ЕТАПИ РОЗВИТКУ МТ
ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МТ з одного боку – явне посилення міжнародної інтеграції, поступове стирання границь і створення різних міждержавних
ТЕНДЕНЦІЇ, ХАРАКТЕРНІ ДЛЯ РОЗВИТКУ МТТ І МТП НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ Нові тенденції пов'язані насамперед із НТП, зі зміною об'єкта торгівлі, суб'
4. пріоритетна присутність ТНК, для яких внутріфірмова передача устаткування, комплектуючих, а також інформації, технології, фінансів вист
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МТ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: - Підвищені темпи зростання МТ порівняно з темпами росту виробництва - Зміни в товарній структу
ХАРАКТЕРНІ РИСИ СУЧАСНОГО ЕТАПУ РОЗВИТКУ МТТ 1.       Прискорення розвитку МТТ після II світової війни (За 40 років до війни експорт виріс у 3
ХАРАКТЕРНІ РИСИ СУЧАСНОГО ЕТАПУ РОЗВИТКУ МТТ 3.       Вирішальний вплив на розвиток МТ роблять фактори у сфері виробництва: структурні зру
ХАРАКТЕРНІ РИСИ СУЧАСНОГО ЕТАПУ РОЗВИТКУ МТТ 5.       Значні зміни географічної структури МТ під впливом економічних і політичних змін у с
6.    Розширення торгівлі в рамках КР, що на  даний час зростає швидше, ніж між промислово розвинутими країнами (ПРК). Збільшується товарооб
ФОРМИ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ
ЦІНОУТВОРЕННЯ У МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ
Теорії міжнародної торгівлі
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ МТ
ПОКАЗНИКИ ОБСЯГІВ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ
1.66M
Categories: economicseconomics financefinance

Міжнародна торгівля. (Лекция 2)

1.

МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ (МТ) – це
сфера товарно-грошових відносин,
що представляє собою сукупність
зовнішньої торгівлі
усіх країн світу
ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ – це обмін
товарами і послугами між державно
оформленими національними
господарствами
! Термін «зовнішня торгівля» застосується
тільки до окремо узятої країни

2.

ХТО ТОРГУЄ?
Суб'єкти МТ
країни світу, ТНК,
регіональні інтеграційні
угруповання
ЧИМ ТОРГУЮТЬ?
Об'єкти МТ
продукти праці людини –
товари і послуги

3.

ЗАЛЕЖНО ВІД ОБ'ЄКТА МТ
ВИДІЛЯЮТЬ ДВІ ФОРМИ МТ:
Міжнародна торгівля товарами (МТТ) –
це форма зв'язку між
товаровиробниками різних країн, що
виникає на основі МПП і виражає їх
взаємну економічну залежність
Міжнародна торгівля послугами (МТП) –
це специфічна форма
світогосподарських зв'язків з обміну
послугами між продавцями і покупцями
різних країн

4.

ДВІ ФОРМИ МТ
ЗА КРИТЕРІЄМ ОБ’ЄКТА
1. ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ (сировиною,
паливом, продовольством,
напівфабрикатами, готовими виробами
(виробничого призначення,
невиробничого призначення)
2. ТОРГІВЛЯ ПОСЛУГАМИ (виробничими,
транспортними, експедиторськими,
консультаційними, консигнаційними,
посередницькими, туристичними,
маркетинговими, обліковими й ін.)

5.

Міжнародна торгівля товарами є першою і найбільш
розвинутою формою МЕВ.
На її стабільне і стійке зростання вплинули наступні
ФАКТОРИ:
1)
розвиток МПП і інтернаціоналізація
виробництва
2)
НТР, яка сприяє відновленню основного
капіталу, створенню нових галузей економіки,
що прискорює реконструкцію старих
3)
активна діяльність ТНК на світовому ринку
4)
лібералізація МТ за допомогою заходів,
проведених ГАТТ/СОТ
5)
розвиток процесів торгово-економічної
інтеграції: усунення регіональних бар'єрів,
формування загальних ринків, зон вільної
торгівлі

6. ЕТАПИ РОЗВИТКУ МТ

І — початковий (з XVIII ст. до першої
половини XIX ст.)
II — друга половина XIX ст. —
початок Першої світової війни
(1914р.)
III —період між двома світовими
війнами (1914—1939рр.)
IV — повоєнний (50—60-ті роки)
V — сучасний (з початку 70-х років)

7. ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ

Світова торгівля зростає дуже швидко, експортні долі країн в
об'ємі ВВП збільшуються. У 1950р. світовий експорт
товарів і послуг складав 13% світового ВВП, в 2000р. –
17,1%, в 2015р, за прогнозом, складе 18,7%.
Зростає
доля
готової
продукції,
особливо
високотехнологічної, наукоємкої. Швидко зростають ціни
машин і устаткування, що випускаються провідними
країнами світу.
Зниження попиту розвинених країн на сировину і
продовольство, вироблювані країнами, що розвиваються.
Їх положення в світовій торгівлі погіршується. Вигідність
зовнішньої торгівлі для розвинених країн зростає.
Збільшення
світового
ринку
послуг,
особливо
туристичних, транспортних, фінансових, у сфері передачі
технології.

8. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МТ з одного боку – явне посилення міжнародної інтеграції, поступове стирання границь і створення різних міждержавних

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МТ
з одного боку –
явне посилення міжнародної інтеграції,
поступове стирання границь і створення
різних міждержавних торговельних блоків
з іншого боку –
поглиблення міжнародного поділу праці,
градація країн на промислово розвинуті і
відсталі

9. ТЕНДЕНЦІЇ, ХАРАКТЕРНІ ДЛЯ РОЗВИТКУ МТТ І МТП НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ Нові тенденції пов'язані насамперед із НТП, зі зміною об'єкта торгівлі, суб'

ТЕНДЕНЦІЇ, ХАРАКТЕРНІ ДЛЯ РОЗВИТКУ
МТТ І МТП НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Нові тенденції пов'язані насамперед із НТП, зі зміною об'єкта
торгівлі, суб'єктів товарного обороту і його організаційноекономічних форм:
1. швидке відновлення товарної номенклатури МТ, що
відбивається на появі на світових ринках великого числа
принципово нових товарів, переважно продукції нових
галузей, сфери високих технологій
2. зростання обміну вузлами, деталями, компонентами
3. відносне падіння значення торгівлі сировиною і
паливом

10. 4. пріоритетна присутність ТНК, для яких внутріфірмова передача устаткування, комплектуючих, а також інформації, технології, фінансів вист

4. пріоритетна присутність ТНК, для яких
внутріфірмова передача устаткування,
комплектуючих, а також інформації,
технології, фінансів виступає у формі
міжнародного продажу товарів і послуг
5. відмовлення від особистого контакту
продавця і покупця в сфері послуг за рахунок
появи нових форм і засобів супутникового
зв'язку і відеотехніки
6. збільшення ступеня мобільності
виробників і споживачів послуг за рахунок
зниження частки транспортних витрат

11. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МТ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: - Підвищені темпи зростання МТ порівняно з темпами росту виробництва - Зміни в товарній структу

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МТ
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ:
- Підвищені темпи зростання МТ
порівняно з темпами росту виробництва
- Зміни в товарній структурі МТ на
користь готової продукції (особливо
наукоємної) та послуг
- Зростання в МТ ролі країн, що
розвиваються
- Посилення ролі зовнішньоекономічної
політики країн
- Транснаціоналізація МТ
- Посилення ролі НТП у розвитку МТ

12. ХАРАКТЕРНІ РИСИ СУЧАСНОГО ЕТАПУ РОЗВИТКУ МТТ 1.       Прискорення розвитку МТТ після II світової війни (За 40 років до війни експорт виріс у 3

ХАРАКТЕРНІ РИСИ СУЧАСНОГО ЕТАПУ
РОЗВИТКУ МТТ
1.
Прискорення розвитку МТТ після II
світової війни (За 40 років до війни експорт
виріс у 3 рази, за 40 років після війни – у 37
разів)
2.
Переважне зростання зовнішньої
торгівлі порівняно з загальними темпами
господарського розвитку країн

13. ХАРАКТЕРНІ РИСИ СУЧАСНОГО ЕТАПУ РОЗВИТКУ МТТ 3.       Вирішальний вплив на розвиток МТ роблять фактори у сфері виробництва: структурні зру

ХАРАКТЕРНІ РИСИ СУЧАСНОГО ЕТАПУ
РОЗВИТКУ МТТ
3.
Вирішальний вплив на розвиток МТ
роблять фактори у сфері виробництва:
структурні зрушення і циклічні коливання
світового господарства
Зростання експортної квоти, що свідчить
про зростаюче залучення країн у світову
економіку, тому що експортна квота показує,
яка частка всієї зробленої
продукції реалізується на світовому ринку
4.

14. ХАРАКТЕРНІ РИСИ СУЧАСНОГО ЕТАПУ РОЗВИТКУ МТТ 5.       Значні зміни географічної структури МТ під впливом економічних і політичних змін у с

ХАРАКТЕРНІ РИСИ СУЧАСНОГО ЕТАПУ РОЗВИТКУ
МТТ
5.
Значні зміни географічної структури МТ під
впливом економічних і політичних змін у світі в 90-х
роках. Провідна роль як і раніше належить промислово
розвинутим країнам.
Знижується питома вага МТТ країн Близького Сходу, що
пояснюється нестабільністю цін на нафту і загостренням
протиріч між державами ОПЕК. ПАР забезпечує 1/3
африканського експорту. Недостатньо стійке і
становище країн Латинської Америки, тому що
зберігається їх сировинна експортна орієнтація (2/3
експортних доходів їм приносять сировинні товари).
Збільшення загальної частки країн Азії у МТТ
забезпечується за рахунок НІК Південно-Східної Азії і
Китаю

15. 6.    Розширення торгівлі в рамках КР, що на  даний час зростає швидше, ніж між промислово розвинутими країнами (ПРК). Збільшується товарооб

Розширення торгівлі в рамках КР, що на даний
час зростає швидше, ніж між промислово
розвинутими країнами (ПРК). Збільшується
товарообіг між КР і ПРК, а також між ПРК і країнами з
перехідною економікою (КПЕ). Країни ПівденноСхідної Азії стали найбільшими торговельними
партнерами США, Японії, Західної Європи.
Співвідношення груп країн у світовому експорті:
70 – 72 % – індустріальні країни;
24 – 26% – країни, що розвиваються;
3,7% – країни з перехідною економікою, у тому числі
країни СНД – 2,3% (.
Основний потік МТ припадає на ПРК – 55%; 27% МТ
ведеться між ПРК і КР; 7% – між КР; 5% – між КПЕ і
всіма іншими країнами
6.

16.

ФОРМИ ТА МЕТОДИ
ЗДІЙСНЕННЯ
Company
МІЖНАРОДНОЇ
ТОРГІВЛІ
LOGO

17. ФОРМИ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

1. ТРАДИЦІЙНА
ТОРГІВЛЯ
2. ТОРГІВЛЯ ПРОДУКЦІЄЮ У
РАМКАХ КООПЕРАЦІЇ
торгівля між
суб"єктами за
традиційними
правилами:
гроші - товар
спосіб реалізації продукції
між суб"єктами міжнародної
виробничої кооперації, яка
здійснюється, як правило,
за трансфертними цінами у
пільговому режимі

18.

3. ЗУСТРІЧНА ТОРГІВЛЯ - це
сукупністьміжнародних торговельних угод,
при укладанні яких закупівля продукції
супроводжується зворотнім постачанням
товарів, з метою досягнення балансу
експортно-імпортних операцій:
КЛІРИНГ
БАРТЕР
ЗУСТРІЧНА
ЗАКУПІВЛЯ
УГОДА "ОФФСЕТ"
КОМПЕНСАЦІЙНІ
УГОДИ
УГОДА "СВІТЧ"

19.

4. БІРЖОВА ТОРГІВЛЯ - це оптова торгівля масовими
товарами, що мають стійкі та чіткі якісні параметри,
при посередництві бірж.
Кон’юнктура біржової торгівлі та ситуація на фондовій
біржі є одним з найважливіших і достатньо достовірних
показників динаміки світових товарних та валютних ринків
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ТОВАРНА БІРЖА
Лондон, Нью-Йорк - кольорові
метали
Чікаго, Лондон, Вініпег, Мілан зерно
Нью-Йорк, Чікаго, Ліверпуль,
Бомбей - бавовна
Нью-Йорк, Лондон, Гамбург,
Париж - кава, какао
УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНА БІРЖА
Чікаго - зерно, соя, бройлери,
срібло, золото
Лондон - кава, какао, цукор,
каучук

20.

ФУНКЦІЇ
МІЖНАРОДНИХ ТОВАРНИХ БІРЖ:
1. обслуговують конкретний діючий
світовий товарний ринок
2. залучають до біржових операцій
контрагентів з різних країн світу
3. забезпечують вільний переказ
прибутків, які одержують контрагенти по
біржових операціях
4. здійснюють так звані арбітражні
операції, тобто спекулятивні угоди для
одержання прибутку від різниці
котирувальних цін на біржах різних країн

21.

ОПЕРАЦІЇ НА МТБ
угоди на реальний товар (СПОТ) визначають, що продавці і
покупці дійсно мають намір продати або придбати товар:
угода СПОТ з негайним постачанням товару означає,
що товар буде поставлений покупцеві протягом 15 днів;
угода на товар з постачанням у майбутньому означає,
що товар буде поставлений після укладення угоди
протягом 3 років. Це форвардні угоди
термінові (ф'ючерсні) угоди – передбачають не реальний
продаж товарів у термін, а права, що передбачають продаж,
на товар (тобто продаються документи на володіння
товаром)
спекулятивні операції –операції, пов'язані з продажем
документів на володіння товаром з урахуванням
підвищення або зниження на них цін
хеджування – страхування операцій, здійснюваних на МТБ із
метою запобігання втрат від зміни цін

22.

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ
МІЖНАРОДНОЇ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Збільшення обсягів біржового обороту. Від середини
50-х до середини 80-х років обсяги біржового
товарообороту зросли в 12 разів
Зміни в структурі угод, що укладаються на
міжнародних товарних біржах. Суттєве зростання
біржового обороту за рахунок збільшення обсягів
ф’ючерсних операцій порівняно з угодами на реальний
товар, більшість великих міжнародних товарних бірж
фактично відмовилася від угод з реальним товаром
Зміна структури біржової торгівлі на фоні
зростання асортименту біржових товарів

23.

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ
МІЖНАРОДНОЇ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
•Концентрація міжнародної біржової торгівлі на
великих товарних біржах
•Переважаючі тенденції до функціонування на
світовому ринку універсальних товарних бірж
•Тенденції до розміщення товарних бірж у місцях
споживання основних біржових товарів.
•Міжнародні товарні біржі виступають як
індикатор цін на світових товарних ринках

24.

5. МІЖНАРОДНИЙ АУКЦІОН - це
спосіб міжнардного продажу окремих
партій товару або окремих предметів,
що по черзі виставляються для огляду,
і які переходять у власність покупця,
що запропонував найвищу ціну
АУКЦІОННІ ТОРГИ
ВИДИ
СПОСОБИ
З ПОНИЖЕННЯМ ЦІН
ГЛАСНИЙ
НЕГЛАСНИЙ
З ПІДВИЩЕННЯМ ЦІН
АВТОМАТИЗОВАНИЙ

25.

У СУЧАСНІЙ МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ СПОСТЕРІГАЄТЬСЯ
ТЕНДЕНЦІЯ ДО ПАДІННЯ РОЛІ АУКЦІОНУ,
ЩО ВИКЛИКАНО ЦІЛИМ РЯДОМ ПРИЧИН:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Посилення конкуренції зумовило динамічний розвиток прямих зв’язків між
експортерами та імпортерами без використання посередницької ланки,
перш за все брокерів-аукціонерів
Підвищення якості товарів і вдосконалення стандартизації сприяли
розширенню товарних поставок рівномірнішої та гарантованішої якості,
збільшенню обсягу продажу товарів на основі окремих договорів
Розробка асоціаціями торговців типових контрактів і вдосконалення
механізму комерційного арбітражу призвели до зростання торгівлі на основі
типових контрактів
Значні додаткові витрати пов’язані з розвантаженням, зберіганням,
відправкою товару тощо, суттєво знижують ефективність експорту
Розвиток світової транспортної мережі і засобів зв’язку зумовив зростання
визначеності термінів і поставки, що знизило потребу в запасах як резерві
Зміщення аукціонів з імпортуючих в експортуючі країни, що пов’язано як з
нижчими накладними витратами при продажах у місцях походження товару,
так і з прагненням досягнення більшого контролю за системою збуту своїх
експортних товарів і посилення впливу на формування рівня цін

26.

6. МІЖНАРОДНІ ТОРГИ(ТЕНДЕРИ) - це
змагальна форма закупівлі, при якій
покупець оголошує конкурс для
продавців з різних країн на товір чи
послугу, які би відповідали певним
техніко-економічним даним. Існують
відкриті, закриті та одиничні тендери.
Найбільше тендери розповсюджені на
світовому ринку машин і устаткування.

27.

НАЙПОШИРЕНІШІ ОБ’ЄКТИ ТЕНДЕРІВ
підряди на спорудження підприємств, будівель і споруд
виробничого і невиробничого призначення, в т.ч. тих, що
споруджуються “під ключ”
виконання комплексів будівельних і монтажних робіт та іх
окремих видів
виконання комплексу пуско-налагоджувальних робіт
постачання комплектного устаткування
концесії на розробку корисних копалин
імпортні закупівлі
проекти на основі підприємств з іноземними інвестиціями
надання державних кредитів
розробка проектів і виконання робіт у сфері природоохоронної діяльності
залучення експертів і консультантів
поставки, підряди, закупівля для створення об’єктів
національної економіки

28.

7. МІЖНАРОДНИЙ ЯРМАРОК - це
великий, періодично діючий і відкритий
ринок, що проводиться у визначеному
місці і пору року(час),
і в установлений термін.
Метою ярмарку є: укладання угод,
демонстрація зразків товарів, обмін
науково-технічною інформацією, ділові
переговори

29.

8. МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА - це
демонстрація досягнень в області науки
та техніки однієї або декількох країн на
території іншої країни з метою
зацікавити суб"єктів МЕВ для
підписання протоколів про наміри
торгувати, обміном науково-технічною
інформацією, проведенням ділових
зустрічей

30.

9. КОНСИГНАЦІЙНА
ТОРГІВЛЯ
продаж товарів за кордон,
коли власник товару передає
їх продавцю для продажу з
його складу

31.

МЕТОДИ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ
1)ПРЯМИЙ
МЕТОД
передбачає
встановлення
прямих
зв’язків
між
виробником
(постачальником) та
споживачем
2) НЕПРЯМИЙ
МЕТОД
передбачає купівлю-продаж
товарів через торговопосередницьку ланку на основі
укладання спеціальної
угоди з торговим посередником,
яка передбачає виконання
останнім певних зобов’язань
у зв’язку з реалізацією товару
виробника

32.

ВИДИ ПОСЕРЕДНИКІВ
1.прості посередники
2.повірені посередники
3.комісіонери
4.консигнатори
5.агенти
6.збутові посередники, а також збутові
посередники, що називаються
дистриб’юторами
7.дилери – незалежні фізичні і юридичні особи,
що здійснюють перепродаж товарів
довірителів від свого імені і за свій рахунок

33. ЦІНОУТВОРЕННЯ У МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ

34.

Світовий ринок характеризується
МНОЖИННІСТЮ ЦІН – це наявність ряду
цін на той самий товар або товари однакової
якості в одній і тій самій сфері обертання на
однаковій транспортній базі (наприклад, ціни
по клірингових угодах, ціни по програмах
державної допомоги та ін.)
Таким чином, світові ціни є одним з
підвидів з цієї безлічі.
СВІТОВІ ЦІНИ – ціни, за якими
проводяться великі експортно-імпортні
операції, що досить повно характеризують
стан МТ конкретним товаром

35.

У міжнародній торгівлі застосовуються
ДВА ВИДИ ЦІН:
РОЗРАХУНКОВІ ЦІНИ – визначаються індивідуально
фірмами-експортерами на конкретні види промислових
товарів
ЦІНИ, ЩО ПУБЛІКУЮТЬСЯ – це ціни, що повідомляються в
спеціальних і фірмових джерелах інформації.
Оскільки ТНК є основними суб'єктами і контролюють 2/3 МТ,
внутрішньофірмова торгівля ТНК здійснюється за особливою
категорією світових цін – ТРАНСФЕРНИМИ ЦІНАМИ, що
зазвичай на 30% нижче світових
Трансферні ціни є комерційною таємницею, мають у
великому ступені штучний характер і створюються не під
дією попиту та пропозиції, а виходячи з внутрішньофірмової
політики

36.

Конференція ООН з торгівлі і
розвитку (ЮНКТАД) міжнародний орган,
покликаний регулювати
усесвітні торгівельні
стосунки

37.

Найважливіші вимоги до учасників
міжнародної торгівлі розробляються
ГАТТ (ГЕНЕРАЛЬНА УГОДА ПО
ТОРГІВЛІ І ТАРИФАМ) - вони виконують
пріоритетну роль і при розробці
документів ЮНКТАД.
З 1997 року ГАТТ вирішенням її учасників
було перетворено в ВСЕСВІТНЮ
ТОРГІВЕЛЬНУ ОРГАНІЗАЦІЮ,
(СВІТОВУ ОРГАНІЗАЦІЮ ТОРГІВЛІ)
(СОТ) (WTO)
як спеціалізовану установу ООН.

38. Теорії міжнародної торгівлі

39. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ МТ

Company
LOGO

40. ПОКАЗНИКИ ОБСЯГІВ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

Експорт
Імпорт
Зовнішньоторговельний обіг
Фізичний обсяг товару
Генеральна (загальна)
торгівля
Спеціальна торгівля

41.

ЕКСПОРТ – ЦЕ ПРОДАЖ З
ВИВОЗОМ ЗА КОРДОН ТОВАРІВ І
ПОСЛУГ.
До експорту відносять:
- товари, вироблені, вирощені чи
добуті в країні
- товари, раніше ввезені з-за кордону,
що були перероблені, а також товари,
переробка яких здійснювалась
під митним контролем.

42.

РЕЕКСПОРТ – продаж та
вивіз з країни раніше
ввезених на її територію
товарів, що не піддавались
обробці.

43.

П'ЯТЬ НАЙБІЛЬШИХ ЕКСПОРТЕРІВ СВІТУ
2010
1.
2.
3.
4.
5.
КИТАЙ - 1,58 трлн доларів
США - 1,28 трлн доларів
НІМЕЧЧИНА - 1,27 трлн доларів
ЯПОНІЯ - 770 млрд доларів
НІДЕРЛАНДИ - 572 млрд дол

44.

ЕКСПОРТ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ НА ДУШУ НАСЕЛЕННЯ
2012
Company
LOGO

45.

ОБСЯГ СВІТОВОГО ЕКСПОРТУ ТОВАРІВ
1990-2011
Company
LOGO

46.

У середньому в 2012 році по світу
обсяг експорту розвинених країн збільшився
на 13% в порівнянні з 16,5% в інших
державах.
Китайський експорт зріс на 28%,
російський - на 6% (в основному завдяки
вивезенню транспортних засобів).
У прес-службі СОТ підкреслюють, що світове
зростання експорту в 2010 році в розмірі
14,5% стає найшвидшим з 1950-х років.
За прогнозами експертів, 2013 року темпи
сповільняться до 6,5%.

47.

ІМПОРТ – ввезення
країну товарів та послуг
в
До імпорту відносять:
- товари іноземного походження із
країни-виробника або країнипосередника
- товари для подальшої
переробки під
митним контролем

48.

РЕІМПОРТ – ввезення раніше
вивезених за кордон товарів, які не
піддавались обробці, тобто це
експортні операції, що не
відбулися. Сюди відносять
повернення покупцем бракованого
товару, повернення товару, що не
був проданий через аукціон,
повернення товару, не
реалізованого через
консигнаційні склади.

49.

П'ЯТЬ НАЙБІЛЬШИХ ІМПОРТЕРІВ СВІТУ
2013
1.США - 1,97 трлн доларів
2.КИТАЙ - 1,4 трлн доларів
3.НІМЕЧЧИНА - 1,07 трлн доларів
4.ЯПОНІЯ - 693 млрд доларів
5.ФРАНЦІЯ - 606 млрд доларів
Китаю вдалося витіснити з цієї п'ятірки
Великобританію.

50.

За версією СОТ, Росія в 2013 році
зайняла третє місце серед країн з
найбільшими темпами зростання
імпорту товарів:
ІМПОРТ
1.Бразилії виріс – на 43%
2.Китаю – на 39%
3.Росії - на 30%
4.Індії – на 25%

51.

Наступні ПОКАЗНИКИ
ОБСЯГІВ МТ
ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИЙ
ОБІГ – сума вартостей експорту
та імпорту країни за певний
період часу. ЗТО = Е + І
ФІЗИЧНИЙ ОБСЯГ ТОРГІВЛІ –
оцінка експорту чи імпорту в
незмінних цінах одного періоду
(як правило, року).

52.

ГЕНЕРАЛЬНА (ЗАГАЛЬНА)
ТОРГІВЛЯ – прийняте в статистиці
зовнішньої торгівлі визначення
зовнішньоторговельного обігу з
включенням транзитних товарів.
СПЕЦІАЛЬНА ТОРГІВЛЯ – чистий
зовнішньоторговельний обіг, тобто
продукція, ввезена в країну чи
вивезена з неї.
СТ = ЗТО – реекспорт – реімпорт

53.

ПОКАЗНИКИ СТРУКТУРИ МТ:
1) товарна структура – це показники
розподілу експорту та імпорту за
основними товарними позиціями
2) географічна структура – розподіл
товарного потоку за країнами, групами
країн та регіонами світу
3) інституційна торгівля – розподіл
торгівлі за суб’єктами і методами
товарного обміну
4) видова структура – розподіл торгівлі
за видами товарного обміну

54.

ПОКАЗНИКИ ДИНАМІКИ МТ
1) ТЕМПИ
РОСТУ:
- темпи росту ЕКСПОРТУ
Тр.е. = Ез.р. / Еб.р. * 100%
- темпи росту ІМПОРТУ
Тр.і. = Із.р. / Іб.р. * 100%
- темпи
ОБІГУ
росту
ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОГО
Тр.зт.об. = ЗТОз.р. / ЗТОб.р. * 100%

55.

ПОКАЗНИКИ ДИНАМІКИ МТ
2) ТЕМПИ
ПРИРОСТУ:
темпи приросту експорту
Тпр.е. = Тр.е.з.р. / Тр.е.б.р. * 100%
темпи приросту імпорту
Тпр.і. = Тр.і.з.р. / Тр.і.б.р. * 100%
темпи приросту
зовнішньоторговельного обігу
Тпр.зто = Тр.зто.з.р. / Тр.зто.б.р. * 100%

56.

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ:
1)САЛЬДО ТОРГОВОГО БАЛАНСУ – це різниця між
вартісним обсягом експорту та імпорту товарів окремої
країни
2) САЛЬДО БАЛАНСУ ПОСЛУГ – це різниця між вартістю
послуг, які надає країна, і вартістю послуг, які вона
імпортує
3) САЛЬДО НЕКОМЕРЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ – це різниця
між прибутками від інвестицій, грошових переказів, внесків,
переміщення грошових засобів по спадщині, при вирішенні
сімейних проблем. По кожному з цих напрямків руху
грошових засобів складається баланс
4) САЛЬДО БАЛАНСУ ПОТОЧНИХ ОПЕРАЦІЙ – це сума
сальдо торгового балансу, балансу послуг, некомерційних
операцій

57.

5) ІНДЕКС “УМОВИ ТОРГІВЛІ” – відношення індексу
середніх цін експорту певного товару, країни в цілому,
групи країн до індексу середніх цін імпорту за певний
період часу
6) ЕКСПОРТ НА ДУШУ НАСЕЛЕННЯ
Ед.н. = Ез.р. / населення
7) ІМПОРТ НА ДУШУ НАСЕЛЕННЯ
Ід.н. = Із.р. / населення
8) ЕКСПОРТНА КВОТА (відношення експорту до ВВП)
Ек.в. = Ез.р. / ВВП * 100%
9) ІМПОРТНА КВОТА
Ік.в. = Із.р. / ВВП * 100%
10) КВОТА ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОГО ОБІГУ
ЗТОк.в. = ЗТОз.р. / ВВП * 100%.

58.

Домашнє завдання:
Зовнішньоторговельний баланс
України за 2012-2013 роки
порівняння та аналіз в
конспектах
Виписати теоретичні
концепції міжнародної торгівлі
(теорія Хекшера-Оліна,
парадокс Леонтьєва, теорія
М. Портера
60

59.

Теми доповідей
Світова організація торгівлі:
сутність, функції, завдання
Відносини України та СОТ
Теорії міжнародної торгівлі
61
English     Русский Rules