ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗІ ШКОЛЯРАМИ
Актуальність дослідження
Мета дослідження
Завдання дослідження:
Організація дослідження
Структурні компоненти готовності майбутніх вчителів фізичної культури до виховної діяльності в загальноосвітній школі
Педагогічні умови формування готовності майбутніх вчителів фізичної культури до виховної діяльності в загальноосвітній школі
Технологічна модель
Критерії сформованості готовності майбутніх вчителів фізичної культури до виховної діяльності в загальноосвітній школі
Рівні сформованості готовності майбутніх вчителів фізичної культури до виховної діяльності в загальноосвітній школі
Рівні сформованості готовності майбутніх вчителів фізичної культури до виховної діяльності в загальноосвітній школі
Рівні сформованості готовності майбутніх вчителів фізичної культури до виховної діяльності в загальноосвітній школі
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
2.55M
Category: pedagogypedagogy

Педагогічні умови підготовки вчителя фізичної культури до виховної роботи зі школярами

1. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗІ ШКОЛЯРАМИ

МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
Дипломна робота
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ВИХОВНОЇ РОБОТИ
ЗІ ШКОЛЯРАМИ
Виконав:
студент ІІ курсу магістратури,
групи 21М
спеціальності 014.11.Середня освіта
(Фізична культура)
Лущай Сергій Миколайович
Науковий керівник:
д.філос.н., проф. Білогур В.Є.

2. Актуальність дослідження

Погіршення стану здоров’я української нації потребує
особливої уваги до проблеми підвищення ефективності
підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання,
здатних професійно здійснювати систему виховної роботи зі
школярами, яка спрямована на збереження здоров’я людини.
Більшість робіт в цьому аспекті присвячено використанню
окремих форм роботи з різними віковими групами учнів.
Незважаючи на наявність значної кількості педагогічних і
методичних досліджень щодо формування професійної
компетентності та готовності майбутніх фахівців з фізичного
виховання, підготовка до позакласної виховної роботи у
загальноосвітній школі як у теоретичному, так і в
практичному аспектах, досліджена недостатньо. Це й
обумовлює актуальність роботи.

3.

Об'єкт дослідження процес професійнопедагогічної підготовки
майбутніх учителів
фізичної культури.
Предмет дослідження педагогічні умови
підготовки майбутніх
учителів фізичної
культури до виховної
роботи зі школярами.

4. Мета дослідження

розробити, теоретично обґрунтувати та
експериментально перевірити
педагогічні умови підготовки майбутніх
учителів фізичної культури до виховної
роботи зі школярами

5. Завдання дослідження:

дослідити стан підготовки майбутніх учителів фізичної
культури до виховної роботи зі школярами.
розробити зміст, визначити компоненти, критерії та рівні
готовності підготовки майбутніх учителів фізичної
культури до виховної роботи зі школярами.
виявити педагогічні умови ефективної підготовки
майбутніх учителів фізичної культури до виховної роботи
зі школярами.
розробити методику підготовки до виховної роботи та
експериментально перевірити її ефективність.

6. Організація дослідження

Дослідно-експериментальна робота здійснювалась у 20162017 навчальному році на базі природничо-географічного
факультету Мелітопольського державного педагогічного
університету імені Богдана Хмельницького. Усього на різних
етапах педагогічного експерименту було задіяно 62 студенти
спеціальності 014.11.Середня освіта (Фізична культура). До
експериментальної групи входило 35 осіб, до контрольної
групи - 27 студентів. Студенти контрольної групи навчалися
за традиційною методикою викладання дисциплін. Процес
навчання основної групи супроводжувався впровадженням
педагогічних умов підготовки майбутніх учителів фізичної
культури до позакласної виховної роботи у загальноосвітній
школі.

7.

Теоретичний аналіз наукових праць з проблеми підготовки
майбутніх учителів фізичної культури до позакласної виховної
роботи у загальноосвітній школі дозволив визначити сутність
основних понять проблеми. Доцільність обраної теми зумовлена
тим, що по-перше, у сучасний період зміст підготовки майбутніх
учителів фізичної культури спрямований на усвідомлення ними:
змін, які відбуваються у соціуму; таких функцій виховання, як:
збереження й розвиток культури, забезпечення наступності й зміни
поколінь, створення умов для творчого розвитку учнів;
особливостей виховної роботи зі школярами з використанням
засобів фізичної культури; необхідності докорінної перебудови
організації фізичного виховання учнів у позаурочний час;
пріоритету здоров’язбережувальних технологій у організації
навчально-виховної діяльності. У сучасній науково-педагогічній
літературі питання підготовки вчителів фізичної культури до
виховної роботи розглядають у загальному вигляді, часто не
беручи до уваги її умов і аспектів.

8. Структурні компоненти готовності майбутніх вчителів фізичної культури до виховної діяльності в загальноосвітній школі

• мотиваційний, що відображає мотивацію студентів до досягнення
успіхів у виховній діяльності зі школярами;
• когнітивний, який характеризує теоретичну обізнаність студентів
про особливості виховної діяльності вчителя фізичної культури у
загальноосвітній школі;
• професійно-діяльнісний, що визначає професійно орієнтовані
вміння та навички, фізичні якості студентів, необхідні для складання
та реалізації індивідуальних програм збереження та відновлення
фізичного й психоемоційного здоров’я та функціонального стану
школярів у процесі виховної роботи;
• самооцінний, який характеризує наявність комунікативних та
організаторських схильностей у вчителя фізичної культури

9. Педагогічні умови формування готовності майбутніх вчителів фізичної культури до виховної діяльності в загальноосвітній школі

модернізація змісту професійної підготовки майбутніх
вчителів фізичної культури і його спрямування на
формування їх готовності до виховної діяльності в
загальноосвітній школі;
застосування в процесі навчання активних методів для
активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів;
моніторинг рівня сформованості готовності майбутніх
вчителів фізичної культури до виховної діяльності в
загальноосвітній школі;
упровадження
технологічної
моделі
формування
готовності майбутніх вчителів фізичної культури до
виховної діяльності в загальноосвітній школі.

10. Технологічна модель

Цільовий
блок
Теоретикометодологічний
блок
Оціночнорезультативний
блок
Змістовнопроцесуальний
блок

11. Критерії сформованості готовності майбутніх вчителів фізичної культури до виховної діяльності в загальноосвітній школі

Мотиваційний критерій визначає ступінь сформованості
мотивації студентів, визначення здібностей до спілкування у
професійному полі діяльності, мотивів вибору професії та
досягнення успіхів у виховній діяльності в загальноосвітній школі.
Когнітивний
критерій
обумовлює
ступінь
оволодіння
студентами знаннями щодо особливостей виховної діяльності
вчителів фізичної культури в загальноосвітній школі.
Професійно-діяльнісний
критерій
характеризує
ступінь
сформованості професійно орієнтованих умінь та навичок
студентів, необхідних для складання та реалізації індивідуальних
програм збереження й відновлення фізичного та психоемоційного
здоров’я під час виховної роботи зі школярами.
Самооцінний критерій визначає ступінь сформованості
комунікативних та організаційних здібностей у майбутніх вчителів
фізичної культури до виховної діяльності в загальноосвітній школі.

12. Рівні сформованості готовності майбутніх вчителів фізичної культури до виховної діяльності в загальноосвітній школі

Низький рівень характеризується відсутністю мотивації
студентів до спілкування у професійному полі діяльності,
мотивів вибору професії та досягнення успіхів у виховній
роботі в загальноосвітній школі, наявністю у студентів
окремих та несистематизованих знань щодо особливостей
професійної
діяльності,
поодинокими
професійно
орієнтованими
уміннями
та
навичками,
необхідними
майбутньому вчителю фізичної культури для виховної
діяльності в загальноосвітній школі.

13. Рівні сформованості готовності майбутніх вчителів фізичної культури до виховної діяльності в загальноосвітній школі

Середній рівень характеризується вираженою мотивацією
студентів до спілкування у професійному полі діяльності,
мотивів вибору професії та досягнення успіхів у виховній
роботі в загальноосвітній школі; наявністю у студентів
елементарних знань щодо особливостей професійної
діяльності; професійно орієнтованих умінь і навичок
необхідних для успішної виховної діяльності в загальноосвітній школі.

14. Рівні сформованості готовності майбутніх вчителів фізичної культури до виховної діяльності в загальноосвітній школі

Високий рівень характеризується яскраво вираженою
мотивацією студентів до спілкування у професійному полі
діяльності, мотивів вибору професії та досягнення успіхів у
виховній роботі в загальноосвітній школі; наявністю у
студентів ґрунтовних та систематизованих знань щодо
особливостей професійної діяльності; яскраво виражених
професійно орієнтованих умінь і навичок, необхідних для
виховної діяльності зі школярами.

15.

% Засвоєння 60
навчального
матеріалу
50
40
30
20
10
0
1 рівень
2 рівень
3 рівень
4 рівень
Рівень засвоєння
– контрольна група;
– експериментальна група
Рис. 1. Приріст рівня засвоєння навчального матеріалу студентами з
фізичної культури
Висновки дозвольте не зачитувати,
вони були представлені у доповіді.

16. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

English     Русский Rules