Сегментація ринку
Визначення сегментації
Змінні для виділення сегментів
Змінні для виділення сегментів
Мета сегментування
Визначення ринків за декількома характеристиками
Агрегування ринку
Критерії обирання сегменту
Оцінювання сегментів
Стратегії охоплення сегментів рінку:
Байєсовський аналіз
Параметри позиціонування
291.00K
Category: marketingmarketing

Сегментація ринку

1. Сегментація ринку

СЕГМЕНТАЦІЯ РИНКУ
Тема 9

2. Визначення сегментації

Ідентифікація людей з аналогічною поведінкою дозволяє
так адаптувати продукт, упаковку, комунікації та інші
елементи маркетингу, щоби задовольняти специфічні
потреби цих цільових груп, тим самим збільшуючи їх
споживацький потенціал.
Сегмент ринку – це група споживачів зі схожими потребами
та поведінкою, що відрізняються від потреб та поведінки від
іншого ринку.
Сегментація ринку – процес виділення людей, схожих за
поведінкою між собою, але таких, що відрізняються від інших
груп.
Необхідність сегментації обумовлена різницею людей між
собою.

3. Змінні для виділення сегментів

Характеристики споживачів
• Демографічні:
Вік, стать, етнографічна причетність, національність,
віросповідання, рід занятть, освіта, рівень доходу,
сімейне положення, розмір сім*ї, етап життєвого циклу
сім*ї, житлові умови.
• Психографічні: діяльність, інтереси, думки.
• Поведінкові: переважні місця покупки, частота
покупок; засоби інформації, що використовуються;
чутливість до ціни, лояльність до бренду; вигоди, що
відшукуються; спосіб використання продукту;
швидкість використання.

4. Змінні для виділення сегментів

• Цінності;
• Культура;
• Особистість;
• Географічні характеристики: Державні кордони,
регіональні кордони, міська/сільська місцевість,
Поштовий індекс.
• Ситуаційні характеристики: використання
продукту для роботи /відпочинку, час використання,
місце використання.

5. Мета сегментування

Метою дослідження сегментів є розподіл людей за
категоріями таким чином, щоби звести до мінімуму
відмінності всередині груп та максимізувати міжгрупові
відмінності.
Виділення ринкових сегментів з аналогічною
поведінкою надає можливості розробляти продукті,
які безпосередньо відповідають уподобанням тієї
чи іншої групи.

6. Визначення ринків за декількома характеристиками

А
Б
Г
В
• А. Демографічний сегмент (за демографічними характеристиками)
Б:Поведінка при споживанні В: Ситуаційні характеристики Г:
Перетин сегментів, параметри, що визначають ринок.

7. Агрегування ринку

Агрегування ринку, або масовий маркетинг –
стратегія, протилежна сегментації. Сутність:організація
продає один й той самий продукт або послугу усім
споживачам.
Стратегія агрегування ефективна в умовах
нерозвинутих ринків, коли попит незадоволений на
основны товари та послуги. Споживачі намагаються
отримати функціональні вигоди за максимально
низькими цінами.

8. Критерії обирання сегменту

Оцінка та вибір сегменту будується за 4-ма критеріями:
• Вимірюваність – це можливість отримання інформації про розмір,
прирду та поведінку сегменту ринку.
• Досяжність (доступність) – ступінь охоплення ринкового сегменту,
ступінь можливості впливати на сегменти за допомогою цільової реклами
та комунікаційних програм або через різні форми роздрібної торгівлі.
• Грунтовність, прирдність (основательность) – достатній розмір
ринку., що виправдовує витрати компанії на розробку, виробництво та
розподіл продукту. Ступінь можливого розроблення маркетингової
програми, яка спрямована на залучення та обслуговування споживачів;
• Порівнянність представників сегменту (значущість) – Ступінь, до
якого сегмент може вважатися досить великим або прибутковим. ступінь
порівняності в межах сегменту тих характеристик або поведінки, які
корелюють зі споживацькою поведінкою. Чим більш однорідний сегмент,
тим більш ефективними виявляються розроблені для нього продукт,
стратегія стимулювання попиту та канали розподілу.
• .

9. Оцінювання сегментів

• Привабливість – максимальні обсяги продажу, швидкі
темпи зростання, висока прибутковість;
• Врахування сильних сторін компанії при виборі
сегменту;
• Вибір сегментів (портфель).
Цільовий ринок – сукупність споживачів, які мають
схожі потреби або загальні характеристики, що має
обслуговувати компанія.

10. Стратегії охоплення сегментів рінку:

• Недиференційований маркетинг – компанія
виходить на весь ринок з єдиною пропозицією та
ігнорує розбіжності між сегментами.
• Диференційований маркетинг – компанія
орієнтується на декількох сегментах ринку та
розробляє для кожного з них окремі пропозиції.
• Концентрований маркетинг – компанія спрямовує
зусилля в найкрупнішу частину одного або декількох
субринків.

11. Байєсовський аналіз

• Аналітики поведінки споживачів виявили, що рішення людей
частіше за все є нелінійними та приймаються під впливом такої
кількості множини явищ, що майже неможливо аналізувати їх за
допомогою методів класичної статистики, що й зумовило потребу
у звертанні до методів байєсовського статистичного аналізу..
• Сучасне використання теореми Байєса має на увазі грамотну
побудову передбачень про ймовірність звершення деяких подій, а
потім послідовне вдосконалення прогнозу завдяки привласнення
результатам коефіцієнтів, для чого проводяться точні,
контрольовані експерименти.
• Байєсовські методики дозволяють аналізувати величезні масиви
даних, які зазвичай збирають за допомогою сканерів у точках
продажу. Далі визначаються зразки поведінки та виділяються
сегменти базуючись на думці, що свідомісь скоріш за все,
віддзеркалює поведінка, ніж зовнішні характеристики споживача
та його демографічні особливості.

12. Параметри позиціонування

• Значущість;
• Характерність;
• Переваги;
• Наочність;
• Захищеність від копіювання;
• Досупність;
• Прибутковість.
English     Русский Rules