Қысыммен жұмыс істейтін қондырғылар мен ыдыстарды пайдалануда сақталатын еңбек қауіпсіздігі
Қысыммен жұмыс істейтін қондырғылар мен ыдыстарды пайдалануда сақталатын еңбек қауіпсіздігі
Қысыммен жұмыс істейтін қондырғылар мен ыдыстардың классификациясы.
НАДПИСИ И ОКРАСКА, НАНОСИМЫЕ НА БАЛЛОНЫ
Баллон запрещается заполнять газом, если:
Окрашивание в соответствующие цвета:
При возникновении чрезвычайной ситуации
Действия обслуживающего персонала при пожаре в помещении
Случаи аварийной остановки сосудов
Оказание помощи при термических ожогах
5.46M
Category: life safetylife safety

Қысыммен жұмыс істейтін қондырғылар мен ыдыстарды пайдалануда сақталатын еңбек қауіпсіздігі

1. Қысыммен жұмыс істейтін қондырғылар мен ыдыстарды пайдалануда сақталатын еңбек қауіпсіздігі

2.

ДӘРІС ЖОСПАРЫ:
1.
Қысыммен
ыдыстарды
қауіпсіздігі.
жұмыс істейтін қондырғылар мен
пайдалануда
сақталатын
еңбек
2.
Қысыммен жұмыс істейтін қондырғылар мен
ыдыстардың классификациясы.
3.
Қысым астындағы ыдыстар мен қондырғылардың
апатқа және жарылысқа ұшырау себептері және
салдары.

3. Қысыммен жұмыс істейтін қондырғылар мен ыдыстарды пайдалануда сақталатын еңбек қауіпсіздігі

• ҚР Мемлекеттік қалалық техникалық
қадағалау органының «Қысыммен жұмыс
істейтін сауыттар орнату және қауіпсіз
пайдалану ережелерімен», артық қысыммен
істейтін
сауыттарды
(цистерналар,
бөшкелер, балондар) орнату, дайындау,
қайта
құру,
жөндеу,
жинау
және
пайдалануды
жобалау
талаптары
тағайындалған.

4. Қысыммен жұмыс істейтін қондырғылар мен ыдыстардың классификациясы.

• Қысыммен
жұмыс
істейтін
жүйелерге қойылатын басты талап
– тұмшалылығы (герметичность)

5.

Газгольдерлер
Құбырлар
Қысыммен
жұмыс
істейтін
қондырғы
лар
Нығыздалған және
араласқан газдарды
тасымалдау және сақтау
үшін қолданылатын газ
сауыттар
Газго́льдер (англ. gasholder) — сығылған,
табиғи газдарды
сақтайтын үлкен
резервуар
Нығыздалған
газдарға
арналған
цистерналар

6.

Қысым астындағы
ыдыстар мен
қондырғылардың
апатқа ұшырау
себептері және
салдары:
• Сыртқы механикалық әсерлер
• Механикалық қаттылықтың
төмендеуі
• Технологиялық режимнің
бұзылуы
• Конструкторлық қателер
• Тұмшаланған орта
жағдайының өзгеруі
• Өлшеу-бақылау және
сақтандыру
• құрылғыларындағы ақаулар
• Қызметкердің олқылығы

7.

• цистерналардың талап сай
жасалмауы;
• бақылау-өлшеу
құрылғыларындағы
Цистерналардың ақаулар;
• коррозия(тот басу);
жарылысқа
• механикалық соққылар;
ұшырау
• қысымның жоғарылап
себептері:
кетуі;
• жоғары температура мен
ашық өрттің әсері.

8.

• ішкі коррозия;
• гидросоққылар;
• дәнекерлеудің
Құбырлардың сапасыздығы;
жарылысқа • механикалық
ұшырау
соққылар
себептері
• су мөлшерінің
белгіленген нормадан
төмендеп кетуі

9.

Қысым астында жұмыс жасайтын
ыдыстардың қауіпсіздік амалдары
Қорғаныстық-тығын клапандары,
мембраналар
Қорғаныстық ажыратқыш қондырғылар
(предохранительдер)
Қорғаныс немесе тиекті-реттеу арматурасы
Сұйық деңгейін
көрсеткіштер
Температураны өлшегіш
аспаптар
Қысымды өлшегіш
аспаптар

10.

Қысым астында жұмыс жасайтын қондырғылар
Жылжыма
-лылығы
бойынша
Т
Ұ
Р
А
Қ
Т
ы
Ж
ыл
жы
ма
лы
Ай
ны
ма
лы
ы
Қараптексеру
мүмкіндігі
бойынша
Типі
бойынша
Жа
рты
лай
айн
ала
ты
н
Шик
ізат
ішін
де
және
буме
н
жана
сады
Ши
кіза
т
ішін
де
және
буме
н
жана
спай
ды
Ши
кіза
т
қон
дыр
ғын
ың
ішін
де
Буме
н
қызд
ыры
лмай
тын
ыды
стар
мен
бөлш
екте
р
Улы
затт
ар
толт
ыры
лған
ыды
стар
Өрт
кежар
ылы
сқа
қауі
пті
ыды
стар
Ішін
қара
у
мүм
кінд
ігі
жоқ
Ішін
қара
у
мүм
кінд
ігі
бар
Жар
тыл
ай
ішін
қара
у
мүм
кінд
ігі
бар

11.

Өндірістік еңбек қауіпсіздігі
Ыдыстарды тіркеу (регистрация)
Қысым астындағы қондырғылар, оларды қолдануға
жібермес бұрын ҚР мемлекеттік тіркеу ұйымдарында
тіркелуі керек.
Ыдыстарды тіркеу иесімен бірге келесідей құжаттар болған
жағдайда жазбаша түрде жүргізіледі:
1. Бекітілген формадаға ыдыс паспорты
2. Орнатылуы бойынша сапалық куәлігі
3. Ыдысты қосу схемалары
Осы құжаттар түгел болған жағдайда ҚР тех қадағалау
ұйымдары 3-4 күндік жұмыс күнінде тіркей алады.

12.

Өндірістік еңбек қауіпсіздігі
Паспорт сосуда
(кислородный баллон)
1. Вентиль
2. Уплотнитель
3. Свеженарезанная резьба горловины, без раковин и
темных вкраплений в металле
4.Товарный знак завода-изготовителя, номер баллона
5. Дата (месяц, год) изготовления и год
Следующего освидетельствования
6. Рабочее давление Р, Мпа (кгс/см 2); Пробное
Гидравлическое давление Рпр, Мпа (кгс/см2 )
7. Вместимость баллона, л; Масса баллона, кг;
Клеймо ОТК завода – изготовителя круглой
Формы диаметром 10 мм

13.

Сауыт дегеніміз – химиялық, жылулық немесе
басқадай технологиялық процесстерді жүргізуге,
сонымен қатар газға тәріздес, сұйық және басқа
заттарды сақтауға және тасымалдауға арналған
герметикалық- тұмшаланаған жабық ыдыс..
Балон дегеніміз – бір немесе екі мойны бар
қысыммен сығылған, сұйықталған немесе
ерітілген газдарды тасымалдауға, сақтауға және
пайдалануға арналған вентилді, фланцыларды
немесе штуцерлерді орнататын сауыт.
.
Бөшке дегеніміз - бір жерден екінші жерге
домалатылатын, қосымша тіреусіз тігінен
қойылатын сұйық және басқа заттарды
тасымалдауға және сақтауға арналған цилиндірлі
немесе басқа формалы сауыт.

14.

Цистерна дегеніміз –темір
жол вагонының рамасына,
автомобильдің шассиына
(тіркемесіне) немесе
басқадай жылжымалы
құралдарға орнатылған газға
ұқсас, сұйық және басқадай
заттарды тасымалдауға және
сақтауға арналған
жылжымалы сауыт.
.
Штуцер дегеніміз –
құбырларды, құбырлар
арматураларын және
өлшеп- бақылау
аспаптарын сауыттарға
жалғауға арналған
элемент.

15.

Өрттен қорғану ережелері температурасы 115º С жоғары
судың қысымымен жұмыс істейтін, немесе қайнау
температурасынан артық температурасы бар басқа
сұйықтар кұйылған сауыттарға;
будың немесе газдың 0,07 МПа қысымында жұмыс
істейтін сауыттарға;
қысымдары 0,07 МПа –дан жоғары сығылған,
сұйықталған және ерітілген газдарды тасымалдауға және
сақтауға арналған балондарға, цистерналарға
және
бөшкелерде қатаң сақталу керек.
Төмендеу қысыммен жұмыс істейтін және аздау қауіптілігі
бар сауыттарды құрау, жөндеу және пайдалану талаптары
завод нұсқаулықтарымен анықталады.
Сауытардың конструкциясы есептелген жұмыс істеу
мерзімі бойынша беріктікті, пайдалану ұзақтығы мен
қауіпсіздігін қамтамасыз ету керек және техникалық
куәләндіруді, тазалауды, жууды, толық босатуды, үрлеуді,
жөндеуді, метал мен
қоспаларды пайдаланудың
бақылауын өткізуге мүмкіндік қарастырылуы керек.

16.

Сауыттарды қауіпсіз пайдалану және жұмысын басқару
үшін, олар келесі бұйымдармен қамтамасыз етіледі,
олар:
қорғаныс немесе тиекті-реттеу арматурасы,
қысымды және температураны өлшейтін аспаптар,
сақтық құрылғылар,
сұйықтың деңгейін көрсеткіштер.
Барлық
сауыттарда, оларды ашу алдында
қысымның жоқтығын бақылауды қамтамасыз ететін
вентиль,
кран
немесе
басқадай
құрылғылар
қарастырылады.
Жарылғыш, өртенгіш заттарға, 1 және 2-классты
қауіптілігі бар заттарға арналған сауыттар, насоспен
немесе компрессормен жалғану жолында, сауыттағы
қысым әсерінен автоматты жабылатын қайтару
клапанымен жабдықталу керек.

17.

Темір жол цистерналарының жоғарғы жағында
диаметрі 450 мм-ден кем емес люк және
цистернаның екі жағында, люктың қасында
темір саты болу керек. Цистерналарда сұықты
құйатын және төгетін сифонды құбырғысы
бар вентильдер болу керек.
Цистерналар мен бөшкелерді тек қана
соларды тасуға және сақтауға арналған
газдармен толтыру керек. Жауапты
қызметкер цистернаны немесе бөшкені
ұқыпты түрде тексеріп қортындысын
журналға жазады.

18.

Өндірістік еңбек қауіпсіздігі
Баллондарды тасымалдау
Баллондар көлденеңінен машина бортының
деңгейіне дейін 3 қатар етіп орналастырылуы
керек;
Баллондар бір қатарға көлденең
орналастырылады, машинаның оң жағына
бұрандаларын бір жаққа қаратылып орналастыру
түрі;
1. Ағаш кесінділерінен жасалған баллондар
арналған ойық;
2. Ұяшықтарды қаптау: войлок- киіз, резина
немесе басқа да жұмсақ материалдар
3. Колпактары шегіне жеткенше бұралып,
штуцеры өшіріліп тұруы керек.
4. Жіп немесе резина кольцо, оның қалыңдығы
25мм болу керек (әрбір баллонға екі кольцо)

19.

Өндірістік еңбек қауіпсіздігі
Арнайы контейнерлерде
Баллондар тік қалыпта тасымалдануы
қажет.
Әртүрлі газдарды, сондай ақ, бос баллондарды
бірге тасымалдауға БОЛМАЙДЫ!

20.

Өндірістік еңбек қауіпсіздігі
Баллондарды сақтау
Ашық жерде
Баллондар күннен және жауын-шашыннан
қорғаныста болуы керек (баллон корпусының
максимальді температурасы +45 градусов С)
Баллондарды көлденеңінен ағаш рамкаларда
немесе стелаждарда сақтайды
Вентилдері бір бағытта қаратылып,
штабелдердің биіктігі 1,5 м болу керек.

21.

Өндірістік еңбек қауіпсіздігі
Баллондарды тігінен сақтауда олардың
арнайы уяшықтары, торлары,немесе құлап
кетуден сақтайтын барьерлары болуы керек.
Штуцерлердегі колпактары мен заглушкалары
(тығындары) оралуы керек.

22.

Өндірістік еңбек қауіпсіздігі
Қоймаларда
Оттегімен бірге бір бөлмеде ацетиленді немесе басқа
да жанатын газдарды бірге сақтауға болмайды
Толтырылған немесе бос (порожние) баллондарды,
сәйкесінше кестелермен белгілей отырып бөлек
сақтайды.
Баллондарды шатырда немесе жертөледе сақтауға
болмайды.
Баллондарды сақтайтын жерде тез жанатын немесе
жанатын заттарды орналастыруға болмайды
Баллондардың электр өткізгіштерімен
жанасуын болдырмауды қамтамасыз етіңіз.

23.

Өндірістік еңбек қауіпсіздігі
Баллондарды артуда не түсіруде
болмайтын жағдайлар:
Бір қана кісінің жұмыс жасауы (екі кісіден кем
болмауы керек);
Баллондарды тастауға, бір-біріне
соғуға;
Баллонның бұрандасынан төмен қарай
ұстап беруге не ұстап тұруға;

24.

Өндірістік еңбек қауіпсіздігі
Баллондарды артуда не түсіруде болмайтын
жағдайлар:
Майланған киімдермен, жеңінде
майдың ізі бар киімдермен
жұмыс жасауға;
Баллондарды колпаксыз немесе
тығынсыз (заглушек) артып немесе
түсіруге.

25.

Өндірістік еңбек қауіпсіздігі
Жұмыс орнына баллондарды жеткізу
Дұрысы:
Арнайы резиналық ходы бар рессоралы
тележкалармен тасымалдауға рұқсат етіледі;
Оттегі және ацетилен баллондарын бірге
тасымалдауға болады.
1- хомут
Носилкамен алып бару
1- хомуты
Аяқтың көмегімен еңкейтіп көмкере көтеру
арқылы
Кантование на башмаке в наклонном положении

26.

Өндірістік еңбек қауіпсіздігі
Жұмыс орнына баллондарды жеткізу
дұрыс емес:
Баллондарды жерге
домалата апару;
Баллондарды қолмен
не иыққа салып апару.

27.

Өндірістік еңбек қауіпсіздігі
Установка в рабочее состояние
Установленные баллоны должны быть
защищены от действия солнечных лучей,
открытого огня и теплоизлучающих
поверхностей (от источников тепла с
открытым огнем не ближе 5 м, от
нагревательных приборов и защитных
экранов не ближе 1 метра)
Баллоны устанавливаются
вертикально и закрепляются
цепью или хомутом.
Кислородный баллон
допускается укладывать
наклонно - так, чтобы вентиль
располагался выше башмака

28.

Өндірістік еңбек қауіпсіздігі
Безопасная эксплуатация
Работая с баллонами, закрывая и открывая
вентили, работники должны находиться сбоку от
баллона.
Не открывать вентиль резко! Струя газа
наэлектризовывает горловину баллона и редуктор,
что может вызвать воспламенение или взрыв.
1. Немедленно перекройте вентиль
2. Выпустите газ из редуктора
Замерзший вентиль или редуктор отогревать только
горячей водой или паром.
Использовать открытый огонь запрещается!

29.

Өндірістік еңбек қауіпсіздігі
Безопасная эксплуатация
Не реже 1 раза в квартал проверяйте
предохранительный клапан принудительным
открыванием (подъемом давления до его
срабатывания).
Проверяйте возможные места утечки газа
мыльной эмульсией
Помещения, где производятся работы с применением баллонов,
заполненных взрывоопасными газами, должны непрерывно
проветриваться.

30.

Өндірістік еңбек қауіпсіздігі
Уровни наполнения
Масса газа
на 1л вместимости баллона,
кг, не более
Вместимость баллона,
приходящегося на 1кг
газа, л, не менее
Аммиак
0,570
Бутан
0,488
1,76
2,05
Бутилен, изобутилен
0,526
1,90
Окись этилена
0,716
1,40
Пропан
0,425
2,35
Пропилен
0,445
2,25
Сероводород, фосген, хлор
1,250
0,80
Углекислота
0,720
1,34
Фреон-11
1,200
0,83
Фреон-12
1,100
0,90
Фреон-13
0,600
1,67
Фреон-22
1,800
1,00
Хлористый метил, хлористый этил
0,800
1,25
Этилен
0,286
3,50
Наименование газа

31.

Өндірістік еңбек қауіпсіздігі
Выработка газа
При работе с баллонами газ не должен
использоваться до конца
В баллоне со сжатым газом должно оставаться
остаточное давление - не менее 0,05 МПа (0,5 кгс/м2)
Это позволяет:
- определить какой газ находился в баллоне
- проверить герметичность баллона и его арматуры
- гарантировать не проникновение в баллон другого газа или
жидкости

32.

Өндірістік еңбек қауіпсіздігі
Опознавательная окраска
Наименование
газа
Азот
Аммиак
Аргон сырой
Аргон
технический
Аргон чистый
Ацетилен
Бутилен
Нефтегаз
Бутан
Водород
Цвет
баллона
Чёрный
Жёлтый
Чёрный
Чёрный
Серый
Белый
Красный
Серый
Красный
Тёмнозелёный
Надпись
Цвет
Жёлтый
Чёрный
Белый
Цвет
полосы
коричневый
Белый
Синий
Синий
Зелёный
Красный
Жёлтый
Красный
Белый
Зелёный
Чёрный
-
Водород
Красный
-
Текст
Азот
Аммиак
Аргон сырой
Аргон
технический
Аргон чистый
Ацетилен
Бутилен
Нефтегаз
Бутан
Воздух
Чёрный
Сжатый воздух
Белый
-
Гелий
Закись азота
Кислород
Кислород
медицинский
Коричневый
Серый
Голубой
Гелий
Закись азота
Кислород
Кислород
медицинский
Белый
Чёрный
Чёрный
-
Чёрный
-
Голубой
Образец
Азот
Аммиак
Аргон сырой
Аргон
технический
Аргон чистый
Ацетилен
Бутилен
Нефтегаз
Бутан
Водород
Сжатый воздух
Гелий
Закись азота
Кислород
Кислород
медицинский

33.

Өндірістік еңбек қауіпсіздігі
Опознавательная окраска
Наименование
газа
Сероводород
Сернистый
ангидрид
Углекислота
Фосген
Фреон-11
Фреон-12
Фреон-13
Фреон-22
Хлор
Циклопропан
Этилен
Цвет
баллона
Белый
Горючие газы
Красный
Негорючие
газы
Чёрный
Чёрный
Чёрный
Защитный
Алюминиевый
Алюминиевый
Алюминиевый
Алюминиевый
Защитный
Оранжевый
Фиолетовый
Надпись
Текст
Сероводород
Сернистый
ангидрид
Углекислота
Фреон-11
Фреон-12
Фреон-13
Фреон-22
Циклопропан
Этилен
Наименование
газа
Наименование
газа
Цвет
Красный
Цвет
полосы
Красный
Белый
Жёлтый
Жёлтый
Чёрный
Чёрный
Чёрный
Чёрный
Чёрный
Красный
Красный
Синий
2 красные
2 жёлтые
Зелёный
-
Белый
-
Жёлтый
-
Образец
Сероводород
Сернистый
Ангидрид
Углекислота
Фреон-11
Фреон-12
Фреон-13
Фреон-22
Циклопропан
Этилен
Наименование
газа
Наименование
газа

34.

Өндірістік еңбек қауіпсіздігі
Уровни наполнения
Наполнение цистерн и бочек сжиженными газами должно
соответствовать нормам
Масса газа на 1л
вместимости
цистерны или бочки,
кг, не более
Вместимость
цистерны или бочки
на 1 кг газа, л,
не менее
Азот
0,770
1,30
Аммиак
0,570
1,76
Бутан
0,488
2,05
Бутилен
0,526
1,90
Пропан
0,425
2,35
Пропилен
0,445
2,25
Фосген, хлор
1,250
0,80
Кислород
1,080
0,926
Наименование
газа
Потребитель, опорожняя цистерны, бочки, обязан оставлять в них
избыточное давление газа не менее 0,05 МПа (0,5 кгс/см2)

35.

Өндірістік еңбек қауіпсіздігі
Опознавательная окраска
Надписи и отличительные полосы на цистернах и бочках для сжиженных газов
Назначение цистерн
и бочек
Текст надписи
Цвет надписи
Цвет полосы
Для аммиака
Аммиак, Ядовито,
Сжиженный газ
Черный
Желтый
Для хлора
Хлор, Ядовито,
Сжиженный газ
Зеленый
Защитный
Для фосгена
Ядовито,
Сжиженный газ
Красный
Для кислорода
Опасно
Черный
Для всех остальных
не горючих газов
Для горючих газов
»
Наименование газа и
слово Огнеопасно

Черный
»
Голубой

Красный
Примечание: Наружная поверхность цистерн и бочек должна быть окрашена эмалью,
масляной или алюминиевой краской в светло-серый цвет и иметь надписи и
отличительные полосы в соответствии с данной таблицей.

36. НАДПИСИ И ОКРАСКА, НАНОСИМЫЕ НА БАЛЛОНЫ

Наименование
газа
Цвет баллонов
Текст надписи
Цвет надписи
Цвет полосы
Азот
Чёрный
Азот
Жёлтый
Коричневый
Аммиак
Жёлтый
Аммиак
Чёрный
Коричневый
Ацетилен
Белый
Ацетилен
Красный
Воздух
Чёрный
Сжатый воздух Белый
-
Кислород
Голубой
Кислород
Чёрный
-
Другие
горючие
газы
Красный
Наименование
газа
Белый
-
Другие
негорючие
газы
Чёрный
Наименование
газа
Жёлтый
-
-

37.

Цистерна мен бөшкені сұйықталған
газбен толтыру нормалары.
Газдың аты
Цистерна мен бөшкеднің
сыйымдылығындағы
газдын салмағы, кг, көп
болмауы керек.
Цистерна мен
бөшкенің газға
сыйымдылығы л,
кем болмауы керек
Азот
0,770
1,30
Аммиак
0,570
1,76
Бутан
0,488
2,05
Бутилен
0,526
1,90
Пропан
0,425
2,35
Пропилен
0,445
2,25
Фосген,хлор
1,250
0,80
Оттегі
1,080
0,926

38.

39. Баллон запрещается заполнять газом, если:

истек срок назначенного освидетельствования;
истек срок проверки пористой массы (баллоны с
ацетиленом);
поврежден корпус баллона;
неисправны вентили;
отсутствует надлежащая окраска или надписи;
отсутствует избыточное (остаточное) давление газа
(0,5 атм.);
отсутствуют установленные клейма.

40. Окрашивание в соответствующие цвета:

Вода – зеленый
Пар – красный
Воздух – синий
Газы горючие и негорючие – желтый
Кислоты – оранжевый
Щелочи – фиолетовый
Жидкости горючие и негорючие – коричневый
Прочие вещества– серый

41.

Өндірістік еңбек қауіпсіздігі
Ыдыстың беріктігін төмендететін ақаулар
Ыдыс бетіндегі - жарықтар, қабырғаларының тотығуы, надрывы,
коррозия стенок (особенно в местах отбортовки и вырезок), выпучены,
отдулины, раковины (в литых сосудах);
В сварных швах - дефекты сварки: трещины всех видов и
направлений, свищи и пористость наружной поверхности шва, порезы,
наплывы, прожоги, незаплавленные кратеры, смещения и совместный
увод кромок свариваемых элементов свыше норм, несоответствие
формы и размеров швов требованиям технической документации;

42.

Өндірістік еңбек қауіпсіздігі
В заклепочных швах - трещины между заклепками, обрывы головок,
следы пропусков, надрывов в кромках склепанных листов,
коррозионные повреждения заклепочных швов, зазоров под кромками
клепаных листов и головками заклепок, особенно у сосудов,
работающих с агрессивными средами (кислотой, кислородом,
щелочами и др.);
В сосудах с защищенными от коррозии поверхностями разрушения футеровки, в том числе неплотности слоев футеровочных
плиток, трещины в гуммированном, свинцовом или ином покрытии,
скалывания эмали, трещины и отдулины в плакирующем слое,
повреждения металла стенок сосуда в местах наружного защитного
покрытия;
В металлопластиковых и неметаллических сосудах - расслоения
и разрывы армирующих волокон свыше норм, установленных
специализированной организацией.

43.

Өндірістік еңбек қауіпсіздігі
Технические методы контроля
Люминесцентный метод контроля
используется для выявления поверхностных дефектов, главным
образом, трещин
Метод ультразвуковой дефектоскопии позволяет определить
дефекты в металле толщиной 5-500 мм, осуществлять контроль
любых металлов и сплавов, но не позволяет определить характер
дефекта
Метод магнитной дефектоскопии обеспечивает контроль
сплошности ферромагнитных металлов, обнаружение полей
рассеяния, образующихся при намагничивании в местах дефектов.
Этим методом невозможно выявить характер дефекта и мелкие
внутренние трещины

44.

Өндірістік еңбек қауіпсіздігі
Метод рентгено- и гамма-дефектоскопии позволяет получить
наглядное представление о характере повреждений и их протяженности,
выявить мелкие трещины, широкий диапазон контролируемых толщин от
3-250 мм. Недостатком в работе является опасность для
обслуживающего персонала.
Механические испытания, которым подвергаются стыковые сварные
соединения с целью проверки соответствия их прочностных и
пластических характеристик требованиям технических условий на
изготовление, это:
- статические испытания на растяжения и изгибы
- динамические испытания на ударную вязкость
- металлографические
- макроскопические
- микроскопические исследования сварных швов

45. При возникновении чрезвычайной ситуации

• работник обязан:
• опустить вниз ручку ближайшего извещателя о
пожаре и, если имеется возможность, позвонить
по телефону и сообщить, кто звонит, что и где
произошло;
• при несчастном случае с людьми принять меры к
немедленному выполнению неотложных
мероприятий по оказанию первой доврачебной
помощи.

46. Действия обслуживающего персонала при пожаре в помещении

• Если пожар угрожает сосуду, находящемуся под давлением
(случай аварийной остановки сосуда), сосуд должен быть
немедленно остановлен. Порядок аварийной остановки
автоклавов следующий:
• Нажать на кнопку аварийной остановки данного автоклава,
расположенной на щите управления этого автоклава. В этом
случае происходит мгновенное обесточивание всех насосов,
приводов и арматуры, что приводит к их остановке и закрытию,
причем автоматика блокировки загрузочного люка при снятии
напряжения остается в положении «Закрыто».
• Вручную закрыть вентиль подачи пара.

47. Случаи аварийной остановки сосудов

• Все случаи аварийной остановки сосуда и порядок действий
должны быть отражены в производственной инструкции.
Сосуд должен быть немедленно остановлен в случаях,
предусмотренных инструкцией по режиму работы и безопасному
обслуживанию, в частности:
• если давление в сосуде поднялось выше разрешенного и не
снижается, несмотря на меры, принятые персоналом;
• при выявлении неисправности предохранительных устройств от
повышения давления;
• при обнаружении в сосуде и его элементах, работающих под
давлением, неплотностей, выпучин, разрыва прокладок,

48.

• разгерметизации уплотнения быстросъемной крышки;
• при неисправности манометра и невозможности
определить давление по другим приборам;
• при выходе из строя всех указателей уровня жидкости;
• при неисправности предохранительных блокировочных
устройств;
• при возникновении пожара, непосредственно
угрожающего сосуду, находящемуся под давлением;
• Причины аварийной остановки сосуда должны
записываться в сменный журнал.
Для дальнейшего запуска автоклава нужно получить
письменное распоряжение ответственного за
безопасную эксплуатацию.

49. Оказание помощи при термических ожогах

• в зависимости от их степени:
• покраснение (охладить пораженное место холодной
водой, приложить холод);
• волдыри (не нарушать их целостность, охладить
пораженное место, не смазывать маслом и жирами,
допускается использование противоожоговых средств);
• повреждение тканей (накрыть сухой чистой тканью,
поверх ткани приложить холод, запрещается промывать
водой и бинтовать);
• обугливание.
English     Русский Rules