Педагогічна культура батьків
ПЛАН:
Педагогічна культура батьків: поняття
Педагогічна культура батьків: поняття
Педагогічна культура батьків:складові
Педагогічна культура батьків:складові
Педагогічна культура батьків: рівні сформованості
Організація та методичні аспекти формування педагогічної культури батьків
Організація та методичні аспекти формування педагогічної культури батьків
Організація та методичні аспекти формування педагогічної культури батьків
Організація та методичні аспекти формування педагогічної культури батьків
Організація та методичні аспекти формування педагогічної культури батьків
Організація та методичні аспекти формування педагогічної культури батьків
Методики спрямовані на вивчення сімей вихованців
1.82M
Category: pedagogypedagogy

Педагогічна культура батьків

1. Педагогічна культура батьків

Підготували:
студентки 418 гр.
Тищенко О.
Даницька А.

2. ПЛАН:

Педагогічна культура батьків: поняття, складові, рівні
сформованості
Організація та методичні аспекти формування
педагогічної культури батьків
Методики спрямовані на вивчення сімей вихованців
Методики щодо підвищення педагогічної культури
батьків
Розробити і провести в аудиторії орієнтовні сценарії
тренінгових занять для батьків

3. Педагогічна культура батьків: поняття

Педагогічна культура
батьків — це
осмислений, а іноді й
неусвідомлений досвід
власного дитинства,
результат освіти,
самоосвіти,
психологічного
розвитку особистості
В. О. Чечет, під «педагогічною культурою
батьків» розуміє педагогічну підготовленість і
зрілість їх як вихователів, що дає реальні
позитивні результати в процесі сімейного і
суспільного виховання дітей

4. Педагогічна культура батьків: поняття

Л. В. Маленкова
визначає «педагогічну
культуру батьків» як
уміння аналізувати,
планувати,
організовувати виховну
діяльність, створювати
певний стиль і тон
відносин
Однак, єдиного
визначення даного
поняття в науковій
літературі немає
Прилучення особистості до педагогічної
культури починається уже в її дошкільні
роки, коли вона отримує перші уроки
виховання у своїй сім’ї та дошкільному
закладі,
на
підсвідомому
рівні
засвоюючи прийоми педагогічного
впливу

5. Педагогічна культура батьків:складові

Найважливіший
показник рівня
педагогічної
культури батьків ступінь
усвідомлення і
реалізації цілей
виховання,
збігаються з тими
соціальними
запитами, які
пред'являються
сьогодні
суспільством до
особистості
отримання дитиною
відповідної освіти
формування певних
моральних якостей
підготовка до майбутньої
трудової та професійної
діяльності
підготовка до виконання
майбутніх сімейних ролей

6. Педагогічна культура батьків:складові

Критеріями
педагогічної
батьків можуть служити:
їх
вміння
враховувати
особливості дітей
культури
вікові
здатність
виявляти
і
об'єктивно
оцінювати їх позитивні та негативні
риси
прагнення
до
педагогічного
самовиховання; співпраця зі школою та
іншими виховними інститутами
інтерес
до
позитивного
досвіду
виховання дітей в інших родинах і
бажання використовувати його на
практиці

7. Педагогічна культура батьків: рівні сформованості

Виділяють 3 рівні сформованості педагогічної культури
батьків
Високий рівень
сформованості педагогічної
культури батьків
Середній рівень
сформованості педагогічної
культури батьків
Низький рівень
сформованості
педагогічної
культури батьків

8.

ВИСОКИЙ РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ
ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ БАТЬКІВ
У родині повністю задовольняються
соціально-психологічні потреби кожного її
члена, створено домашнє вогнище
У сімейних відносинах домінують
взаєморозуміння,
демократичний
стиль
спілкування і поведінки, панує позитивна
трудова та моральна атмосфера, культурний і
раціональний дозвілля
У батьків досить високий рівень
педагогічної культури, вони володіють
системою педагогічних
знань,
вміють
застосовувати їх у практиці сімейного
виховання
У разі критичних ситуацій здатні
звернутися за допомогою до різних
соціальних інститутів, у тому числі до
вихователя ДНЗ

9.

СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ
ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ БАТЬКІВ
У сім'ї батьки прагнуть задовольнити
соціально-психологічні потреби, властиві
дитині, але сама дитина не відчуває того, що
її завжди люблять батьки, і в разі складних
життєвих ситуацій отримає підтримку і
схвалення
Внутрішньосімейні
відносини
характеризуються взаєморозумінням між
батьками, щодо дитини часто застосовується
авторитарний стиль спілкування
Батьки мають достатній рівень загальної
культури,
але
не
завжди
здатні
трансформувати свій досвід і знання у
практику сімейного виховання
У разі критичної ситуації родина
намагається
вирішити
свої
проблеми
самостійно

10.

НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ
ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ БАТЬКІВ
У
сім'ї
майже
не
задовольняються
соціальнопсихологічні потреби її членів, ніхто
із складу сім'ї не вважає, що його
поважають, цінують, люблять і не
можуть розраховувати на дружню
підтримку.
У
таких
сім'ях
ослаблена
моральна і трудова атмосфера,
присутня постійна конфліктність,
нервозність у відносинах. Батькам
властивий низький рівень загальної
та педагогічної культури

11. Організація та методичні аспекти формування педагогічної культури батьків

Всебічний
гармонійний
розвиток
особистості
в
сучасних умовах потребує
єдності, узгодженості всієї
системи
освітньо-виховних
впливів дорослих на дитину
Роль сім'ї у вихованні,
освіті дітей важко переоцінити.
Адже сім'я, як осередок
суспільства, має величезний
вплив на розвиток особистості
дитини, на формування у неї
моральних засад, характеру,
вміння жити в суспільстві

12. Організація та методичні аспекти формування педагогічної культури батьків

Розуміючи, що частиною
роботи ДНЗ є пропаганда
педагогічних знань серед
батьків, система роботи
вихователя ДНЗ націлена на
співпрацю з батьками
Вихователь
виходить з
того, що саме роль сім'ї
незрівняна за своєю силою
ні
з
якими
іншими
соціальними інститутами,
бо саме в сім'ї формується і
розвивається
особистість
дитини

13.

Організація та методичні аспекти формування
педагогічної культури батьків
Батьки вибирають рід виховання для
своїх дітей, вибирають вихователя або
заклад, визначають шлях у житті
Для всього цього треба мати ясні та
здорові поняття про ознаки різних
нахилів у дітей, знати вимоги та мету
різних видів виховання та навчання,
вміти вибрати і оцінити вихователя,
знати виховні заклади, їхні курси, їхні
вимоги, їхню мету, вміти оцінити їхні
позитивні якості і хиби
Батьки також є учасниками виховного процесу. Саме в сім'ї
закладаються основи моральності людини, формуються
норми поведінки, розкриваються внутрішній світ і
індивідуальні якості особистості

14.

Організація та методичні аспекти формування
педагогічної культури батьків
Зусилля педагогічного колективу
ДНЗ спрямовані на виконання двох
завдань:
- формування активної
педагогічної позиції батьків
- озброєння батьків педагогічними
та юридичними знаннями
При цьому дотримується ряд умов:
-взаємна зацікавленість у партнерстві
педагога
і
батьків;
доброзичливість,
тактовність у відносинах
-взаємна довіра у взаєминах між
педагогом і батьками; облік своєрідності
умов життя кожної сім'ї, віку батьків, рівня
підготовленості у питаннях виховання та
правових знань
-поєднання індивідуального підходу до
кожної сім'ї з організацією роботи з усіма
батьками
групи;
використання
індивідуальних і групових форм роботи з
правової освіти батьків
-одночасний вплив на батьків і дітей;
забезпечення певної послідовності у роботі з
батьками

15. Організація та методичні аспекти формування педагогічної культури батьків

Форми і методи в організації педагогічної культури
батьків
Відвідування
сімей.
Педагогічна
допомога
батькам
повинна
грунтуватися
на
ретельному
і
всебічному вивченні кожної сім'ї,
кожної дитини
Наочна пропаганда. Здійснюючи педагогічну
пропаганду,
можна
використовувати
поєднання різних видів наочності. Це
дозволяє не тільки знайомити батьків з
питаннями виховання через матеріали
стендів, тематичних виставок та ін., але і
безпосередньо
показати
їм
освітньовиховний процес

16. Організація та методичні аспекти формування педагогічної культури батьків

Відкриті перегляди дуже багато дають
батькам: вони отримують можливість
спостерігати за своїми дітьми у
ситуації, відмінній від сімейної,
порівняти поведінку та вміння дитини
з поведінкою і вміннями інших дітей,
перейняти у педагога прийоми навчання
та виховних впливів
Батьківські збори. Зазвичай батьківські збори проходять традиційно доповідь вихователя на якусь тему і обговорення організаційних питань.
Як правило, на зборах такого типу батьки не проявляють жодної
активності. А пасивність - це показник або незацікавленості, або того, що
сама форма проведення зборів не має до висловлювань з боку батьків

17. Організація та методичні аспекти формування педагогічної культури батьків

Ділові ігри. Ділова гра - простір для
творчості. Вона максимально наближає
учасників гри до реальної ситуації,
формує навички швидкого прийняття
педагогічно вірних рішень, вміння
вчасно побачити і виправити помилку
Вечори запитань і відповідей. Вечори
запитань і відповідей являють собою
концентровану педагогічну інформацію
з найрізноманітніших питань, які часто
носять дискусійний характер, і відповіді
на них нерідко переходять в гаряче,
зацікавлене обговорення

18. Організація та методичні аспекти формування педагогічної культури батьків

Широко використовується індивідуальне консультування, яке включає в
себе кілька етапів: 1) створення довірчих, відвертих стосунків з батьками,
особливо з тими, хто заперечує можливість і необхідність співробітництва;
2) проводиться за підсумками всебічного обстеження дитини; 3) корекційна
робота, яка передбачає формування у батьків педагогічної компетентності
через розширення кола їх психолого-педагогічних знань і уявлень
Батьківські тренінги призначені для
найбільш «просунутих» батьків, для тих, хто
розуміє, що допомогти дитині можна лише в
тому випадку, якщо змінюєшся сам. Форми
занять тут можуть бути різні: контакт-групи,
тренінги особистісного зростання, групи
психодрами, арт-терапія і т. д.

19. Методики спрямовані на вивчення сімей вихованців

Проективна методика «Малюнок
сім’ї». Методика спрямована на
виявлення переживань дитини, її
місця в родині, відносини дитини до
родини, до окремих її членів
Методика (малюнок) «Моя сім’я».
Методика спрямована на вивчення
уявлень
дитини
про
родину;
виявлення своєї позиції в ній,
взаємовідносин
English     Русский Rules