1.12M
Category: lawlaw

Суб’єкт та об’єкт публічного адміністрування

1.

Тема 3. СУБ’ЄКТ ТА ОБ’ЄКТ
ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ
.
1. Правовий статус суб’єктів публічного
адміністрування.
2. Характеристика правового статусу
суб’єкта публічного адміністрування.
3. Об’єкти публічного адміністрування та
сфера їх функціонування

2.

1. ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОГО
АДМІНІСТРУВАННЯ
Суб’єктами
управління публічного
адміністрування - органи, організації та
їхні
посадові особи, створені у
встановленому законодавством порядку
спеціально
для
здійснення
управлінських
функцій,
наділені
правами і обов’язками, щоб своїми діями
реалізовувати надані права і виконувати
покладені на них обов’язки

3.

СУБ’ЄКТИ ПРОЦЕСУ РЕФОРМ: РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВ
Визначає пріоритетні реформи
Забезпечує консенсус щодо реалізації реформ
Національна
Координує зусилля з реформування
рада реформ
Моніторинг реалізації реформ
Розглядає пропозиції щодо планів реформ
Розробляє порядок денний засідань НРР, готує пропозиції
Виконавчий рішень НРР
комітет
Забезпечує виконання рішень НРР
реформ
Розробляє показники оцінки досягнення цілей реформ та
моніторинг їх досягнення
Відповідає за розробку та реалізацію реформ
Лідер
реформ
Забезпечує ефективну роботу Цільової команди реформ
Розробляє і впроваджує пакет реформ
Цільова
команда
Забезпечує громадське обговорення та комунікацію
реформ суспільству
реформ

4.

Національна рада реформ - платформа для
забезпечення консенсус у проведенні реформ.
Рішення приймаються більшістю голосів за
умови консенсусу Президента, Прем'єрміністра та Голова ВРУ.

5.

Президент
України
ВРУ
КМУ
НБУ
Представ
ники ГС
Представник
дорадчої
міжнародної
РР
НРР
Виконавчий
комітет реформ
Проектний офіс
Рада донорів
Реформи (18)

6.

ЦІЛЬОВА КОМАНДА РЕФОРМ
Керівний
орган
Керівник ЦКР /
Заступник
міністра
Виділяє ресурси для
виконання завдань
Забезпечує виконання
заходів із реалізації
реформ
члени
Обов'язково
Представники
департаментів
міністерств, ОВ, комітет
ВРУ
Проектний
менеджер
Координує і
організовує роботу
Готує матеріали
Моніторинг статусу
виконання заходів
За згодою
Представники
УОзПЄІ СКМУ,

7.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО
СТАТУСУ СУБ’ЄКТА ПУБЛІЧНОГО
АДМІНІСТРУВАННЯ
У найбільш загальному розумінні під статусом (від
латинського status – положення, становище)
розуміється правове положення (сукупність прав і
обов’язків) фізичної чи юридичної особи
Елементи правового статусу субєкта публічного адміністрування
юридична
відповідальність
правосуб’єктність
обов’язки
та права
компетенція

8.

Концептуальні ідеї характеристики правового
статусу суб’єкта публічного адміністрування
Суб’єкти публічної сфери є органічними складовими єдиного
управлінського механізму та орієнтовані на цінності, цілі,
потреби громади та її окремих членів як споживачів послуг
адміністративних структур публічного адміністрування
Результати діяльності публічної сфери, її складових і
матеріальних придатків механізму є основою оцінювання
результативності та ефективності функціонування системи
публічного управління та її суб’єктів
Управлінська ланка має бути організована у публічну службу,
відповідальну як перед громадянами, яким служить, так і перед
політичним керівництвом за реалізацію публічної та державної
політики
Публічне адмініструванняння спонукає до емансіпації творчої
активності особи, синергетики активності громади та суспільства

9.

3. ОБ’ЄКТИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ
ТА СФЕРА ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ
.
Суб’єктом і одночасно
об’єктом
управління
є
колектив людей – громада: це
громада села, селища, району,
міста,
країни,
світове
товариство, а також суб’єкти
громадянського суспільства, у
тому
числі
недержавні
організації,
професійні,
конфесійні, корпоративні та
інші об’єднання.

10.

ЯКЩО ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ВИЗНАЄТЬСЯ В
УКРАЇНІ ЯК СУЧАСНИЙ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ТРЕНД,
А ПУБЛІЧНА СЛУЖБА – ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ,
ТО НЕОБХІДНА ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ - “ПУБЛІЧНЕ
АДМІНІСТРУВАННЯ”
ЦЬОГО БУТИ
НЕ МОЖЕ!!!
У ЦЬОМУ
ЩОСЬ Є???
А ЯК МИ БЕЗ
ЦЬОГО ЖИЛИ

11.

Дякую за увагу!
Бажаю успіхів!
English     Русский Rules