Жоспар:
ДӘЛЕЛДІ МЕДИЦИНАНЫ ЕНГІЗУДІҢ МАҢЫЗДЫ МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН АЛҒЫ ШАРТТАРЫ
ДӘЛЕЛДІ МЕДИЦИНА ТҮСІНІГІНЕ АНЫҚТАМА
ДӘЛЕЛДІ МЕДИЦИНАНЫҢ ПӘНДІК АУМАҒЫ
Балалардағы жағарғы тыныс жолдарының негізгі бактериальді қоздырғыштары және емі
  Балалардағы ауруханадан тыс пневмонияның емінде қолданылатын антибиотиктердің дозасы.
А.А.ДЮСЕНБАЕВ. К.С .ОРМАНТАЕВ. ( БАЛАЛАР ХИРУРГИЯСЫ) Б. Х. ХАБИЖАНОВ, С. Х. ХАМЗИН (ПЕДИАТРИЯ) Н. П. ШАБАЛОВ (ДЕТСКИЕ БОЛЕЗНИ)
5.02M
Category: medicinemedicine

Дәлелді медицина принциптері негізінде амбулаториялық жағдайда антибактериялды емді қолдану

1.

АҚ «Астана Медицина Университеті»
Кафедра:Балалар аурулары
Тақырыбы:
Дәлелді медицина принциптері негізінде
амбулаториялық жағдайда антибактериялды емді
қолдану.
Орындаған: Мирзам Б Ш
Тексерген: Бабажанова М М
Астана 2015

2. Жоспар:

O
O
O
O
O
O
O
Кіріспе
Дәлелді медицина туралы түсінік
Клиникалық зерттеу этаптары
Жағарғы тыныс жолдарының негізгі
бактериальді қоздырғыштары және
емі
Балалардығы төменгі тыныс
жолдарының инфекцияларына қарсы
антибактериалды терапия
Жедел пиелонефрит
Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер тізімі

3.

Медициналық ғылым мен денсаулық сақтаудың қазіргі
таңдағы жағдайы, зерттеу нәтижелерін анық, нақты
ұсыныстарға түрлендіріп, дәрігерлермен медициналық
көмекті ұйымдастырудың жалпы мәселелерін шешу үшін,
ғылыми ақпараттарды жинау, талдау, бірегейлеу және
түсіндірудің жаңа жолдарымен технологияларын
қолдануды талап етеді.

4.

ХХ ғасырдың 90 жылдары дәлелді медицинаның
негізгі талдау әдістері болып табылатын жүйелік
шолулар мен мета-анализді жүргізу
методологиясы пайда болды.
Медициналық зерттеулерде ғылыми принциптер
маңыздылығының жоғарлауы ХХ ғасырдың 80-90
жылдары дәлелге негізделген медицина (evidencebased medicine) немесе дәлелді медицина деп
аталатын бағыттың пайда болуына әкелді.
Қазіргі кезде белгілі бір клиникалық мәселені шешу
үшін, ғылыми ақпаратты жинау, талдау және
бағалау концепциясы бар. Бұл концепция дәлелді
медицина деп аталады.

5. ДӘЛЕЛДІ МЕДИЦИНАНЫ ЕНГІЗУДІҢ МАҢЫЗДЫ МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН АЛҒЫ ШАРТТАРЫ

Дәлелді медицинаны тәжірибеге енгізу кезінде
актуальды болып табылатын медицинаның
мәселелері мен алғы шарттарына жатады:
ақпараттық мәселелер, экономикалық мәселелер,
әлеуметтік мәселелер, этикалық мәселелер (Фокин
В.А., Карась С.И., Калитвянская Т.А., 2002).

6. ДӘЛЕЛДІ МЕДИЦИНА ТҮСІНІГІНЕ АНЫҚТАМА

1990 жылы Мак Мастер университетінің (Торонто, Канада)
ғалымдарымен (Sackett et al.) «evidence-based medicine»,
«Дәлелге негізделген медицина» - деген ұғым енгізілді.
Әуелде дәлелге негізделген медицина немесе дәлелді
медицина – «жеке бір науқасты не болмаса науқастар
тобын емдеу кезінде шешімдерді нақты, ар-ұждан,
түсінікпен қабылдау» деген мағына берсе (Sackett,
D.L.,1996)., кейіннен дәлелді медицинаның мағынасы
«клиникалық тәжірибе және науқас қажеттіліктерін
ақтайтын зерттеу нәтижелерін интеграциялау» деген
анықтамаға ие болды (Sackett, D.L. 2000).

7. ДӘЛЕЛДІ МЕДИЦИНАНЫҢ ПӘНДІК АУМАҒЫ

ДМ негізгі міндеті - дәрігерді белгілі бір науқасты емдеу
кезінде баспаға шыққан мәліметтерді жарамдылық
дәрежесін анықтай білуге үйрету (Cook D., 1998).
Медициналық қауым деңгейінде ДМ негізгі пәндік аумағы
– қабылданған емдеу стратегиялары болып табылады,
оларды жиі клиникалық ұсыныстар деп атайды. Егер
мұндай ұсыныстар мамандардан тұратын комиссиялармен
қабылданып, денсаулық сақтау ұйымы мен бекітілсе, олар
емдеу протоколы (стадарттар) статусына ие болады.
(Власов В.В., 2001).

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14. Балалардағы жағарғы тыныс жолдарының негізгі бактериальді қоздырғыштары және емі

Нозологическая форма
Основные возбудители бактериального
воспаления
Фарингит
Streptococcus pyogenes (p-hemolyt. Group A)
Ангина (фолликулярная и
лакунарная)
Streptococcus pyogenes (p-hemolyt. Group A)
Острый гнойный средний отит
Streptococcus pneumoniae Haemophilus
Influenzae Moraxella catarrhalis
Синусит
Streptococcus pneumoniae Haemophilus
Influenzae Moraxella catarrhalis
Эпиглотит
Haemophilus Influenzae

15.

Клинические
көрінісі
Қоздырғыштар
Препараттар
Альтернативные препараттар
Фарингит
Streptococcus
Природные
Макролиды*.
Ангина
pyogenes
пенициллины
(эритромицин, макро-
(P-hemolyt.
(V-пенициллин,
пен, клацид, сумамед,
Group A)
оспен, клиацил,
рулид).
мегациллин-орал,
Эритромицин**
феноксиметил пени-
Суточная доза: 30-50
циллин)
мг/кг,
Фенокси мети л пени-
Кратность - 4 р. в сут.
циллин Суточная
Курс - 7-10дней.
доза: до 1 0 лет - 50-
Мидекамицин
100 тыс. ЕД/кг,
Суточная доза 30-50
старше 10 лет — 3
мг/кг, Кратность 2-3 р.
млн ЕД в сутки.
в сутки. Курс 7-10
Кратность приема
дней или
4-6 раз в сутки за 1
ТПМ/СМ (Бисептол).
час до еды или ч/з 2
Суточная доза: 6-8
часа после еды.
мг/кг по ТМП.
Курс 5-10 дней.
Кратность приема - 2
раза в сутки. К

16.

КЛИНИЧ.
варианты
қоздырғыштар
Препараттар
Альтернативные
препараты
Синусит
Streptococcus
Амоксициллин +
При аллергии к
жедел
pneumoniae-
клавулановая кислота
бета-лактамным
ортанғы
Haemophilus
Суточная доза: (расчет по
АБ: ТМП/СМ
отит
influenzae
амоксициллину): - до 2
(Бисептол)
Moraxella
лет - 20мг/кг, 2-5 лет- 375
Суточная доза
catarralis
мг/сут, 5-1 Олег -750мг/сут,
6-8 мг/кг по
>10 лет - 750мг- 1 г/сут.
ТМП.
Кратность приема 3 р. д.
Кратность
Курс 5-14 дней или
приема 2 раза в
Цефуроксим аксетил
сут.
Суточная доза: до 2 лет -
Курс 5-6 дней
250 мг/сутки, > 2 лет - 500
или
мг/кг. МКратность приема 2
Макролиды +
р. в с. Курс 7 дней или
Сульфиксазол
Цефаклор
Суточная доза: 20-40мг/кг.
Кратность приема 2 р. в
сутки. Курс 7 дней.

17.

Қайталамалы жедел синусит
s.pneumoniae
Ағымы жеңіл немесе орташа
ауырлықты
Таңдаулы препарат:
Амоксициллин/клавуланат
Амоксициллин
Альтернативті:
Цефуроксим аксетил
Цефаклор
Азитромицин
Кларитромицин
Доксициклин
Грепафлоксацин
Барлық препараттар пероральді
беріледі.
H influenzae
Ағымы ауыр:
Таңдаулы препарат:
Амоксициллин/клавуланат
Цеф 2,3 ұрпақ.
Альтернативті:
фторхинолондар
Хлорамфеникол
Баолық препараттар
парентеральді енгізіледі

18.

19.

O Типті пневманияда амоксициллин/клавуланат,
ампициллин/сульбактам парентеральді тағайындайды,
Альтернативті антибиотиктерге цефалоспориндер II и III
ұрпағы болмаса цефазолин в комбинации с
аминогликозидами. Атипичных формасында негізгі
препаратар макролиды болып табылады.

20.   Балалардағы ауруханадан тыс пневмонияның емінде қолданылатын антибиотиктердің дозасы.

Балалардағы ауруханадан тыс
пневмонияның емінде қолданылатын
антибиотиктердің дозасы.

21.

Тәуліктік доза ішке
Препарат
1 мес 12 лет
>12 лет
Қабылдау
аралығы
Тәуліктік доза
парентерально
Енгізу
аралығы
1 мес 12 лет
> 12 лет
50-100 тыс.
ЕД/кг/сут
4-12 млн.
ЕД/сут
в4
введения
в/в, в/м
50-100
мг/кг/сут
2-8 г/сут
в4
введения
в/в, в/м
200-300
мг/кг/сут
4-12 г/сут
в 4-6
введений
в/в, в/м
ПЕНИЦИЛЛИН
Бензилпени
циллин

Ампицилли
н
30-50
мг/кг/сут*
2-4 г/сут*
в 4 приема
за 1 ч до
еды
Амоксицилл
ин
30-60
мг/кг/сут
1,5 г/сут
в 3 приема
Оксацилли
н
40-60
мг/кг/сут**
(не более
1,5 г/сут)
2 г/сут**
в 3-4
приема

22.

ИНГИБИТОРОЗАЩИЩЕННЫЕ ПЕНИЦИЛЛИНЫ
Амоксицилл
ин/
клавуланат
20-40 (по
амоксицилл
ину)
мг/кг/сут
1,5 (по
амоксицилл
ину) г/сут
в 3 приема,
во время
еды
разоваядоз
а 30 мг/кг
3,6-4,8
г/сут
только в/в,
до 3 мес в
3 введения,
более
старшим в
3-4
введения
Ампицилли
н/
сульбактам
50
мг/кг/сут
1,5 г/сут
в 2 приема
150
мг/кг/сут
6-12 г/сут
в 3-4
введения
в/в, в/м
АМИНОГЛИКОЗИДТЕР
Гентамиц
ин

в1
введение
в/в, в/м
Нетилмиц
ин

в1
введение
в/в, в/м
Амикацин

в1
введение
в/в, в/м

23.

ЦЕФАЛОСПОРИНДЕР
Цефазоли
н
Цефурокс
им

30-40
мг/кг/сут
0,5-1,0
г/сут
в2
приема,
во время
еды
50-100
мг/кг/сут
3-6 г/сут
в 2-3
введения
в/в, в/м
50-100
мг/кг/сут
2,25-4,5
г/сут
в 3введения
в/в, в/м
Цефотакс
им

50-100
мг/кг/сут
3-6 г/сут
в 2-3
введения
в/в, в/м
Цефопера
зон

50-100
мг/кг/сут
4-6 г/сут
в2
введения
в/в, в/м
Цефтриак
сон

50-75
мг/кг/сут
1-2 г/сут
в1
введение
в/в, в/м
Цефепим

50-100
мг/кг/сут
2-4 г/сут
в2
введения
в/в, в/м

24.

МАКРОЛИДЫ
Эритроми
цин
40-50
мг/кг/сут
1-2 г/сут
в 3-4
приема
натощак
40-50
мг/кг/сут
2-4 г/сут
Мидеками
цин
30-50
мг/кг/сут
1,2 г/сут
в3
приема
Спирамиц
ин
150 000
ЕД/кг/сут
1,5-3,0
млн
ЕД/сут
в 2-3
приема
Рокситром
ицин
8
мг/кг/сут
0,3 г/сут
в2
приема

Азитроми
цин
3дневный
курс: 10
мг/кг/сут
или
0,5 г/сут
в 1 прием

5дневный
курс: 10
мг/кг в 1й день,
затем по 5
мг/кг
0,5 г/сут в
1-й день,
затем по
0,25 г/сут
в 3-4
введения
в/в


4,5-9 млн
ЕД/сут
в2
введения
в/в

25.

Әртүрлі клиникалық жағдайда таңдалатын антибиотиктер:
Клиникалық жағдай
Қоздырғыш
Таңдамалы
антибиотиктер
пневмониямен ауыратын балаларға
(ағымы жеңіл,орташа ауырлық
дәрежесі)
Пневмокок
Микоплазма
Хламидия
Аминопенициллин
Макролиды
Доксициклин
«респираторлы»фторхинолондар
Балалардың фонында қосымша аурулары
бар (ағымы жеңіл,орташа ауырлық
дәрежесі)
Пневмокок
Стрептококк
Гемофильді таяқша
Аминопенициллин
АМО/КК , АМП/СБ
Цеф 2,3 ұрпақ.
«респираторлы»фторхинолондар
Ауыр ағымды пневмония
Пневмокок
Гемофильді таяқша
Аралас
легионелла
АМО/КК , АМП/СБ
Цеф 2,3 ұрпақ.
+макролидтер немесе
фторхинолондар
Ауыр ағымды пневмония+факторы риска
Пневмокок
легионелла
Граммтеріс бактерия
аралас
Цеф 4,3 ұрпақ. Немесе карбапенем
+макролидтер немесе
фторхинолондар
Ескерту:АМО/КК-амоксициллин/клавулан қышқылы
АМП/СБ –ампициллин /сульбактам

26.

Бірінші реттегі
препараттар
Жедел пиелонефрит
Негізгі ем реттік вена ішіне
кейін ауыз арқылы немесе
тек қана ауыз арқылы
Қыздарға профилактикалық
ем 6 айға дейін
амоксициллин/клавула
н қышқылы
4 мг/кг ға дейін
2 рет қабылдау 2 г күніне
Бисептол,фурамаг,фурадон
ин 1/3-1/4 немесе канефрон
Н 10-50 тамшы 3 рет
күніне
Цефуроксим(зинаце
ф,зиннат)
2 рет қабылдау 60 мг/кг ға
дейін күніне 2-3 рет 750 мг-нан
көп емес
Ципрофлоксацин
жасөспірімдерге
2 рет қабылдау 20 мг/кг ға
дейін күніне 1г-нан көп емес

27. А.А.ДЮСЕНБАЕВ. К.С .ОРМАНТАЕВ. ( БАЛАЛАР ХИРУРГИЯСЫ) Б. Х. ХАБИЖАНОВ, С. Х. ХАМЗИН (ПЕДИАТРИЯ) Н. П. ШАБАЛОВ (ДЕТСКИЕ БОЛЕЗНИ)

Қолданылған әдебиеттер:
А.А.ДЮСЕНБАЕВ. К.С .ОРМАНТАЕВ.
( БАЛАЛАР ХИРУРГИЯСЫ)
Б. Х. ХАБИЖАНОВ, С. Х. ХАМЗИН (ПЕДИАТРИЯ)
Н. П. ШАБАЛОВ (ДЕТСКИЕ БОЛЕЗНИ)
WWW.GOOGLE.RU
English     Русский Rules