Қарым-қатынас типтері
Қарым-қатынас
Қарым-қатынас типтері
Қарым-қатынас типтері
Тікелей қарым-қатынас
Жанама қарым-қатынас
Тұлғааралық қарым-қатынас
Педагогикалық қарым-қатынас
Перцептивтік қарым-қатынас
Фатикалық қарым-қатынас
Қарым-қатынастың жетекші түрі
1.17M
Category: psychologypsychology

Қарым-қатынас типтері

1. Қарым-қатынас типтері

2. Қарым-қатынас

Психологиясының негізгі ұғымы. Қарым-қатынассыз
Қарымқатынас
жеке адамның тұлғалық қалыптасуы үрдісін, жалпы
қоғам дамуын түсініп талдауға болмайды. Қарымқатынас, Г. М. Андрееваның пікірі бойынша,
адамдарды біріктіру және дамыту тәсілі.

3. Қарым-қатынас типтері

Адам қоғамда өзiн қоршаған адамдар тобында өмiр
Қарымқатынас
типтері
сүредi және дамиды, оның талаптарына сәйкес өз
ойлары мен мiнез-құлқын өзгертедi, топтың басқа
мүшелерiмен өзара әрекеттесу арқылы әртүрлi
байланысты сезiнедi.
Қарым-қатынас психологиясы мынандай
құбылыстарды зерттейдi; адамдардың бiр-бiрiн
қабылдауы және түсiнуi, елiктеу, сендiру және
нандыру, ұйымшылдық немесе жанжалдық, бiрiккен iсәрекет және тұлғааралық қатынастар. Осы
психологиялық құбылыстың әр түрлiлiгiнде, олардың
пайда болуының негiзгi қайнар көзi болып адамдар
арасындағы қарым-қатынас аймағы болып табылады.

4. Қарым-қатынас типтері

Егер қарым-қатынас болмаса, бiздiң рухани,
Қарымқатынас
типтері
материалды даму деңгейiмiздiң қандай дәрежеге
көтерiлгенiн бiлмес едiк. Бiздiң әрқайсымыз өзiмiздiң
негiзгi қырларымызды жеке қарым-қатынас
тәжiрбиелерiмiз арқылы жанұядағы, мектептегi,
жұмыстағы, көшедегi тiкелей қатынастар арқылы
игеремiз. Бұл микроорта. Микроортадағы қарымқатынас арқылы әрқайсымыз әлеуметтiк әлемдi
кеңiнен танимыз және қарым-қатынасқа түсемiз, яғни
макроорта әсерiн сезiнемiз.
Макроорта – бұл өз ғылымы, мәдениетi, идеалогиясы,
заңы, қоғамдық өлшемдерi бар қоғам.

5. Тікелей қарым-қатынас

Қарым-қатынас формалары:
Тікелей
қарымқатынас
табиғи бетпе-бет, сөздік және бейсөздік (ым, қимыл)
құралдар көмегімен жасалынатын толық
психологиялық контакт, кері байланыс бір мезгілде
өтеді. Бұл - адамдардың бір-бірімен қатынас жасау
тарихындағы бірінші формасы.

6. Жанама қарым-қатынас

Жанама
қарымқатынас
қатысушылардың кері байланыс уақытын ұзартатын,
не кешіктіретін жазу және техника құралдары арқылы
жасалынатын толықсыз психологиялык контакт. Хат
жазу, кітап шығару, радиодан сейлеу т.с. адами қарымқатынасды күрделеңдіріп жіберді.

7. Тұлғааралық қарым-қатынас

екі не құрамы өзгермейтін топ ішіндегі таныс
Тұлғааралық
қарымқатынас
адамдардың тікелей контактлары. Тұлғааралық
қарым-қатынастың белгілері: қатысушылардың
психологиялық жақындығы, бір-бірінің ерекшеліктерін
білуі, бірігіп күйзелуі, өзара түсінушілігі, ортақ
қызметтестігі.

8. Педагогикалық қарым-қатынас

- белгілі
Педагогикалық
қарым-қатынас
бір педагогикалық қызмет атқаратын,
жәйлі психологиялық климат құруға және оқу ісәрекетін, педагог пен оқушы арасындағы, оқушылар
ұжымы ішіндегі қатынастарды психологиялық тиімді
етуге бағытталған оқытушы мен оқушының сабақтағы
және сабақтан тыс уақыттағы кәсіптік қарымқатынасы.

9. Перцептивтік қарым-қатынас

— адамның парапар
Перцептивтік
қарым-қатынас
қабылдауы, оның ішкі дүниесіне бойлау, әрбір жеке
сәтінде оның психикалық жағдайын сезіну дағдысы,
оның тәртіп себебін түсіну дағдысы. Мұғалім өзінің
перцептивтік қарым-қатынас қабілеттерін ұдайы
дамытуы қажет.

10. Фатикалық қарым-қатынас

Фатикалық қарым-қатынас (лат. fatuus - ақымақ) қарым-қатынас үрдісі үшін ғана мазмұнсыз қарымқатынас.

11. Қарым-қатынастың жетекші түрі

Қарымқатынастың
жетекші түрі
Қарым-қатынастың жетекші түрі - осы немесе өзге жас
кезеңінде болатын қарым-қатынас түрі, бұл арқылы
тұлға дамуының осы сатысына сәйкес негізгі тұлғалық
қасиеттер қалыптасады.
English     Русский Rules