Педагогічні праці
Ідея виховання
виховна система
Педагогічні Праці
Виховання
Педагогічні праці
Завдання школи
Обмежена шкільна система
Педагогічні праці
Розмежування понять “школа”
Педагогічні праці
Виховання
Педагогічні праці
Завдання школи
587.35K
Categories: philosophyphilosophy pedagogypedagogy

Педагогічні праці

1.

Виховання — засвоєння
хороших звичок. Платон

2. Педагогічні праці

ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІ
“Держава”
“Діалоги”
“Закони”

3. Ідея виховання

Він стверджував, що перші дитячі відчуття - це
насолода і страждання, і що вони забарвлюють
дитячі уявлення про доброчесність і благо.
Філософ особливе значення надавав іграм як
одному з засобів виховання, а також читання і
рассказыванию дітям літературних творів, міфів.
Платон вважав за необхідне законодавчо
встановити, що саме потрібно читати і
розповідати маленьким дітям.

4. виховна система

ВИХОВНА СИСТЕМА
- Діти 3-6-річного віку виховуються "на майданчиках" при храмах, залучення
до ігор, бесід, співу, прослуховування казок
- Від 7 до 12 років навчають у державних школах читання, письма, лічби,
музики, співів.
- Від 12-16 років існують школи-палестри.
-Юнаки від 16-18 років – гімнасії.
- Старші 18-20 років проходять військову підготовку
в групах ефебів.
- Найрозвинутіші віком від 20 до 30 років отримують можливість
здобути вищу освіту, яка передбачає вивчення філософії, астрономії,
арифметики, геометрії, музики.

5.

Платон обстоював
державне,
суспільне
виховання дітей.
Першим зробив
висновок про
необхідність
відкриття
державних
дитячих
дошкільних
закладів.

6.

Томазо Кампанелла (1568—1639) — італійський
філософ епохи Відродження.

7. Педагогічні Праці

“Місто сонця”
“Реальна філософія”

8. Виховання

ВИХОВАННЯ
- Поєднуваться
фізичним і моральноестетичним.
- Участю дітей у
праці, із
ознайомленням з
різними професіями

9.

В процесі навчання діти
повинні розвивати всі свої
сили і можливості. Навчання
учнів у школі базується на
наочності. Діти набувають
елементарних знань про всі
речі і явища під час прогулянок

10.

Базедов Йоганн-Генріх-Бернгард 1724-1790— німецький педагог,
засновник педагогічної течії філантропізму.

11. Педагогічні праці

ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІ
«Звернення до друзів людства і заможних
людей»
«Методичний посібник для батьків і матерів
родин і народів»

12.

У філантропії Й.Базедова широко
використовувалися різні ігри, розваги,
екскурсії, різноманітні види наочності,
велика увага приділялася
природознавству та вивченню
іноземних мов. Використовувалися
підручники та наочні посібники на
зразок підручників Коменського. Учнів
навчали виразно читати, розвивали
їхню усну мову. Вони працювали
фізично, хоч ця праця не мала
помітного виховного значення.

13. Завдання школи

Готувати до життя дітей і
молодь - вихідців з
багатіїв
Дешево готувати вчителів
- вихідців з бідняків

14. Обмежена шкільна система

Бракувало того духу
демократизму.
Не допускання прямого впливу
церкви на справи філантропіну,
але виховання учнів у ньому
мало релігійний характер.

15.

Вільгельм Август Лай 1862 -1926— німецький педагог,
теоретик експериментальної педагогіки.

16. Педагогічні праці

«Експериментальна
дидактика».
«Школа дії. Реформа школи
згідно вимог природи і
культури».

17. Розмежування понять “школа”

Під “трудовою школою”
розуміли виробничу працю,
Під “школою дії” – різнобічну
діяльність

18.

Вихідним пунктом і способом реалізації
педагогіки дії виступали для Лая не книги і
пояснення вчителя, не тільки інтерес, воля,
праця або щось подібне, а як писав він сам,
лише повне життя дитини з її гармонійною
різноманітністю реакцій. В основі навчання
повинна лежати послідовність таких дій як
сприйняття, розумова переробка
сприйнятого, зовнішнє вираження уявлень,
що склались, при допомозі малюнка,
опису, драматизації та інших засобів.

19.

Знання людей
завжди сумірні
їх бажанням
вчитися.
Клад Адріан
Гельвецій

20. Педагогічні праці

“Про любов до знання”
«Про невігластво і лінь розуму»
“Про ремесла”

21.

Головним завданням
морального виховання є
моральне вдосконалення
людини. Здійснювати
моральне виховання
можна за допомогою
“Катехізису моралі”.
Мораль треба викладати,
як будь-яку іншу науку.
Гельвецій надавав великого
значення активності і
самодіяльності дитини,
ролі її особистого досвіду,
виступав проти фізичних
покарань (крім
надзвичайно крайніх
випадків).

22. Виховання

Виступав за значне посилення
фізичного виховання, наполягав на
розвитку в людей спостережливості,
уваги. Фізичне виховання має зробити
людину сильною, здоровою. Для
цього при школах потрібні
майданчики, де діти будуть займатися
бігом, стрибками, плаванням.

23.

Велике місце у творах Гельвеція посідала проблема
здібностей. Він стверджував, що всі люди в рівній мірі
здібні до освіти, так як вони народжуються з однаковими
духовними здібностями. Це твердження про природню
рівність людей проникнуте демократизмом, хоча не є
вірним.
Виступав проти феодального ладу і церкви. “Горе націям,
які довіряють попам виховання своїх громадян”.
Вважав, що жінкам треба надати можливість отримувати
освіту нарівні з чоловіками, бо вони відрізняються від
чоловіків тільки своєю організацією. Причину відсталості
жінки вбачав у її супільному становищі, змінити яке можна
добре організованим вихованням.

24.

Щоб виховувати
дитину, - треба його
знати, щоб його
знати, - треба за ним
спостерігати, а щоб за
ним спостерігати, треба дати йому
свободу.
Марія Монтессорі

25. Педагогічні праці

“Педагогічна антропологія”
«Метод наукової педагогіки, застосовуваний до
дитячого виховання у Будинках дитини»
“Всотуючий розум”
“Метод наукової педагогіки”
«Самовиховання та самонавчання у початковій
школі»
“Виховання для нового світу”

26. Завдання школи

Навчити дитину якомога раніше здійснювати свій вибір.
Виробити в дитині уміння користуватися наданими свободою і
довірою.
Допомогти дитині створювати і підтримувати навколо себе
порядок.
Навчити в ранньому дитинстві шанувати закон.
Навчити терпимого і шанобливого становлення до всіх
оточуючих.
Створити умови для розвитку в дитині поваги до самого себе.
Тренувати волю дитини в ранньому дитинстві, щоб виробити
цивілізовану поведінку в будь-якій ситуації.
У ранньому дитинстві сформувати культуру поводження з усіма
навколишніми предметами.
Навчити дитину в ранньому дитинстві самостійно планувати
свою діяльність і досягати наміченого.

27.

Освіта за Монтессорі - це процес, при
якому дитина самостійно вибудовує
свою особистість, задіюючи потенціал
власної особистості. У силу цього роль
педагога тут сильно відрізняється від
звичної для нас: вчитель не веде
дитину, а сам іде за ним. Девізом
Монтессорі-педагогіки стали слова
дитини, звернені до вчителя:
"Допоможи мені зробити це самому"
English     Русский Rules