ВИРОБНИЦТВО КОРЕНЕБУЛЬБОПЛОДІВ ТА БАШТАННИХ КУЛЬТУР
ПЛАН 1. Народногосподарське значення коренебульбоплодів та баштанних культур. 2. Технологія виробництва кормових бульбоплодів.
Топінамбур, або земляна груша – кормова рослина, бульби та зелена маса топінамбура придатні на корм для великої рогатої худоби,
Цукрові буряки
Червона морква
Турнепс і ріпа
Бруква
Кормові баштанні культури
Дякую за увагу!
22.45M
Category: industryindustry

Виробництво коренебульбоплодів та баштанних культур

1. ВИРОБНИЦТВО КОРЕНЕБУЛЬБОПЛОДІВ ТА БАШТАННИХ КУЛЬТУР

Львівський національний університет ветеринарної
медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького
ВИРОБНИЦТВО КОРЕНЕБУЛЬБОПЛОДІВ
ТА БАШТАННИХ КУЛЬТУР

2. ПЛАН 1. Народногосподарське значення коренебульбоплодів та баштанних культур. 2. Технологія виробництва кормових бульбоплодів.

3. Технологія виробництва коренеплодів.
3.1. Основні елементи технології вирощування моркви.
3.2. Основні елементи технології вирощування цукрових
буряків.
3.3. Основні елементи технології вирощування кормових
буряків.
4. Технологія виробництва баштанних культур.
4.1. Технологія вирощування гарбузів.
4.2. Технологія вирощування кабачків.
4.3. Технологія вирощування кормових динь.

3.

1. Н а р о д н о г о с п о д а р с ь к е з н а ч е н н я к о р е н е бульбоплодів та баштанних культур
Коренеплоди
Бульбоплоди
Баштанні
буряки цукрові
картопля
гарбузи
буряки напівцукрові
топінамбур
кабачки
буряки кормові
дині
морква
кормові кавуни
турнепс
ріпа
бруква
куузіку
Класифікація коренебульбоплодів та баштанних кормів

4.

Коренебульбоплоди і плоди баштанних культур вважаються
дієтичними завдяки наявності в них пектинових речовин,
містять багато легкорозчинних вуглеводів, які активують
мікробіологічні процеси в передшлунках жуйних, стимулюють виділення травних соків.
За своїм складом і поживністю коренебульбоплоди і
баштанні характеризуються високим вмістом фізіологічно
зв’язаної води (від 70 до 90% і більше) і невеликою кількістю
жиру, клітковини та протеїну.
Коренебульбоплоди і баштанні багаті вітаміном С, жовті
сорти служать хорошим джерелом каротину, особливо багаті
ним морква, жовті гарбузи і кавуни.
Перетравлення поживних речовин коренебульбоплодів і
баштанних становить 85-90%.

5.

Картопля – одна з найважливіших с.-г. культур,
яка є одночасно продовольчою, кормовою і
технічною культурою.
Поживність:
корм. од. 0,3;
перетравного протеїну 16 г.
Врожайність: 200-300 ц/га.
Добові даванки, кг/гол./добу:
• корови – 6-12;
• вівці – 1-2;
• свині – 4-6;
• коні – 8-10.

6. Топінамбур, або земляна груша – кормова рослина, бульби та зелена маса топінамбура придатні на корм для великої рогатої худоби,

свиней, овець.
Поживність: 0,27 корм.од., 15 г п/п.
Врожайність бульб: 200-300 ц/га.
Містить 15-20% інуліну

7.

Кормові буряки
Поживність: 0,12-0,14 к. од.,
9,0-10 г п/п.,
Врожайність: 500-1500 ц/га.
Добові даванки, кг/гол./добу:
• дійні корови – 10-20,
• вівці – 3-5,
• робочі коні – 10-15,
• свині – 4-5.

8. Цукрові буряки

Поживність: 0,25 корм. од., 12 г п/п., 164 г цукру.
Врожайність: 400 ц/га + 250 ц/га гички.
Добові даванки:
• корови - 0,8-1,0 кг на 1 л молока (денну норму за 2-3 даванки),
• свині - 4-5 кг (варять),
• вівці - 2-3 кг,
• робочі коні - 10-15 кг.

9. Червона морква

Поживність: 0,14 корм .од., 9 г п/п., каротину – 60-200 мг/кг.
Врожайність – 230 ц/га.

10. Турнепс і ріпа

Поживність: 0,1 к. од., 8 г п/п.

11. Бруква

Поживність: 0,1 к.од., 8 г п/п.; врожайність – 400-600 ц/га.
Куузіку
Гібрид брукви та кормової
капусти.
Поживність: 0,11 к. од., 9 г п/п.
Врожайність – 800 ц/га.

12. Кормові баштанні культури

Поживність: 0,09-0,05 к.од.
Врожайність: 400-600 ц/га.

13.

2. Технологія виробництва кормових бульбоплодів
Підготовка
насінневого
матеріалу
Система
удобрення
Осіння та
весняна
підготовка
ґрунту
Садіння та догляд
за посівами
ТЕХНОЛОГІЯ
ВИРОЩУВАН
НЯ КАРТОПЛІ
Збирання
врожаю

14.

Розміщення посівів
Полісся – дерново-підзолисті ґрунти.
Лісостеп суглинкові ґрунти чорноземного типу.
Зернобобові
культури
Озимі
культури
КАРТОПЛЯ

15.

Обробіток ґрунту
Лущення стерні
Оранка ґрунту
Передпосадкова підготовка
Лущення стерні
Оранка ґрунту
Нарізка гребеня

16.

Внесення добрив

17.

Підготовка насіннєвого матеріалу
Бул ь б и к а л і б р у ю т ь н а 3 ф р а к ц і ї :
• дрібну (25-50 г),
• середню (50-80 г),
• велику (понад 80 г).
Картоплесортувальна машина

18.

Садіння картоплі

19.

Догляд за посівами

20.

Захист картоплі від шкідників та хвороб

21.

22.

Збирання картоплі

23.

3. Технологія виробництва коренеплодів
3.1. Основні елементи технології вирощування моркви
Сівба моркви

24.

Збирання моркви

25.

3.2. Основні елементи технології вирощування
цукрових буряків
Ц У К Р О В І БУ РЯ К И
Сівозміна, попередники та вимоги до ґрунтових умов
Можна вирощувати після більшості культур
Повернення на попереднє поле через 4 роки
Попередники: зернові, картопля, трави
Вимогливі до родючості ґрунтів (аеровані
середньо-суглинкові ґрунти)
Вапнякові добрива вносять під попередники

26.

Підготовка ґрунту до сівби
Внесення добрив
Оранка
Культивація

27.

Сорти, гібриди та якість насіння

28.

Сівба цукрових буряків

29.

Удобрення цукрових буряків

30.

Догляд за посівами
Обробіток міжряддя
Обприскування посівів

31.

Збирання цукрових буряків

32.

3.3. О с н о в н і е л е м е н т и т е х н о л о г і ї в и р о щ у в а н н я
кормових буряків
Система
удобрення
Підготовка
насіння
Основний
обробіток
ґрунту
Попередник
Сівба
Догляд за
посівами
КОРМОВІ
БУРЯКИ
Збирання
врожаю

33.

Збір кормових буряків

34.

4. Технологія виробництва баштанних культур
4.1. Т е х н о л о г і я в и р о щ у в а н н я г а р б у з і в
Попередники
Картопля
Зернобобові
Озимі зернові
Коренеплоди
ГАРБУЗИ
Однорічні
трави

35.

Обробіток ґрунту
Оранка
Культивація
Лущіння
ГАРБУЗИ

36.

Сівба гарбузів

37.

Догляд за посівами гарбузів

38.

Збирання гарбузів

39.

40.

4.2. Т е х н о л о г і я в и р о щ у в а н н я к а б а ч к і в
Удобрення
(органічні (30-40 т/га) і
мінеральні добрива (N6090P90-120K60-120)
Сівба
Обробіток ґрунту
Попередники
(озимі зернові,
коренеплоди,
трави)
(СПЧ-6, СУПН-8)
КАБАЧКИ
Збирання
(5-6 разів через
8-10 днів)

41.

42.

4.3. Т е х н о л о г і я в и р о щ у в а н н я к о р м о в и х д и н ь
Удобрення
(органічні (20-25 т/га)
та мінеральні добрива
(N60P60K60)
(коткування, боронування, внесення
гербіцидів)
(лущення, оранка,)
(зернові,
зернобобові,
картопля)
(СПЧ-6, СУПН-8)
Догляд
Обробіток ґрунту
Попередники
Сівба
КОРМОВІ
ДИНІ
Збирання
(у 2-4 прийоми)

43.

44. Дякую за увагу!

Лекцію підготував Г о л о д ю к І.П.,
к.с.-г.н., доцент кафедри годівлі тварин
і технології кормів Львівського НУВМ
та БТ ім. С.З. Гжицького
English     Русский Rules