Критериалды бағалау жүйесінің құрылымы
10.32M
Category: educationeducation

Оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалау

1.

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫ
АЯСЫНДА
ОҚУШЫЛАРДЫҢ ОҚУ ЖЕТІСТІКТЕРІН
КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ

2. Критериалды бағалау жүйесінің құрылымы

*
Критериалды бағалау жүйесінің
құрылымы
Критериалды бағалау
Қалыптастырушы бағалау оқушы мен мұғалім арасындағы
кері байланысты қамтамасыз етеді,
оқу үдерісін балл және баға
қоймай-ақ дер кезінде түзетуге
мүмкіндік береді және мұғалім
үздіксіз өткізіп отырады
Бөлім/ортақ
тақырыптар бойынша
жиынтық бағалау
Жиынтық бағалау - белгілі бір оқу
кезеңі (тоқсан, триместр, оқу жылы,
орта білім беру деңгейі) аяқталғанда
оқу бағдарламасындағы бөлімдер/ортақ
тақырыптар бойынша балл және баға
қою арқылы өткізіледі
Тоқсандық жиынтық
бағалау
Әр тоқсанды аяқтаған
кезде мұғалім өткізеді
Әр тоқсанда мұғалім 2-3
рет өткізеді
Тоқсан қорытындысы
бойынша баға
Оқу жылы
қорытындысы
бойынша баға
Білім беру
деңгейлерінің
соңындағы жиынтық
бағалау
Бастауыш, негізгі және
жоғары сыныпты
аяқтаған кезде сыртқы
ұйым (ҰТО) өткізеді
Аттестаттық қорытынды
бойынша баға

3.

ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ
БАҒАЛАУ

4.

Біз неліктен қалыптастырушы
бағалауды пайдаланамыз?
Ілгерілеу
ді өлшеу
Оқу
мақсаттар
ын
бағалау
Оқушылар
ды
ынталанды
ру
Мұғалімдер
дің
қажеттілігін
анықтау
Тиімді
кері
байланыс
беру
Өзара
бағалау,
өзін-өзі
бағалау

5.

ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ
ҮЛГІСІ

6.

Бағалау формалары
Өзін-өзі
бағалау
Өзара
бағалау
Топтық
бағалау

7.

ІН-ӨЗІ БАҒАЛАУ ТЕХНИКАС
«Бағдаршам
»
Жасыл - бәрі
түсінікті,
сары күмәнданам
ын,
қызыл –

8.

ӨЗАРА БАҒАЛАУ
ЕКІ ЖҰЛДЫЗ, БІР ТІЛЕК

9.

ОПТЫҚ ЖҰМЫСТЫ БАҒАЛА

10.

рі байланыс – белгілі бір оқ
немесе әрекетке жауап беру
үн қату, пікір білдіру

11.

КЕРІ БАЙЛАНЫСТЫ КІМ
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУІ МҮМКІН?
Мұғалі
м
Оқушыл
ар
Өзі
Сыныптас
ы

12.

с
ы
н
а
л
й
а
б
і
і
р
р
е
е
л
К
гі
л
ү
у
р
е
б

13.

ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ
Белгілі бір оқу кезеңі
(тоқсан, триместр, оқу
жылы,орта білім беру
деңгейі) аяқталғанда оқу
бағдарламасындағы
бөлімдер/ортақ
тақырыптар
бойынша балл және баға
қою арқылы өткізілетін

14.

Жиынтық
бағалау
Бөлім
бойынша
ЖБ
Тоқсанды
қ ЖБ
Білім
деңгейі
бойынша
ЖБ

15.

ҚАЗАҚ ТІЛІНЕН ЖИЫНТЫҚ
БАҒАЛАУ ҮЛГІСІ
Бағалау
критерийлері
Тақырыпқа
байланысты
көтерілген
Мәселені
ажыратады

тапсыр
ма
1
Дискриптор
5 СЫНЫП
Тақырыпқа қатысты мәселені
анықтайды;
Тірек сөздерді маңыздылығы
бойынша орналастырады;
Орналастыру себебін
түсіндіреді.
Негізгі ақпаратты анықтайды.
Қосымша ақпаратты
анықтайды.
Балл
1
1
1
1
1
5
Орындау уақыты:
15-20 минут

16.

Рубрика үлгісі
Бағалау критерийі
Тақырыпқа
байланысты
көтерілген мәселені
ажыратады.
Оқу жетістігі деңгейі
Төм
ен
Ор
та
ша
Тыңдалған мәтіннен тірек
Тыңдалған мәтіннен тірек
сөздерді анықтау,
сөздерді анықтау,
маңыздылығы бойынша
маңыздылығы бойынша
тізбектеу және оның
тізбектеу және оның
себебін негіздеу, негізгі,
себебін негіздеу, негізгі,
қосымша ақпараттарды
қосымша ақпараттарды
анықтау, тақырыпқа
анықтау, тақырыпқа
қатысты мәселені
қатысты мәселені
анықтау , сөйлеу кезінде
анықтау, сөйлеу кезінде
ойын
ойын
жүйелі жеткізу, өз
жүйелі жеткізу, өз
көзқарасын
көзқарасын
аргументтер мен мысалдар аргументтер мен мысалдар
арқылы дәлелдеу,
арқылы дәлелдеу,
грамматикалық және
грамматикалық және
лексикалық құрылымдарды лексикалық құрылымдарды
орынды қолдану, сыни
орынды қолдану, сыни
пікірлер
пікірлер
айту қиындық туғызады.
айтуда кедергілер бар.
Жоғ
ары
Тыңдалған мәтіннен
тірек сөздерді анықтау,
маңыздылығы бойынша
тізбектеу және оның
себебін негіздеу, негізгі,
қосымша ақпараттарды
анықтау, тақырыпқа
қатысты мәселені
анықтау, сөйлеу кезінде
ойын
жүйелі жеткізу, өз
көзқарасын
аргументтер мен
мысалдар
арқылы дәлелдеу,
грамматикалық және
лексикалық
құрылымдарды
орынды қолдану, сыни
пікірлер
айту дағдылары жақсы

17.

ЭЛЕКТРОНДЫ ЖУРНАЛ
ҮЛГІСІ

18.

ОҚУШЫ КҮНДЕЛІГІНДЕГІ
ӨЗГЕРІСТЕР

19.

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ
МАЗМҰНЫ АЯСЫНДА
ОҚУШЫЛАРДЫҢ ОҚУ
ЖЕТІСТІКТЕРІН
КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ
БОЙЫНША:
1) 1, 2, 5, 7 СЫНЫПТАРҒА САБАҚ
БЕРЕТІН МҰҒАЛІМДЕР ҮШІН
СЕМИНАР ӨТТІ;
2) ОҚУШЫЛАРҒА ТҮСІНДІРМЕ ЖҰМЫС
ЖҮРГІЗІЛІП, НҰСҚАУЛЫҚ БЕРІЛДІ:
3) АТА-АНАЛАРҒА НҰСҚАУЛЫҚ
English     Русский Rules