.64
МЛРД.
$3.98
МЛРД.
$2.61
МЛРД.
$9.95
МЛРД.
$2.33
МЛРД.
$2.24
МЛРД.
$248
МЛН.
ВВП НА
ДУШУ
НАСЕЛЕНИЯ
$726
$27478
$776
$231
$3725
$482
$467
$271
$374
$1473

82. ЗЛОЧИННІСТЬ У М. КИЄВІ В 2012 Р.

83. ЕКОНОМІЧНИЙ ІНТЕРЕС – ЦЕ КОРИСТЬ, ВИГОДА, ЯКА ДОСЯГАЄТЬСЯ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН; ЦЕ ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇЇ ЕКОНОМІЧНИХ ПОТ

ЕКОНОМІЧНИЙ ІНТЕРЕС – ЦЕ КОРИСТЬ, ВИГОДА, ЯКА
ДОСЯГАЄТЬСЯ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ
ВІДНОСИН; ЦЕ ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇЇ ЕКОНОМІЧНИХ ПОТРЕБ
КЛАСИФІКАЦІЯ ІНТЕРЕСІВ
ЗА
ОЗНАКОЮ
КОЛЕКТИВНИЙ ТА
СУБ’ЄКТНОСТІ:
СУСПІЛЬНИЙ
ОСОБИСТИЙ,
ЗА ОЗНАКОЮ ВАЖЛИВОСТІ: ГОЛОВНІ ТА ДРУГОРЯДНІ
ЗА ЧАСОВОЮ ОЗНАКОЮ: ПОТОЧНІ Й ПЕРСПЕКТИВНІ
ЗА ОБ’ЄКТОМ ІНТЕРЕСІВ: МАЙНОВІ, ФІНАНСОВІ,
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ, ІНТЕРЕСИ РЕЖИМУ ПРАЦІ ТА
ВІЛЬНОГО ЧАСУ, КОМФОРТУ, УМОВ ПРАЦІ Й ЖИТТЯ
ЗА СТУПЕНЕМ УСВІДОМЛЕННЯ: ДІЙСНІ ТА ПОМИЛКОВІ
English     Русский Rules