“Цивільний захист як система запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час і в особливий період”
Аварія:
Аварія
За походженням надзвичайні ситуації бувають:
За походженням надзвичайні ситуації бувають:
За походженням надзвичайні ситуації бувають:
За походженням надзвичайні ситуації бувають:
Класифікація надзвичайних ситуацій за рівнями
НС державного рівня:
НС регіонального рівня:
НС місцевого рівня:
НС об’єктового рівня:
Фактори ризику виникнення надзвичайних ситуацій в Україні:
Розподіл техногенних надзвичайних ситуацій по регіонах України
УКРАЇНА – єдина держава у світі, в якій сталася катастрофа планетарного масштабу: аварія на Чорнобильській атомній
Схема забруднення Цезій-137 території України, Росії і Білорусі
Повінь на Закарпатті
Небезпечні об’єкти Тернопільської області
На території України локальні збройні конфлікти
Найбільшою проблемою кінця ХХ і початку ХХІ століття є боротьба з тероризмом.
Основні терміни:
Основні терміни:
Основні терміни:
Система цивільного захисту в Україні базується на основних засадах міжнародного гуманітарного права
ПОЛОЖЕННЯ міжнародного гуманітарного права
Женевське право
Женевські конвенції (12.08.1949 р.) “Про поліпшення долі поранених і хворих в діючій армії” і Додаткові протоколи до них
Головні положення “женевського” і “гаагського” права
Головні положення “женевського” і “гаагського” права
Несприятливі побутові або нестандартні ситуації:
Дякую за увагу !
4.20M
Category: life safetylife safety
Similar presentations:

Цивільний захист як система запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час і в особливий період

1. “Цивільний захист як система запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час і в особливий період”

2.

Чи може
Україна бути
втягнутою у
ядерний
конфлікт ?

3.

Від чого держава
повинна захищати
пересічного
українця ?

4.

Що реально загрожує життю і
здоров’ю кожного з нас...
У нас на Україні:
1. Надзвичайне технічне навантаження тери-
торії.
2. Значна моральна та фізична зношеність
основних виробничих фондів більшості підприємств
України.
3. Погіршення матеріально-технічного забезпечення підприємств, зниження виробничої і технологічної дисципліни.
4. Незадовільний стан збереження, утилізації
та поховання високотоксичних, радіоактивних та
побутових відходів.

5.

Що реально загрожує життю і
здоров’ю кожного з нас...
У нас на Україні:
5. Ігнорування екологічних факторів, вимог і
стандартів.
6. Недостатня увага керівників відповідних ор-
ганів
державного
управління
до
проведення
комплексу заходів, що спрямовані на запобігання та
зниження наслідків аварій і катастроф.

6.

Постановою
Кабінету
Мініст-рів України від 15
липня 1998 року № 1099
прийняте
Положення
про
класифікацію надзвичайних
ситуацій
в
Україні,
в
якому
визначені
основні
поняття
і
класи-фікація
надзвичайних ситуа-цій.

7. Аварія:

вихід із ладу, зруйнування споруд, будівель,
обладнання, транспортних засобів та порушення виробничого чи транспортного процесу,
внаслідок якого на об’єкті, певній території
створюється загроза для життя та здоров’я
людей.
Катастрофа:
раптова, швидкоплинна подія, викликана
силами природи чи діяльністю людини та
спричинила чисельні людські втрати, завдала
шкоду та загрозу здоров’ю значній кількості
людей, руйнування чи знищення об’єктів та
інших матеріальних цінностей у значних
розмірах, а також спричинила шкоду довкіллю.

8. Аварія

Катастрофа
Надзвичайна
ситуація:
ситуація на об’єкті або території, при якій
виникли чи можуть виникнути людські та
матеріальні втрати, порушені нормальні умови
життєдіяльності людей внаслідок аварій і
катастроф.

9. За походженням надзвичайні ситуації бувають:

1. Техногенного характеру
транспортні аварії
(катастрофи), пожежі,
неспровоковані вибухи чи їх загроза, аварії з
викидами (загрозою викидів) небезпечних
хімічних,
радіоактивних,
біологічних
речовин, раптове руйнування споруд і
будівель, аварії на інженерних мережах і
спорудах життєзабезпечення, гідродинамічні
аварії на греблях.

10. За походженням надзвичайні ситуації бувають:

2. Природного характеру
небезпечні
геологічні,
метеорологічні,
гідрологічні морські та прісноводні явища,
деградація ґрунтів чи надр, природні пожежі,
зміна стану повітряного басейну, інфекційна
захворюваність людей, сільськогосподарських тварин, масове ураження сільськогосподарських рослин хворобами та шкідниками,
зміна стану водних ресурсів та біосфери.

11. За походженням надзвичайні ситуації бувають:

3. Соціально-політичного характеру
протиправні дії терористичного та антиконституційного спрямування (здійснення
або реальна загроза терористичного акту,
викрадення (спроба викрадення) чи знищення
суден, захоплення заручників, встановлення
вибухових пристроїв у громадських місцях,
викрадення або захоплення зброї, виявлення
застарілих боєприпасів.

12. За походженням надзвичайні ситуації бувають:

4. Воєнного характеру
пов’язані із використанням Збройних сил
України в локальних збройних конфліктах, в
боротьбі з банд-формуваннями. Можуть
супроводжуватися
катастрофами
техногенного характеру (результати атак ворожої
сторони на господарські об’єкти на території
України).

13. Класифікація надзвичайних ситуацій за рівнями

Рівні надзвичайних
ситуацій
Об’єктовий
Державний
Регіональний
Місцевий
За величиною територіального
поширення, обсягу нанесених або очікуваних
економічних збитків, кількістю людей, що
загинули

14. НС державного рівня:

НС, яка розвивається на території двох та
більше областей (Автономної Республіки Крим,
міст Києва та Севастополя) або загрожує
транскордонним перенесенням, а також у разі,
коли для її ліквідації потрібні матеріальні і
технічні ресурси у обсягах, які перевищують
власні можливості окремої області (Автономної
Республіки Крим, міст Києва та Севастополя), але
не менше одного відсотка обсягу видатків
відповідного бюджету. При цій ситуації кількість
постраждалих буде перевищувати 300 чоловік,
кількість населення, у якої істотно погіршаться
умови проживання – 3000 чоловік, а кількість
загиблих перевищує 5 чоловік.

15. НС регіонального рівня:

НС, яка розгортається на території двох та
більше
адміністративних
районів
(міст
обласного значення), Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва та Севастополя або
загрожує перенесенням на територію суміжної
області України, а також у разі, коли для її
ліквідації потрібні матеріальні і технічні
ресурси у обсягах, які перевищують власні
можливості окремого району, але не менш
одного відсотка обсягу видатків відповідного
бюджету.
При
цій
ситуації
кількість
постраждалих може бути від 50 до 300 чоловік,
загиблих від 3 до 5 чоловік, істотно будуть
погіршені умови для проживання на тривалий
час від 300 до 3000 чоловік.

16. НС місцевого рівня:

НС, яка виходить за межі потенційно-небезпечного
об’єкта, загрожує поширенням самої ситуації або її
вторинних наслідків на довкілля, сусідні населені
пункти, інженерні споруди, а також у разі, коли для її
ліквідації потрібні матеріальні і технічні ресурси у
обсягах,
які
перевищують
власні
можливості
потенційно-небезпечного об’єкта, але не менш одного
відсотка обсягу видатків відповідного бюджету. До
місцевого рівня також належать всі надзвичайні
ситуації, які виникають на об’єктах житловокомунальної сфери та інших, що не входять до
затверджених
переліків
потенційно-небезпечних
об’єктів. При цій ситуації кількість постраждалих
може бути від 20 до 50 чоловік, загиблих від 1, 2
чоловіка, істотно будуть погіршені умови для
проживання на тривалий час від 100 до 300 чоловік .

17. НС об’єктового рівня:

НС, які не підпадають під зазначені
вище визначення. При цьому кількість
постраждалих не буде перевищувати 20
чоловік, загиблих 1 чоловік, а істотне
погіршення умов проживання зазнають не
більше як 100 чоловік

18. Фактори ризику виникнення надзвичайних ситуацій в Україні:

1.Відсут ніст ь сучасних сист ем управління
небезпечними процесами.
2.Низька професійна підгот овка персоналу т а населення до дій в екст ремальних
умовах.
3.Зрост аючий
кадрів.
дефіцит
кваліфікованих
4.Низький рівень заст осування сучасних
ресурсозберігаючих
і
екологічнобезпечних
технологій.

19. Розподіл техногенних надзвичайних ситуацій по регіонах України

Що реально загрожує життю і здоров’ю кожного з нас...
Розподіл техногенних
надзвичайних ситуацій
по регіонах України

20. УКРАЇНА – єдина держава у світі, в якій сталася катастрофа планетарного масштабу: аварія на Чорнобильській атомній

Що реально загрожує життю і здоров’ю кожного з нас...
УКРАЇНА – єдина держава у світі,
в якій сталася катастрофа планетарного масштабу:
аварія на Чорнобильській атомній електростанції

21. Схема забруднення Цезій-137 території України, Росії і Білорусі

Що реально загрожує життю і здоров’ю кожного з нас...
1. Загинуло - 31 особа.
2. Гостра променева
хвороба - 145 осіб.
3. Доза опромінення,
вища від допустимої 150 тис осіб (в т.ч. 69
тис дітей).
4. Забруднення
радіонуклідами території
України - 3420 км2
(проживало більше 17
млн чоловік);
території Білорусії 16500 км2;
території Росії - 8100
км2.
Схема забруднення
Цезій-137 території
України, Росії і
Білорусі

22.

Що реально загрожує життю і здоров’ю кожного з нас...
Хімічна промисловіст ь
на т ерит орії України
Нараховується 1810 хімічно-небезпечних
об’єктів. Щорічно виробляється близько
290 тис тон СДОР, в тому числі 98000 т
хлору, 178000 т аміаку. Загальний запас
нафти складає понад 6 млн куб.м.
Проходить 2350 км нафтопроводу, в
кожному кілометрі якого міститься понад
250 куб.м. нафти під тиском 90 атм.

23.

Що реально загрожує життю і здоров’ю кожного з нас...
Розподіл природних
надзвичайних ситуацій
по регіонах України

24. Повінь на Закарпатті

Що реально загрожує життю і здоров’ю кожного з нас...
Повінь на Закарпатті
Повені – найчаст іші НС природного характ еру в Україні і світ і.

25. Небезпечні об’єкти Тернопільської області

Що реально загрожує життю і здоров’ю кожного з нас...
ЛЕП 750 кВ
100 км зона
Хмельницької ат омної
елект рост анції
Небезпечні
об’єкти
Тернопільської
області
Газопровід
Зона вірогідного
зараження
хлором після
аварії на
Калуському
хімкомбінаті
- хімічні об’єкт и
Нафт опровід

26. На території України локальні збройні конфлікти

Що реально загрожує життю і здоров’ю кожного з нас...
На території України локальні збройні
конфлікти

27. Найбільшою проблемою кінця ХХ і початку ХХІ століття є боротьба з тероризмом.

Що реально загрожує життю і здоров’ю кожного з нас...
Найбільшою проблемою кінця ХХ і початку
ХХІ століття є боротьба з тероризмом.
Починаючи від
можливост і т ихої
смерт і...

28.

Що реально загрожує життю і здоров’ю кожного з нас...
…закінчуючи
ат аками т ерорист івсмерт ників.
фільм

29.

Який можна зробит и висновок з побаченого:
у
кожній державі світ у повинна бут и
сист ема захист у населення від надзвичайних сит уацій мирного і воєнного
часу.
У нашій державі
захист населення і т ерит орій від
надзвичайних сит уацій т ехногенного,
природного т а військового характ еру
покладено на сист ему Цивільного
захист у, яка є правонаст упницею
сист еми Цивільної оборони України і
повинна т рансформуват ися у
всенародну службу порят унку.

30.

Правова основа цивільного захисту:
ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
(№ 1859-ІV, 24.06. 2004 р.)
Кожен громадянин України має право:
на захист свого життя і здоров’я від
наслідків надзвичайних сит уацій т а на
вимогу гарант ій реалізації цього права від
держави.

31.

Держава як гарант цього права
створює систему цивільного захисту, яка
має за свою мету:
1. Реалізацію державної політики,
спрямованої на забезпечення безпеки та
захисту населення і територій, матеріальних і культурних цінностей та
довкілля від негативних наслідків НС у
мирний час та в особливий період.
2. Подолання наслідків НС, у т.ч.
наслідків НС на територіях іноземних
держав
відповідно
до
міжнародних
договорів України (за згодою Верховної
Ради України).

32. Основні терміни:

Цивільний захист:
Система організаційних, інженерно-технічних,
санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та
інших заходів, яка здійснюється органами
виконавчої влади і місцевого самоврядування,
підпорядкованими їм силами і засобами,
підприємствами, установами та організаціями
незалежно від форм власності, добровільними
рятувальними
формуваннями,
що
забезпечують виконання цих заходів з метою
запобігання і ліквідації НС у мирний час і
особливий період.

33. Основні терміни:

Єдина державна система
цивільного захисту населення і територій:
Сукупність органів у правління, сил та засобів органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування, на які
покладено реалізацію державної політики у справах
цивільного захисту.
Служба цивільного захисту:
Державна служба особливого характеру, пов’язана із
забезпеченням пожежної
безпеки,
запобіганням і
реагуванням на інші НС техногенного, природного та
військового
характеру,
ліквідацією
їх
наслідків,
захистом населення і територій від їх негативного
впливу.

34. Основні терміни:

Оперативно-рятувальна служба цивільного
захисту:
Спеціальне
невоєнізоване
формування,
на
яке
покладається захист населення і територій від НС
техногенного, природного і військового характеру,
участь у заходах територіальної оборони, а також
міжнародних рятувальних та інших гуманітарних
операціях.
Особливий період:
Період функціонування органів державної влади,
Збройних
Сил
України,
органів
місцевого
самоврядування,
системи
цивільного
захисту,
підприємств. Установ, організацій, який настає з
моменту оголошення рішення про мобілізацію чи з
моменту введення воєнного стану в Україні або в
окремих її місцевостях і охоплює час мобілізації і
частково відбудовний період після закінчення воєнних
дій.

35. Система цивільного захисту в Україні базується на основних засадах міжнародного гуманітарного права

Міжнародне гуманітарне право:
сукупність міжнародних юридичних положень, нормативно закріплених або традиційно прийнятих, які забезпечують
перевагу особистості людини у випадку
збройного конфлікту

36. ПОЛОЖЕННЯ міжнародного гуманітарного права

Воюючі ст орони не повинні наносит и своїм
прот ивникам збит ок більший, ніж це обумовлено
ціллю війни, яка полягає у знищенні або
ослабленні військового пот енціалу прот ивника
“женевське право”
“гаагське право”

37. Женевське право

Захист ит и військовослужбовців, які припинили
брат и участ ь у воєнних діях, і осіб, які не
брали в них участ ь
Гаагське право
Визначає права і обов’язки воюючих ст орін при
проведенні військових операцій і обмежує вибір
засобів нанесення прот ивнику ураження

38. Женевські конвенції (12.08.1949 р.) “Про поліпшення долі поранених і хворих в діючій армії” і Додаткові протоколи до них

(03.06.1977 р.)
Конвенція І. Поранені і хворі бійці сухопут них військ,
медичний персонал і військові священики.
Конвенція ІІ. Поранені і хворі, медичний персонал і
священики військово-морських сил, пот ерпілі під час
аварій на воді.
Конвенція ІІІ. Військовополонені.
Конвенція ІV. Цивільні
окупованій т ерит орії.
особи
на
ворожій
або

39. Головні положення “женевського” і “гаагського” права

1. Особи, які припинили брати участь у воєнних діях,
мають право на повагу до свого життя, моральної і
фізичної недоторканості.
2. Противника, який здався в полон забороняється
вбивати чи наносити йому ушкодження.
3. Поранені і хворі повинні бути підібраними, їм
повинна бути надана медична допомога.
4. Особи, які взяті в полон, цивільні особи, які
знаходяться в руках противника мають право на
збереження свого життя, повагу до своєї гідності,
особистих праву і переконань

40. Головні положення “женевського” і “гаагського” права

5. Під захистом знаходяться медичний персонал,
санітарні заклади, їх транспорт і устаткування.
Емблема червоного хреста і червоного півмісяця
вважається знаком цього захисту і повинна
поважатися.
6. Забороняється використовувати зброю або
методи ведення бойових дій, які здатні спричинити
надмірні тілесні ушкодження або надлишкові
страждання.
7. Сторони, які знаходяться в конфлікті, повинні
завжди
проводити
різницю
між
цивільним
населенням і комбатантами. Напад можливий
тільки проти військових об’єктів.

41.

ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО
ЗАХИСТУ
№ 1859-IV, 24 червня 2004 року
Розділ 1. Загальні положення
Розділ 2. Основні заходи у сфері цивільного захист у
Розділ 3. Єдина сист ема цивільного захист у
Розділ 4. Управління єдиною сист емою цивільного
захист у
Розділ 5. Координація діяльност і цент ральних т а
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування у сфері цивільного захист у

42.

ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО
ЗАХИСТУ
№ 1859-IV, 24 червня 2004 року
Розділ 6. Ст андарт изація, державна експерт иза т а
ліцензування у сфері цивільного захист у
Розділ 7. Порядок комплект ування органів і
підрозділів цивільного захист у т а проходження
служби цивільного захист у
Розділ 8. Соціальний і правовий захист рядового і
начальницького складу т а працівників органів і
підрозділів цивільного захист у
Розділ 9. Пенсійне забезпечення
рядового
начальницького складу т а працівників органів
підрозділів цивільного захист у
і
і

43.

ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО
ЗАХИСТУ
№ 1859-IV, 24 червня 2004 року
Розділ 10. Фінансове і мат еріальне забезпечення
Розділ 11. Міжнародне
цивільного захист у
співробіт ницт во
у
сфері
Розділ 12. Конт роль і нагляд за діяльніст ю у сфері
цивільного захист у
Розділ
13.
Відповідальніст ь
за
порушення
законодавст ва у сфері цивільного захист у
Розділ 14. Прикінцеві т а перехідні положення

44.

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
№ 1859-IV, 24 червня 2004 року
Розділ 1. Загальні положення
Принципи цивільного захисту
1. Функціонування.
2. Добровільності при залученні людей до дій з ризиком
для життя.
3. Комплексного підходу до вирішення завдань ЦЗ.
4. Створення системи раціональної превентивної безпеки з метою максимально можливого, економічно
обґрунтованого зменшення ймовірності виникнення НС
і мінімізації їх наслідків.
5. Територіальності та функціональності єдиної
системи цивільного захисту.
7. Мінімізації заподіяння шкоди довкіллю.
8. Гласності. вільного доступу населення до інформації
у сфері цивільного захисту відповідно до законодавства.

45.

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
№ 1859-IV, 24 червня 2004 року
Розділ 1. Загальні положення
Завдання цивільного захисту
1. Збирання та аналітичне опрацювання інформації про
НС.
2. Прогнозування та оцінка наслідків НС.
3. Нагляд і контроль у сфері ЦЗ.
4. Розроблення і виконання законодавчих та інших
нормативно0-правових актів, дотримання норм і
стандартів у сфері ЦЗ.
5. Розроблення і здійснення запобіжних заходів у сфері
ЦЗ.
6. Створення, збереження і раціональне використання
матеріальних ресурсів для запобігання НС.
7. Розроблення
та
виконання
науково-технічних
програм для запобігання НС.

46.

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
№ 1859-IV, 24 червня 2004 року
Розділ 1. Загальні положення
Завдання цивільного захисту
8. Оперативне оповіщення населення про виникнення
або загрозу НС, своєчасне достовірне інформування
про обстановку і заходи, що вживаються для
запобігання НС і подолання їх наслідків. .
9. Організація захисту населення і територій від НС,
надання невідкладної психологічної, медичної та
іншої допомоги.
10. Проведення невідкладних робіт із ліквідації наслідків
НС та організація життєзабезпечення постраждалого населення.
11. Забезпечення постійної готовності сил і засобів ЦЗ
для запобігання НС і ліквідації їх наслідків.

47.

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
№ 1859-IV, 24 червня 2004 року
Розділ 1. Загальні положення
Завдання цивільного захисту
12. Надання оперативної допомоги населенню в разі
виникнення
несприятливих
побутових
або
нестандартних ситуацій.
13. Навчання населення способам захисту в разі
виникнення надзвичайних, несприятливих побутових
або
нестандартних
ситуацій та
організація
тренувань.
14. Міжнародне співробітництво у сфері ЦЗ.

48. Несприятливі побутові або нестандартні ситуації:

ситуації, що виникають у побуті, невиробничій
сфері, які не набули масштабу надзвичайної
ситуації, але являють собою загрозу життю та
здоров’ю людей чи заподіяння матеріальних
збитків.

49.

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
№ 1859-IV, 24 червня 2004 року
Розділ 2. Основні заходи у сфері цивільного захист у
Органи виконавчої влади, місцевого самоврядування,
підпорядковані їм сили і засоби, підприємст ва. уст анови т а
організації незалежно від форм власност і добровільні
рят увальні формування здійснюют ь:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Оповіщення та інформування.
Спостереження та лабораторний контроль.
Укриття в захисних спорудах.
Евакуацію.
Інженерний захист території.
Медичний захист населення.
Психологічний захист.
Біологічний захист.
Екологічний захист.
Радіаційний і хімічний захист.
Захист населення від несприятливих побутових або
нестандарних ситуацій.

50.

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
№ 1859-IV, 24 червня 2004 року
Розділ 2. Основні заходи у сфері цивільного захист у
Оповіщення та інформування
1. Оперативне
доведення
до
відома
населення
інформації про виникнення або можливу загрозу
виникнення НС.
2. Завчасне створення та поєднання постійно діючих
систем оповіщення із спеціальними системами
спостереження і контролю в зонах можливого
ураження.
3. Централізоване
використання
мереж
зв’язку,
радіомовлення, телебачення незалежно від форм
власності та підпорядкування в разі виникнення НС.

51.

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
№ 1859-IV, 24 червня 2004 року
Розділ 2. Основні заходи у сфері цивільного захист у
Спостереження і лабораторний контроль
1. Створення і підтримання постійної готовності
загальнодержавної і територіальної мереж
спостереження і лабораторного контролю.
2. Організація збирання, опрацювання та передачі
інформації про стан довкілля, забруднення
продуктів
харчування,
харчової
сировини,
фуражу, води радіоактивними, хімічними речовинами та інфекційними мікроорганізмами.

52.

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
№ 1859-IV, 24 червня 2004 року
Розділ 2. Основні заходи у сфері цивільного захист у
Укриття у захисних спорудах
1. Для
забезпечення
укриття
населення
створюється фонд захисних споруд шляхом:
комплексного освоєння підземного простору населених
пунктів з можливістю пристосування і використання їх
для укриття населення в разі виникнення НС;
обстеження і взяття на облік підземних і надземних
споруд, які відповідають вимогам захисту;
дообладнання з урахуванням вимог захисту підвальних
та інших заглиблених приміщень;
будівництва заглиблених споруд, пристосованих для
виконання завдань цивільного захисту;
будівництво найпростіших сховищ та укриттів.

53.

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
№ 1859-IV, 24 червня 2004 року
Розділ 2. Основні заходи у сфері цивільного захист у
Укриття у захисних спорудах
2. Фонд
захисних
споруд
у
мирний
час
використовується
для
господарських,
культурних і побутових потреб у порядку, який
визначається
спеціально
уповноваженим
центральним органом виконавчої влади з питань
ЦЗ.

54.

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
№ 1859-IV, 24 червня 2004 року
Розділ 2. Основні заходи у сфері цивільного захист у
Здійснення заходів евакуації населення
В умовах недостатнього забезпечення захис-ними
спорудами біля об’єктів підвищеної небезпеки і в
особливий період ОСНОВНИМ СПОСОБОМ ЗАХИСТУ
НАСЕЛЕННЯ
Є ЕВАКУАЦІЯ і розміщення у зонах,
безпечних для проживання.
Евакуації підлягає населення, яке проживає в
населених
пунктах,
що
знаходяться
в
зонах
можливого
катастрофічного
затоплення,
небезпечнго
радіоактивного
забруднення,
хімічного
ураження, а також у всіх випадках інших стихійних
лих, аварій і катастроф, якщо виникає безпосередня
загроза життю та здоров’ю людей.

55.

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
№ 1859-IV, 24 червня 2004 року
Розділ 2. Основні заходи у сфері цивільного захист у
Здійснення заходів евакуації населення
Загальна
Часткова
Евакуація
Тимчасова
Безповоротня

56.

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
№ 1859-IV, 24 червня 2004 року
Розділ 2. Основні заходи у сфері цивільного захист у
Здійснення заходів евакуації населення
Незайняте
у
виробництві
та
сфері
обслуговування
населення,
студенти,
учні,
вихованці дитячих будинків, пенсіонери та інваліди з будинків для осіб похилого віку разом із
викладачами та вихователями, обслуговуючим
персоналом і членами їх сімей евакуюються в
першу чергу.

57.

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
№ 1859-IV, 24 червня 2004 року
Розділ 2. Основні заходи у сфері цивільного захист у
Здійснення заходів евакуації населення
Запобігання паніки та недопущення загибелі
людей під час евакуації досягається:
•плануванням евакуації населення;
•визначенням зон для розміщення евакуйованих людей;
•оповіщення керівників різного рівня та населення про
початок евакуації;
•управлінням проведенням евакуації;
•створенням
мінімально-необхідних
умов для життєдіяльності евакуйованого населення;
•навчанням
населення
проведенні евакуації.
діям
при

58.

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
№ 1859-IV, 24 червня 2004 року
Розділ 2. Основні заходи у сфері цивільного захист у
Інженерний захист території
Здійснюється на територіях з підвищеним
техногенним
навантаженням
і
ризиком
виникнення НС, який досягається:
• урахування можливості виникнення
на території НС при розробленні
генеральних планів забудови;
• контроль за раціональним розміщенням потенційно небезпечних об’єктів;
• здійснення будівництва із заданими
рівнями безпеки і надійності;

59.

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
№ 1859-IV, 24 червня 2004 року
Розділ 2. Основні заходи у сфері цивільного захист у
Інженерний захист території
• розроблення заходів безаварійного
потенційно небезпечних об’єктів;
функціонування
• створення комплексних систем захисту населених
пунктів і об’єктів від небезпечних природних процесів
шляхом
організації
будівництва
протизсувних,
протиповеневих, протиселевих, протилавинних, протиерозійних та інших інженерних споруд спеціального
призначення.

60.

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
№ 1859-IV, 24 червня 2004 року
Розділ 2. Основні заходи у сфері цивільного захист у
Медичний захист населення та
забезпечення епідемічного благополуччя
Мета: запобігання або зменшення ступеня ураження
населення, своєчасне надання допомоги постраждалим та їх лікування, забезпечення епідемічного
благополуччя в районах НС.
• Планування
і
використання
існуючих сил та засобів закладів
охорони здоров’я незалежно від
форм власності і господарювання;
• розгортання
в
умовах
НС
необхідної кількості додаткових
лікувальних закладів (пунктів);

61.

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
№ 1859-IV, 24 червня 2004 року
Розділ 2. Основні заходи у сфері цивільного захист у
Медичний захист населення та
забезпечення епідемічного благополуччя
•своєчасне
застосування
профілактичних
медичних
препаратів та санітарно-епідеміологічних заходів;
• контроль за якістю харчових продуктів і продовольчої
сировини, питної води і джерел водопостачання;
• завчасне створення і підготовка спеціальних медичних
формувань;
• накопичення медичних засобів захисту, медичного та
іншого спеціального майна і техніки;
• здійснення контролю за станом довкілля, санітарногігієнічною та епідемічною ситуацією;

62.

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
№ 1859-IV, 24 червня 2004 року
Розділ 2. Основні заходи у сфері цивільного захист у
Медичний захист населення та
забезпечення епідемічного благополуччя
• навчання населення способам надання першої медичної
допомоги та дотримання правил відповідної санітарії;
• забезпечення недопущення впливу на здоров’я людей
шкідливих факторів довкілля та наслідків НС, а також
умов
для
виникнення
і
поширення
інфекційних
захворювань.
• санітарна охорона територій і об’єктів у зоні НС

63.

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
№ 1859-IV, 24 червня 2004 року
Розділ 2. Основні заходи у сфері цивільного захист у
Психологічний захист
• планування діяльності та використання існуючих сил і
засобів підрозділів психологічного забезпечення;
• своєчасне застосування психопрофілактичних методів;
• виявлення за допомогою психологічних та соціологічних
методів чинників, що сприяють виникненню соціальнопсихологічної напруги;
• використання сучасних технологій психологічного
впливу
для нейтралізації негативного впливу на
населення.

64.

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
№ 1859-IV, 24 червня 2004 року
Розділ 2. Основні заходи у сфері цивільного захист у
Біологічний захист
• виявлення осередку біологічного зараження;
• прогнозування
масштабів
біологічного зараження;
розвитку
наслідків
• використання колективних та індивідуальних засобів
захисту;
• введення режиму карантину та обсервації;
• знезаражування осередку біологічного зараження;
• здійснення
профілактики;
заходів
екстреної
і
специфічної
• дотримання протиепідемічного режиму суб’єктами
господарювання, лікувальними закладами і населенням.

65.

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
№ 1859-IV, 24 червня 2004 року
Розділ 2. Основні заходи у сфері цивільного захист у
Екологічний захист
• захист
родовищ
(газових,
нафтових,
торфових) від пожеж, затоплень і обвалів;
вугільних,
• ліквідація лісових пожеж та буреломів, сніголамів,
вітровалів, техногенного впливу на лісові насадження, а
також їх наслідків.

66.

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
№ 1859-IV, 24 червня 2004 року
Розділ 2. Основні заходи у сфері цивільного захист у
Радіаційний і хімічний захист
Це виявлення вогнищ радіаційного і хімічного
забруднення та проведення його оцінки;
- організація і проведення
хімічного контролю;
- розроблення
захисту;
типових
радіометричного
режимів
і
радіаційного
- забезпечення засобами радіаційного і хімічного
захисту;
- організація
і
проведення
санітарної обробки.
спеціальної
і

67.

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
№ 1859-IV, 24 червня 2004 року
Розділ 2. Основні заходи у сфері цивільного захист у
Радіаційний і хімічний захист
Він досягається:
• завчасним накопиченням і підтриманням в постійній
готовності засобів радіаційного і хімічного контролю,
обсяги і місця зберігання яких визначаються виходячи із
зон можливого ураження;
• своєчасним впровадженням засобів, способів і методів
виявлення і оцінки масштабів і наслідків аварій на
радіаційно та хімічно небезпечних об’єктах;
• створенням уніфікованих засобів захисту, приладів
радіаційної і хімічної розвідки та дозиметричного
контролю;
• наданням населенню можливості придбання в особисте
користування засобів радіаційного і хімічного захисту;

68.

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
№ 1859-IV, 24 червня 2004 року
Розділ 2. Основні заходи у сфері цивільного захист у
Радіаційний і хімічний захист
Він досягається:
• розробленням типових режимів радіаційного захисту
населення
і
функціонування
об’єктів
в
умовах
радіоактивного забруднення місцевості;
• завчасне обладнання радіаційно та хімічно небезпечних
об’єктів засобами для спеціальної обробки одягу, майна і
транспортних засобів, а також санітарної обробки
населення, постраждалого внаслідок НС;
• розроблення загальних критеріїв, методів та методик
спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної
обстановки.

69.

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
№ 1859-IV, 24 червня 2004 року
Розділ 2. Основні заходи у сфері цивільного захист у
Захист населення від несприятливих
побутових або нестандартних ситуацій
• виявлення і оцінка таких ситуацій;
• організація і надання допомоги населенню;
• розроблення типових рекомендацій щодо дій в умовах
виникнення таких ситуацій;
• проведення спеціальних аварійно-рятувальних робіт.

70.

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
№ 1859-IV, 24 червня 2004 року
Розділ 3. Єдина сист ема цивільного захист у
Режими функціонування єдиної системи
цивільного захисту
• повсякденного
функціонування
(нормальна
виробничо-промислова, радіаційна, хімічна, біологічна
(в т.ч. бактеріологічна), сейсмічна, гідрогеологічна та
гідрометеорологічна обстановка, відсутні епідемії,
епізоотії, епіфітотії).
Забезпечується
спостереження
і
контроль
обстановки на потенційно небезпечних об’єктах,
виконують науково-технічні програми щодо запобігання НС, заходи щодо забезпечення безпеки і захисту
населення від НС, підготовка органів управління і
навчання населення до дій в умовах НС, постійне
прогнозування обстановки щодо її погіршення, яке
може призвести до виникнення НС.

71.

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
№ 1859-IV, 24 червня 2004 року
Розділ 3. Єдина сист ема цивільного захист у
Режими функціонування єдиної системи
цивільного захисту
• підвищеної
готовності
(істотне
погіршення
виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, біологічної
(в т.ч. бактеріологічної), сейсмічної, гідрогеологічної та
гідрометеорологічної обстановка, наявність загрози
виникнення НС).
Забезпечується,
формуванням
комісій
для
виявлення причин погіршення обстановки і підготовки
пропозицій щодо її нормалізації,
посиленням
спостереження
і
контролю
за
ситуацією,
розробленням
заходів
захисту
населення
від
потенційної загрози виникнення НС, приведенням у
стан підвищеної готовності сил і засобів реагування,
здійсненням заходів запобігання виникнення НС.

72.

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
№ 1859-IV, 24 червня 2004 року
Розділ 3. Єдина сист ема цивільного захист у
Режими функціонування єдиної системи
цивільного захисту
• надзвичайної ситуації (встановлюється
виникнення та під час ліквідації наслідків НС).
в
разі
Здійснюється визначенням меж території, на якій
виникла НС, організацією захисту населення і
територій в умовах НС, організацією робіт з
локалізації і ліквідації наслідків, НС, залученням
необхідних сил і засобів, безперервним контролем за
розвитком НС, оперативним зв’язком з вищими
органами управління і оповіщенням населення.
• надзвичайного стану;
• воєнного стану.

73. Дякую за увагу !

English     Русский Rules