Тема 7. Інвестиційні проекти
Інвестиційний проект — це сукупність поєднаних в одне ціле намірів і практичних дій з метою здійснення інвестиційних вкладень,
Інвестиційний проект — це документ, що забезпечує окремі напрямки стратегічного розвитку підприємства шляхом реального
Етапи розробки інвестиційної стратегії підприємства
Етапи реального інвестування
Розробка кожного інвестиційного проекту від первісної його ідеї до початку експлуатації являє собою його повний цикл, який
Інвестиційні проекти поділяються на:
Основні види інвестиційних проектів
Класифікація інвестиційних проектів виробничих підприємств за окремими класифікаційними ознаками
Бізнес-план – це документ, що описує основні аспекти майбутньої діяльності підприємства з реалізації будь-якої інвестиційної
Бізнес-план призначений для трьох категорій учасників проекту
Якщо передбачається участь у реалізації інвестиційного проекту іноземних інвесторів, то структура обґрунтування проекту, за
Етапи розробки бізнес-плану:
190.06K
Category: financefinance

Інвестиційні проекти

1. Тема 7. Інвестиційні проекти

1. Поняття інвестиційного проекту. Види
проектів
2. Розділи інвестиційного бізнес-плану.
3. Послідовність розробки інвестиційного
бізнес-плану

2.

Наказ Міністерства економічного розвитку і
торгівлі «Про затвердження форми проектної
(інвестиційної) пропозиції, на основі якої
готується інвестиційний проект, для
розроблення якого може надаватися
державна підтримка, Порядку розроблення
та форми інвестиційного проекту, для
реалізації якого може надаватися державна
підтримка» від 19.06.2012 № 724

3. Інвестиційний проект — це сукупність поєднаних в одне ціле намірів і практичних дій з метою здійснення інвестиційних вкладень,

для забезпечення визначених
конкретних фінансових, економічних,
виробничих і соціальних заходів з метою
отримання прибутку

4.

Інвестиційний проект - це комплекс заходів
(організаційно-правових, управлінських,
аналітичних, фінансових та інженернотехнічних), визначених на основі національної
системи цінностей і завдань інноваційного
розвитку національної економіки та
спрямованих на розвиток окремих галузей,
секторів економіки, виробництв, регіонів,
виконання яких здійснюється суб’єктами
інвестиційної діяльності з використанням
цінностей відповідно до положень Закону «Про
інвестиційну діяльність».

5.

Інвестиційний проект оформлюється у вигляді
планово-розрахункових документів,
необхідних та достатніх для обґрунтування
інвестування, організації та управління
роботами з реалізації проекту в межах
визначених вартості та терміну його
реалізації.

6. Інвестиційний проект — це документ, що забезпечує окремі напрямки стратегічного розвитку підприємства шляхом реального

інвестування, обґрунтовує потребу у
відповідних інвестиційних ресурсах у
різних їх формах і містить систему
відповідних управлінських рішень із
забезпечення найбільш ефективних форм
реалізації викладених у ньому
інвестиційних цілей

7. Етапи розробки інвестиційної стратегії підприємства

Аналіз і оцінка зовнішнього й внутрішнього середовища
підприємства
Визначення стратегічних цілей інвестиційної діяльності
Визначення інвестиційних потреб і інвестиційних
можливостей підприємства
Стратегічний аналіз та визначення стратегічних альтернатив
Вибір інвестиційної стратегії
Підготовка кінцевого стратегічного плану інвестиційної
діяльності
Організація реалізації інвестиційної стратегії підприємства

8. Етапи реального інвестування

Стадії реального інвестування
передінвестиційна
Здійснюється вибір конкретного
інвестиційного проекту і
проводиться його оцінка
інвестиційна
Безпосередня реалізація конкретного
інвестиційного проекту
постінвестиційна
Відбувається експлуатація об’єкту
інвестування

9. Розробка кожного інвестиційного проекту від первісної його ідеї до початку експлуатації являє собою його повний цикл, який

складається з трьох окремих
фаз:
• - передінвестиційна фаза: визначення інвестиційних
можливостей; аналіз альтернативних варіантів проекту;
попередній вибір варіанту проекту; підготовка проекту
(попереднього техніко-економічного обґрунтування);
прийняття рішення про інвестування;
• - інвестиційна фаза: проведення переговорів та
укладання контрактів; інженерно-технічне
проектування; будівельні роботи та встановлення
обладнання; передвиробничий маркетинг, включно із
забезпеченням постачання; набір та підготовка
персоналу; здача об’єкта в експлуатацію;
• - експлуатаційна фаза: прийняття об’єкта до
експлуатації; запуск виробництва; корегування
технології; корегування парку обладнання; корегування
складу персоналу.

10. Інвестиційні проекти поділяються на:


виробничі
науково-технічні
комерційні
фінансові
економічні
соціально-економічні

11. Основні види інвестиційних проектів

1) заміна застарілого обладнання як процесу
забезпечення існуючої підприємницької
діяльності в незмінних масштабах;
2) заміну застарілого обладнання для
зменшення поточних виробничих витрат;
3) зростання випуску продукції (розширення
ринку послуг);
4) розширення підприємства за рахунок випуску
нової продукції (послуг);
5) проекти, які мають екологічне навантаження
тощо.

12. Класифікація інвестиційних проектів виробничих підприємств за окремими класифікаційними ознаками

Класифікаційні ознаки
Види інвестиційних проектів підприємств
1. Цільова спрямованість
інвестиційного проекту
а) проекти розвитку підприємства;
б) проекти санації підприємства.
2. Напрямок
інвестиційного проекту
відповідно до цілей
стратегічного розвитку
підприємства
а) проекти освоєння нової продукції;
б) проекти вдосконалення (впровадження) нової
технології;
в) проекти суттєвого нарощення обсягів
виробництва продукції;
г) проекти освоєння нових ринків збуту продукції;
д) проекти розширення сировинної бази.
3. Конкретна форма
здійснення реальних
інвестицій підприємства
а) проекти придбання цілісних майнових
комплексів;
б) проекти нового будівництва об’єктів;
в) проекти реконструкції підприємства;
г) проекти модернізації активної частини
основних виробничих фондів;
д) проекти придбання окремих видів матеріальних
та інноваційних нематеріальних активів.

13.

4. Обсяг інвестування,
необхідний для
реалізації проекту
5. Термін реалізації
інвестиційного проекту
6. Склад інвесторів, що
мають реалізувати
інвестиційний проект
7. Рівень ризику
інвестиційного проекту
а) малі проекти з обсягом фінансування
до 500 тис. грн.;
б) середні проекти з обсягом фінансування
від 501 до 2000 тис. грн.;
в) великі проекти з обсягом фінансування
понад 2000 тис. грн.
а) короткострокові проекти з терміном реалізації
до одного року;
б) довгострокові проекти з терміном реалізації
понад один рік.
а) проекти, які реалізуються самим підприємством
без сторонньої допомоги;
б) проекти, які реалізуються за участю інших
вітчизняних інвесторів;
в) проекти, які реалізуються за участю іноземних
інвесторів
а) проекти з рівнем ризику нижче середнього;
б) проекти з середнім рівнем ризику;
в) проекти з рівнем ризику вище середнього;
г) проекти з найвищим рівнем ризику

14. Бізнес-план – це документ, що описує основні аспекти майбутньої діяльності підприємства з реалізації будь-якої інвестиційної

програми або
бізнес-ідеї, містить їх техніко-економічне
обґрунтування

15. Бізнес-план призначений для трьох категорій учасників проекту

1. Менеджерів, які його створили. Розробка
бізнес-плану дає їм можливість передбачити
результати втілення їх ідей.
2. Власників, які зацікавлені у перспективах
розвитку підприємства і які фінансують проект.
3. Кредиторів або інвесторів, для яких бізнесплан є обов'язковим документом, що
підтверджує комерційну привабливість проекту і
обґрунтовує повернення позичок.

16.

17. Якщо передбачається участь у реалізації інвестиційного проекту іноземних інвесторів, то структура обґрунтування проекту, за

вимогами UNIDO має містити як мінімум такі
розділи:
1) коротка характеристика проекту (резюме);
2) передумови та основна ідея проекту;
3) аналіз ринку та концепція маркетингу;
4) сировина та постачання;
5) місце розташування, ділянка для будівництва,
навколишнє середовище;
6) проектування і технологія;
7) організація управління та накладні витрати;
8) трудові ресурси;
9) планування та складання бюджету реалізації проекту;
10) фінансовий аналіз та оцінка ефективності інвестицій.

18. Етапи розробки бізнес-плану:

1. Видається наказ по підприємству або приймається рішення
зборів засновників, які визначають загальні напрями майбутніх
інвестиційних програм, склад робочої групи, календарні строки
підготовки бізнес-плану.
2. Визначається обсяг роботи, збирається необхідна інформація,
виконуються необхідні розрахунки, оформлюється табличний
матеріал і текстова частина.
3. Узагальнення матеріалів, одержаних від різних служб і
виконавців, уточнення і встановлення зв'язків між ними,
оформлення остаточного варіанту, підписання і затвердження
бізнес-плану.
4. Презентація бізнес-плану, тобто доведення його положень до
зацікавлених осіб.
English     Русский Rules