563.83K
Category: educationeducation

Становлення та розвиток дистанційного навчання в Україні

1.

Становлення та розвиток
дистанційного навчання в Україні

2.

Актуальність
У наш час інтернет-технологій багато аспектів нашого життя переноситься в
мережу, прискорюючи тим самим темпи розвитку інформаційного суспільства
і долаючи географічні бар’єри. Не стає виключенням і освіта. Зараз вже не
обов’язково знаходитись поруч з викладачем. Достатньо великий час існує
заочна форма навчання студентів. Але її можливості дуже обмежені. Інтернет
дає змогу розширити їх, зробити заочне навчання справді повноцінним та
всеохоплюючим.

3.

Дистанційне
навчання
засоби надання
учбового матеріалу
студенту
засоби контролю
успішності студента
засоби консультації
студента програмоювиклад
засоби інтерактивної
співпраці викладача і
студента
можливість швидкого
доповнення курсу
новою інформацією,
коригування помилок

4.

Сутність дистанційного навчання
Передумови розвитку
дистанційного навчання
бурхливий розвиток
інформаційних технологій
неперервне зниження вартості
послуг на підключення
використання глобальної
мережі Інтернет, її ресурсів і
сервісів
суттєве поглиблення процесів
упровадження інформаційних
технологій в освітню
практикузначне поширення
засобів комп’ютерної техніки
серед населення

5.

Також дистанційне навчання визначають як "технологію отримання знань за
допомогою телекомунікаційних засобів, коли взаємодія того, кого навчають і
викладача проходить на відстані". У дистанційному навчанні змінюється роль і вимоги
до викладачів. Лекції складають лише невелику частку, процес навчання орієнтує
студентів на творчий пошук інформації, вміння самостійно набувати необхідні знання
і застосовувати їх у вирішенні практичних завдань з використанням сучасних
технологій.

6.

Переваги дистанційного навчання і
що потрібно для нього
Найбільш популярним є навчання за програмами, що мають чітке
спрямування. Тобто ті, хто навчаються, отримують тільки ті знання і
навички, які є необхідними для виконання їхньої роботи. При цьому основна
увага в процесі навчання приділяється практичному застосуванню
отриманих знань і розгляду реальних прикладів. Зазвичай тьютори мають
великий досвід практичної роботи у своїй галузі.

7.

Навчання за кейсовою формою
При навчанні за кейсовою формою передбачається, що студент
не має зовсім або має дуже обмежений доступ до мережі
Інтернет. Таким студентам перед початком занять буде виданий
кейс з навчальними матеріалами (книги, CD-диски з
дистанційними
курсами,
методичні
вказівки
та
інше).Спілкування з викладачем організується у вигляді
консультацій та шкіл вихідного дня для роботи у невеликих
групах.

8.

4.Характеристика навчального процесу
Суб'єкти
Студент - той, хто
навчається.
Тьютор - той, хто
навчає.
Організатор - той,
хто планує
навчальну діяльність
Адміністратор - той,
хто забезпечує
стабільне
функціонування
системи

9.

Важливим елементом дистанційного навчання є дистанційний курс (ДК). Ще до
початку навчання тьютори розробляють ДК за своїми предметами. В процесі
навчання курси можуть змінюватися і доповнюватися. Кожний викладач має змогу
сам вирішувати, як буде виглядати ДК і які мультимедійні елементи в ньому будуть
застосовуватися. Міра і спосіб використання комп'ютерних технологій при підготовці
ДК значно впливає на ефективність його засвоєння. Світовий досвід показує, що
використання динамічних об'єктів для створення наочних моделей процесів,
адаптивне моделювання студента в багатьох випадках значно підвищує навчальний
ефект.

10.

Положення Кабінету Міністрів про
дистанційне навчання
Загальні
положення
Структура і
функції системи
дистанційного
навчання

11.

Українські центри дистанційної
освіти
Для з'ясування майбутнього дистанційної освіти в Україні надзвичайно
важливим є не лише вивчення попиту, а й дослідження множини
спеціальностей та дисциплін з можливостями дистанційного навчання.
Наведемо спочатку перелік доступних з Іnternet курсів, які пропонуються
відомими українськими центрами дистанційного навчання. Маються на увазі
такі центри, на які є посилання на офіційних сайтах, або які зареєстровані у
каталогах ресурсів Іnternet. Оцінити якість навчальних матеріалів в більшості
випадків не вдалось через обмеженість доступу до цих ресурсів. Основна ж
маса відкритих матеріалів являє собою електронні варіанти методичок на
кшталт тих, що масово випускаються для студентів-заочників.

12.

Міжнародний науково-навчальний центр
інформаційних технологій та систем

13.

Лабораторія Віртуального Дистанційного навчання Харківського технічного університету радіоелектроники (ХТУРЕ)

14.

Висновки
Отже, зроблена мною робота розкриває суть дистанційного навчання. Воно
виникло як наслідок процесу інформатизації суспільства та освіти, як
найбільш перспективна, гуманістична, інтегральна форма освіти,
орієнтована на індивідуалізацію навчання.
У своїй роботі я розкрив сутність поняття дистанційне навчання, яке означає
нову організацію освітнього процесу, що ґрунтується на використанні як
кращих традиційних методів навчання , так і нових інформаційних та
телекомунікаційних технологій, а також на принципах самостійного
навчання, призначена для широких верств населення незалежно від
матеріального забезпечення, місця проживання, стану здоров’я.

15.

В процесі своєї роботи я дійшов до висновку, що дуже хорошим явищем є
винайдення дистанційного навчання. Воно дає змогу людям, не витрачаючи
велику кількість часу, отримувати освіту. І, я вважаю, що це дуже хороший
спосіб отримання освіти.

16.

СПИСОK ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Антонов В.М. Сучасні комп’ютерні мережі. – К.: „МК-Прес”, 2005. – 480
с., іл
2. Дибкова Л.М. Інформатика і комп’ютерна техніка: Навчальний посібник.
Видання 2-ге, перероблене, доповнене – К.: Академвидав, 2005. – 416с.
(Альма-матер).
3. Козырев А.А. Информатика: Учебник для вузов. – СПб.:Изд-во Михайлова
В.А.,2004.
4. Колин К.К. Фундаментальные основы информатики:социальная
информатика: Учеб. пособие – М.: Деловая книга, 2004.
English     Русский Rules